Бързи 
Връзки
Ok
НАЧАЛО
За нас
Организационна структура
ИНФОРМАЦИЯ за СЪДА
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА
СЪДИИ
ЗАЩИТА на ЛИЧНИТЕ ДАННИ
ПРАВНА ПОМОЩ
ПРАВИЛА за ПОВЕДЕНИЕ
Често задавани въпроси
Новини І Съобщения І Обяви І
Новини
Съобщения
Обяви
СЪДЕБНИ СПРАВКИ
НАСРОЧЕНИ ЗАСЕДАНИЯ
Дела с обществен интерес
СЪДЕБНИ АКТОВЕ
АКТОВЕ по ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА
януари 2020 г.
АКТОВЕ по НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА
януари 2019 г.
С Л У Ж Б И
Бюро съдимост
Регистратура
Деловодство
Съдебни секретари
Съдебен изпълнител
Връчване на призовки
Архив
Служба Пробация
Служба по вписвания
Контакти
Банкови сметки
ТАРИФА Държавни такси
БЛАНКИ, ФОРМУЛЯРИ
Съдебен указател
Годишни Доклади
Декларации по ЗПКОНПИ
 Новини І Съобщения І Обяви І    Съобщения  
 


  С Ъ О Б Щ Е Н И Я
                                                                                                                                     

Районен съд - Разлог...

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

     УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ И ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА МЕДИИТЕ,

     Районен съд - Разлог, обявява 12.04.2019 г. (петък) за Ден на отворени врати, под надслов „140 ГОДИНИ ТЪРНОВСКА КОНСТИТУЦИЯ“. В рамките на работния ден от 10:00 до 15:00 часа, всички посетители в Съдебната палата ще могат да се запознаят с дейността на съда, да посетят отделните служби, съдебните зали и да присъстват в съдебно заседание по граждански и наказателен процес.


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

     Пленумът на Висшия съдебен съвет обявява конкурс за есе на тема „Откровено за съдебната власт” за ученици от VIII до XII клас.
     Есетата трябва да бъдат подадени в срок до 20.05.2019 г., включително, на електронна поща konkurs.vss@vss.justice.bg, съобразно Регламента за провеждане на конкурса. Обявяването на победителите, както и връчването на лаптоп, две поощрителни награди и грамоти ще се проведе в Деня на отворените врати на Висшия съдебен съвет на 07.06.2019 г.


УВАЖАЕМИ АДВОКАТИ И ГРАЖДАНИ,
     Считано от 16.11.2015г. е преустановена актуализацията на данни в ползвания до момента Единен електронен портал за предоставяне на достъп до пълната информация по съдебните дела (e-Case).
     На негово място вече работи тестова версия на новия централизиран Единен портал за електронно правосъдие на ВСС (https://portal.justice.bg/)
     За пилотното тестване на новия Единен портал за е-правосъдие, ВСС е определил следните съдилища: Върховен касационен съд, Апелативен съд София, Окръжните съдирища в Благоевград, Смолян, Велико Търново, Кърджали, Монтана и районните съдилища в София, Благоевград, Смолян, Петрич, Разлог, Гоце Делчев, Девин, Мадан, Чепеларе, Злагоград.
     В периода на пилотното тестване ще се извършва поетапно прехвърляне на информацията от деловодните системи към Портала, а на гражданите и адвокатите се предоставя възможност да регистрират личен потребителски профил за достъп до Портала, чрез заявление по образец, утвърден от ВСС.
     Висшият съдебен съвет с Решение по Протокол №56/12.11.2015г. прие Правила за достъп до електронните съдебни дела на съдилищата, който ще се осъществява чрез новият портал. За гражданите и адвокатите се предоставя възможност да регистрират личен потребителски профил за достъп до Портала, чрез заявление по образец, утвърден от ВСС.

Правила за достъп

Образци на заявления
Презентация на Портала за достъп до електронните съдебни дела
 С Ъ О Б Щ Е Н И Е
     Във връзка с решение по протокол №40/06.11.2013 г., т.4, на Комисия "Професионална квалификация, информационни технологии и статистика" към Висшия съдебен съвет, от 21.11.2013 г., в Районен съд-Разлог функционира втори имейл адрес - razlog-rs@justice.bg
 С Ъ О Б Щ Е Н И Е
     Считано от 04.11.2013 г., Районен съд-Разлог премина към обслужване на физически и юридически лица с ПОС терминални устройства. Събирането на държавните такси може да се извършва чрез картови плащания, както следва:
     - Такса за свидетелство за съдимост може да се заплаща през ПОС терминално устройство инсталирано в Бюро съдимост.
     - Други държавни такси и приходи по дела могат да се заплащат през ПОС терминално устройство инсталирано в Деловодството на съда.
     За физическите и юридически лица които извършват картово плащане в съда, не се удържат банкови комисиони и такси.

В А Ж Н О !
     Във връзка със Заповед №263/01.11.2013г. на Председателя на Районен съд Разлог, относно регистрацията на съда по ЗДДС (Акт за регистрация № 010421300019211 от 28.10.213г.), на основание чл.96, ал.1, във вр. с чл.3, ал.5, б."О" и чл.66, ал.1, т.1 от ЗДДС, и чл.80, ал.1, т.1 и т.6 от ЗСВ, считано от 01.11.2013 г., върху държавните такси събирани от Държавния съдебен изпълнител (ДСИ), се начислява 20% Данък добавена стойност (ДДС).
В А Ж Н О !
     Във връзка с регистрация на Районен съд - Разлог по ЗДДС, всички държавни такси по изпълнителни дела, както и суми за изплащане на задължения по изпълнителни дела на Държавния съдия-изпълнител, следва да бъдат превеждани по набирателната сметка в ЦКБ, която можете да видите тук:
УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ и АДВОКАТИ,
     От 20 февруари 2013 г. в ход е новата услуга на Министерство на правосъдието за издаване на електронно свидетелство за съдимост.
     То е възможно след подаване на заявление по електронен път на адрес:
https://cs.mjs.bg, от всяка точка в страната или света.
     Електронното свидетелство за съдимост има същата правна стойност като свидетелството за съдимост, издавано до момента на хартиен носител със същия срок на валидност - 6 месеца, считано от датата на издаването му. В рамките на този период, документът може да се използва многократно от титуляра, чрез кода за достъп до системата, а цената му е 3.00 лв.

УВАЖАЕМИ АДВОКАТИ,
     В съдилищата на Благоевградски съдебен район работи тестова версия на бъдещият Единен портал за предоставяне на достъп до пълната информация по съдебните дела. Чрез този електронен портал, всеки адвокат, който е пълномощник на страна по съдебни дела, ще може да прави справки по електронните досиета на делата  си  в реално време, от  всички точки на планетата и чрез всички технически устройства, които ползват и работят с Интернет. Тестовата версия на Портала предоставя възможност за справки по висящите към момента съдебни дела и постановените по тях окончателни съдебни актове. Тези съдебни актове могат да се копират безплатно от адвокатите в незаверени копия. Разработеният софтуер  обезпечава техническа възможност за предоставяне на достъп и до конкретни архивни дела, както и до  всички приложени към електронното досие на делото съдебни книжа и документи, което обаче ще се реализира на по-късен етап.
     Условията, при които всеки от Вас може да се възползва от нейните възможности и улеснен достъп до делата в електронен вид, са следните:
     1. Адвокатът да е пълномощник по съответното дело и да има представено пълномощно по него с попълнени три имена и уникален личен номер  от Регистъра на адвокатите по ЗА.
     2. Адвокатът да не е освободен по делото или с оттеглено пълномощно от  упълномощителя.
     3. Да подаде еднократно заявление за електронен дистанционен достъп до информация по делата чрез Портала, което може да бъде писмено или в електронен вид, с положен електронен подпис и посочване на всички дела пред съответният съд, по които адвокатът е пълномощник и иска достъп.
     4. Да се разреши такъв достъп с изрична резолюция от Председателя на съответният съд,  по чийто опис са посочените съдебни дела.
     5. Да получи  уникална парола от администраторите на портала  при  влизане и ползване на електронният портал за достъп до съдебните си дела, след разрешението за достъпа от Председателя на съответният съд.
     Порталът за предоставяне на електронен достъп до съдебните дела се намира на  Интернет адрес: 
https://ecase.justice.bg
КРАТКИ УКАЗАНИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА ПОРТАЛА
     След  получаване на уникална парола, всеки адвокат може да  влезе в Електронният портал като използва въпросната парола и  наименованието на официално регистрираната по ЗА електронна поща за свое потребителско име. В основната директория на Портала ще има информация за номерата на всички дела, по които съответният адвокат е регистриран като пълномощник, като номерата на делата са едновременно и активни линкове към електронната папка  с документите по тези дела.
     При отваряне на електронната папка за  конкретното електронно дело, адвокатът ще може да получи информация за:
     - вида на делото и статус на същото /дата на образуване, движение, насрочване, обявяване за решаване/;
     - съдебен състав, страни в процеса, съдебен секретар;
     - постановени съдебни актове по делото, в това число съдебни протоколи и окончателни съдебни актове;
     - информация за обжалване на  съдебните актове.
ЕЛЕКТРОННИ СПРАВКИ ПО ДЕЛАТА
     Електронният портал за достъп предоставя възможност за направата на бързи справки по редица зададени критерии, както следва: наименование на съд от Единната номенклатура на съдилищата в страната, вид на дело, входящ номер, дело с номер и година, страна по дело.
ОБРАТНА  ВРЪЗКА
     В Софтуера на Електронният портал е предвидена възможност за обратна връзка с администраторите на портала и съдилищата, чрез която адвокатите могат да изразяват своето мнение относно проблемите и/или положителният резултат от ползуването на продукта, както и да дават препоръки за подобряването на електронният достъп и организацията по поддържането и предлаганото му.
СЪДИЛИЩА, УЧАСТВАЩИ КЪМ МОМЕНТА В ПРОЕКТА
     ОС-Благоевград, РС-Благоевград, РС-Разлог, РС-Гоце Делчев, РС-Петрич, РС-Сандански
     ОС-Смолян, РС-Смолян, РС-Девин, РС-Чепеларе, РС-Златоград, РС-Мадан
     Софийски Районен Съд, АС-Благоевград

    Във връзка с с Протокол №13 от Заседание на ВСС, проведено на 14.05.2011 г. относно Проект на примерни правила за изпращане на съобщения и призовки чрез електронен пощенски адрес по реда на чл.42, ал.4 и сл. от ГПК, Районен съд Разлог съобщава, че работи с електронна кореспонденция, изразяваща се в изпращане на съобщения и призовки по граждански дела с всяка от страните, която изяви желание за това и в съответствие с изготвени и утвърдени за тази цел Правила, с които желаещите страни задължително ще трябва да се запознават. Заявлението може да изтеглите от тук или на страницата бланки и формуляри.
   Във връзка с влизането в сила от 1.01.2009г. на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси, Висшия съдебен съвет с Решение по Протокол №52/17.12.2008г. утвърди механизъм по изпълнение на изискванията на закона, част от които включват публикуване в Интернет на декларации от магистратите и съдебните служители заемащи публична длъжност. Публикуването се извършва, както следва:
     - Декларации на магистратите се публикуват в Интернет страницата на ВСС;
     - Декларации на съдебните служители се публикуват в Интелнет страницата на съответния орган на съдебната власт.
     За Районен съд - Разлог декларациите на магистратите можете да видите 
тук, а на съдебните служители заемащи публична длъжност - тук.
     В изпълнение на чл.64 от Закона за съдебната власт /обнарован в ДВ. бр.64 от 07.08.2007г./ се извършва публикация на актовете от съдилищата при спазване на Закона за защита на личните данни и Закона за защита на класифицираната информация.    За Районен съд - Разлог публикуваните актове по граждански дела можете да видите
тук, а по наказателните дела - тук.

 
2760 гр.Разлог, ул."Иларион Макариополски"23, тел.:0747 80181-184, факс:0747 80181, E-mail: rs_razlog@abv.bg, razlog-rs@justice.bg  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР