П Р И С Ъ Д А    2676

 

Номер   2676

Година   04.06.2019

Град Разлог

 

Районен Съд - Разлог  

 

В публично заседание в следния състав:

 

Председател:

Стела Шипковенска

Секретар:

Катя Самарова

 

Като разгледа докладваното от наказателно дело

 

номер

20181240200169

по  описа  за

2018

година

 

ПРИЗНАВА подсъдимия Й.С.Ш., роден на 14.09.1994 г. в Г.Р., с адрес: Г.Р., У.„З.№38, българин, български гражданин, женен, с основно образование, неосъждан – налагано адм. наказание по реда на чл.78а от НК, безработен, с ЕГН*, ЗА ВИНОВЕН в това, че: В началото на м.05.2017 г. в Г.Р., о.Б., У.„З.№38, като пълнолетно лице, без да е сключил брак, заживял съпружески с лице от женски пол, ненавършило 16-годишна връзка, а именно с Р.М.К. от Г.Р., о.Б. – престъпление по чл.191, ал.1 от НК, като на основание чл.191, ал.4, пр.1-во от НК, НЕ МУ НАЛАГА НАКАЗАНИЕ, поради последвал граждански брак между тях.

Присъдата подлежи на жалба и протест в 15-дневен срок от днес пред Бл.ОС по реда на глава 21 от НПК.

 

Районен съдия:......................................................

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

М О Т И В И

от дата: 10.06.2019 година

към ПРИСЪДА № 2676 от 04.06.2019 г.

по НАК.Д. № 169 от 2018 г. по описа на РС-Разлог

 

РП-Р. е повдигнала с обвинителен акт обвинение против Й.С.Ш., с ЕГН* за това, че: В началото на м.05.2017 г. в Г.Р., о.Б., У.„З.№38, като пълнолетно лице, без да е сключил брак, заживял съпружески с лице от женски пол, ненавършило 16-годишна връзка, а именно с Р.М.К. от Г.Р., о.Б. – престъпление по чл.191, ал.1 от НК.

В съдебно заседание представителят на прокуратурата поддържа обвинението така както е внесено с обвинителния акт. Счита, че същото е доказано по несъмнен начин от събраните по делото доказателства – гласни и писмени доказателства. Предлага подсъдимия да бъде признат за виновен, при смекчаващо отговорността обстоятелство - към момента на извършване на деянието подсъдимия не е бил осъждан, като му се определи наказание „лишаване от свобода“  в размер шест месеца, което изпълнение да бъде отложено за изпитателен срок от 3 години. Следва да му бъдат възложени разноските по делото.

Защитникът на подсъдимия моли да не бъде наказван, на основание чл.191, ал.4 НК, тъй като е последвал граждански брак между подсъдимия и свидетелката К..

Подсъдимият Ш. в последната си дума моли да не бъде наказван.

Съдът, след като обсъди доводите на страните и събраните по делото доказателства, прие за установено от фактическа страна следното:

РП-Р. е повдигнала с обвинителен акт обвинение против Й.С.Ш., с ЕГН* затова, че: В началото на м.05.2017 г. в Г.Р., о.Б., У.„З.№38

Подсъдимият Й.Ш. е роден на 14.09.1994 г., а св. Р.К. – съответно на 19.05.2001 г.

Подсъдимият Й.Ш. и св. Р.К. поддържали в началото приятелски взаимоотношения, но в последствие връзката им се задълбочила и в началото на м.05.2017 г. двамата заживели на съпружески начала в дома на родителите на Ш., находящ се в Г.Р.,  У.”З.№38. На 29.05.2019 г. подсъдимият и свидетелката К. сключват граждански брак, съгласно удостоверение за сключен граждански брак № * .

Горната фактическа обстановка съдът приема за установена въз основа на показанията на свидетелите С., М.К., Б., К. - дадени в хода на съдебното производство, а така също и въз основа на приложените писмени доказателства: социален доклад от ДСП-Р., удостоверения, справки, декларация за семейно и материално положение и имотно състояние, справка за съдимост и др..

При така установеното от фактическа страна, съдът прави следните правни изводи:

Подсъдимият Й.Ш. с деянието си е осъществил както от обективна, така и от субективна страна състава на престъпление по  чл.191, ал.1 НК, тъй като в началото на м.05.2017 г. в Г.Р., о.Б., У.„З.№38, като пълнолетно лице, без да е сключил брак, заживял съпружески с лице от женски пол, ненавършило 16-годишна връзка, а именно с Р.М.К. от Г.Р., о.Б. Налице е извършено съставомерно деяние по посочения текст на НК. Авторството на деянието се установява по безспорен начин от показанията на разпитаните по делото свидетели и приложените писмени доказателства. Непосредствен обект на престъплението са обществените отношения, които възникват по повод правилното физическо и психическо развитие на подрастващите. От обективна страна пострадал от престъплението е лице от женски пол, ненавършило 16-годишна възраст. В конкретния случай Р.К., в началото на м.05.2017 г.,  не е навършила 16 години, обстоятелство, което е било известно на подсъдимия. Изпълнителното деяние е било осъществено чрез действие и се е изразило в заживяване на съпружески начала с пострадалата Р.К..

От субективна страна деянието е извършено с пряк умисъл. Подсъдимият Й.Ш. е съзнавал че заживява на съпружески начала с лице от женски пол, ненавършило 16-годишна възраст и е желаел настъпването на резултата – съвместното съжителство.

Съдът приема, че са налице предпоставките за приложението на привилегирования състав на чл.191, ал.4 от НК /ред. ДВ от 1982 г./, а именно - деецът не се наказва, а наложеното наказание не се изпълнява, ако до привеждане на присъдата в изпълнение последва брак между мъжа и жената, тъй като видно от представеното и прието като доказателство по делото удостоверение за сключен граждански брак №* от 28.05.2019 г., Подсъдимият Й.Ш. е сключил граждански брак със свидетелката Р.К.. Ето защо съдът призна подсъдимият Й.Ш. за виновен за извършване на престъплението и на основание чл.191, ал.4 от НК, не му наложи наказание поради последвал граждански брак между тях.

По изложените съображения съдът постанови присъдата.

 

Районен съдия:........................................................