Р Е Ш Е Н И Е    4100

 

Номер   4100

Година   29.06.2016

Град Разлог

 

Районен Съд - Разлог  

 

В публично заседание в следния състав:

 

Председател:

Яна Димитрова

Секретар:

Катя Самарова

 

Прокурор:

 

 

Като разгледа докладваното от адм. наказателно дело

 

номер

20161240200192

по  описа  за

2016

година

 

Производството е по реда на раздел V от ЗАНН. Образувано е по жалба от С.Б.П. с ЕГН* и адрес в г.Р., У."Ч.Р.”№2, срещу НП №605 от 06.08.2015г. на Директора на РДГ-Б., с което на жалбоподателя е наложено на осн. чл.266, ал.1 от ЗГ, адм. наказание "глоба" от 280.00 лева.

В съдебно заседание жалбоподателя - редовно уведомен, се явява лично и с адв.И.П., с пълномощно по делото.

В хода на съдебните прения, последната от името на доверителя си иска отмяна на процесното НП като сочи, че в процедурата по съставяне на АУАН са допуснати съществени нарушения на процесуалните правила.

В съдебно заседание административно-наказващият орган Директор на РДГ-Б. - редовно уведомен, не се явява. Представлява се от юрисконсулт Т. с пълномощно по делото.

В хода на съдебните прения, последната поддържа НП и иска неговото потвърждаване като сочи, че същото е правилно и законосъобразно.

От събраните гласни и писмени доказателства съдът прие за установена следната фактическа обстановка:

Жалбата от С.Б.П. с ЕГН* и адрес в г.Р., У."Ч.Р.”№2, срещу НП №605 от 06.08.2015г. на Директора на РДГ-Б., е подадена в срок от лице, което има право на жалба, поради което е процесуално допустима.

Разгледана по същество жалбата е основателна.

На 03.07.2015г. около 8.00ч. св. А. и св.А. – двамата, служители на ДГС-Р. заварили в отдел 169 на охранителен участък „К.“ на ТПДГС-Р. жалбоподателят П. да сече с моторен трион дърва от бял бор и св.Д., който разкроявал повалените дървета на секции.

Макар да констатирали, че пъновете на отрязаните дървата нямат КГМ, св.А. и св.А. поискали от св.Д. и С.П. позволително за сеч. Последните двама казали, че нямат.

Отрязаните дърва били измерени, като се установило се, че са 2,50 куб.м.

Св.А. разпоредил на П. да предаде моторния трион, но последният отказал. Тогава св.А. и св. А. съставили констативен протокол №000019/03.07.2015г. и го предоставили за подпис на П..

Последният го подписал, а служителите на ДГС го уведомили, че ще му съставят актове за нарушения на ЗГ..

С.П. не искал да присъства при съставяне на актовете и св.А. и св. А. му дали да се подпише на три празни бланки за АУАН, между които и бланка с №042380.

Жалбоподателят се подписал, след което си тръгнал.

По неустановено време св.А. попълнил подписанта от П. бланка и по този начин съставил АУАН №042380/03.07.2015г. в присъствието на св. А..

Въз основа на посочения АУАН с №042380 и на основание чл.53, ал.1 от ЗАНН, административно-наказващия орган издал НП №605 от 06.08.2015г. на Директора на РДГ-Б., с което на жалбоподателя е наложено на осн. чл.266, ал.1 от ЗГ адм. наказание "глоба" от 280.00 лева.

От така изложената и приета фактическа обстановка за да постанови Решението си, съдът следва да обсъди наличието на адм. нарушение, доказателствата относно субекта на административното нарушение, административното наказание и реда,по който то е наложено. Процедурата по установяване на адм. нарушение, издаването на НП и неговото обжалване е уредена в ЗАНН. За неуредените в посочения нормативен акт случаи, чл.84 от ЗАНН, препраща към субсидиарно приложение на разпоредбите на НПК. В производството по обжалване на НП, административно-наказващият орган е този, който поддържа административно-наказателното обвинение, съответно тежестта на доказване е за него. Отразените в Акт за установяване на адм. нарушение фактически констатации нямат доказателствена стойност по презумпция. Същите не се считат за установени, както и нарушителят не се счита за такъв до доказване на противното, със способите за събиране на доказателствата в наказателния процес.

Съдът счита, че административно-наказателното производство пред АНО е протекло формално, като актосъставителят е нарушил грубо процесуалните правила.

Съгласно разпоредбата на чл.40, ал.1 от ЗАНН, АУАН се съставя в присъствието на нарушителя и свидетелите, които са присъствали при извършване или установяване на нарушението.

Ал.2 от същия, предвижда изключение от правилото, като повелява, когато нарушителят е известен, но не може да се намери или след покана не се яви за съставяне на акта, актът се съставя и в негово отсъствие.

От своя страна, разпоредбата на чл.43, ал.1 от ЗАНН ясно сочи, кога АУАН се предявява за подпис на нарушителя, а именно : след като бъде съставен.

Целта на Закона е, нарушителят да се запознае със съдържанието на АУАН, преди да го подпише и тази цел е ясно разписана в посочения текст.

В настоящия случай св. А. - актосъставителят и св.А. бяха категорични, че на П. е била предявена празна бланка за подпис и той я е подписал.

Изключително смущаващо в случая е, че двамата свидетели са действали с убеждението, че така е редно и не скриха задоволството от действията си в съдебно заседание.

Посочените разпоредби от ЗАНН са императивни и всякога, когато са нарушени, водят до неотстраним порок и отмяна на адм. акт.

Предвид изложеното, съдът намира за безпредметно да обсъжда останалите предпоставки за законосъобразност на обжалваното НП.

Предвид всичко изложено и на осн. чл.63, ал.1 от ЗАНН, съдът

 

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ НП №605 от 06.08.2015г. на Директора на РДГ-Б., с което на С.Б.П. с ЕГН* и адрес в г.Р., У."Ч.Р.”№2, е наложено на осн. чл.266, ал.1 от ЗГ адм. наказание "глоба" от 280.00 лева за нарушение на чл.104, ал.1, т.4 от ЗГ, като НЕПРАВИЛНО и НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.

Настоящето Решение подлежи на касационно обжалване пред Бл.АС в 14-дневен срок от съобщението за изготвено Решение до страните.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:……………………………………………