Бързи 
Връзки
Ok
НАЧАЛО
За нас
Организационна структура
ИНФОРМАЦИЯ за СЪДА
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА
СЪДИИ
ЗАЩИТА на ЛИЧНИТЕ ДАННИ
ПРАВНА ПОМОЩ
ПРАВИЛА за ПОВЕДЕНИЕ
Често задавани въпроси
Новини І Съобщения І Обяви І
Новини
Съобщения
Обяви
СЪДЕБНИ СПРАВКИ
НАСРОЧЕНИ ЗАСЕДАНИЯ
Дела с обществен интерес
СЪДЕБНИ АКТОВЕ
АКТОВЕ по ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА
януари 2020 г.
АКТОВЕ по НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА
януари 2019 г.
С Л У Ж Б И
Бюро съдимост
Регистратура
Деловодство
Съдебни секретари
Съдебен изпълнител
Връчване на призовки
Архив
Служба Пробация
Служба по вписвания
Контакти
Банкови сметки
ТАРИФА Държавни такси
БЛАНКИ, ФОРМУЛЯРИ
Съдебен указател
Годишни Доклади
Декларации по ЗПКОНПИ
 Служба Пробация  
 Служба Пробация

 

       Служба "Пробация" извършва надзор на лица, осъдени на пробация. Това е вид наказание, алтернативно на лишаване от свобода.

      Налага се на лица с лишаване от свобода до 3г., извършили престъпление с ниска степен на  обществена опасност.
      Наказанието "пробация" може да се налага от 01.01.2005 г. от всеки български съд. В НК (Наказателния кодекс) наказанието "пробация" е определено като съвкупност от ограничителни мерки за надзор и въздействие, които включват:
      * задължителна регистрация по местоживеене;
      * периодични срещи с пробационен служител;
      * включване в квалификационни курсове и програми за обществено въздействие;
      * забрана за посещение на посочени в присъдата места, райони и заведения;
      * безвъзмезден труд в полза на обществото.

     B проектозакона за изменение и допълнение на НК се предвиждат и следните мерки:
          -  поправителе труд;
          -  провеждане на лечение в съответствие с медицински предписания – наркомания, алкохолизъм, инфекциозни заболявания;
          -  възстановяване на щети от престъплението.

      Наказанието "пробация" може да се налага от 01.01.2005 г. от всеки български съд. В НК (Наказателния кодекс) наказанието "пробация" е определено като съвкупност от ограничителни мерки за надзор и въздействие, които включват:
      * задължителна регистрация по местоживеене;
      * периодични срещи с пробационен служител;
      * включване в квалификационни курсове и програми за обществено въздействие;
      * забрана за посещение на посочени в присъдата места, райони и заведения;
      * безвъзмезден труд в полза на обществото.

     Целта на пробационния надзор е да допринася за намаляване на престъпността в обществото и да възпира лицата, поставени на пробация, от извършването на нови криминални правонарушения. 2760 гр.Разлог, ул."Иларион Макариополски"23, тел.:0747 80181-184, факс:0747 80181, E-mail: rs_razlog@abv.bg, razlog-rs@justice.bg  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР