Бързи 
Връзки
Ok
НАЧАЛО
За нас
Организационна структура
ИНФОРМАЦИЯ за СЪДА
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА
СЪДИИ
ЗАЩИТА на ЛИЧНИТЕ ДАННИ
ПРАВНА ПОМОЩ
ПРАВИЛА за ПОВЕДЕНИЕ
Често задавани въпроси
Новини І Съобщения І Обяви І
Новини
Съобщения
Обяви
СЪДЕБНИ СПРАВКИ
НАСРОЧЕНИ ЗАСЕДАНИЯ
Дела с обществен интерес
СЪДЕБНИ АКТОВЕ
АКТОВЕ по ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА
януари 2020 г.
АКТОВЕ по НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА
януари 2019 г.
С Л У Ж Б И
Бюро съдимост
Регистратура
Деловодство
Съдебни секретари
Съдебен изпълнител
Връчване на призовки
Архив
Служба Пробация
Служба по вписвания
Контакти
Банкови сметки
ТАРИФА Държавни такси
БЛАНКИ, ФОРМУЛЯРИ
Съдебен указател
Годишни Доклади
Декларации по ЗПКОНПИ
 С Л У Ж Б И    Архив  
 АРХИВ

  

 

      Служба „Архив" осигурява съхраняването на
всич
ки свършени дела, деловодни книги и документи
по чл.10, ал.1, т.6.

 


 


    Служба "Архив" извършва следната дейност:
  • Приема от служба "Деловодство"  свършените през предходната година дела и приключените деловодни книги;
  • Приема от административния секретар папките с документи по чл.10, ал.1, т.6;
  • Води архивната книга;
  • Отговаря за съхраняването на предадените дела и документи;
  • Извършва всички видове справки по предадените дела, книги и документи;
  • Изпраща по разпореждане на съда архивните дела на други органи и следи за срочното им връщане;
  • Отговаря за съхраняването на документите след изтичане на срока за съхраняване на делата;
  • Извършва преглеждане и унищожаване на делата с изтекъл срок на съхранение;
  • Извършва и други дейности, възложени от съдебния администратор и от председателя на съда, свързани с предадените в службата дела и документи.

1. В срок по ал.1 се предават и делата по делбените производства, по които е допусната делбата, ако съделителите в дадения им срок не са внесли разноски за извършване на експертиза за оценка на имотите и съставяне на дяловете. Ако до изтичане на срока за пазене на делото страните внесат разноските, въз основа на определение на съда делото се извежда от общия архив и се образува под стария номер за по нататъшен ход.

2. При предаване на делото в архива на последната страница се поставя стикер, върху който се отбелязва.

за контакти: 0747 80183, вътр.204

2760 гр.Разлог, ул."Иларион Макариополски"23, тел.:0747 80181-184, факс:0747 80181, E-mail: rs_razlog@abv.bg, razlog-rs@justice.bg  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР