Р Е Ш Е Н И Е    4050

 

Номер   4050

Година   28.06.2016

Град Разлог

 

Районен Съд - Разлог  

 

В публично заседание в следния състав:

 

Председател:

Яна Димитрова

Секретар:

Катя Самарова

 

Прокурор:

 

 

Като разгледа докладваното от адм. наказателно дело

 

номер

20161240200334

по  описа  за

2016

година

 

Производството е по реда на раздел V от ЗАНН. Образувано е по жалба от „.2.ООД с ЕИК*, с адрес в г.Б., У.Х.С. №8, П. от Д.Д., срещу НП №1-33 от 08.04.2016г., издадено от н-к отдел „.К-З.-Б." към ГДРК П. ИАРА, с което на жалбоподателя е наложено адм. наказание на основание чл.68, ал.1 от ЗРА - "имуществена санкция" от 1`500.00 лева за нарушение на чл.25 от ЗРА.

В съдебно заседание жалбоподателят се представлява от адв. Щ. с пълномощно по делото. От името на доверителя си, последната поддържа жалбата, като в съдебните прения излага доводи за незаконосъобразност на НП поради допуснати съществени нарушения на процесуалните правила.

Сочи се, че нарушението е констатирано през 2014г., а АУАН е бил съставен през 2015г., съответно давността за започване на административно-наказателно производство е изтекла.

В съдебно заседание административно-наказващият орган н-к отдел „.К-З.-Б." към ГДРК П. ИАРА – редовно уведомен, не се явява и не изпраща представител.

От събраните гласни и писмени доказателства, съдът прие за установена следната фактическа обстановка:

Жалбата на „.2.ООД с ЕИК* с адрес в г.Б., У.Х.С. №8, П. от Д.Д., срещу НП №1-33 от 08.04.2016г., издадено от н-к отдел „.К-З.-Б." към ГДРК П. ИАРА е подадена в законоустановения срок и от лице, което има право на жалба, поради което е допустима.

Разгледана по същество е неоснователна.

На 16.12.2015г. св.Н. и св.З. – инспектори в отдел „.К-З.-Б." към ГДРК П. ИАРА извършили поредна проверка на водоем – язовир „К.“, находящ се в землището на г.Б. и стопанисван от „.2.ООД с ЕИК* с адрес в г.Б., У.Х.С. №8, П. от Д.Д..

В хода на проверката било установено, че в рибостопанския обект се развъжда риба, като дружеството-жалбоподател не притежавало регистрация в ИАРА.

За направената констатация св. Н. в присъствието на св. З. и представителя на „.2.ООД – Д.Д., съставил Констативен протокол №186 от 16.12.2015г.

На 10.03.2016г. св. Н. съставил Акт за установяване на адм. нарушение №1815/10.03.2016г. в присъствието на св.З., И.П. и Д.Д..

Актът бил предявен за подпис на последния, който го подписал без възражение.

Въз основа на посочения АУАН, било издадено НП №1-33 от 08.04.2016г., издадено от н-к отдел „.К-З.-Б." към ГДРК П. ИАРА, с което на жалбоподателя е наложено адм. наказание на основание чл.68, ал.1 от ЗРА - "имуществена санкция" от 1`500.00 лева за нарушение на чл.25 от ЗРА. От така изложената и приета фактическа обстановка, за да постанови Решението си съдът следва да обсъди наличието на адм. нарушение, доказателствата относно субекта на административното нарушение, административното наказание и реда,по който то е наложено. Процедурата по установяването на адм. нарушение, издаването на НП и неговото обжалване е уредена в ЗАНН. За неуредените в посочения нормативен акт случаи, чл.84 от ЗАНН, препраща към субсидиарно приложение на разпоредбите на НПК. В производството по обжалване на НП, административно-наказващия орган е този, който поддържа административно-наказателното обвинение, съответно тежестта на доказване е за него. Отразените в Акт за установяване на адм. нарушение фактически констатации нямат доказателствена стойност по презумпция. Същите не се считат за установени до доказване на противното, със способите за събиране на доказателствата в наказателния процес. В настоящия случай съдът счита, че в хода на съдебното производство се събраха достатъчно доказателства, за това, че констатираното и санкционирано с атакуваното НП адм. нарушение на 25, ал.1 от ЗРА е било извършено.

Съдът кредитира изцяло показанията на св.Н. и св.З..

П. анализа на показанията им, съдът отчете служебното качество на свидетелите и установи, че са безпротиворечиви, последователни, логични и взаимно допълващи се. От тях категорично се установява времето, мястото и начинът на извършване на нарушението, както и, че субект на административното нарушение е жалбоподателят „.2.ООД с ЕИК* с адрес в г.Б., У.Х.С. №8, П. от Д.Д.. От посочените гласни доказателства по безспорен начин се установи фактическата обстановка, приета в атакуваното НП.

В подкрепа на показанията на посочените свидетели са и приобщените като писмени доказателства АУАН №А 1815/10.03.2016 г., КП №186/16.12.2015 г., КП №72АА/04.09.2014 г., Писмо изх. №52 01-214/04.01.2016 г. по описа на ИАРА, Писмо изх. №56/11.01.2016 г. по описа на ИАРА от управителя на „Н.с.“ЕАД, клон С. – М..

От същите се установява, че язовир „К.“ е собственост на „Н.с.“ЕАД, отдаден под наем за рибостопанска дейност и тази дейност се осъществява от дружеството-жалбоподател от 2014г.

П. така установеното съдът намери, че административно-наказващият орган правилно е квалифицирал нарушението, като такова по чл.25, ал.1 от ЗРА и правилно е определил наложеното наказание, съобразно разпоредбата на чл.68, ал.1 от ЗРА.

Съгласно разпоредбата на чл.25, ал.1 от ЗРА, развъждането и отглеждането на риба и други водни организми и производството на носители на генетичен материал от хидробионти се осъществява от еднолични търговци и юридически лица, регистрирани в ИАРА.

В настоящия случай е установено, че жалбоподателят, въпреки дадените му указания през 2014г. е бездействал и не е предприел действия по регистрация в ИАРА въпреки, че през целя период е извършвал рибостопанска дейност. С бездействието си „.2.ООД е нарушило нормата на чл.32, ал.1 от ЗРА, за което разпоредбата на чл.68, ал.1 от ЗРА предвижда наказание глоба от 1`500.00 до 3`000.00 лв.

Съдът счита, че с оглед начина на извършване на нарушението и периода на бездействие, административно-наказващият орган неправилно е определил наказание в минимален размер, но предвид обстоятелството, че производството се развива по жалба, съдът няма право да увеличи размера на имуществената санкция.

На следващо място съдът намери, че не са допуснати нарушения на процесуалните правила П. издаване и връчване на АУАН.

Последният е съставен от компетентен орган, съгласно Заповед №РД 09-25/21.01.14г. на Министъра на ЗХ в присъствието на представителя на жалбоподателя и е връчен на последния.

Съдът намери за неоснователни възраженията на защитата, че процесния АУАН е съставен след изтичане на преклузивните срокове.

Съставът на нарушението по чл.25, ал.1 от ЗРА не сочи конкретен срок, в който задълженото лице следва да извърши регистрация в ИАРА, а с оглед естеството на дейностите е невъзможно да се установи кога точно, реално са започнали.

От граматическото и логическото тълкуване на нормата следва, че задължението възниква преди момента, в който лицето започва да осъществява дейност по развъждане и отглеждане на риба и други водни организми и производството на носители на генетичен материал от хидробионти.

Установено е по делото, че П. проверка, извършена на 04.09.2014г. жалбоподателят вече извършвал дейности по см. на чл.25, ал.1 от ЗРА, без регистрация в ИАРА, които обстоятелства са обективирани в КП №72АК/04.09.2014г.

В случая, както в АУАН, така и в НП е посочено, че нарушението е констатирано два пъти, а именно: на 04.09.2014г. и на 16.12.2015г.

Съдът намира, че поради липсата на специална уредба в ЗАНН, следва да приеме, че нарушението, осъществено чрез бездействие е едно и се осъществява за целия период, т.е. е на продължително извършване.

В този смисъл обстоятелството, че изпълнителното деяние е започнало през 2014г. не може да мотивира извод, че е изтекла давността за административно-наказателно преследване, защото продължило да се извършва и към 16.12.2015г.

 На последно място съдът намери, че не са допуснати нарушения на процесуалните правила П. издаване и връчване на НП.

Последното е издадено от компетентен орган, съгласно Заповед №РД 09-25/21.01.14г. на Министъра на ЗХ, в кръга на правомощията му и е връчено на жалбоподателя срещу разписка на 13.04.2016г.

ВОДИМ от горното и на основание чл.63,ал.1 от ЗАНН, съдът

 

Р Е Ш И:

 

ПОТВЪРЖДАВА НП №1-33 от 08.04.2016г., издадено от н-к отдел „.К-З.-Б." към ГДРК П. ИАРА, с което на „.2.ООД с ЕИК* с адрес в г.Б., У.Х.С. №8, П. от Д.Д., е наложено адм. наказание на основание чл.68, ал.1 от ЗРА - "имуществена санкция" от 1`500.00 лева за нарушение на чл.25 от ЗРА, като ПРАВИЛНО и ЗАКОНОСЪОБРАЗНО.

Настоящето Решение подлежи на касационно обжалване пред Бл.АС в 14-дневен срок от съобщението за изготвено Решение до страните.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:……………………………………..