Р Е Ш Е Н И Е    886

 

Номер   886

Година   13.02.2018

Град Разлог

 

Районен Съд - Разлог  

 

В публично заседание в следния състав:

 

Председател:

Велина Полежанова

Секретар:

Ваня Миланова

 

Прокурор:

 

 

Като разгледа докладваното от гражданско дело

 

номер

20161240100513

по  описа  за

2016

година

 

Производство e образувано по  искова молба с правно основание чл.40 от ЗУЕС, предявена от Г.И., Г. на Р.Л. роден на 16.08.1970г. в Г.Д., представлявано от адвокат Н.Х.Ч., АК-Б., с ЕГН*, със съд. А. Г.Б., У.”С.”№7, .1, против Етажна собственост на жилищна сграда - „.Л. находяща се в ПИ с идентификатор 02676.146.8.1, по плана на Г.Б., с адм. А. Г.Б., У.„Г.У.”№1, представлявана от УС с членове П.Ц.П. с ЕГН*, К.Н.И. с ЕГН*, Д.А.К., Р.Ф.Ш. и П.Р.Т..

Твърди се в обстоятелствената част на исковата молба, че на 01.04.2016г. в Г.Б. е проведено Общо събрание на собствениците на обекти в етажната собственост на жилищна сграда „.Л. на което са допуснати редица процедурни и материалноправни нарушения при приемането на всички решения от него.

Иска съдът да постанови решение, с което да отмени всички решения на Общото събрание на етажната собственост на жилищна сграда „.Л.4”, находяща се в ПИ с идентификатор 02676.146.8.1 по плана на Г.Б., проведено на 01.04.2016г.. като незаконосъобразни.

В едномесечния срок по чл.131, ал.1 от ГПК, от страна на ответника е представен писмен отговор. Твърди, че искът е недопустим и неоснователен, а исковата молба нередовна. Към отговора на исковата молба ищецът прави фактически твърдения. В съдебно заседание процесуалния представител изразява становище, че искът е недопустим, неоснователен и недоказан, тъй като ОС е свикано и проведено съгласно изискванията на ЗУЕС. Оспорва твърденията на ищеца, че съществуват нарушения при свикването и провеждането на общо събрание на етажните собственици на 01.04.2016 г.

По делото са приети като писмени доказателства нотариален акт за покупко-продажба №24, том IV, рег. №3689, дело №585/27.12.2011 г. и НА №55, том II, рег. №2487, дело №232/18.07.2014 г., двата на нотариус С.В., с които ищецът се легитимира като собственик на самостоятелни обекти, разположени в сграда с идентификатор 02676.146.8.1, по плана на Г.Б..

Представени са Покана за общо събрание на собствениците на етажната собственост на 01.04.2016 г.; Съобщение от 08.04.2016 г. за изготвен протокол от проведено общо събрание на етажната собственост на 01.04.2016 г.; Протокол за проведено на 01.04.2016 г. общо събрание на етажните собственици на жилищна сграда - „.Л. находяща се в ПИ с идентификатор 02676.146.8.1, по плана на Г.Б., ведно със списък на присъствалите на ОС собственици или техни представители, пълномощни.

По искане на ответната страна са събрани и гласни доказателства, чрез разпита на свидетелите Р.И.-М. и К.Ч.. От свидетелските показания се установяви, че ОС не е започнала в 16.00 часа, а едва в 17.00 часа е започнала регистрарацията на присъстващите, която е продължила до 18.30 часа, след което е открито събранието. Според свидетелските показания ОС е проведено във фоайето на сградата.

Останалите писмени доказателства, независимо, че съдът ги е приел и приложил са ирелевантни, поради което същите не следва да се ценят в настоящото производство и съдът не следва да ги обсъжда по същество.

Съдът, след като взе предвид представените по делото доказателства – поотделно и в тяхната съвкупност, съобрази становищата на страните и нормативните актове, регламентиращи процесните отношения, намира за установено следното от фактическа и правна страна:

Предявеният иск е допустим, като подаден в предвидения законов срок по  чл.40, ал.2 от ЗУЕС. Видно от клеймото на пощенския плик, с който е постъпила исковата молба, искът е предявен на 18.05.2016 г., т.е. в предвидения в чл.40, ал.2 от ЗУЕС срок. Ищецът е собственик на самостоятелни обекти, находящи се в сграда с идентификатор 02676.146.8.1, по плана на Г.Б., поради което за него е налице правният интерес и активната материално и процесуалноправна легитимация да предяви настоящия иск. Съгласно разпределената доказателствена тежест, фактът, че ищецът е собственик на обект в режим на етажна собстмвеност се установява с представените и приети като доказателства по делото два броя нотариални актове.

По възраженията на ответника за неспазване на срока на иска, съдът намира следното: Исковата молба по чл.40, ал.2 от ЗУЕС се подава пред районния съд по местонахождението на етажната собственост в 30-дневен срок от получаването на протокола, съдържащ решението по реда на чл.16, ал.7 от ЗУЕС ( Изм. - ДВ, бр.57 от 2011 г., бр.26 от 2016 г.).  Съгласно тази разпоредба, председателят на управителния съвет (управителят) в седемдневен срок от провеждане на общото събрание поставя на видно и общодостъпно място на входа на сградата съобщение за изготвянето на протокола. За поставяне на съобщението се съставя протокол от председателя на управителния съвет (управителя) и един собственик, ползвател или обитател, в който се посочва датата, часът и мястото на поставяне на съобщението. Копие от протокола от провеждане на общото събрание, заверен с надпис "Вярно с оригинала", и приложенията към него се предоставят на собствениците, ползвателите или обитателите, а в случаите по чл.13, ал.2 се изпраща на посочената електронна поща или адрес в страната. Когато в случаите по чл.13, ал.2 лицето не е посочило електронна поща или адрес в страната, на които да се изпращат копия на протоколи, то се смята за уведомено с поставяне на съобщението. Според чл.13, ал.2 от ЗУЕС собственик или ползвател, който не ползва самостоятелния си обект или ще отсъства повече от един месец, уведомява писмено управителя или председателя на управителния съвет, като посочи електронна поща и адрес в страната, на които да му бъдат изпращани покани за свикване на общо събрание, както и телефонен номер. С оглед на цитираните разпоредби съдът намира, че исковата молба не е просрочена. Ищецът сочи, че е се е снабдил с препис от протокол за проведено общо събрание на ЕС от 01.04.2016 г. от други  собственици, след като опитите му да се снабди със същия от законно задължените за това лица се оказали без положителен резултат. Видно от представените писмени доказателства ищецът е изпратил покана за доброволно изпълнение  от 14.04.2016 г. чрез телепоща с изх. № 22/14.04.2016 г. , получена от П.П. на 15.04.2016 г. и втора чрез телепоща с изх. №2/04.05.2016 г., но препис от протокола, заверен с надпис "Вярно с оригинала", и приложенията към него не са предоставени на ищеца.

Ответникът не успя да докаже връчването на протокола преди тази дата. Срокът за обжалване на решенията на общото събрание за собственик, който не отсъства на адреса повече от месец и не е представил адрес за получаване на съобщенията, тече от реалното получаване на протокола, а не от поставяне на съобщението за изготвянето му. С оглед на което искът е допустим.

ЗУЕС определя реда и условията за избор на УС или управител в ЕС. Така в представения протокол от ОС е видно, че съобразно чл.19, ал.5 от Закона за управител е избрано конкретно лице. След като веднъж е избрано това лице, то, според настоящия С. на съда, не може управителят да променя волята на ЕС, като вместо него друго лице извърши действията по удостоверяването на съставянето на съобщение до етажните собственици за изготвянето на протокола от ОС, проведено на 01.04.2016 г. и неговото поставяне на видно за тях място, респ. изготвянето на протокол за тези негови фактически действия. Освен това представителството според доктрината възниква за правни действия, то не може да се използва за материални действия. (Така В.Т. в "Г.п. на НРБ" 1973 г. л.314 и Л.В. в "Г.п.".) В тоя смисъл управителят не може да потвърди действията извършени без представителна власт относими към представителството.

Съставянето на съобщение, че е изготвен протокол, който не съдържа дължимите по закона реквизити, при липса на действителното му узнаване от страна на молителя, не може да породи визираните в ал.7 на чл.16 от ЗУЕС, правни последици относно надлежно уведомяване на етажния собственик за решенията на ОС от 01.04.2016 г., което налага извода относно допустимост на предявения иск.

Предявеният иск съдът счита за основателен.

Процедурата по свикване и провеждане на общо събрание на собствениците в ЕС е уредена в чл.12 и следващите от ЗУЕС. Законодателят е възприел при уредбата на тези обществени отношения формален подход, изхождайки от това, че решенията на общото събрание засягат правната сфера на всички собственици, включително и тези, които не са съгласни със съответното решение. Това несъгласие обаче може да бъде преодоляно само при стриктно спазване на правилата на закона. Всяко действие по свикването и провеждането на общото събрание следва освен да е в установените от закона рамки и да бъде надлежно документирано. Затова при оспорване на законосъобразността на взетите решения по реда на чл.40 от ЗУЕС, тежестта на доказване е върху етажните собственици, а не върху ищеца. От представената от ответника и приета като доказателство по делото в оригинал на Покана за свикване на процесното общо събрание (л.256 – л.259 от делото) се установява, че върху нея не са отбелязани датата и часа на поставяне. По делото не е представен протокол за залепване на поканата, от който да е видно кога е поставена поканата, от кого и къде. От представените в производството по делото в оригинал два броя покани, с които ответникът се домогва да докаже законосъобразността на процедурата по свикване, са частни документи, които нямат достоверна дата и следователно не може да се направи извод за датата на съставянето им или за момента, в който изявленията, обективирани в тях, са достигнали до техните адресати. Съгласно разпоредбата на чл.181, ал.1 от ГПК, частният документ има достоверна дата за трети лица от деня, в който е заверен, или от деня на смъртта, или от настъпилата физическа невъзможност за подписване на лицето, което е подписало документа, или от деня, в който съдържанието на документа е възпроизведено в официален документ, или от деня, в който настъпи друг факт, установяващ по безсъмнен начин предхождащото го съставяне на документа. Изискването за достоверна дата по смисъла на чл.181, ал.1 от ГПК, важи в пълна степен в полза на ищеца, защото същият е неучастващ в съставянето на процесните документи лице и може да бъде увреден от антидатирането им, тъй като не може да се установи по безсъмнен начин, че тези документи са съществували преди инициирането на настоящото производство.

Горното обосновава извода, че е нарушена разпоредбата на чл.13, ал.1 от ЗУЕС, пр. 2-ро досежно отбелязването върху поканата на датата и часа на поставянето й, както и относно съставянето на протокол за това обстоятелство. Налице е по този начин опорочена процедурата по свикване на общото събрание, водеща до незаконосъобразност на решенията на процесното събрание поради противоречие с императивни норми на ЗУЕС.

Основателно оплакването на ищеца, че общото събрание не е проведено във фоайето на сградата, както е посочено в поканата за свикване на ОС, както и че е проведено в час, различен от обявения в поканата.

Видно от представените към отговора на исковата молба доказателства, по никакъв начин не може да се направи категоричен извод, че действително събранието е било проведеното на предварително обявеното с поканата място. Видно от представения протокол от ОС едва в 17:00 часа се пристъпва към регистрация на собствениците,  докато в поканата е посочено 16:00 часа като начален час за провеждане на ОС.

По делото не са представени доказателства за наличието на основателна причина за пристъпване към регистрация в по-късен час от обявения за провеждане на ОС.

На следващо място съдът намира за основателно оплакването на ищеца, че е нарушена процедурата по чл.16, ал.7 от ЗУЕС, тъй като съобщението не е подписано от председателя на УС на ЕС, а от член на УС на ЕС, поради което е нередовно. Преди и след изменението през 2016 г. на ЗУЕС няма промени в документите, които следва да бъдат съставени; срока, в който следва да бъдат поставени; както и лицата, на които законът повелява съставянето и поставянето на съобщение за изготвен протокол от ОС и протокол за поставяне на съобщение по чл.16, ал.7 от закона. От приложеното по делото съобщение в оригинал, находящо се на л.260, 261 и 284 от делото, е видно че  е съставено, подписано и поставено от член на управителния съвЕ. В настоящия случай управителния съвет е възложил на Р.Ш. изготвянето и поставянето на видно и общодостъпно място на входа на сградата на съобщение за изготвянето на протокола от проведеното на 01.04.2016 г. Общо събрание на етажната собственост по реда на чл.16, ал.7 от ЗУЕС, както и да изготви протокола за самото поставяне на съобщението. Съобщението не е съставено, подписано и поставено от лицето, на което законът вменява това задължение, а именно Председателя на УС на ЕС, в случая П.П.. Цитираната разпоредбата на закона е императивна, т.е. УС на ЕС не може да приема решения по свое усмотрение, които да противоречат на закона, както в настоящия случай е процедирано.

Ищецът не е направил оспорване на протокола по чл.16, ал.9 от ЗУЕС, относно достоверността му, поради което, съгласно тази разпоредба протоколът се е стабилизирал като съдържание и доказва с обвързваща етажните собственици и съда доказателствена сила, че отразените в него действия на общото събрание и взети решения са извършени съобразно отразеното в него. В този смисъл е Решение №8/24.02.2015 г. на ВКС по Г.д. №4294/2014 г., I г.о., ГК.

Разпоредбите в ЗУЕС, касаещи свикването и провеждането на ОС, са императивни и неспазването им обуславя процесуалната незконосъобразност на приетите решения на ОС. Посочените до тук нарушения на процедурата по свикване и провеждане на ОС на жилищна сграда - „.Л.”, находяща се в ПИ с идентификатор 02676.146.8.1, по плана на Г.Б. са съществени. Неспазването на посочените правила водят до незаконосъобразност на проведеното на 01.04.2016 г. общо събрание, до опорочаване на взетите решения и представляват основание за отменянето им  изцяло от съда.

Гореизложеното обуславя извод за незаконосъобразност на взетите решения и представлява достатъчно основание за отмяна на взетите решения на основание чл.42, ал.2 от ЗУЕС, като съдът намира за ненужно да обсъжда останалите, сочени от ищеца нарушения.

При този изход на делото и на основание чл.78, ал.3 от ГПК, ответникът следва да бъде осъден да заплати на ищеца направените по делото разноски в размер на 2`830.00 лева, представляващи адвокатско възнаграждение и внесена държавна такса. Направено е възражение за прекомерност на адвокатското възнаграждение. Съдът намира,че възнаграждението не е прекомерно с оглед естеството на спора и извършените процесуалните действия по вина на ответника.

Водим от горното, съдът

Р  Е  Ш  И:

 

ОТМЕНЯ всички решения на Общо събрание  на Етажна собственост в жилищна сграда - „.Л. находяща се в ПИ с идентификатор 02676.146.8.1, по плана на Г.Б., с адм. А. Г.Б., У.„Г.У.”№1, представлявана от УС с членове П.Ц.П. с ЕГН*, обективирани в протокол от 01.04.2016 г., като  НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНИ.

ОСЪЖДА Етажната собственост Етажна собственост на жилищна сграда - „.Л. находяща се в ПИ с идентификатор 02676.146.8.1, по плана на Г.Б., с адм. А. Г.Б., У.„Г.У.”№1, представлявана от Управителя П.Ц.П. с ЕГН*, да заплати на Г.И., Г. на Р.Л. роден на 16.08.1970г. в Г.Д., сумата – 2`830.00 лева, представляваща сторените по делото разноски.

РЕШЕНИЕТО подлежи на въззивно обжалване пред Бл.ОС чрез Рг.РС в двуседмичен срок от връчването му на страните.

Преписи от настоящото решение да се връчат на страните по делото.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:..................................................