Бързи 
Връзки
Ok
НАЧАЛО
За нас
Организационна структура
ИНФОРМАЦИЯ за СЪДА
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА
СЪДИИ
ЗАЩИТА на ЛИЧНИТЕ ДАННИ
ПРАВНА ПОМОЩ
ПРАВИЛА за ПОВЕДЕНИЕ
Често задавани въпроси
Новини І Съобщения І Обяви І
Новини
Съобщения
Обяви
СЪДЕБНИ СПРАВКИ
НАСРОЧЕНИ ЗАСЕДАНИЯ
Дела с обществен интерес
СЪДЕБНИ АКТОВЕ
АКТОВЕ по ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА
януари 2020 г.
АКТОВЕ по НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА
януари 2019 г.
С Л У Ж Б И
Бюро съдимост
Регистратура
Деловодство
Съдебни секретари
Съдебен изпълнител
Връчване на призовки
Архив
Служба Пробация
Служба по вписвания
Контакти
Банкови сметки
ТАРИФА Държавни такси
БЛАНКИ, ФОРМУЛЯРИ
Съдебен указател
Годишни Доклади
Декларации по ЗПКОНПИ
 С Л У Ж Б И    Връчване на призовки  
 ВРЪЧВАНЕ НА ПРИЗОВКИ И СЪДЕБНИ КНИЖА

  1. Служба „Връчване на призовки и съдебни книжа" отговаря за своевременното и законосъобразно връчване на призовките и съдебните книжа съгласно правилата на Наказателно-процесуалния кодекс и на Гражданския процесуа­лен кодекс.
  2. Служба „Връчване на призовки и съдебни книжа" включва всички разносвачи на призовки и съдебни книжа.
  3. За окръжните и районните съдилища, намиращи се в едно населено място, със заповед на председателя на окръжния съд може да се създаде обща служба „Връчване на призовки и съдебни книжа".
  4. Призовкарите връчват призовките и съдебните книжа в тридневен срок от получаването им и незабавно връ­щат вторите екземпляри в служба „Деловодство".
  5. Не връчените призовки, както и връчените извън срока по ал. 1 книжа се връщат с бележка върху тях за причините за това.
  6. Връчването се удостоверява с подпис на призовкаря, под който се изписват четливо трите му имена и датата на връчването. Името и длъжността на призовкаря могат да се отразят и с личен печат.
  7. Призовкарите се легитимират със служебни карти, из­дадени от съответния съд.

тел. за контакти: 0747 80183, вътр.204 2760 гр.Разлог, ул."Иларион Макариополски"23, тел.:0747 80181-184, факс:0747 80181, E-mail: rs_razlog@abv.bg, razlog-rs@justice.bg  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР