Бързи 
Връзки
Ok
НАЧАЛО
За нас
Организационна структура
ИНФОРМАЦИЯ за СЪДА
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА
СЪДИИ
ЗАЩИТА на ЛИЧНИТЕ ДАННИ
ПРАВНА ПОМОЩ
ПРАВИЛА за ПОВЕДЕНИЕ
Често задавани въпроси
Новини І Съобщения І Обяви І
Новини
Съобщения
Обяви
СЪДЕБНИ СПРАВКИ
НАСРОЧЕНИ ЗАСЕДАНИЯ
Дела с обществен интерес
СЪДЕБНИ АКТОВЕ
АКТОВЕ по ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА
януари 2020 г.
АКТОВЕ по НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА
януари 2019 г.
С Л У Ж Б И
Бюро съдимост
Регистратура
Деловодство
Съдебни секретари
Съдебен изпълнител
Връчване на призовки
Архив
Служба Пробация
Служба по вписвания
Контакти
Банкови сметки
ТАРИФА Държавни такси
БЛАНКИ, ФОРМУЛЯРИ
Съдебен указател
Годишни Доклади
Декларации по ЗПКОНПИ
 С Л У Ж Б И    Деловодство  
 ДЕЛОВОДСТВО


Служба "Деловодство":

      *  включва всички деловодители в съда;
      *  осигурява производството по висящи дела и влезли в сила съдебни актове;
      * в с
лужба "Секретно деловодство" са включени само деловодителите, които имат право на достъп и работа със секретни материали.

 


1. Служба „Деловодство" изпълнява следната дейност:

 • Образува в дела разпределените по докладчици входя­щи документи;
 • Извършва вписвания в съответните деловодни книги;
 • Изготвя списък за призовките, изпраща призовките и съ­общенията по делата с изключение на тези по отложе­ните дела;
 • Подрежда новопостъпили документи към висящите дела;
 • Следи за изтичане на процесуалните срокове, представя делата на съдиите докладчици и изпълнява техните ука­зания;
 • Организира и поддържа подреждането на делата в дело­водството;
 • Предоставя справки по делата;
 • Подготвя и изпраща до съответната инстанция делата, по които са постъпили жалби; 
 • Предава в архива приключените дела;          
 • Поддържа календар за насрочените дела;
 • Изготвя списъци за реда и часовете на разглеждане на делата по образец съгласно приложение №1;
 • Изпълнява и други задължения, свързани с документо-оборота и определени със заповед на председателя на съда.

2. В деловодството се водят на електронен и/или хартиен носител следните книги и регистри: 

 • Азбучен указател за образуваните граждански, фирме­ни, наказателни, изпълнителни, административни и де­ла по вписванията;
 • Oписна книга;
 • Книга за открити заседания;
 • Книга за закрити и разпоредителни заседания;
 • Книга за привеждане в изпълнение на влезли в сила присъди и определения по чл.414Ж от Наказателно-процесуалния кодекс; 
 • Книга за веществените доказателства;
 • Книга за получените и върнати призовки и други съдебни книжа от други съдилища;
 • Разносна книга;
 • Регистри за юридическите лица и едноличните търгов­ци и специални регистри;
 • Книга по чл.634В от Търговския закон.
 • Образците на книги се изготвят от Министерството на правосъдието в съответствие с този правилник;
 • Отделенията и съставите могат да водят отделни кни­ги по чл.37, чл.38 и чл.44.

тел. за контакти: 0747 80183, вътр.204


Образци на бланки и формуляри осигурявани в Деловодство.

 2760 гр.Разлог, ул."Иларион Макариополски"23, тел.:0747 80181-184, факс:0747 80181, E-mail: rs_razlog@abv.bg, razlog-rs@justice.bg  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР