Бързи 
Връзки
Ok
НАЧАЛО
За нас
Организационна структура
ИНФОРМАЦИЯ за СЪДА
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА
СЪДИИ
ЗАЩИТА на ЛИЧНИТЕ ДАННИ
ПРАВНА ПОМОЩ
ПРАВИЛА за ПОВЕДЕНИЕ
Често задавани въпроси
Новини І Съобщения І Обяви І
Новини
Съобщения
Обяви
СЪДЕБНИ СПРАВКИ
НАСРОЧЕНИ ЗАСЕДАНИЯ
Дела с обществен интерес
СЪДЕБНИ АКТОВЕ
АКТОВЕ по ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА
януари 2020 г.
АКТОВЕ по НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА
януари 2019 г.
С Л У Ж Б И
Бюро съдимост
Регистратура
Деловодство
Съдебни секретари
Съдебен изпълнител
Връчване на призовки
Архив
Служба Пробация
Служба по вписвания
Контакти
Банкови сметки
ТАРИФА Държавни такси
БЛАНКИ, ФОРМУЛЯРИ
Съдебен указател
Годишни Доклади
Декларации по ЗПКОНПИ
 Контакти  
 Контакти


Адрес на Районен съд Разлог:

2760 Разлог, ул. "Иларион Макариополски" №23

e-mail: rs_razlog@abv.bg, razlog-rs@justice.bg

Телефони:
външни линии

0747 80181 - факс
0747 80181 - Председател / Административен секретар
0747 80180 - Главен счетоводител
0747 80182 - Регистратура
0747 80184 - Деловодител на Държавния съдебен изпълнител
/ Архив
0747 80183 - Наказателно деловодство
0747 80183
 - Гражданско деловодство
0747 80184 - Съдебно изпълнителна служба
0747 80184 - Служба архив
0747 80458 - Служба по вписванията
0747 80296 (0884 858 556) - Служба Пробация
0747 80761 -
 Служба Охрана


за справки по дела: 0747 80183 - служба Деловодство

вътрешни линии
100 - Регистратура
101 - Съдии по вписване
102 - Охрана

103 - Деловодител на Държавня съдебен изпълнител / Архив граждански дела

104 - Бюро съдимост / Архив наказателни дела
201 - Секретар-протоколисти

202 - Главен счетоводител
203 - Секретар-протоколисти
204 - Наказателно деловодство
204 - Гражданско деловодство
205 - Държавен съдия изпълнител
300 - Системен администратор
301 -
Административен секретар
302 - Председател
303 - Районни съдии
304 - Районен съдия
305 - Районен съдия
306 - Районен съдия 2760 гр.Разлог, ул."Иларион Макариополски"23, тел.:0747 80181-184, факс:0747 80181, E-mail: rs_razlog@abv.bg, razlog-rs@justice.bg  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР