Р Е Ш Е Н И Е    4297

 

Номер   4297

Година   12.09.2019

Град Разлог

 

Районен Съд - Разлог  

 

В публично заседание в следния състав:

 

Председател:

Румяна Запрянова

Секретар:

Катя Полежанова

 

Като разгледа докладваното от гражданско дело

 

номер

20191240100881

по  описа  за

2019

година

 

Производството е образувано по молба, основана на разпоредбата на чл.50 от СК, депозирана от Д.С.Д.Ж., ЕГН* и от В.Р.Д.Ж., роден на 14.03.1988 г., и двамата с адрес в с.К., О.С., У.„Р.Б.”№201 и със съд. адрес в г.Р., У.„Б.Р.”№14, чрез адв. М.К.. Молителите заявяват съгласието си да прекратят сключения между тях брак и представят споразумение по чл.51 от СК. Сочи се в молбата, че от брака си съпрузите нямат родени деца.

Съдът след като прецени събраните по делото доказателства и твърденията на двамата молители, приема за установено от фактическа страна следното:

Д.С.Д.Ж., ЕГН* и В.Р.Д.Ж., роден на 14.03.1988 г., са сключили граждански брак на 23.02.2019 г. в г.С., видно от приетото като писмено доказателство удостоверение за сключен граждански брак. От брака си нямат родени  деца.

В съдебно заседание, проведено на 10.09.2019 г. молителите поддържат становището си, че с представеното споразумение са уредени всички лични имуществени отношения между съпрузите.

С представеното пред съда споразумение съпрузите са постигнали съгласие относно всички имуществени и лични отношения по чл.51 от СК – съпрузите заявяват, че не претендират издръжка и нямат имуществени претенции един към друг, ползването на семейното жилище, обитавано от двамата съпрузи по време на брака е жилище, собственост на Х.Н.С. с ЕГН* и същото ще продължи да се ползва от него, а съпругата след прекратяване на брака ще носи предбрачното си фамилно име - С..

Съдът, след като се увери в сериозното и непоколебимо съгласие на молителите да се разведат и констатира, че представеното от тях споразумение съдържа клаузи относно всички лични и имуществени отношения, визирани в разпоредбата на чл.51 от СК, намира за основателна молбата, с която е сезиран, поради което следва да постанови решение, с което да допусне развода, без да издирва мотивите на молителите за прекратяването на брака и утвърди представеното от тях споразумение.

На основание чл.71, ал.1 от ГПК, молителите дължат държавна такса, чийто окончателен размер се определя, съобразно правилата на чл.6, т.3 от Тарифата за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК.

Размерът на окончателната държавна такса по молбата за развод е 40.00 лв., от които 25.00 лв. са внесени при образуването на делото от молителката Д.С.Д.Ж., поради което остатъкът от 15.00 лв. следва да бъде възложен в тежест на И.В.Р.Д.Ж..

Мотивиран от гореизложените съображения и на основание чл.50 от СК и чл.330 от ГПК, съдът

 

Р Е Ш И:

 

ПРЕКРАТЯВА гражданския брак, сключен на 23.02.2019 г., в г.С., между Д.С.Д.Ж., ЕГН* и В.Р.Д.Ж., роден на 14.03.1988 г., и двамата с адрес в с.К., О.С., У.„Р.Б.”№201, с развод поради СЕРИОЗНО И НЕПОКОЛЕБИМО ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ.

УТВЪРЖДАВА постигнатото споразумение по чл.51 от СК, според което:

1. След прекратяване на брака, съпрузите нямата да си дължат издръжка един на друг.

2. По време на брака съпрузите не са придобил движимо или недвижимо имущество, което да е предмет на споразумението.

3. Семейното жилище, обитавано от двамата съпрузи по време на брака е жилище, собственост на Х.Н.С. с ЕГН* и същото ще продължи да се ползва от него, като съпругът В.Р.Д.Ж., роден на 14.03.1988 г. няма претенции към предоставянето на ползването му.

4. След прекратяване на брака, съпругата Д.С.Д.Ж., ЕГН*, ще продължи да носи фамилното си име от преди брака – С..

ОСЪЖДА В.Р.Д.Ж., роден на 14.03.1988 г. с адрес в с.К., О.С., У.„Р.Б.”№201, да заплати по сметка на Рг.РС държавна такса от 15,00 лв., както и 5.00 лв. за издаване на изпълнителен лист за събиране на горната сума.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

Районен съдия:................................................