Бързи 
Връзки
Ok
НАЧАЛО
За нас
Организационна структура
ИНФОРМАЦИЯ за СЪДА
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА
СЪДИИ
ЗАЩИТА на ЛИЧНИТЕ ДАННИ
ПРАВНА ПОМОЩ
ПРАВИЛА за ПОВЕДЕНИЕ
Често задавани въпроси
Новини І Съобщения І Обяви І
Новини
Съобщения
Обяви
СЪДЕБНИ СПРАВКИ
НАСРОЧЕНИ ЗАСЕДАНИЯ
Дела с обществен интерес
СЪДЕБНИ АКТОВЕ
АКТОВЕ по ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА
януари 2020 г.
АКТОВЕ по НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА
януари 2019 г.
С Л У Ж Б И
Бюро съдимост
Регистратура
Деловодство
Съдебни секретари
Съдебен изпълнител
Връчване на призовки
Архив
Служба Пробация
Служба по вписвания
Контакти
Банкови сметки
ТАРИФА Държавни такси
БЛАНКИ, ФОРМУЛЯРИ
Съдебен указател
Годишни Доклади
Декларации по ЗПКОНПИ
 ИНФОРМАЦИЯ за СЪДА    ЗАЩИТА на ЛИЧНИТЕ ДАННИ  
 Защита на личните данни

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ – РАЙОНЕН СЪД РАЗЛОГ

     В качеството си на администратор на личните данни, Районен съд - Разлог има задължение да Ви предостави информация в изпълнение на чл. 13 и чл. 14 от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.02.2016 г. относно защита на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни (ОРЗД).

Данни за контакт с администратора:

     Адрес:  Разлог, ул. „Иларион Макариополски“ № 23
     Работно време:  понеделник – петък, 08:30 ч. – 17:00 ч.
     Електронна поща:  razlog-rs@justice.bg

Информацията, която може да съдържа Ваши лични данни, се обработва за следните цели:

     - Човешки ресурси;
     - Контрагенти;
     - Искания по ЗДОИ;
     - Посетители;
     - Жалби, сигнали и други искания.

Категории лични данни, цели на обработването и правно основания за обработването им:

     1. Регистър „Лични досиета - Аладин“.
     Личните данни на този регистър се обработват с цел изпълнение на законовите задължения на администратора, управление на човешките ресурси и финансово-счетоводната дейност. За тези цели се обработват лични данни на магистрати и съдебни служители в Районен съд   Разлог, кандидати, участващи и в конкурси за назначаване на длъжности в районния съд. Обработваните данни включват физическа, социална и семейна идентичност, данни за здравословното и психическо състояние на лицата, както и данни за съдебното им минало. Данните от този регистър се обработват в изпълнение на официалните правомощия на съда и се извършва в съответствие с действащото законодателство. Правните основания за това са чл. 6, пар. 1, б. „б“ и „в“ от ОРЗД, Закон за съдебната власт, Кодекса на труда, Кодекс за социално осигуряване, Закон за здравословни и безопасни условия на труд и др.

Човешки ресурси

     За целите на управлението на човешките ресурси, обработваме лични данни на кандидати за работа, настоящи и бивши служители на Районен съд - Разлог.
     В хода на дейностите по управлението на човешките ресурси се обработват данни за идентификация на физическите лица, данни за образование и квалификация, данни за здравето, данни за контакт, както и други данни, изискуеми по силата на специалните закони, които регламентират трудовите и служебни правоотношения, данъчно-осигурителните правоотношения, счетоводното отчитане на дейността, безопасните и здравословни условия на труд, както и социалните въпроси.
     Събираните данни се използват само за посочените по-горе цели и се предоставят на трети лица само в случаите, когато това е предвидено в закон. За такива случаи данни могат да бъдат предоставени например на НАП, Сметна палата, ГД Инспекция по труда и други публични органи, с оглед техните правомощия и компетентност. Информацията не се съхранява извън ЕС и Европейското икономическо пространство. Районен съд Разлог осигурява подходящите технически и организационни мерки за защита на Вашите лични данни.
     Във връзка с изпълнението на трудовите или служебни правоотношения се обработват само изискуемите от закона лични данни, които се съхраняват в определените от трудовото и осигурителното законодателство срокове.
     При процедурите по подбор на персонала се спазват изискванията на специалните закони, уреждащи тази дейност.
     Районен съд - Разлог определя срок от три години за съхранение налични данни на участници в процедури по подбор на персонал.
     Когато в процедурата по подбор се изисква представянето на оригинали или нотариално заверени копия на документи, удостоверяващи физическата и психическа годност на кандидата, необходимата квалификационна степен и стаж за заеманата длъжност, субектът на данните, който не е одобрен за назначаване, може да поиска в 30-дневен срок от окончателното приключване на процедурата по подбор да получи обратно представените документи. Районен съд - Разлог връща документите, по начина, по който са подадени.
     Резултатите от процедурите по подбор на персонала се публикуват на официалния сайт в съответствие с наредба за провеждане на конкурсите за съдебни служители.
     Дейностите по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд се уреждат по договор със службата по трудова медицина по реда на Наредба № 3 от 25 януари 2008 г. за условията и реда за осъществяване дейността на службите по трудова медицина.

     2. Регистър „Деловодна система АСУД“.
     Личните данни от този регистър се обработват с цел изпълнение на законови задължения на администратора и управлението на делата (правораздаване). За  тези цели се обработват личните данни на страните по делата. Обработваните лични данни включват физическа, социална и икономическа идентичност на лицата, психическо и психологическа състояние, по някои дела – здравен статус – кръвна картина, ДНК. Правното основание за обработването на тези данни се съдържа в чл. 6, пар. 1, б. „в“ от ОРЗД., Закон за съдебната власт и др.

     3. Регистър „Вещи лица и съдебни заседатели“.
     Личните данни от този регистър се обработват с цел изпълнение на законовите задължения на администратора, управлението на човешките ресурси, финансово-счетоводна отчетност. За тези цели се обработват данните на физическите лица – вещи лица и съдебни заседатели, които съдът е назначил по делата. Обработваните данни включват физическа идентичност (ЕГН, данни по лична карта). Правното основание за обработването на тези данни се съдържа в чл. 6, пар. 1, б. „в“ от ОРЗД., Закон за съдебната власт и др.

     4. Регистър „Бюро съдимост“.
     Личните данни в този регистър се обработват с цел изпълнение на законовите задължения на администратора и извършване на правни услуги. За тези цели се обработва личните данни на лицата, кандидати за работа, нарушители на закона (подсъдими) при Районен съд - Разлог. Обработваните данни включват физическа идентичност (име, ЕГН, месторождение, данни по лична карта). Правното основание за обработването на тези данни се съдържа в чл. 6, пар. 1, б. „в“ от ОРЗД., Закон за съдебната власт и др.

Контрагенти

     В изпълнение на своите дейности и във връзка с правомощията си, обработването на личните данни на физическите лица, за тях се обработва лични данни на физическите лица за изпълнение на договорите, които се сключват от Районен съд - Разлог по смисъла на ЗЗД, ЗОП, ТЗ и др.
     Доколкото във връзка с изпълнението на тези договори се обработват лични данни на отделните физически лица, за тях се обработва информация в минимален обем, досатъчна само за точното изпълнение на задълженията по съответния договор. Достъп до тази информация се предоставя на трети лица само, когато това е посочено в специален закон.

Искания по ЗДОИ

     Във връзка с обработването на исканията по ЗДОИ, се обработва информация за отделните субекти на данни, в която може да се съдържат данни за физическа, икономическа, социална или друга идентичност на отделни лица. Районен съд - Разлог предоставя такава информация само доколкото тя отговаря на целите на ЗДОИ.

Видеонаблюдение

     В Районен съд - Разлог се извършва видеонаблюдение с охранителна цел. Записи от видеонаблюдението се съхранява за срок от 1 месец. Достъп до данните имат определени служители в рамките на изпълняваните от тях служебни задължения.

Посетители

     Обработването на лични данни на посетители на Районен съд - Разлог  се извършва чрез обработващ лични данни от ОЗ „Охрана", към ГД „Охрана" - Министерство на правосъдието. Целта на събирането на лични данни е идентифициране на физически лица, посещаващи сградата на Съдебната палата и контрол на достъпа.

Жалби, сигнали и други искания

     Жалби, сигнали и други искания могат да бъдат подавани на хартиен носител и по електронен път. При обработването на информацията, съдържаща се в жалбите, сигналите и другите искания, депозирани пред Районен съд - Разлог, се обработват само лични данни, относими към конкретния случай. Данни, сигнали, известни на съда в тази връзка, могат да бъдат предоставяни на трети лица, само ако е предвидено в закон.

Обработване на лични данни на деца

     Като елемент от дейността за повишаване на обществената информираност на децата, Районен съд - Разлог участва в образователна програма „Съдебна власт – информиран избор и гражданско доверие“ Отворени съдилища и прокуратури“. В тази програма Районен съд - Разлог дава възможност за изява сред учениците, като се организират конкурси за есета, рисунки и др.
     Участието в конкурса е доброволно и данните (име, възраст и училище) се обработват само за целите на участие в конкурса и популяризиране на детското творчество.
     Районен съд - Разлог насърчава художественото и творческо изразяване на децата, като осигурява балансирана защита и по отношение защитата на личните данни.

Категории получатели на лични данни извън структурата на Районен съд - Разлог

     Администраторът на лични данни разкрива лични данни на физически лица извън собствената си структура единствено ако има законово основание за това. Категориите получатели на личните данни се определят за всеки конкретен случай според законовото им основание да получат данните, като могат да бъдат:
     - държавни органи в съответствие с техните правомощия (например Националната агенция за приходите, Националният осигурителен институт, министерства и други);
     - банки с оглед изплащане на дължимите възнаграждения на магистрати и съдебни служители и др. в Районен съд - Разлог;
     - за пощенски и куриерски услуги при адресиране на кореспонденция до физически лица.
     Районен съд - Разлог извършва трансфер на лични данни в други държави (по дела с участник на лице от чужбина, или по дела със съдебни поръчки в държава членка на Европейския съюз или трета страна).

Срок за съхранение на личните данни

     Срокът за съхранение на личните данни е различен в зависимост от целите, за които се обработват. Сроковете са определени на законово основание, а в останалите случаи се прилагат сроковете, определени в Номенклатурата за сроковете за съхранение на делата и документите в съда.
     След изтичане на сроковете за съхранение, съдебните дела и всички счетоводни и административни документи, книги и регистри, които се водят на хартиен носител, се предават за физическо унищожаване на лицензирана фирма.

Права на физическите лица

     Общият регламент относно защитата на данните предвижда следните права на физическите лица във връзка с обработване на личните им данни:
     1. Право на достъп до личните данни, свързани с лицето, които се обработват от администратора;
     2. Право на коригиране на неточни или непълни лични данни;
     3. Право на изтриване („право да бъдеш забравен") на лични данни, които се обработват незаконосъобразно или с отпаднало правно основание (изтекъл срок на съхранение, оттеглено съгласие, изпълнена първоначална цел, за която са били събрани и други);
     4. Право на ограничаване на обработването при наличие на правен спор между администратора и физическото лице до неговото решаване и/или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции;
     5. Право на преносимост на данните, когато личните данни се обработват по автоматизиран начин на основание съгласие или договор. За целта данните се предават в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат;
     6. Право на възражение по всяко време и на основания, свързани с конкретната ситуация на лицето, при условие, че не съществуват убедителни законови основания за обработването, които имат предимство пред интересите, правата и свободите на субекта на данни, или съдебен процес;
     7. Право субектът на данни да не бъде обект на изцяло автоматизирано решение, включващо профилиране, което поражда правни последствия за него или го засяга в значителна степен.
     Произтичащите от Общия регламент относно защитата на данните права може да упражните с писмено или електронно заявление до администратора на лични данни. В заявлението следва да посочите име, адрес и други данни за идентифицирането Ви като субект на данните, да опишете в какво се изразява Вашето искане, предпочитаната от Вас форма за комуникация и действия по Вашето искане. Необходимо е да подпишете Вашето искане, да отразите датата на подаване и адреса за кореспонденция с Вас.

Право на жалба до Комисията за защита на личните данни

     Ако считате, че Вашите права по Общия регламент относно защитата на данните са нарушени, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни.2760 гр.Разлог, ул."Иларион Макариополски"23, тел.:0747 80181-184, факс:0747 80181, E-mail: rs_razlog@abv.bg, razlog-rs@justice.bg  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР