О П Р Е Д Е Л Е Н И Е    2551

 

Номер   2551

Година   30.05.2019

Град Разлог

 

Районен Съд - Разлог  

 

На закрито заседание в следния съcтав:

 

Председател:

Велина Полежанова

Секретар:

 

 

Като разгледа докладваното от гражданско дело

 

номер

20181240100117

по  описа  за

2018

година

 

Подадена е молба по чл.248, ал.1 от ГПК, от С.М.Ч., ЕГН*, Г.Б. о.Б., У.Б.№45, Ч. пълномощника си А. Н.Б. от АК-Б., със съд. адрес: Г.Б., У.„.С.№1, за изменение на постановеното решение в частта му за разноските, които дължи на другата страна.

Препис от молбата съдът е изпратил на насрещната страна с указание за представяне на отговор в едноседмичен срок от получаване на съобщението, на основание чл.248, ал.2 от ГПК.

В дадения срок е постъпило възражение от ответника, в коета са развити аргументи за неоснователност на искането.

Съдът намира молбата за допустима, тъй като е подадена в едномесечния срок от връчване на решението на подалата я страна и е основателна по следните съображения:

В решението съдът е осъдил ищцата, да заплати на ответника сумата от 1`481.25 лв., представляваща направени по делото разноски, съобразно отхвърлената част от иска.

Действително в последното съдебно заседание ответната страна е представила списък на разноските по чл.80 от ГПК. Представени са доказателства за внесен депозит за вещо лице, както и доказателства за доплащане на определеното от съда възнаграждение за вещо лице по допуснатата и назначена съдебно-медицинска експертиза и адвокатско възнаграждение в общ размер на 1`600.00 лева. С други думи по делото са налични  доказателства за извършени разходи от  ищеца в общ размер на 1`975.00 лева.

Съдът обаче не е съобразил обстоятелството, че работниците и служителите, ищци по дела за трудови спорове, се освобождават от заплащането на дължимите държавни такси и разноски за съдебното производство, независимо от изхода на делото. Той обаче не е освобожден от отговорността за заплащане на разноските, направени от другата страна по делото, когато е представлявана от адвокат или юрисконсулт. Това са извънсъдебните такси и разноски, от чието заплащане работникът или служителят не е освободен.

Ето защо съдът намира,че са налице основания за уважаване на молбата за изменение на решението в частта относно разноските като намали размера на присъдените в полза на ответника разноски с 281.25 лв. или следващия се на „.П.”О., ЕИК*, размер за разноски възлиза на 1`200.00 лева.

По изложените съображения и на основание чл.248 ГПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

Изменя решение  №1772/10.04.2019 г. по гр. дело №117 по описа за 2018 на Рг.РС, като намалява размера на присъдените разноски, които С.М.Ч., ЕГН*, Г.Б., о.Б., У.Б.№45, е осъдена да заплати на „.П.”О., ЕИК*, с адрес: Г.Р., о.Р., У.Х.Б.№52, представлявано от А.И.А. – управител, от 1`481.25 лв. на 1`200.00 лева.

Определението подлежи на обжалване пред Бл.ОС в двуседмичен срок от връчването му на страните.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:...................................................