Р Е Ш Е Н И Е    3660

 

Номер   3660

Година   15.06.2016

Град Разлог

 

Районен Съд - Разлог  

 

В публично заседание в следния състав:

 

Председател:

Емил Божков

Секретар:

Катя Полежанова

 

Прокурор:

 

 

Като разгледа докладваното от адм. наказателно дело

 

номер

20161240200410

по  описа  за

2016

година

 

ПРИЗНАВА обвиняемият И.С.П. - роден на 13.03.1990 г. в Г.Р., жител и живущ в Г.Р., У.„Г.Ф.”№19, българин, български гражданин, женен, неосъждан, със средно образование, безработен, ЕГН*, ЗА ВИНОВЕН в това, че на 20.05.2016 г. около 01.10 часа в Г.Р., по У.„Т.А.", в района на дом №11 в едногодишен срок от наказването му по адм. ред с влязло в сила на 16.02.2016 г. НП №15-0331-000394/15.06.2015г., издадено от н-к група при РУ на МВР-Р. към ОД на МВР-Б. за управление на МПС без съответно свидетелство за управление, извършил такова деяние - управлявал МПС - лек автомобил м. „О.А." с peг. №* без да притежава съответно свидетелство за управление на МПС - престъпление по чл.343в, ал.2 от НК, поради което и на осн. чл.78а от НК, във връзка с чл.343в, ал.2 от НК, го освобождава от наказателна отговорност, като му налага административно наказание „Глоба” в размер на 1`100.00 лева.

 Решението подлежи на жалба и протест от страните в 15-дневен срок от днес пред Бл.ОС.

 

Районен съдия:...............................................

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

М О Т И В И

от дата: 16.06.2016 г.

към РЕШЕНИЕ №3660 от 15.06.2016 г.

по НАК.Д. №410 от 2016 г. по описа на РС-Разлог

 

Производството е по реда на чл.247 и сл. от НПК. Образувано е по внесено постановление от РП-Р., с което обвиняемият И.С.П., е предаден на съд по обвинение за престъпление по чл.343в, ал.2 от НК затова, че на 20.05.2016 г. около 01.10 часа в Г.Р., по У.„Т.А.", в района на дом №11 в едногодишен срок от наказването му по адм. ред с влязло в сила на 16.02.2016 г. НП №15-0331-000394/15.06.2015г., издадено от н-к група при РУ на МВР-Р. към ОД на МВР-Б., за управление на МПС без съответно свидетелство за управление, извършил такова деяние - управлявал МПС - лек автомобил м. „О.А." с peг. №* без да притежава съответно свидетелство за управление на МПС.

Представени са и доказателствени материали /ДП №166/2016 г., по описа на РУ„П”-Р./, които според прокуратурата установяват посочените обстоятелства.

Обвиняемият не се явява. За него се явява процесуален представител, адвокат М., който не оспорва посочената в постановлението фактическа обстановка. Излага довод, че следва да се наложи минимално наказание, което да бъде съобразено със смекчаващите вината обстоятелства.

За РП-Р. не се явява представител.

По делото са събрани гласни и писмени доказателства.

В резултат на анализа на доказателствените материали, съдът приема за установени следните фактически обстоятелства:

И.С.П. е роден на 13.03.1990 г. в Г.Р., жител и живущ в Г.Р., У.„Г.Ф.”№19, българин, български гражданин, женен, неосъждан, със средно образование, безработен, ЕГН*. Същият не е освобождаван от наказателна отговорност и не му е налагано наказание по адм. ред.

С влязло в сила на 16.02.2016 г. НП №15-0331-000394/15.06.2015г., издадено от н-к група при РУ на МВР-Р. към ОД на МВР-Б., обвиняемият И.С.П. е наказван по адм. ред за управление на МПС без да притежава свидетелство за управление на МПС.

На 20.05.2016 г. около 01.10 часа в Г.Р., по У.„Т.А.", в района на дом №11, управлявайки лек автомобил м. „О.А." с peг. №*, обвиняемият бил спрян за проверка от свидетелите А.Ц. и Е.Ю. – служители при РУ„П”-Р.. Последните установили, че обвиняемият не притежава СУМПС, като е неправоспособен водач. За така констатираното му съставили АУАН, който му и връчили.

Изложената фактическа обстановка съдът прие за установена въз основа на събраните по делото гласни и писмени доказателства: показанията на свидетелите А.Ц. и Е.Ю. /приобщени към доказателствата на основание чл.283 НПК, вр. чл.378, ал.2 НПК/ и писмените доказателства - надлежно приобщени към доказателствения материал по реда на чл.283 НПК, вр. чл.378, ал.2 НПК, доказателства събрани в наказателното производство.

Съдът кредитира показанията на свидетелите като последователни, логични, вътрешно непротиворечиви и относими към предмета на доказване в настоящото производство. Свидетелите А.Ц. и Е.Ю. са изпълнявали служебните си задължения и съдът ги възприема като напълно достоверни. Свидетелите си спомнят, че са изпълнявали служебните си задължения, когато са спрели за проверка обвиняемия, последния управлявайки МПС. Установили са, че е неправоспособен водач. След това му е съставен и връчен АУАН.

Съдът не обсъжда подробно показанията на тези свидетели, доколкото са непротиворечиви и взаимно се допълват. Показанията им съвпадат, като не се откриват каквито и да било външни или вътрешни противоречия в съобщеното по фактите от тях.

Изложената фактическата обстановка се подкрепя и от писмените доказателства по делото, които кореспондират напълно с показанията на разпитаните свидетели.

При така установената фактическа обстановка, съдът намира, че по делото се установи по несъмнен начин, че обвиняемият И.С.П. е осъществил от обективна и субективна страна състава на престъплението по чл.343в, ал.2 от НК.

От обективна страна: на 20.05.2016 г. около 01.10 часа в Г.Р., по У.„Т.А.", в района на дом №11 в едногодишен срок от наказването му по адм. ред с влязло в сила на 16.02.2016 г. НП №15-0331-000394/15.06.2015г., издадено от н-к група при РУ на МВР-Р. към ОД на МВР-Б. за управление на МПС без съответно свидетелство за управление, обвиняемият И.С.П. извършил такова деяние - управлявал МПС - лек автомобил м. „О.А." с peг. №*, без да притежава съответно свидетелство за управление на МПС.

Деянието е осъществено в едногодишен срок от наказването му по адм. ред за управление на МПС без съответно свидетелство за управление на МПС с влязло в сила НП, което е безспорно установено от показанията на свидетелите, както и приетите писмени доказателства. От последните се установява, и че обвиняемия е неправоспособен да управлява МПС. От друга страна, същият вече е бил наказван в едногодишният срок от деянието по адм. ред за предишно правоуправление на МПС, без да е правоспособен водач. Наказателното постановление за последното нарушение е влязло в сила. По този начин, обвиняемият е осъществил от обективна страна, всички елементи от състава на престъплението по чл.343в, ал.2 от НК. За престъпление по възведената квалификация е достатъчно от обективна страна деецът да управлява МПС в едногодишен срок, след като е бил наказан по адм. ред за управление на МПС, без съответно свидетелство. Други изисквания за съставомерността на деянието законодателят не е поставил. Затова и с факта на самото управление при изложените предпоставки деецът осъществява признаците на престъплението.

На второ място, от доказателствата по делото безспорно се установява, че субект на престъплението по чл.343в, ал.2 от НК е обвиняемият И.С.П., което се потвърждава отново от показанията на свидетелите и писмените доказателства.

От субективна страна, за съставомерността на същото се изисква умисъл, т. е. съзнание за всеки от обективните елементи от състава на престъплението, а именно, че управлява МПС без да е правоспособен водач, и че вече е наказван за такова правоуправление и то в едногодишен срок от наказването му по адм. ред. Конкретният акт на престъпна проява на обвиняемия, обективира отношението му към деянието, т.е. неговата интелектуална и волева насоченост. Обвиняемия е имал представа, че се касае за неправомерно действие - управление на МПС без да притежава свидетелство за правоуправление и то, след като му е било налагано адм. наказание за същото деяние. Обвиняемия е разбирал свойството и значението на извършеното, като не само е съзнавал обществено опасният характер на деянието си и неговите последици, но наред с това е искал и тяхното настъпване, при което е реализирал намерението си. Ето защо, анализирайки деянието от субективната му страна, съдът счита, че същото е извършено при пряк умисъл.

Причини и мотиви за извършеното престъпление - ниска правна култура и несъобразяване на подсъдимия с изискванията на ЗДвП и ППЗДвП.

При гореизложеното, съдът намира, че обвиняемият И.С.П. следва да бъде признат за виновен в извършване на престъпление по чл.343в, ал.2 от НК.

При определяне на наказанието съдът е счел, че са налице основанията на чл.78а НК, за освобождаване на обвиняемия от наказателна отговорност за извършеното престъпление по чл.343в, ал.2 НК, с налагането на административно наказание, защото извършеното от него престъпление се наказва с лишаване от свобода до 1 г., същото е извършено умишлено, обвиняемия не е осъждан и не е освобождаван от наказателна отговорност, с деянието не са причинени съставомерни имуществени вреди.

При индивидуализация на наказанието на обвиняемият И.С.П., съдът обсъди като смекчаващи отговорността обстоятелства съдействието за разкриване на обективната истина, изказаното чрез защитникът му съжаление за извършеното. Отегчаващи отговорността му обстоятелства съдът отчете извършено нарушение на разпоредбитена на ЗДвП, за което му е наложено съответно наказание с издадено НП, извън това, включено в състава на престъплението.

Преценявайки всичко това, съдът освободи обвиняемият от наказателна отговорност, като му определи наказание глоба в размер на 1`100.00 лева.

Съдът счита, че наложеното наказание ще способства за изграждане у обвиняемия на устойчива мотивационно-волева система за спазване на установения правов ред и ще предотврати за в бъдеще извършването на престъпления, с което от своя страна ще се реализира както личната, така и генералната превенция – цели на наказанието по чл.36 НК.

По изложените съображения съдът постанови решението си.

16.06.2016 г.

Районен съдия: …………………………………..