Бързи 
Връзки
Ok
НАЧАЛО
За нас
Организационна структура
ИНФОРМАЦИЯ за СЪДА
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА
СЪДИИ
ЗАЩИТА на ЛИЧНИТЕ ДАННИ
ПРАВНА ПОМОЩ
ПРАВИЛА за ПОВЕДЕНИЕ
Често задавани въпроси
Новини І Съобщения І Обяви І
Новини
Съобщения
Обяви
СЪДЕБНИ СПРАВКИ
НАСРОЧЕНИ ЗАСЕДАНИЯ
Дела с обществен интерес
СЪДЕБНИ АКТОВЕ
АКТОВЕ по ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА
януари 2019 г.
февруари 2019 г.
март 2019 г.
април 2019 г.
май 2019 г.
юни 2019 г.
юли 2019 г.
август 2019 г.
септември 2019 г.
октомври 2019 г.
АКТОВЕ по НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА
януари 2019 г.
февруари 2019 г.
март 2019 г.
април 2019 г.
май 2019 г.
юни 2019 г.
юли 2019 г.
август 2019 г.
септември 2019 г.
октомври 2019 г.
С Л У Ж Б И
Бюро съдимост
Регистратура
Деловодство
Съдебни секретари
Съдебен изпълнител
Връчване на призовки
Архив
Служба Пробация
Служба по вписвания
Контакти
Банкови сметки
ТАРИФА Държавни такси
БЛАНКИ, ФОРМУЛЯРИ
Съдебен указател
Годишни Доклади
Декларации по ЗПКОНПИ
 Декларации по ЗПУКИ  
 Декларации по ЗПУКИ

Внимание!
Декларациите по "Закона за предотвратяване и установяване на конфликти на интереси" (ЗПУКИ), са публикувани при спазване на Закона за защита на личната информация.


Декларациите по ЗПУКИ на съдиите при Районен съд Разлог са поместени на страницата на Висшия съдебен съвет. Може да ги видите тук.
Декларациите по ЗПУКИ на съдебните служители при Районен съд Разлог можете да видите по-долу:


Deklaracii ZPUKI slujiteli_all`2016g

Д Е К Л А Р А Ц И Я

по чл.12, т.2, във вр. с чл.14 от ЗПРКИ

(Редактирана съгласно чл.17 ал.2, при спазване на ЗЗЛД,  за обявяване в Интернет)

 

Долуподписаният:  А. Б. Т.

(трите имена)

 

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност:  РАЙОНЕН СЪД - РАЗЛОГ

Системен  администратор

(изписва се институцията и заеманата длъжност)

 

ДЕКЛАРИРАМ, че:

 

1. Към датата на избирането/назначаването ми на длъжността:

-         имам участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество и дяловото или акционерното участие на лицето):  нямам участие в търговско дружество;

-         развивам дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът на дейност):  не  развивам;

-         съм управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:  не съм;

 

2. Дванадесет месеца преди датата на избирането/назначаването ми на длъжността съм:

-         имал участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество):  не съм имал участие;

-         развивал дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът на дейност):  не съм развивал дейност;

-         бил управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:  не съм;

 

3. Имам следните задължения към кредитни или финансови институции, както и към други лица, на стойност над 5`000.00 лв. (посочва се размерът и видът на поетото задължение и данни за кредитора):  нямам задължения.

 

4. Имам сключени договори с еднолични търговци или юридически лица, които биха се оказали облагодетелствани от актовете или действията при изпълнение на правомощията и задълженията ми по служба (посочват се данни за работодателя или възложителя и сферата на дейност):  нямам задължения

 

5. Свързани с мен лица по смисъла на §1, т.1 от допълнителната разпоредба на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси, дейността на които би довела до възникване на конфликт на интереси, са: няма свързани с мен лица

 

6. Друга информация за частен интерес (посочва се всяка друга информация, която лицето сметне за необходимо):  нямам

 

Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл.313 от Наказателния кодекс.

 

 

 Дата:  15.02.2018 г.

 

Декларатор:       /п/


Д Е К Л А Р А Ц И Я

по чл.12, т.2, във вр. с чл.14 от ЗПРКИ

(Редактирана съгласно чл.17 ал.2, при спазване на ЗЗЛД,  за обявяване в Интернет)

 

Долуподписаната:   В.  Н.  К.

(трите имена)

 

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност:  РАЙОНЕН СЪД - РАЗЛОГ

АдминистративЕн СЕКРЕТАР

(изписва се институцията и заеманата длъжност)

 

ДЕКЛАРИРАМ, че:

 

1.       Към датата на избирането/назначаването ми на длъжността:

-         имам участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество и дяловото или акционерното участие на лицето): нямам участие в търговски дружества;

-         развивам дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът на дейност):  не развивам дейност като едноличен търговец;

-         съм управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:  не съм.

 

2.       Дванадесет месеца преди датата на избирането/назначаването ми на длъжността съм:

-      имала участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество):  не съм имала участие в търговски дружества;

-         развивала дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът на дейност):  не;

-         била управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:  Не съм.

 

3. Имам следните задължения към кредитни или финансови институции, както и към други лица, на стойност над 5`000.00 лв. (посочва се размерът и видът на поетото задължение и данни за кредитора):  Нямам задължения.

 

4. Имам сключени договори с еднолични търговци или юридически лица, които биха се оказали облагодетелствани от актовете или действията при изпълнение на правомощията и задълженията ми по служба (посочват се данни за работодателя или възложителя и сферата на дейност): Нямам.

 

5. Свързани с мен лица по смисъла на §1, т.1 от допълнителната разпоредба на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси, дейността на които би довела до възникване на конфликт на интереси, са:  Нямам.

 

6. Друга информация за частен интерес (посочва се всяка друга информация, която лицето сметне за необходимо): няма такава.

 

Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл.313 от Наказателния кодекс.

 

 

Дата:  15.02.2018 г.

 

Декларатор:    /п/


Д Е К Л А Р А Ц И Я

по чл.12, т.2, във вр. с чл.14 от ЗПРКИ

(Редактирана съгласно чл.17 ал.2, при спазване на ЗЗЛД,  за обявяване в Интернет)

 

Долуподписаната  С.  Б.  А.

(трите имена)

 

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: РАЙОНЕН СЪД - РАЗЛОГ

Главен  счетоводител

(изписва се институцията и заеманата длъжност)

 

ДЕКЛАРИРАМ, че:

 

1. Към датата на избирането /назначаването ми на длъжността:

-         имам участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество и дяловото или акционерното участие на лицето):  Нямам участие в търговски дружества;

 

-         развивам дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът на дейност): Не развивам дейност като едноличен търговец;

 

-         съм управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации: Не съм;

 

2. Дванадесет месеца преди датата на избирането/назначаването ми на длъжността съм:

-         имала участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество): Не;

 

-         развивала дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът на дейност): Не съм развивала дейност като едноличен търговец;

 

-         била управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации: Не съм била управител или член.

 

3. Имам следните задължения към кредитни или финансови институции, както и към други лица, на стойност над 5`000.00 лв. (посочва се размерът и видът на поетото задължение и данни за кредитора): НЯМАМ.

 

4. Имам сключени договори с еднолични търговци или юридически лица, които биха се оказали облагодетелствани от актовете или действията при изпълнение на правомощията и задълженията ми по служба (посочват се данни за работодателя или възложителя и сферата на дейност): Нямам.

 

5. Свързани с мен лица по смисъла на §1, т.1 от допълнителната разпоредба на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси, дейността на които би довела до възникване на конфликт на интереси, са: Не.

 

6. Друга информация за частен интерес (посочва се всяка друга информация, която лицето сметне за необходимо): Не.

 

Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл.313 от Наказателния кодекс.

 

 

 Дата: 15.02.2018 г.

 

Декларатор: /п/


Д Е К Л А Р А Ц И Я

по чл.12, т.2, във вр. с чл.14 от ЗПРКИ

(Редактирана съгласно чл.17 ал.2, при спазване на ЗЗЛД,  за обявяване в Интернет)

 

Долуподписаната:  Е.  Н.  Л.

(трите имена)

 

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: РАЙОНЕН СЪД - РАЗЛОГ

СЪДЕБЕН  ДЕЛОВОДИТЕЛ ТОЙ И КАСИЕР

(изписва се институцията и заеманата длъжност)

 

ДЕКЛАРИРАМ, че:

 

1. Към датата на избирането /назначаването ми на длъжността:

-         имам участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество и дяловото или акционерното участие на лицето):  нямам;

-         развивам дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът на дейност):  не;

-         съм управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:  не;

 

2. Дванадесет месеца преди датата на избирането/назначаването ми на длъжността съм:

-         имала участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество):  нямам участие;

-         развивала дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът на дейност):  не;

-         била управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:  не.

 

3. Имам следните задължения към кредитни или финансови институции, както и към други лица, на стойност над 5`000.00 лв. (посочва се размерът и видът на поетото задължение и данни за кредитора):  б.”ДСК”-к.Р – 20`000 лв.

 

4. Имам сключени договори с еднолични търговци или юридически лица, които биха се оказали облагодетелствани от актовете или действията при изпълнение на правомощията и задълженията ми по служба (посочват се данни за работодателя или възложителя и сферата на дейност):  не.

 

5. Свързани с мен лица по смисъла на §1, т.1 от допълнителната разпоредба на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси, дейността на които би довела до възникване на конфликт на интереси, са:  НЯМАМ.

 

6. Друга информация за частен интерес (посочва се всяка друга информация, която лицето сметне за необходимо):  нямам.

 

Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл.313 от Наказателния кодекс.

 

 

 Дата: 15.02.2018 г.

 

Декларатор: /п/


Д Е К Л А Р А Ц И Я

по чл.12, т.2, във вр. с чл.14 от ЗПРКИ

(Редактирана съгласно чл.17 ал.2, при спазване на ЗЗЛД,  за обявяване в Интернет)

 

Долуподписаната   E. И. П.

(трите имена)

 

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: РАЙОНЕН СЪД - РАЗЛОГ

СЪДЕБЕН  ДЕЛОВОДИТЕЛ – РЕГИСТРАТУРА

(изписва се институцията и заеманата длъжност)

 

ДЕКЛАРИРАМ, че:

 

1. Към датата на избирането/назначаването ми на длъжността:

-         имам участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество и дяловото или акционерното участие на лицето):  Нямам участие в търговски дружества;

 

-         развивам дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът на дейност):  не развивам дейност като едноличен търговец;

 

-         съм управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:  не съм била управител или член.

 

2. Дванадесет месеца преди датата на избирането/назначаването ми на длъжността съм:

-          имала участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество): не.

 

-         развивала дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът на дейност):  не съм развивала дейност като едноличен търговец;

 

-         била управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:  Не съм била управител или член.

 

3. Имам следните задължения към кредитни или финансови институции, както и към други лица, на стойност над 5`000.00 лв. (посочва се размерът и видът на поетото задължение и данни за кредитора):  Нямам.

 

4. Имам сключени договори с еднолични търговци или юридически лица, които биха се оказали облагодетелствани от актовете или действията при изпълнение на правомощията и задълженията ми по служба (посочват се данни за работодателя или възложителя и сферата на дейност):  не.

 

5. Свързани с мен лица по смисъла на §1, т.1 от допълнителната разпоредба на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси, дейността на които би довела до възникване на конфликт на интереси, са:  не.

 

6. Друга информация за частен интерес (посочва се всяка друга информация, която лицето сметне за необходимо):  не.

 

Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл.313 от Наказателния кодекс.

 

 

 Дата: 15.02.2018 г.

 

Декларатор: /п/


Д Е К Л А Р А Ц И Я

по чл.12, т.2, във вр. с чл.14 от ЗПРКИ

(Редактирана съгласно чл.17 ал.2, при спазване на ЗЗЛД,  за обявяване в Интернет)

 

Долуподписаната: Л. С. М.

(трите имена)

 

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност:  РАЙОНЕН СЪД - РАЗЛОГ

СЪДЕБЕН  ДЕЛОВОДИТЕЛ – БЮРО СЪДИМОСТ, АРХИВАР

(изписва се институцията и заеманата длъжност)

 

ДЕКЛАРИРАМ, че:

 

1. Към датата на избирането/назначаването ми на длъжността:

-         имам участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество и дяловото или акционерното участие на лицето): нямам;

 

-         развивам дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът на дейност): не;

-         съм управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации: не;

 

2. Дванадесет месеца преди датата на избирането/назначаването ми на длъжността съм:

 имала участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество): не;

 

-         развивала дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът на дейност): не;

 

-         била управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации: не;

 

3. Имам следните задължения към кредитни или финансови институции, както и към други лица, на стойност над 5`000.00 лв. (посочва се размерът и видът на поетото задължение и данни за кредитора): б.”У.К.Б.Б.”-о.г.Р. – 25`000.00 лв.;

б.„С.Г.Е.Б.”-о.г.Б. – 30`000.00 лв.

 

4. Имам сключени договори с еднолични търговци или юридически лица, които биха се оказали облагодетелствани от актовете или действията при изпълнение на правомощията и задълженията ми по служба (посочват се данни за работодателя или възложителя и сферата на дейност): не;

 

5. Свързани с мен лица по смисъла на §1, т.1 от допълнителната разпоредба на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси, дейността на които би довела до възникване на конфликт на интереси, са: не;

 

6. Друга информация за частен интерес (посочва се всяка друга информация, която лицето сметне за необходимо): не;

 

Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл.313 от Наказателния кодекс.

 

 

 Дата: 15.02.2018 г.

 

Декларатор: /п/


Д Е К Л А Р А Ц И Я

по чл.12, т.2, във вр. с чл.14 от ЗПРКИ

(Редактирана съгласно чл.17 ал.2, при спазване на ЗЗЛД,  за обявяване в Интернет)

 

Долуподписаната:   В.  П.  Д.

 (трите имена)

 

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност:  РАЙОНЕН СЪД - РАЗЛОГ

СЪДЕБЕН  ДЕЛОВОДИТЕЛ СИС, АРХИВАР

 (изписва се институцията и заеманата длъжност)

 

ДЕКЛАРИРАМ, че:

 

1. Към датата на избирането/назначаването ми на длъжността:

-         имам участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество и дяловото или акционерното участие на лицето):  НЯМАМ УЧАСТИЕ;

-         развивам дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът на дейност):  НЕ;

-         съм управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:  НЕ;

 

2. Дванадесет месеца преди датата на избирането /назначаването ми на длъжността съм:

-           имала участие в следните търговски дружества (посочва се името на дружеството): НЕ;

-           развивала дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът на дейност):  НЕ;

-         била управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:  НЕ.

 

3. Имам следните задължения към кредитни или финансови институции, както и към други лица, на стойност над 5`000.00 лв. (посочва се размерът и видът на поетото задължение и данни за кредитора):  б.”ЦКБ”-к.Р. – 6`000.00 лв.

 

4. Имам сключени договори с еднолични търговци или юридически лица, които биха се оказали облагодетелствани от актовете или действията при изпълнение на правомощията и задълженията ми по служба (посочват се данни за работодателя или възложителя и сферата на дейност):  НЕ

 

5. Свързани с мен лица по смисъла на §1, т.1 от допълнителната разпоредба на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси, дейността на които би довела до възникване на конфликт на интереси, са:  НЯМА

 

6. Друга информация за частен интерес (посочва се всяка друга информация, която лицето сметне за необходимо):  НЕ.

 

Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл.313 от Наказателния кодекс.

 

 

 Дата:  15.02.2018 г.

 

Декларатор:     /п/


Д Е К Л А Р А Ц И Я

по чл.12, т.2, във вр. с чл.14 от ЗПРКИ

(Редактирана съгласно чл.17 ал.2, при спазване на ЗЗЛД,  за обявяване в Интернет)

 

Долуподписаната:  А.  Б.  Б.

(трите имена)

 

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: РАЙОНЕН СЪД - РАЗЛОГ

СЪДЕБЕН  СЕКРЕТАР

(изписва се институцията и заеманата длъжност)

 

ДЕКЛАРИРАМ, че:

 

1.       Към датата на избирането/назначаването ми на длъжността:

-         НЯМАМ УЧАСТИЕ в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество и дяловото или акционерното участие на лицето);

-         НЕ развивам дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът на дейност);

-         НЕ съм управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации.

2. Дванадесет месеца преди датата на избирането/назначаването ми на длъжността:

-         НЕ СЪМ ИМАЛА УЧАСТИЕ в търговски дружества (посочва се името на търговското дружество);

-         НЕ РАЗВИВАМ ДЕЙНОСТ като едноличен търговец в области (посочва се името и предметът на дейност);

-         НЕ СЪМ БИЛА УПРАВИТЕЛ И НЯМАМ ЧЛЕНСТВО в орган на управление или контрол на юридически лица с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации.

3. Имам следните задължения към кредитни или финансови институции, както и към други лица, на стойност над 5`000.00 лв. (посочва се размерът и видът на поетото задължение и данни за кредитора): б.”С.Б.”-к.Р. – 27`000.00 лв.

4. НЯМАМ сключени договори с еднолични търговци или юридически лица, които биха се оказали облагодетелствани от актовете или действията при изпълнение на правомощията и задълженията ми по служба (посочват се данни за работодателя или възложителя и сферата на дейност).

5. ИМА ЛИЦА свързани с мен по смисъла на §1, т.1 от допълнителната разпоредба на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси, дейността на които би довела до възникване на конфликт на интереси. адв. П.Н.Б. към АК-Благоевградсин.

6. Друга информация за частен интерес (посочва се всяка друга информация, която лицето сметне за необходимо): НЯМА ТАКАВА.

 

Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл.313 от Наказателния кодекс.

 

 

 Дата: 15.02.2018 г.

 

Декларатор: /п/


Д Е К Л А Р А Ц И Я

по чл.12, т.2, във вр. с чл.14 от ЗПРКИ

(Редактирана съгласно чл.17 ал.2, при спазване на ЗЗЛД,  за обявяване в Интернет)

 

Долуподписаната:   К.  Б.  С.

 

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: РАЙОНЕН СЪД - РАЗЛОГ

СЪДЕБЕН  СЕКРЕТАР

 (изписва се институцията и заеманата длъжност)

 

ДЕКЛАРИРАМ, че:

 

1.    Към датата на избирането/назначаването ми на длъжността:

-         имам участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество и дяловото или акционерното участие на лицето): НЯМАМ;

 

-         развивам дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът на дейност):  НЕ РАЗВИВАМ ДЕЙНОСТ КАТО ЕДНОЛИЧЕН ТЪРГОВЕЦ;

 

-         съм управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации: НЕ СЪМ.

 

2.       Дванадесет месеца преди датата на избирането/назначаването ми на длъжността съм:

-         имала участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество): НЕ;

 

-         развивала съм дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът на дейност): НЕ СЪМ РАЗВИВАЛА;

 

-         била съм управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:  НЕ СЪМ.

 

  3. Имам следните задължения към кредитни или финансови институции, както и към други лица, на стойност над 5`000.00 лв. (посочва се размерът и видът на поетото задължение и данни за кредитора): НЕ.

 

4. Имам сключени договори с еднолични търговци или юридически лица, които биха се оказали облагодетелствани от актовете или действията при изпълнение на правомощията и задълженията ми по служба (посочват се данни за работодателя или възложителя и сферата на дейност): нямам.

 

5. Свързани с мен лица по смисъла на §1, т.1 от допълнителната разпоредба на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси, дейността на които би довела до възникване на конфликт на интереси, са: няма ТАКИВА ЛИЦА.

 

6. Друга информация за частен интерес (посочва се всяка друга информация, която лицето сметне за необходимо): НЯМАМ.

 

Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл.313 от Наказателния кодекс.

 

 

 Дата: 15.02.2018 г.

 

Декларатор: /п/


Д Е К Л А Р А Ц И Я

по чл.12, т.2, във вр. с чл.14 от ЗПРКИ

(Редактирана съгласно чл.17, ал.2, при спазване на ЗЗЛД,  за обявяване в Интернет)

 

Долуподписаната: В. Д. Т.

(трите имена)

 

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: РАЙОНЕН СЪД - РАЗЛОГ

СЪДЕБЕН  СЕКРЕТАР

(изписва се институцията и заеманата длъжност)

 

ДЕКЛАРИРАМ, че:

 

1.       Към датата на избирането/назначаването ми на длъжността:

-     имам участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество и дяловото или акционерното участие на лицето): Нямам такива;

 

-         развивам дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът на дейност): Не развивам;

 

-         съм управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации: Не съм.

 

2.       Дванадесет месеца преди датата на избирането/назначаването ми на длъжността съм:

-         имала участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество):  Не съм;

 

-         развивала съм дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът на дейност): Не съм;

 

-         била съм управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации: Не съм.

 

3. Имам следните задължения към кредитни или финансови институции, както и към други лица, на стойност над 5`000.00 лв. (посочва се размерът и видът на поетото задължение и данни за кредитора): Нямам такива задължения.

 

4. Имам сключени договори с еднолични търговци или юридически лица, които биха се оказали облагодетелствани от актовете или действията при изпълнение на правомощията и задълженията ми по служба (посочват се данни за работодателя или възложителя и сферата на дейност): Нямам такива.

 

5. Свързани с мен лица по смисъла на §1, т.1 от допълнителната разпоредба на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси, дейността на които би довела до възникване на конфликт на интереси, са: Нямам такива.

 

6. Друга информация за частен интерес (посочва се всяка друга информация, която лицето сметне за необходимо): Нямам.

 

Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл.313 от Наказателния кодекс.

 

 

 Дата: 15.02.2018 г.

 

Декларатор: /п/


Д Е К Л А Р А Ц И Я

по чл.12, т.2, във вр. с чл.14 от ЗПРКИ

(Редактирана съгласно чл.17 ал.2, при спазване на ЗЗЛД,  за обявяване в Интернет)

 

Долуподписаната:  В.  А.  М.

(трите имена)

 

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: РАЙОНЕН СЪД - РАЗЛОГ

СЪДЕБЕН  СЕКРЕТАР

(изписва се институцията и заеманата длъжност)

 

ДЕКЛАРИРАМ, че:

 

2.       Към датата на избирането/назначаването ми на длъжността:

-         НЯМАМ УЧАСТИЕ в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество и дяловото или акционерното участие на лицето);

-         НЕ развивам дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът на дейност);

-         НЕ съм управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации.

2. Дванадесет месеца преди датата на избирането/назначаването ми на длъжността:

-         НЕ СЪМ ИМАЛА УЧАСТИЕ в търговски дружества (посочва се името на търговското дружество);

-         НЕ РАЗВИВАМ ДЕЙНОСТ като едноличен търговец в области (посочва се името и предметът на дейност);

-         НЕ СЪМ БИЛА УПРАВИТЕЛ И НЯМАМ ЧЛЕНСТВО в орган на управление или контрол на юридически лица с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации.

3. НЯМАМ задължения към кредитни или финансови институции, както и към други лица, на стойност над 5`000.00 лв. (посочва се размерът и видът на поетото задължение и данни за кредитора).

4. НЯМАМ сключени договори с еднолични търговци или юридически лица, които биха се оказали облагодетелствани от актовете или действията при изпълнение на правомощията и задълженията ми по служба (посочват се данни за работодателя или възложителя и сферата на дейност).

5. НЯМАМ лица свързани с мен по смисъла на §1, т.1 от допълнителната разпоредба на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси, дейността на които би довела до възникване на конфликт на интереси.

6. Друга информация за частен интерес (посочва се всяка друга информация, която лицето сметне за необходимо): НЯМА ТАКАВА.

 

Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл.313 от Наказателния кодекс.

 

 

 Дата: 15.02.2018 г.

 

Декларатор: /п/


Д Е К Л А Р А Ц И Я

по чл.12, т.2, във вр. с чл.14 от ЗПРКИ

(Редактирана съгласно чл.17 ал.2, при спазване на ЗЗЛД,  за обявяване в Интернет)

 

Долуподписаната   К.  Х.  П.

(трите имена)

 

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: РАЙОНЕН СЪД - РАЗЛОГ

СЪДЕБЕН  СЕКРЕТАР

(изписва се институцията и заеманата длъжност)

 

ДЕКЛАРИРАМ, че:

 

1.       Към датата на избирането/назначаването ми на длъжността:

-         имам участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество и дяловото или акционерното участие на лицето):  Нямам такива;

 

-         развивам дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът на дейност):  Не развивам;

 

-         съм управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:  Не съм.

 

2.       Дванадесет месеца преди датата на избирането/назначаването ми на длъжността съм:

-         имала участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество):  Не съм;

 

-         развивала съм дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът на дейност):  Не;

 

-         била съм управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:  Не.

 

3. Имам следните задължения към кредитни или финансови институции, както и към други лица, на стойност над 5`000.00 лв. (посочва се размерът и видът на поетото задължение и данни за кредитора):  Нямам такива задължения.

 

4. Имам сключени договори с еднолични търговци или юридически лица, които биха се оказали облагодетелствани от актовете или действията при изпълнение на правомощията и задълженията ми по служба (посочват се данни за работодателя или възложителя и сферата на дейност): Нямам такива.

 

5. Свързани с мен лица по смисъла на §1, т.1 от допълнителната разпоредба на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси, дейността на които би довела до възникване на конфликт на интереси: Няма такива.

 

6. Друга информация за частен интерес (посочва се всяка друга информация, която лицето сметне за необходимо):  Нямам такива.

 

Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл.313 от Наказателния кодекс.

 

 

 Дата: 15.02.2018 г.

 

Декларатор: /п/


Д Е К Л А Р А Ц И Я

по чл.12, т.2, във вр. с чл.14 от ЗПРКИ

(Редактирана съгласно чл.17 ал.2, при спазване на ЗЗЛД,  за обявяване в Интернет)

 

Долуподписаната:  В. С. Б.

(трите имена)

 

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност:  РАЙОНЕН СЪД - РАЗЛОГ

СЪДЕБЕН  ДЕЛОВОДИТЕЛ

(изписва се институцията и заеманата длъжност)

 

ДЕКЛАРИРАМ, че:

 

1.       Към датата на избирането/назначаването ми на длъжността:

-         имам участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество и дяловото или акционерното участие на лицето):  НЯМАМ УЧАСТИЕ;

 

-         развивам дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът на дейност):  НЕ РАЗВИВАМ ДЕЙНОСТ КАТО ЕДНОЛИЧЕН ТЪРГОВЕЦ;

 

-         съм управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:  НЕ СЪМ.

 

2.       Дванадесет месеца преди датата на избирането/назначаването ми на длъжността съм:

-         имала участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество):  НЕ СЪМ ИМАЛА УЧАСТИЕ В ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА;

 

-         развивала съм дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът на дейност): НЕ;

 

-         била съм управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:  НЕ.

 

3. Имам следните задължения към кредитни или финансови институции, както и към други лица, на стойност над 5`000.00 лв. (посочва се размерът и видът на поетото задължение и данни за кредитора):  НЯМАМ ЗАДЪЛЖЕНИЯ.

 

4. Имам сключени договори с еднолични търговци или юридически лица, които биха се оказали облагодетелствани от актовете или действията при изпълнение на правомощията и задълженията ми по служба (посочват се данни за работодателя или възложителя и сферата на дейност):  НЯМАМ СКЛЮЧЕНИ ДОГОВОРИ С ЕДНОЛИЧНИ ТЪРГОВЦИ.

 

5. Свързани с мен лица по смисъла на §1, т.1 от допълнителната разпоредба на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси, дейността на които би довела до възникване на конфликт на интереси, са: С. Х. Б. – работник по поддръжка - огняр

 

6. Друга информация за частен интерес (посочва се всяка друга информация, която лицето сметне за необходимо): НЯМАМ.

 

Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл.313 от Наказателния кодекс.

 

 

 Дата: 15.02.2018 г.

 

Декларатор:  /п/


Д Е К Л А Р А Ц И Я

по чл.12, т.2, във вр. с чл.14 от ЗПРКИ

(Редактирана съгласно чл.17 ал.2, при спазване на ЗЗЛД,  за обявяване в Интернет)

 

Долуподписаната:  С.  Г.  С.

(трите имена)

 

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: РАЙОНЕН СЪД - РАЗЛОГ

СЪДЕБЕН  ДЕЛОВОДИТЕЛ

(изписва се институцията и заеманата длъжност)

 

ДЕКЛАРИРАМ, че:

 

1.       Към датата на избирането/назначаването ми на длъжността:

-         имам участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество и дяловото или акционерното участие на лицето):  НЕ;

 

-         развивам дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът на дейност):  НЕ;

 

-         съм управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:  НЕ.

 

2.       Дванадесет месеца преди датата на избирането/назначаването ми на длъжността съм:

-         имала участие в следните търговски дружества (посочва се името на дружеството):  НЕ;

 

-         развивала съм дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът на дейност):  НЕ;

 

-         била съм управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:  НЕ.

 

3. Имам следните задължения към кредитни или финансови институции, както и към други лица, на стойност над 5`000.00 лв. (посочва се размерът и видът на поетото задължение и данни за кредитора):  НЕ.

 

4. Имам сключени договори с еднолични търговци или юридически лица, които биха се оказали облагодетелствани от актовете или действията при изпълнение на правомощията и задълженията ми по служба (посочват се данни за работодателя или възложителя и сферата на дейност):  НЕ.

 

5. Свързани с мен лица по смисъла на §1, т.1 от допълнителната разпоредба на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси, дейността на които би довела до възникване на конфликт на интереси, са:  НЕ.

 

6. Друга информация за частен интерес (посочва се всяка друга информация, която лицето сметне за необходимо):  НЕ.

 

Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл.313 от Наказателния кодекс.

 

 

 Дата: 15.02.2018 г.

 

Декларатор: /п/


Д Е К Л А Р А Ц И Я

по чл.12, т.2, във вр.а с чл.14 от ЗПРКИ

(Редактирана съгласно чл.17 ал.2, при спазване на ЗЗЛД,  за обявяване в Интернет)

 

Долуподписаната:   В.  Д.  Х.

(трите имена)

 

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: РАЙОНЕН СЪД - РАЗЛОГ

СЪДЕБЕН  ДЕЛОВОДИТЕЛ

(изписва се институцията и заеманата длъжност)

 

ДЕКЛАРИРАМ, че:

 

1.       Към датата на избирането/назначаването ми на длъжността:

-         имам участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество и дяловото или акционерното участие на лицето):  НЕ;

 

-         развивам дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът на дейност):  НЕ;

 

-         съм управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:  НЕ.

 

2.       Дванадесет месеца преди датата на избирането/назначаването ми на длъжността съм:

-         имала участие в следните търговски дружества (посочва се името на дружеството): НЕ;

 

-         развивала дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът на дейност): НЕ;

 

-         била управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации: НЕ.

 

3. Имам следните задължения към кредитни или финансови институции, както и към други лица, на стойност над 5`000.00 лв. (посочва се размерът и видът на поетото задължение и данни за кредитора): НЯМАМ

 

4. Имам сключени договори с еднолични търговци или юридически лица, които биха се оказали облагодетелствани от актовете или действията при изпълнение на правомощията и задълженията ми по служба (посочват се данни за работодателя или възложителя и сферата на дейност): НЯМАМ.

 

5. Свързани с мен лица по смисъла на §1, т.1 от допълнителната разпоредба на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси, дейността на които би довела до възникване на конфликт на интереси, са: НЯМА ТАКИВА ЛИЦА

 

6. Друга информация за частен интерес (посочва се всяка друга информация, която лицето сметне за необходимо): НЕ

 

Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл.313 от Наказателния кодекс.

 

 

 Дата: 15.02.2018 г.

 

Декларатор: /п/


Д Е К Л А Р А Ц И Я

по чл.12, т.2, във вр. с чл.14 от ЗПРКИ

(Редактирана съгласно чл.17 ал.2, при спазване на ЗЗЛД,  за обявяване в Интернет)

 

Долуподписаната: Т. Г. Х.

(трите имена)

 

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност:  Районен съд - Разлог

Съдебен  деловодител

(изписва се институцията и заеманата длъжност)

 

ДЕКЛАРИРАМ, че:

 

1. Към датата на избирането/назначаването ми на длъжността:

-         имам участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество и дяловото или акционерното участие на лицето):  нямам;

-         развивам дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът на дейност):  няма такива;

-         съм управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:  не;

 

2. Дванадесет месеца преди датата на избирането/назначаването ми на длъжността съм:

-         имала участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество):  не;

-         развивала дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът на дейност):  не съм;

-         бил управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации: не съм;

 

3. Имам следните задължения към кредитни или финансови институции, както и към други лица, на стойност над 5`000.00 лв. (посочва се размерът и видът на поетото задължение и данни за кредитора): нямам;

 

4. Имам сключени договори с еднолични търговци или юридически лица, които биха се оказали облагодетелствани от актовете или действията при изпълнение на правомощията и задълженията ми по служба (посочват се данни за работодателя или възложителя и сферата на дейност):  нямам;

 

5. Свързани с мен лица по смисъла на §1, т.1 от допълнителната разпоредба на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси, дейността на които би довела до възникване на конфликт на интереси, са: не;

 

6. Друга информация за частен интерес (посочва се всяка друга информация, която лицето сметне за необходимо):  не.

 

Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл.313 от Наказателния кодекс.

 

 

 Дата:  15.02.2018 г.

 

Декларатор:       /п/


Д Е К Л А Р А Ц И Я

по чл.12, т.2, във вр. с чл.14 от ЗПРКИ

(Редактирана съгласно чл.17 ал.2, при спазване на ЗЗЛД,  за обявяване в Интернет)

 

Долуподписаната:  С.  Х.  Б.

(трите имена)

 

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: РАЙОНЕН СЪД - РАЗЛОГ

РАБОТНИК ПО ПОДДРЪЖКА - ОГНЯР

(изписва се институцията и заеманата длъжност)

 

ДЕКЛАРИРАМ, че:

 

1. Към датата на избирането /назначаването ми на длъжността:

-         имам участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество и дяловото или акционерното участие на лицето):  нямам;

-         развивам дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът на дейност):  не;

-         съм управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:  не;

 

2. Дванадесет месеца преди датата на избирането/назначаването ми на длъжността съм:

-         имала участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество):  нямам;

-         развивала дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът на дейност):  не;

-         била управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:  не.

 

3. Имам следните задължения към кредитни или финансови институции, както и към други лица, на стойност над 5`000.00 лв. (посочва се размерът и видът на поетото задължение и данни за кредитора):  нямам.

 

4. Имам сключени договори с еднолични търговци или юридически лица, които биха се оказали облагодетелствани от актовете или действията при изпълнение на правомощията и задълженията ми по служба (посочват се данни за работодателя или възложителя и сферата на дейност):  не.

 

5. Свързани с мен лица по смисъла на §1, т.1 от допълнителната разпоредба на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси, дейността на които би довела до възникване на конфликт на интереси, са:  В.С.Б. – съдебен деловодител

 

6. Друга информация за частен интерес (посочва се всяка друга информация, която лицето сметне за необходимо):  нямам.

 

Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл.313 от Наказателния кодекс.

 

 

 Дата: 15.02.2018 г.

 

Декларатор: /п/


Д Е К Л А Р А Ц И Я

по чл.12, т.2, във вр. с чл.14 от ЗПРКИ

(Редактирана съгласно чл.17 ал.2, при спазване на ЗЗЛД,  за обявяване в Интернет)

 

Долуподписаната:  В.  М.  Х.

(трите имена)

 

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: РАЙОНЕН СЪД - РАЗЛОГ

ПРИЗОВКАР

(изписва се институцията и заеманата длъжност)

 

ДЕКЛАРИРАМ, че:

 

1. Към датата на избирането /назначаването ми на длъжността:

-         имам участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество и дяловото или акционерното участие на лицето):  нямам;

-         развивам дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът на дейност):  не;

-         съм управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:  не;

 

2. Дванадесет месеца преди датата на избирането/назначаването ми на длъжността съм:

-         имала участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество):  нямам;

-         развивала дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът на дейност):  не;

-         била управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:  не.

 

3. Имам следните задължения към кредитни или финансови институции, както и към други лица, на стойност над 5`000.00 лв. (посочва се размерът и видът на поетото задължение и данни за кредитора):  НЕ

 

4. Имам сключени договори с еднолични търговци или юридически лица, които биха се оказали облагодетелствани от актовете или действията при изпълнение на правомощията и задълженията ми по служба (посочват се данни за работодателя или възложителя и сферата на дейност):  не.

 

5. Свързани с мен лица по смисъла на §1, т.1 от допълнителната разпоредба на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси, дейността на които би довела до възникване на конфликт на интереси, са:  НЕ.

 

6. Друга информация за частен интерес (посочва се всяка друга информация, която лицето сметне за необходимо):  нямам.

 

Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл.313 от Наказателния кодекс.

 

 

 Дата: 15.02.2018 г.

 

Декларатор: /п/

 

2760 гр.Разлог, ул."Иларион Макариополски"23, тел.:0747 80181-184, факс:0747 80181, E-mail: rs_razlog@abv.bg, razlog-rs@justice.bg  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР