Бързи 
Връзки
Ok
НАЧАЛО
За нас
Организационна структура
ИНФОРМАЦИЯ за СЪДА
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА
СЪДИИ
ЗАЩИТА на ЛИЧНИТЕ ДАННИ
ПРАВНА ПОМОЩ
ПРАВИЛА за ПОВЕДЕНИЕ
Често задавани въпроси
Новини І Съобщения І Обяви І
Новини
Съобщения
Обяви
СЪДЕБНИ СПРАВКИ
НАСРОЧЕНИ ЗАСЕДАНИЯ
Дела с обществен интерес
СЪДЕБНИ АКТОВЕ
АКТОВЕ по ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА
януари 2019 г.
февруари 2019 г.
март 2019 г.
април 2019 г.
май 2019 г.
юни 2019 г.
юли 2019 г.
август 2019 г.
септември 2019 г.
АКТОВЕ по НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА
януари 2019 г.
февруари 2019 г.
март 2019 г.
април 2019 г.
май 2019 г.
юни 2019 г.
юли 2019 г.
август 2019 г.
септември 2019 г.
С Л У Ж Б И
Бюро съдимост
Регистратура
Деловодство
Съдебни секретари
Съдебен изпълнител
Връчване на призовки
Архив
Служба Пробация
Служба по вписвания
Контакти
Банкови сметки
ТАРИФА Държавни такси
БЛАНКИ, ФОРМУЛЯРИ
Съдебен указател
Годишни Доклади
Декларации по ЗПКОНПИ
 Новини І Съобщения І Обяви І    Обяви  
 


   О Б Я В И   
                                                                                                                                             
Районен съд - Разлог...

О Б Я В Л Е Н И Е
за публична продан по изп. дело № 401/2018 г. по описа на ДСИ при РС-Разлог

     Подписаната Даниела Дурева – държавен съдебен изпълнител при Районен съд - Разлог, обявявам на интересуващите се, че съгласно чл. 487 и следв. от ГПК, от 09.09.2019 г. до 09.10.2019 г. в сградата на Районен съд - Разлог ще се проведе първа публична продан по изп. дело № 401/2018 г. на следния съсобствен на страните по делото недвижим имот, допуснат до съдебна делба, представляващ:
     НАВОДНЕНА ЛИВАДА с площ от 3.263 дка имот № 024069, находяща се в м. „Горна воденица”, в землището на село Юруково, ЕКАТТЕ 86101, осма категория на земята, при граници и съседи: имот № 024071 -  наводнена ливада на насл. на Магда Симеонова Клешкова, имот № 024072 - нива на община Якоруда, имот № 024070 - нива на насл. на Исак Георгиев Рабанов, имот № 000287 - път IV кл. на община Якоруда, имот № 024064 - наводнена ливада на насл. на Магда Симеонова Клешкова, имот № 024065 - наводнена ливада на насл. на Абдия Муртазов Каназирев, имот № 024066 - наводнена ливада на насл. на Муса Абдиов Алачов, имот № 024067 - наводнена ливада на насл. на Абдия Муртазов Алачов, имот № 024068 - наводнена ливада на Иляз Юсуф Юрук и др. и имот № 000311 - вътрешна река на държавата – МОСВ.
     Начална цена, от която започва наддаването е определена при условията на чл. 485, ал. 4 от ГПК и е в размер на 660,80 лв. (шестстотин и шестдесет лева и 80 ст.).
     Тежести за имота: вписана искова молба в Служба по вписванията - Разлог - вх.р. № 4126/06.10.2015г., том 2, акт 153.
     Определям време за оглед на недвижимия имот по местонахождението му в с. Юруково, Благоевградска област, се в м. „Горна воденица", всеки делничен ден в дните на извършването на проданта, чрез Муса Сабри Илански от с. Юруково, общ. Якоруда, обл. Благоевград.
     Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи и подава предложението заедно с квитанцията за внесения задатък в запечатан плик в Районен съд - Разлог, което се отразява във входящия регистър.
      Наддавачът може да направи само едно предложение. Наддавателни предложения под началната цена, както и предложения, надхвърлящи началната цена с повече от 30 на сто, са недействителни.
     Интересуващите се от недвижимия имот могат да се явят  в Районен съд - Разлог всеки присъствен ден от 8:30 до 17:00 ч. в дните на проданта, за да преглеждат книжата.
     Проданта приключва в 17:00 часа на 09.10.2019 г. Наддавателните предложения ще бъдат отворени на 10.10.2019 г. в 9:30 часа в Районен съд – Разлог, за което се съставя протокол (чл. 492, ал.1 от ГПК).

ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ:
(Д. ДУРЕВА)


О Б Я В Л Е Н И Е
за публична продан по изп. дело № 445/2018 г. по описа на ДСИ при РС-Разлог

     Подписаната Даниела Дурева – държавен съдебен изпълнител при Районен съд - Разлог, обявявам на интересуващите се, че съгласно чл.487 и следв. от ГПК от 02.09.2019г. до 02.10.2019 г. в сградата на Районен съд - Разлог ще се проведе публична продан по изп.дело № 445/2018г. на следното имущество, собственост на длъжника „ПИРИН ИНВЕСТМЪНТС“ ООД, ЕИК 202512250, a именно:
     САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 61813.559.1.2.25, който обект е в кадастрален район 61813.559, в поземлен имот с идентификатор 61813.559.1, в сграда 2 по КККР на гр. Разлог, общ. Разлог, обл. Благоевград, одобрени със Заповед РД-18-33/15.05.2006 г. на ИД на АК, с адрес на имота: гр. Разлог, местност „Църнако“, бл. Б, ет. 1, обект 1, с предназначение на обекта: за търговска дейност, брой нива на обекта 1, с посочена в документа площ 28.48 кв. м. като неразделна част от самостоятелния обект са 1,76 % идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 4,82 кв. м. и съответните части от правото на строеж имота, при граници (съседи): на същия етаж: няма; под обекта: 61813.559.1.2.29, над обекта: 61813.559.1.2.1. Oбектът не е въведен в експлoатация!
     Началната цена, от която започва наддаването, определена при условията на чл. 485, ал. 4 от ГПК e в размер на 24 588,80 лв. (двадесет и четири хиляди петстотин осемдесет и осем лева и 80 ст.) без ДДС.
     Публичната продажба на имотите е облагаема доставка по смисъла на чл.2 от ЗДДС, във връзка с чл.131 от ЗДДС и върху крайната цена следва да се начисли ДДС.
     Върху имотa e вписанa възбранa в Служба по вписванията - Разлог - вх.р. № 4639/06.11.2018г., том 3, акт 18 в полза на взискателя по делото.
     Оглед на имотa може да се извършва по местонахождението им в град Разлог, п.к. 2760, гр. Разлог, местност „Църнако“, бл. Б, ет. 1, обект 1.
Желаещите да участват в публичната продан следва да внесат задатък в размер на 10 % върху началната цена с ДДС по сметка на държавния съдебен изпълнител в ЦКБ АД – клон Разлог, IBAN BG74CECB979033E5617700, BIC CECBBGSF. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи и подава предложението заедно с квитанцията за внесения задатък в запечатан плик в Районен съд - Разлог, което се отразява във входящия регистър. Наддавачът може да направи само едно предложение. Наддавателни предложения под началната цена, както и предложения, надхвърлящи началната цена с повече от 30 на сто, са недействителни. Интересуващите се от недвижимия имот могат да се явят  в Районен съд - Разлог всеки присъствен ден от 8:30 до 17:00 ч. в дните на проданта, за да преглеждат книжата.
     Проданта приключва в 17:00 часа на 02.10.2019 г. Наддавателните предложения ще бъдат отворени на 03.10.2019 г. в 10:00 часа в Районен съд - Разлог, за което се съставя протокол (чл. 492, ал.1 от ГПК).

ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ:
(Д. ДУРЕВА)

2760 гр.Разлог, ул."Иларион Макариополски"23, тел.:0747 80181-184, факс:0747 80181, E-mail: rs_razlog@abv.bg, razlog-rs@justice.bg  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР