Бързи 
Връзки
Ok
НАЧАЛО
За нас
Организационна структура
ИНФОРМАЦИЯ за СЪДА
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА
СЪДИИ
ЗАЩИТА на ЛИЧНИТЕ ДАННИ
ПРАВНА ПОМОЩ
ПРАВИЛА за ПОВЕДЕНИЕ
Често задавани въпроси
Новини І Съобщения І Обяви І
Новини
Съобщения
Обяви
СЪДЕБНИ СПРАВКИ
НАСРОЧЕНИ ЗАСЕДАНИЯ
Дела с обществен интерес
СЪДЕБНИ АКТОВЕ
АКТОВЕ по ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА
януари 2020 г.
АКТОВЕ по НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА
януари 2019 г.
С Л У Ж Б И
Бюро съдимост
Регистратура
Деловодство
Съдебни секретари
Съдебен изпълнител
Връчване на призовки
Архив
Служба Пробация
Служба по вписвания
Контакти
Банкови сметки
ТАРИФА Държавни такси
БЛАНКИ, ФОРМУЛЯРИ
Съдебен указател
Годишни Доклади
Декларации по ЗПКОНПИ
 АКТОВЕ по НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА  
 Актове по наказателни дела

В изпълнение на чл.64 от Закона за съдебната власт /обнародван в ДВ. бр.64 от 07.08.2007г./ публикация на актовете от съдилищата се извършва при спазване на Закона за защита на личните данни и Закона за защита на класифицираната информация.
Важно!
Съдебните актове се публикуват информативно и не могат да послужат като официални документи, заверени или незаверени преписи или копия!

 Актове по наказателни дела за 2020 година

януари 2020 г.

Актове по наказателни дела за 2019 година

декември 2019 г.
ноември 2019 г.
октомври 2019 г.
септември 2019 г.
август 2019 г.
юли 2019 г.
юни 2019 г.
май 2019 г.
април 2019 г.
март 2019 г.
февруари 2019 г.
януари 2019 г.

Актове по наказателни дела за 2018 година

декември 2018 г.
ноември 2018 г.
октомври 2018 г.
септември 2018 г.
август 2018 г.
юли 2018 г.
юни 2018 г.
май 2018 г.
април 2018 г.
март 2018 г.
февруари 2018 г.
януари 2018 г.

Актове по наказателни дела за 2017 година

декември 2017 г.
ноември 2017 г.
октомври 2017 г.
септември 2017 г.
август 2017 г.
юли 2017 г.
юни 2017 г.
май 2017 г.
април 2017 г.
март 2017 г.
февуари 2017 г.
януари 2017 г.

Актове по наказателни дела за 2016 година

декември 2016 г.
ноември 2016 г.
октомври 2016 г.
септември 2016 г.
август 2016 г.
юли 2016 г.
юни 2016 г.
май 2016 г.
април 2016 г.
март 2016 г.
февруари 2016 г.
януари 2016 г.

Актове по наказателни дела за 2015 година

декември 2015 г.
ноември 2015 г.
октомври 2015 г.
септември 2015 г.
август 2015 г.
юли 2015 г.
юни 2015 г.
май 2015 г.
април 2015 г.
март 2015 г.
февруари 2015 г.
януари 2015 г.

 Актове по наказателни дела за 2014 година

декември 2014 г.
ноември 2014 г.
октомври 2014 г.
септември 2014 г.
август 2014 г.
юли 2014 г.
юни 2014 г.
май 2014 г.
април 2014 г.
март 2014 г.
февруари 2014 г.
януари 2014 г.

 

 

 2760 гр.Разлог, ул."Иларион Макариополски"23, тел.:0747 80181-184, факс:0747 80181, E-mail: rs_razlog@abv.bg, razlog-rs@justice.bg  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР