Р Е Ш Е Н И Е    480

 

Номер   480

Година   29.01.2018

Град Разлог

 

Районен Съд - Разлог  

 

В публично заседание в следния състав:

 

Председател:

Стела Шипковенска

Секретар:

Катя Самарова

 

Прокурор:

 

 

Като разгледа докладваното от адм. наказателно дело

 

номер

20181240200528

по  описа  за

2018

година

 

Производството е по реда на глава трета, раздел V от ЗАНН. Образувано е по Ж. от „.Е., ЕИК*, съд. адрес Г.Б., У.Г.Г.№1, .3, срещу НП №72/2.г., издадено от Зам. Председател на П.В. на Р.Б., с което на жалбоподателят на основание чл.81, ал.1 от ЗМГО е наложена "имуществена санкция” от 1`000.00 лева и на основание чл.81, ал.5 от ЗМГО е постановено отнемане в полза на държавата на вещите, предмет на нарушението.

 Жалбоподателят, Ч. процесуалния си представител, излага съображения за незаконосъобразност на обжалваното НП и моли съда, същото да бъде отменено изцяло.

Административно-наказващият орган Ч. процесуалния си представител, оспорва подадената Ж. и моли съда да потвърди обжалваното НП.

От събраните гласни и писмени доказателства, съдът прие за установена следната фактическа обстановка:

Съдът приема, че жалбата е подадена в законоустановения срок, от процесуално легитимирано лице и съдържа всички изискуеми реквизити за нейната редовност.

Разгледана по същество жалбата се явява неоснователна.

Срещу жалбоподателят е съставен АУАН №9 от 24.02.2017 г. за това, че 24.02.2017, в търговски обект – магазин за промишлени стоки, находящ се в Г.Б., У.П.№34, използва в търговската дейност по смисъла на чл.13, ал.2, т.2 от ЗМГО, като предлага за продажба стоки – сапуни сходни на регистрираните марки с рег. №78008 и рег. №86121 за стоки от клас 3 на Международната класификация на стоките и услугите /МКСУ/, без съгласието на притежателят на марките „Р.Б.“ООД, с което е нарушил чл.81, ал.1 от ЗМГО. Неразделна част от АУАН №9/24.02.2017 г. е Протокол за изземване и задържане на веществени доказателства и стоки, подлежащи на отнемане в полза на държавата – 40 бр. сапуни сходни на регистрираните триизмерни марки с рег №78008 и рег. №86121.

Въз основа на този акт за установяване на адм. нарушение е издадено на 2.г. обжалваното НП №72, издадено от Зам. Председател на П.В. на Р.Б., с което за описаното в акта нарушение на жалбоподателят на основание чл.81, ал.1 от ЗМГО е наложена "имуществена санкция” от 1`000.00 лева и на основание чл.81, ал.5 от ЗМГО е постановено отнемане в полза на държавата на вещите, предмет на нарушението.

За да постанови Решението си съдът следва да обсъди наличието на адм. нарушение, доказателствата относно субекта на административното нарушение, административното наказание и реда по който то е наложено. Процедурата по установяването на адм. нарушение, издаването на НП и неговото обжалване е уредена в ЗАНН. За неуредените в посочения нормативен акт случаи, чл.84 от ЗАНН, препраща към субсидиарно приложение на разпоредбите на НПК. В производството по обжалване на НП, административно-наказващият орган е този, който поддържа административно-наказателното обвинение, съответно носи тежестта на доказване. Отразените в Акт за установяване на адм. нарушение фактически констатации не се считат за установени, до доказване на противното, със способите за събиране на доказателствата в наказателния процес.

За изясняване на обстоятелствата по делото, са допуснати гласни доказателства – разпитани са актосъставителя, свидетели по установяване на административното нарушение, изслушана е съдебно-маркова експертиза.

Фактите, при които е извършено и установено деянието са доказани в хода на съдебното следствие. Изяснено е по делото, че при извършената на 24.02.2017 г. проверка в търговски обект – магазин за промишлени стоки, находящ се в Г.Б., са установени предлагани за продажба стоки, означени със сходни на регистрирана марка знаци, без дадено разрешение от нейният притежател – „Р.Б.“ООД. Знаците, които са използвани в търговската дейност от дружеството – жалбоподател нарушават изключителното право на притежателят върху регистрираните марки с рег.№78008 и рег. №86121. Вещите са иззети с протокол за изземване и задържане на веществени доказателства и стоки, подлежащи на отнемане в полза на държавата, неразделна част от съставения акт за установяване на нарушение №9/24.02.2017 г. /40бр. сапунчета на съхранение в П. В. на Р.Б./. За установяване наличието на идентичност или сходство между външният вид на стоките – сапуни, иззети като веществени доказателства с протокол за изземване и задържане на веществени доказателства и регистрираните триизмерни марки; наличието на идентичност или сходство между стоките, за които са регистрирани марките и стоките предмет на нарушението, както и дали това би довело до объркване на потребителите, е изслушана по делото съдебно-маркова експертиза. От заключението на вещото лице се установява, че при сравняването на регистрираните марки с рег. №78008 и рег. №86121 с притежател „Р.Б.“ООД и задържаните 40 бр. сапунчета от търговския обект стопанисван от „.Е., се установява визуално сходство, поради практически еднаквото изобразяване на по-разцъфнал кичест цвят на растение в поглед отгоре или в много слаба перспектива или деформация на сапуна от топлина; разликата в разположението и броя на венчелистчетата на кичестия цвят е почти незабележима и на практика незапаметима, затова може да се определи като несъществена; посочените регистрираните марки с рег. №78008 и рег. №86121 практически изцяло, с несъществени различия в оформянето на венчелистчетата, перспективата на погледа и различното оцветяване, се съдържат в сапуните, явявайки се техен основен елемент. В раздел „Общо впечатление“ от заключението на вещото лице е посочено, че при сравняване на регистрираната марка с рег. №86121 със сапуните от търговския обект стопанисван от „.ЕООД се установява сходство в степен над средната в общото впечатление, дължащо се на общия отличителен елемент – 3D изображение на разцъфнал кичест цвят на растение, като основните разлики са в цветовото оформление и лекото удължаване във височината на сапуна. В тази връзка е безспорно установено по делото, че в дейността на търговеца-жалбоподател са използвани стоки, сходни на регистрираните триизмерни марки с рег. №78008 и рег. №86121, регистрирани за стоки от клас 3 на МКСУ, без съгласието на притежателят на марките – Р.Б.ООД, по чиито сигнал е извършена проверката. При проверката, както и в хода на административно-наказателното производство не са представени документи, указващи връзката на намерените стоки с притежателят на марките. От обективна страна излагането на намерените в търговския обект стоки с цел продажба е в противоречие със забраната на ЗМГО за използване в търговската дейност на стоки със знак, сходен на регистрирана марка, без съгласието на нейния притежател. Противоправността на констатираните от служителите на контролния орган, определени по реда на чл.82 от ЗМГО със заповед №53/13.02.2017 г. на Председателя на П.В. на Р.Б., действия на търговеца-жалбоподател вр. с търговската му дейност по смисъла на чл.13, ал.2, т.2 от ЗМГО, ги определя като нарушение по ЗМГО, което е квалифицирано правилно от наказващия орган по чл.81, ал.1 от ЗМГО. Отговорността на търговците е обективна. Като търговец жалбоподателят е бил длъжен да знае и да съобрази търговската си дейност с изискванията на закона за търговия със стоки с изключителни права върху марката и знака.

При тези данни, районният съд достигна до изводи относно съставомерността на деянието като нарушение по чл.81, ал.1 от ЗМГО. При определяне на санкцията наказващият орган е съобразил критериите по чл.27 от ЗАНН и е наложил минималния размер от 1`000.00 лв., като в съответствие с ал.5 на чл.81 от ЗМГО е постановил отнемане на намерените и иззети вещи, които да бъдат унищожени, с оглед на което и в диспозитивната си част НП е съобразено със закона – санкционната норма на чл.81, ал.1 от ЗМГО.

Актът е съставен при извършване на проверка на търговски обект – магазин за промишлени стоки, находящ се в Г.Б., У.”П.”№34, стопанисван от „.ЕООД в присъствието на подавач-консултант в търговския обект. Актът за установяване на адм. нарушение е предявен на нарушителя за запознаване със съдържанието му, с което е спазено изискването на чл.43, ал.1 от ЗАНН.

В настоящия случай, административно-наказващия орган е установил нарушение на чл.81 ЗМГО а в случай, че стоките са били пуснати на пазара от притежателя на правото върху марка или с неговото съгласие, това обстоятелство следва да бъде доказано от търговеца, който предлага стоките. Доказателства в тази насока не са представени нито пред административно-наказващия орган, нито пред районния съд. Предвид изложеното, в съответствие с цитираните норми е ангажирана отговорността на дружеството-жалбоподател. Що се касае до изплатеното от бюджета на съда разноски в размер на 538.79 лева за експертиза по делото, то на основание чл.84 от ЗАНН, вр. с чл.189, ал.3 от НПК /вж. ТР №3/1985 г. на ОСНК на ВС/, жалбоподателя следва да бъде осъден да заплати същите по сметка на Рг.РС.

Водим от горното и на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, съдът

Р Е Ш И:

 

ПОТВЪРЖДАВА НП №72/2.г., издадено от Зам. Председател на П.В. на Р.Б., с което на „.Е., ЕИК*, съд. адрес Г.Б., У.Г.Г.№1, .3, на основание чл.81, ал.1 от ЗМГО е наложена "имуществена санкция” от 1`000.00 лева и на основание чл.81, ал.5 от ЗМГО е постановено отнемане в полза на държавата на вещите, предмет на нарушението.

ОСЪЖДА „.Е., ЕИК*, съд. адрес Г.Б., У.Г.Г.№1, .3, да заплати по сметка на Рг.РС, на основание чл.84 от ЗАНН, вр. с чл.189, ал.3 от НПК, сумата от 538.79 лева - разноски за експертиза по делото и сумата 5.00 лв. за служебно издаване на изпълнителен лист.

Решението подлежи на обжалване с касационна Ж. в 14-дневен срок от получаване на съобщението от страните пред Бл.АС.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:………………………………………….