Бързи 
Връзки
Ok
НАЧАЛО
За нас
Организационна структура
ИНФОРМАЦИЯ за СЪДА
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА
СЪДИИ
ЗАЩИТА на ЛИЧНИТЕ ДАННИ
ПРАВНА ПОМОЩ
ПРАВИЛА за ПОВЕДЕНИЕ
Често задавани въпроси
Новини І Съобщения І Обяви І
Новини
Съобщения
Обяви
СЪДЕБНИ СПРАВКИ
НАСРОЧЕНИ ЗАСЕДАНИЯ
Дела с обществен интерес
СЪДЕБНИ АКТОВЕ
АКТОВЕ по ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА
януари 2020 г.
АКТОВЕ по НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА
януари 2019 г.
С Л У Ж Б И
Бюро съдимост
Регистратура
Деловодство
Съдебни секретари
Съдебен изпълнител
Връчване на призовки
Архив
Служба Пробация
Служба по вписвания
Контакти
Банкови сметки
ТАРИФА Държавни такси
БЛАНКИ, ФОРМУЛЯРИ
Съдебен указател
Годишни Доклади
Декларации по ЗПКОНПИ
 Служба по вписвания  
 Служба по ВПИСВАНИЯ

 


      Службите по вписвания изпълняват част от функциите на бившите нотариати.

      В службата по вписванията се вписват недвижими имоти и се правят множество справки, свързани с тях.

 1.  Справки за право на собственост и тежести:

Цел: - Най-често такива се правят преди да се купи недвижим имот - проверявате дали продавачът е собственик, дали няма тежести върху имота (да не е ипотекиран, дали имотът не е предмет на съдебен спор).
Служба: - Справките се правят в деловодствата на службата по вписванията. Първо се заплаща държавна такса. Трябва да знаете трите имена и ЕГН-то на човека, за който искате справката. Ако е фирма, трябва да знаете името й.
Необходими документи: - За да направите тази справка не трябва да носите никакъв документ.
Срок на справката: - Получавате информацията веднага или в рамките на един ден!!! Ако искате да ви се издаде удостоверение, срокът е от един до няколко дни.

2.  Справки за и преписи от нотариални актове, завещания:

Служба: - Извършва се от деловодствата към службата по вписванията, включително архивата. Заплаща се държавна такса.
Необходими документи: - Паспорт, удостоверение за наследници (ако нотариалният акт е на името на наследодател и при завещанията), за препис от саморъчно завещание носите и данъчна оценка на имота (имотите), ако вече не е представена от някой от наследниците.
Срок на справката: - За справки - веднага, за преписи - няколко дни.
Справки от архивите се правят само на страни по нотариалните сделки или на техни наследници.

Нотариалните актове се съхраняват в службите по вписванията сто години. След това се предават в Държавния архив.

3.  Съдии по вписвания в Районен съд Разлог:

Емигюл Сафет Мустафа за контакти: тел. 0747 80182, вътр.101
Росица Георгиева Герасимова-Тренчеваза контакти: тел. 0747 80182, вътр.101

4.  Деловодители на съдиите по вписвания в Районен съд Разлог - за контакти: тел. 0747 80458

5.  Банково обслужване:

Банка: - ТБ "ТОКУДА БАНК" АД.
Сметка за "ИМОТЕН РЕГИСТЪР": BG21 CREX 9260 3114 5487 01 - транзитна сметка.
Сметка за "ТЪРГОВСКИ РЕГИСТЪР": BG36 CREX 9260 3114 5494 01 - транзитна сметка.
Сметка за "Регистър БУЛСТАТ и РИОС": BG52 CREX 9260 3114 5495 01 - транзитна сметка.
Депозити за вещи лица, съгласно чл.72, ал.2 от ТЗ, Гаранции за участие и изпълнение на договори по ЗОП: BG39 CREX 9260 3314 5487 00

2760 гр.Разлог, ул."Иларион Макариополски"23, тел.:0747 80181-184, факс:0747 80181, E-mail: rs_razlog@abv.bg, razlog-rs@justice.bg  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР