О П Р Е Д Е Л Е Н И Е    4303

 

Номер   4303

Година   13.09.2019

Град Разлог

 

Районен Съд - Разлог  

 

На закрито заседание в следния съcтав:

 

Председател:

Искра Трендафилова

Секретар:

 

 

Като разгледа докладваното от гражданско дело

 

номер

20181240100538

по  описа  за

2018

година

 

Производството е по реда на чл.247 от ГПК. Производството пред първоинстанционният съд е образувано по искова молба депозирана от  „.Б., ЕИК*, с адрес: Г.С., п.„С.Н.“№7, представлявано съвместно от ИД Л.Х. и Е.М., Ч. пълномощника А. Т.П.Н. от САК, преупълномощен от К.С.Д. – гл. юрисконсулт, съд. адрес: Г.С., У.„Ц.А.№17, против Д.В.Д.-С., ЕГН*, с адрес: Г.С., к.„Ю.П.“, б.26, .3, а.5, Ж.С.С., ЕГН*, с адрес: Г.С., к.„Ю.П.“, б.26, .3, а.5, „.Е., ЕИК*, с адрес: Г.С., Б.„В.Л.7, в.1, .3, а.16, представлявано от управителя Д.Т.С. и „.П.Е., ЕИК*, с адрес: Г.С., Б.„В.Л.№7, .3, а.16, представлявано от управителя Д.Т.С., с посочено правно основание: 135 от ЗЗД.

Производството е приключило с Определение №2771 от 07.06.2019 г., постановено по Г.д. №538/2018 г. по описа на Рг.РС, с което производството по делото е прекратено, поради оттегляне на исковата молба.

Съдът като прецени доказателствата и съобрази закона приема следното:

Съгласно чл.247, ал.2 от ГПК, съдът може по своя инициатива или по молба на страните, да поправи допуснатите в решението очевидни фактически грешки.

В съответствие с разпоредбата на чл.247, ал.2 от ГПК, съдът е указал препис от депозираната молба за поправка на допусната в решението очевидна фактическа грешка да се изпрати на насрещните страни, като същевременно им е предоставил едноседмичен срок за депозиране на отговор.

В указания едноседмичен срок е постъпил отговор от ответника „.П.Е. с който не възразява да бъде извършена исканата от ищеца поправка на очевидна фактическа грешка в постановения съдебен акт.

Съдът намира така депозираната молба за допускане на поправка на очевидна фактическа грешка в постановеното Определение №2771 от 07.06.2019 г., постановено по Г.д. №538/2018 г. по описа на Рг.РС за процесуално допустима. Същата изхожда от активно легитимирана страна в процеса.

Разгледана по същество същата се явява основателна, поради следното:

Съдът преценява, че не се налага приложение на чл.247, ал.3 от ГПК и насрочване делото в открито съдебно заседание, поради обстоятелството, че няма да се събират нови доказателства за поправка на фактическа грешка.

Видно от приобщените и приложени доказателства по образуваното  Г.д. №538/2018 на Рг.РС е, че от страна на ищеца е подадена молба с вх. №4762 от 06.06.2019 г., с която на основание чл.233 от ГПК заявява, че прави отказ от иска по настоящето дело.

Въз основа на цитираната молба съдът е постановил посоченото Определение №2771 от 07.06.2019 г., като в мотивната част е приел за процесуално допустимо направеното от ищеца, Ч. пълномощника си волеизявление за отказ от предявения иск. Посочил е, че същото изхожда от страна по делото, която има процесуалната възможност да се разпорежда с предмета на спора и че е налице изрично упълномощаване на пълномощника да релеврира отказ от името на ищеца.

Същевременно в диспозитива на определението, съдът е прекратил производството по делото, поради оттегляне на исковата молба.

Предвид изложеното е налице допусната от съда очевидна фактическа грешка, предвид констатираното несъответствие между формираната воля на съда в мотивите на определението и изразената такава, обективирана в дипозитива на съдебния акт относно основанието, на което се прекратява производството по делото.

Предвид гореизложеното съдът счита че са налице предпоставките на чл.247 от ГПК и следва да допусне поправка на очевидна фактическа грешка в постановеното определение.

Водим от горното, съдът

Р Е Ш И:

 

ДОПУСКА поправка на очевидна фактическа грешка в Определение №2771 от 07.06.2019 г., постановено по Г.д. №538/2018 г. по описа на Рг.РС, като вместо погрешно отразеното:

ПРЕКРАТЯВА производството по Г.д.№538/2018 г. по описа на РС-Рг, на основание чл.232 ГПК, поради оттегляне на исковата молба“.

ДА СЕ ЧЕТЕ:

ПРЕКРАТЯВА производството по Г.д.№538/2018 г. по описа на РС-Рг, на основание чл.232 ГПК, поради отказ от иска“.

Определението подлежи на обжалване пред Бл.ОС с частна жалба в едноседмичен срок, считано от съобщаването му на страните.

 

Районен съдия:...................................................