О П Р Е Д Е Л Е Н И Е    1115

 

Номер   1115

Година   28.02.2019

Град Разлог

 

Районен Съд - Разлог  

 

На закрито заседание в следния съcтав:

 

Председател:

Искра Трендафилова

Секретар:

 

 

Като разгледа докладваното от гражданско дело

 

номер

20171240101616

по  описа  за

2017

година

 

Производството по делото пред първата съдебна инстанция е приключило с постановяване на решение №6065 от 14.11.2018 г..

След постановяване на решението е депозирана от страна на А.А.Х., като пълномощник на ищците Ж.Б.М. и Л.Б.Д. молба с правно основание чл.248 от ГПК за изменение на постановеното решение в частта му относно разноските, като ответникът бъде осъден да заплати в цялост сторените от ищците разноски за адвокатско възнаграждение от 600.00 лв.

В съответствие с разпоредбата на чл.248, ал.2 от ГПК, съдът е съобщил на насрещната страна за исканото допълване на решението, с изрично указание за представяне на писмен отговор в едноседмичен срок от датата на получаване на същото.

В указания срок е депозиран отговор на молбата, с който искането се оспорва като неоснователно.

Според съдът, така депозираната молба от името на ищцата Л.Б.Д. е предявена след законоустановения срок в разпоредбата на чл.248, ал.1 от ГПК. Съобразно цитираната разпоредба в срока за обжалване, съдът по искане на страните може да допълни или измени постановеното решение в частта му за разноските. Видно от адресираното до ищцата Л.Д. съобщение е, че препис от постановеното от съда решение №6065 от 14.11.2018 г. е връчено на същата на 28.11.2018 г. По арг. на чл.248, ал.1 от ГПК, във вр. чл.259, ал.1 от ГПК, молбата за изменение на решението в частта му за разноските е следвало да бъде подадена до 12.12.2018 г. Депозираната от А. Х. молба е постъпила в съда, видно от положения В. №331 на 14.01.2018 г., т.е. след изтичане на преклузивния двуседмичен срок за подаването й.

Предвид изложеното подадената от ищцата Л.Б.Д., ЕГН*, Ч. А.А.Х. молба с правно основание чл.248, ал.1 от ГПК, следва да бъде върната, като просрочена.

По отношение молбата депозирана от името на Ж.Б.М., съдът намира същата за процесуално допустима, поради депозирането й в срока за обжалване на постановеното решение.

Разгледано по същество, според съда молбата е неоснователна, поради следните съображения:

Както е посочено в т.1 от цитираното от ищеца ТР №6/2012 г. от 06.11.2013 г. на ОСГТК на ВКС, съдебни разноски за адвокатско възнаграждение се присъждат, когато страната е заплатила възнаграждението. В договора следва да е вписан начина на плащане – ако е по банков път, задължително се представят доказателства за това, а ако е в брой, то тогава вписването за направеното плащане в договора за правна помощ е достатъчно и има характера на разписка. В конкретния случай в развилото се пред първоинстанционния съд производство е представен договор за правна защита и съдействие, находящ се на л.75 от делото, в който изрично е посочено, е, че в същия е отразена като заплатена сумата от 300.00 лв., а останалата сума от 300.00 лв. - платими до 01.12.2017 г. По делото не са ангажирани доказателства до приключване на устните състезания за заплащането на посочения размер на адвокатското възнаграждение от ищците. Като приложение към молбата на А.Х.  е приложено копие на договор за правна защита и съдействие  /чиито оригинал е приложен и цитиран по-горе/, в което копие е налице дописване за платен остатък от 300.00 лв. на 01.12.2017 г., без да е конкретизиран начин на плащане. В молбата се сочи, че поради пропуск договорът за правна защита и съдействие с извършеното дописване не е представен към списъка с разноски. Анализирайки приложените по делото доказателства и изложеното в молбата на молителката Ж.М., според съдът дори и да се приеме, че приложеното копие с извършеното дописване на остатък от заплатена сума има характер на разписка относно отразеното доплащане, то същото предвид разрешението дадено в т.11 от горецитираното ТР №6/2012 г. от 06.11.2013 г. на ОСГТК на ВКС е следвало да бъде представено най-късно до приключване на съдебното заседание в което е приключило разглеждането на делото пред съответната инстанция. В случая ищцата Ж.М. не е представила своевременно съответните доказателства.

Предвид гореизложеното, според съдът искането на Ж.М. за изменение на постановеното решение в частта му за разноските се явява неоснователно.

Водим от гореизложеното, съдът

О П Р Е Д Е Л И :

 

ВРЪЩА подадената молба с правно основание чл.248, ал.1 от ГПК, подадена от името на Л.Б.Д., ЕГН*, с адрес: Г.Я., У.„.№3, Ч. А.А.Х., с която се иска, съдът да измени Решение №6065 от 14.11.2018 година, постановено по Г.д. №1616/2017 г. по описа на Рг.РС, в частта му за разноските.

ОТХВЪРЛЯ искането на Ж.Б.М., ЕГН*, с адрес: Г.Я., У.„Г.“24, Ч. А.А.Х. за изменение на Решение №6065 от 14.11.2018 г., постановено по Г.д. №1616/2017 г. по описа на Рг.РС, в частта му за разноските.

Определението подлежи на обжалване по реда, по който подлежи на обжалване решението, а именно пред Бл.ОС в двуседмичен срок, считано от датата на връчването му на страната.

 

Районен съдия:..................................................