Р Е Ш Е Н И Е    4057

 

Номер   4057

Година   28.06.2016

Град Разлог

 

Районен Съд - Разлог  

 

В публично заседание в следния състав:

 

Председател:

Яна Димитрова

Секретар:

Катя Самарова

 

Прокурор:

 

 

Като разгледа докладваното от адм. наказателно дело

 

номер

20161240200354

по  описа  за

2016

година

 

Производството е по реда на раздел V от ЗАНН. Образувано е по жалба от И.Д.К. с ЕГН* и адрес в Б., У.”С.”№22, срещу НП №16-0331-000042 от 23.02.2016г. на Н.Г.К. ОД на М.-Б., РУ-Р., с което на жалбоподателя е наложено адм. наказание на основание чл.638, ал.1, т.1 от КЗ - ГЛОБА от 250.00 лева за нарушение на чл.483, ал.1, т.1 от КЗ.

В съдебно заседание И.К. - редовно уведомен, не се явява и не изпраща представител. В жалбата и допълнителна молба иска отмяна на НП.

В съдебно заседание административно-наказващият орган - Н.Г.К., ОД на М.-Б., РУ-Р. - редовно уведомен, не се явява и не изпраща представител. В съпроводителното писмо К. административно-наказателната преписка, моли съдът да потвърди НП.

От събраните гласни и писмени доказателства, съдът прие за установена следната фактическа обстановка:

Жалбата на И.Д.К. с ЕГН* и адрес в Б., У.”С.”№22, срещу НП №16-0331-000042 от 23.02.2016г. на Н.Г.К. ОД на М.-Б., РУ-Р. е подадена в законоустановения срок и от лице, което има право на жалба, поради което е допустима

Разгледана по същество е неоснователна.

На 1102.2016г. св.Х. и св.К. – двамата служители на РУ”П”-Р. били на работа, като АП и извършвали контрол по безопасност на движението на У.Г.Д. в г.Р..

Около 10.30ч., двамата спрели за проверка МПС – л.а.”Ф.“, модел „Г.“ с рег.№*. От проверката на документите се установило, че водач и собственик на посоченото МПС е И.К..

Последният не представил полица за сключена застраховка ГО.

Била извършена справка чрез масива на гаранционния фонд и се установило, че за управляваното от К. МПС не е сключена задължителната застраховка „ГО“.

 В следствие от направените констатации св.Х. съставил на И.К. АУАН №257947/11.02.2016г. за нарушение по чл.483, ал.1, т.1 от КЗ.

Актът бил съставен в присъствието на св.Ш. и И.К.. Последният го подписал без да изложи възражения. Такива не постъпили и в законоустановения срок.

Въз основа на посочения АУАН, и на осн. чл.53 от ЗАНН, на 23.02.2016г. било издадено НП №16-0331-000042 от 23.02.2016г. на Н.Г.К., ОД на М.-Б., РУ-Р., с което на жалбоподателя е наложено адм. наказание на основание чл.638, ал.1, т.1 от КЗ - ГЛОБА от 250.00 лева за нарушение на чл.483, ал.1, т.1 от КЗ.

От така изложената и приета фактическа обстановка за да постанови Решението си, съдът следва да обсъди наличието на адм. нарушение, доказателствата относно субекта на административното нарушение, административното наказание и реда по който то е наложено. Процедурата по установяването на адм. нарушение, издаването на НП и неговото обжалване е уредена в ЗАНН. За неуредените в посочения нормативен акт случаи, чл.84 от ЗАНН, препраща К. субсидиарно приложение на разпоредбите на НПК. В производството по обжалване на НП, административно-наказващия орган е този, който поддържа административно-наказателното обвинение, съответно тежестта на доказване е за него. Отразените в Акт за установяване на адм. нарушение фактически констатации нямат доказателствена стойност по презумпция. Същите не се считат за установени до доказване на противното, със способите за събиране на доказателствата в наказателния процес.

На първо място съдът счита че нарушението, за което е санкциониран П. е извършено от последния и виновно. Съгласно разпоредбата на чл.483, ал.1, т.1 от КЗ задължава всяко лице, което притежава моторно превозно средство, което е регистрирано на територията на Р.България и не е спряно от движение да сключи договор за задължителна застраховка "ГО" на автомобилистите.

В настоящия случай, видно от представената по делото справка от АИС“Регистрация на ППС“К. 11.02.2016г. процесният автомобил е бил собственост на И.К..

Показанията на св.Х. и св.Ш., разгледани в съвкупност с писмените доказателства, а именно: Заверено копие на АУАН №16-0331-00042/11.02.2016 г., Заверено копие на НП №1. г., справка относно собствеността на автомобила, справка от сайта на Гаранционен фонд и копие от Комбинирана застрахователна полица №ВG/07/*61 са достатъчни за установяване на изложената фактическа обстановка.

Съдът намери, че не са допуснати процесуални нарушения в процедурата по съставяне на АУАН и НП. Същите са съставени от оправомощени за това лица в кръга на тяхната компетентност. Това обстоятелство се установява от приетото по делото заверено копие на Заповед рег. №2443з-178/2015 г., с която директора на ОД на М.-Б., е оправомощил Н-к Г. „ОП” в РУ-Р., да издава НП по КЗ, заверено копие на Заповед рег. №8121з-748/24.06.2015 г., относно: Определяне на длъжностни лица от М., да издават фишове за налагане на глоби, да съставят актове за установяване на административни нарушения, да издават НП и да осъществяват контролна дейност по ЗДвП, заверено копие на Заповед рег. №2443з-178/26.01.2015 г., относно: Оправомощаване на длъжностни лица от ОД на М.-Б. да издават НП по КЗ, заверено копие на Заповед рег. №К6807/2012 г., относно: Назначаване на държавен служител в М., заварено копие на Заповед рег. №6807 относно: Назначаване на държавен служител в М..

На следващо място е налице единство между АУАН и НП, както от фактическа, така и от правна страна.

Не на последно място съдът счита, че АНО е определил правилно наложеното на К. наказание, както по вид, така и по размер.

Съгласно разпоредбата на чл.638, ал.1, т.1 от КЗ, на лице по чл.483, ал.1, т.1, което не изпълни задължението си да сключи задължителна застраховка "ГО" на автомобилистите, се налага ГЛОБА от 250.00 лв.

Обстоятелството, че К. е предприел незабавни действия за отстраняване на допуснатото нарушение, като на 11.02.2016г. е сключил договор за задължителна застраховка ГО, валидна от 11.10ч. на същата дата не води до промяна на направените изводи от правна страна, тъй като от справката от гаранционния фон е видно, че автомобилът е бил без застраховка ГО от 13.11.2015г.

Предвид всичко изложено, съдът намира, че следва да потвърди процесното НП.

ВОДИМ от горното и на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, съдът

 

Р Е Ш И:

 

ПОТВЪРЖДАВА НП №16-0331-000042 от 23.02.2016г. на Н.Г.К. ОД на М.-Б., РУ-Р., с което на И.Д.К. с ЕГН* и адрес в Б., У.”С.”№22, е наложено адм. наказание на основание чл.638, ал.1, т.1 от КЗ - ГЛОБА от 250.00 лева за нарушение на чл.483, ал.1, т.1 от КЗ, като ПРАВИЛНО и ЗАКОНОСЪОБРАЗНО.

ОСЪЖДА И.Д.К. с ЕГН*, да заплати по сметка на РРС сумата от 8.00 лева, представляваща сторени по делото разноски.

Настоящето Решение подлежи на касационно обжалване пред Бл.АС в 14-дневен срок от съобщението за изготвено Решение до страните.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ…………………………………..