Бързи 
Връзки
Ok
НАЧАЛО
За нас
Организационна структура
ИНФОРМАЦИЯ за СЪДА
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА
СЪДИИ
ЗАЩИТА на ЛИЧНИТЕ ДАННИ
ПРАВНА ПОМОЩ
ПРАВИЛА за ПОВЕДЕНИЕ
Често задавани въпроси
Новини І Съобщения І Обяви І
Новини
Съобщения
Обяви
СЪДЕБНИ СПРАВКИ
НАСРОЧЕНИ ЗАСЕДАНИЯ
Дела с обществен интерес
СЪДЕБНИ АКТОВЕ
АКТОВЕ по ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА
януари 2020 г.
АКТОВЕ по НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА
януари 2019 г.
С Л У Ж Б И
Бюро съдимост
Регистратура
Деловодство
Съдебни секретари
Съдебен изпълнител
Връчване на призовки
Архив
Служба Пробация
Служба по вписвания
Контакти
Банкови сметки
ТАРИФА Държавни такси
БЛАНКИ, ФОРМУЛЯРИ
Съдебен указател
Годишни Доклади
Декларации по ЗПКОНПИ
 Съдебен указател  
 Съдебен УКАЗАТЕЛ

Партер:
   * (страничен вход)

       - "
Служба Пробация"

   * (централен вход)
    
- "Регистратура"
     - "Бюро съдимост"

     - "Секретар на Държавния съдебен изпълнител"
     - "Служба по вписвания"
          *съдии по вписвания
          *деловодители по вписвания
     - "Служба Охрана"

Етаж 1:
     - Съдебна зала №1
     - Стая №1
"Съдебени секретари"
     - Стая №2 – "Главен Счетоводител"
     - Стая №3 – "Съдебени секретари"
     - Стая №4 – "Деловодство и архив":
                         *по приключили дела
                         *по текущи дела
     - Стая №5 – "Държавен съдебен изпълнител

Етаж 2:
     - Съдебна зала №2
     - Стая №1 – "Системен администратор"

     - Стая №2– "Административен секретар"
     - Стая №3 – "Председател"
     -
Стая №4 – "Районни съдии"
     -
Стая №5 – "Районен съдия"
     - Стая №6 – "Районен съдия"
     -
Стая №7 – "Районен съдия"
     - Съдебна зала №32760 гр.Разлог, ул."Иларион Макариополски"23, тел.:0747 80181-184, факс:0747 80181, E-mail: rs_razlog@abv.bg, razlog-rs@justice.bg  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР