Бързи 
Връзки
Ok
НАЧАЛО
За нас
Организационна структура
ИНФОРМАЦИЯ за СЪДА
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА
СЪДИИ
ЗАЩИТА на ЛИЧНИТЕ ДАННИ
ПРАВНА ПОМОЩ
ПРАВИЛА за ПОВЕДЕНИЕ
Често задавани въпроси
Новини І Съобщения І Обяви І
Новини
Съобщения
Обяви
СЪДЕБНИ СПРАВКИ
НАСРОЧЕНИ ЗАСЕДАНИЯ
Дела с обществен интерес
СЪДЕБНИ АКТОВЕ
АКТОВЕ по ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА
януари 2020 г.
АКТОВЕ по НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА
януари 2019 г.
С Л У Ж Б И
Бюро съдимост
Регистратура
Деловодство
Съдебни секретари
Съдебен изпълнител
Връчване на призовки
Архив
Служба Пробация
Служба по вписвания
Контакти
Банкови сметки
ТАРИФА Държавни такси
БЛАНКИ, ФОРМУЛЯРИ
Съдебен указател
Годишни Доклади
Декларации по ЗПКОНПИ
 С Л У Ж Б И    Бюро съдимост  
 БЮРО СЪДИМОСТ

 

 

Служба "Бюро съдимост" има във всеки районен съд, както и в Министерството на правосъдието.

 

 

 


     "Бюро съдимост" при Районен съд Разлог събира и съхранява данните по чл.1, ал.2 и дава сведения за лицата, родени в района, който обслужва съда.   "Бюро съдимост" при Районен съд Разлог събира и съхранява данните по чл.1, ал.2 и дава сведения за лицата, родени в района, който обслужва съда;          Бюрата за съдимост събират и съхраняват данни за лицата, осъдени от българските съдилища, и за лицата, на които българските съдилища са наложили мярка по чл.78а от Наказателния кодекс (НК), както и за българските граждани, осъдени от чуждестранни съдилища, чиито присъди са приети за изпълнение по реда на чл.442-449 от наказателно-процесуалния кодекс (НПК). Въз основа на събраните данни, бюрото за съдимост дава сведения за осъждане и неосъждане на осъжданите лица.
     "Бюро съдимост" при Районен съд Разлог събира и съхранява данните по чл.1, ал.2 и дава сведения за лицата, родени в района, който обслужва съда.
  • Регистрирането в бюрата за съдимост се извършва чрез бюлетини за съдимост и бюлетини за наложени мерки по чл.78а от НК на хартиен носител и в електронен архив;
  • Дава сведения за лицата, родени в чужбина или с неизвестно место­рождение;
  • Бюрата за съдимост поддържат картотека от бюлети­ни за съдимост,  бюлетини за наложени мерки по чл.78а НК, азбучни указатели и входящи регистри на хартиен носител и в електронен архив.

за контакти: 0747 80182, вътр.104


Забележка!
За издаване на Свидетелство за съдимост се заплаща държавна такса съгласно Тарифа на държавните такси - чл.23, т.1,  събирани от съдилищата по ГПК, която към момента е 5.00 лв.
Образец на Заявление за издаване на Свидетелство за съдимост, може да намерите тук.
Издаване на Свидетелство за съдимост по електронен път, може да намерите тук.

Правила за издаване на Свидетелство за съдимост

І.  ЗАЯВЛЕНИЕТО ЗА ИЗДАВАНЕ НА СВИДЕТЕЛСТВО ЗА СЪДИМОСТ ТРЯБВА ДА СЪДЪРЖА:
1. Собствено, бащино, фамилно име и адреса на лицето, за което се иска свидетелство за съдимост;
2. ЕГН – ако лицето, за което се иска свидетелство за съдимост, е български гражданин, или ЛНЧ – ако е чужденец;
3. Ден, месец и година на раждане на лицето, за което се иска свидетелство за съдимост;
4. Месторождение на лицето, за което се иска свидетелство за съдимост;
5. Гражданство на лицето, за което се иска свидетелство за съдимост;
6. Собствено, бащино и фамилно име на бащата и майката на лицето, за което се иска свидетелство за съдимост;
7. Целта, за която се иска свидетелство за съдимост, а когато е за постъпване на работа – точната длъжност.
8. Постановена съдебна реабилитация или амнистия, ако има такива, заедно с необходимите доказателства.

При подаване на Заявление за издаване на свидетелство за съдимост, се представят:
- лична карта в оригинал;
- оригинал на акт за раждане или удостоверение за раждане или друг документ, издаден от компетентен орган, удостоверяващ данни за родителите на лицето, за което се иска свидетелството за съдимост.
-
плащане на място на пос-терминал с лична банкова карта, или удостоверяващ документ от банка за заплатена държавна такса за свидетелство за съдимост, по сметка IBAN: BG67 CECB 9790 31E5 6177 00, BIC: CECBBGSF, „Централна кооперативна банка” АД.

ІІ.  ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА СВИДЕТЕЛСТВО ЗА СЪДИМОСТ НА ДРУГО ЛИЦЕ:
1. Когато свидетелството за съдимост се иска за починал възходящ, низходящ, съпруг, брат или сестра, този който иска свидетелството за съдимост, посочва в заявлението и собственото, бащиното и фамилното си име, адрес за кореспонденция и прилага удостоверение за наследници.
2. Когато свидетелството за съдимост се иска за жив възходящ, низходящ, съпруг, брат или сестра, този който иска свидетелството за съдимост, посочва в заявлението и собственото, бащиното и фамилното си име, адрес за кореспонденция и прилага изрично писмено пълномощно, а когато е за други лица – изрично нотариално заверено пълномощно.
3. Когато собственото, бащиното и фамилното име на лицето, за което се иска свидетелството за съдимост, са променени след навършване на 14-годишна възраст поради встъпване в брак, осиновяване или на други основания, в заявлението се посочват и имената по рождение.

2760 гр.Разлог, ул."Иларион Макариополски"23, тел.:0747 80181-184, факс:0747 80181, E-mail: rs_razlog@abv.bg, razlog-rs@justice.bg  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР