Бързи 
Връзки
Ok
НАЧАЛО
За нас
Организационна структура
ИНФОРМАЦИЯ за СЪДА
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА
СЪДИИ
ЗАЩИТА на ЛИЧНИТЕ ДАННИ
ПРАВНА ПОМОЩ
ПРАВИЛА за ПОВЕДЕНИЕ
Често задавани въпроси
Новини І Съобщения І Обяви І
Новини
Съобщения
Обяви
СЪДЕБНИ СПРАВКИ
НАСРОЧЕНИ ЗАСЕДАНИЯ
Дела с обществен интерес
СЪДЕБНИ АКТОВЕ
АКТОВЕ по ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА
януари 2020 г.
АКТОВЕ по НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА
януари 2019 г.
С Л У Ж Б И
Бюро съдимост
Регистратура
Деловодство
Съдебни секретари
Съдебен изпълнител
Връчване на призовки
Архив
Служба Пробация
Служба по вписвания
Контакти
Банкови сметки
ТАРИФА Държавни такси
БЛАНКИ, ФОРМУЛЯРИ
Съдебен указател
Годишни Доклади
Декларации по ЗПКОНПИ
 С Л У Ж Б И    Съдебни секретари  
 Съдебни СЕКРЕТАРИ


 


Служба "Съдебни секретари"
включва всички съдебни секретари в съда.

 

 

 Съдебният секретар извършва следните дейности:


1.  Съставя протоколи за откритите съдебни заседания по образец, съгласно приложение №1;
2.  Подрежда по реда на постъпването книжата от заседанията;
3.  Изпълнява разпорежданията на съда, постановени в откритите, закритите и разпоредителните заседания;
4.  Съставя документи за изплащане на определените суми за възнаграждения и разноски на експерти, свидетели, съдебни заседатели и др.;
5.  Съставя списъци на лицата за призоваване в съда след първото по делото заседание по образец, съгласно приложение №4, на които отбелязва кога кога и къде са изпратени призовките и съобщенията;
6.  Най-малко три дни преди заседанието проверява връща­нето на призовките и другите книжа по делото и докладва резултата на съдията докладчик;
7.  Поставя списъците за реда и часовете на разглеждане на делата пред съдебните зали и информационните табла;
8.  Най-късно в тридневен срок от съдебното заседание из­готвя призовките по отложените дела;
9.  Вписва в срочната книга резултата от проведените заседания;
10. Издава изпълнителни листове по влезли в сила Определения за налагане на глоба и отбелязва това с бележка отстрани на Определението, с което е наложена глобата;
11. В срока за изготвяне на протокола предава обявените за решаване дела на съдията докладчик, а отложените, прекратените и с изготвени актове дела - в деловодството;
12. Извършва и други дейности, указани в този правилник и възложени му от Председателя на съда или от съдебния администратор.
2760 гр.Разлог, ул."Иларион Макариополски"23, тел.:0747 80181-184, факс:0747 80181, E-mail: rs_razlog@abv.bg, razlog-rs@justice.bg  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР