Р Е Ш Е Н И Е    3613

 

Номер   3613

Година   14.06.2016

Град Разлог

 

Районен Съд - Разлог  

 

В публично заседание в следния състав:

 

Председател:

Емил Божков

Секретар:

Катя Полежанова

 

Прокурор:

 

 

Като разгледа докладваното от адм. наказателно дело

 

номер

20161240200096

по  описа  за

2016

година

 

Производството е по чл.59 и сл. от ЗАНН. Образувано е по жалба на „.-М.Е.П. от управителя В.В., подадена срещу НП №8.г. на Д. на Р.-Б., с което на жалбоподателя на основание чл.135, ал.2, т.1 от ЗУО, е наложено адм. наказание: „имуществена санкция” от 5`000.00 лева, затова че на 25.11.2014 г., в г.Б., У.„Б.”№2, при извършена проверка на място на обект “Фабрика за производство на столове”, екплоатирана от „.м.“ЕООД -к.Б. е било установено, че дружеството не е извършило класификация на образуваните от производствения процес отпадъци съгласно разпоредбата на чл.4, ал.1 от Наредба №2 за класификация на отпадъците (обн. ДВ, бр.66/2014 г.). Фабриката се състои от следните цехове: дървообработващ, лакозаливен, кроялен - за разкрояване на тапицерии, цех за оформяне на детайли и опаковка. Установено, е че от производствената дейност на обекта се образували следните производствени и опасни отпадъци: хартиени и картонени опаковки и пластмасови опаковки (полиетиленово фолио) от разопаковане на входящите материали, влагани в производствения процес; опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества, които се образуват от използваните бои, лакове и разтворители; утайки от лакозаливната инсталация, образувани при почистване на камерата за нанасяне на покрития; трици и дървесни изрезки, получени при механична обработка на дървени плоскости в цех дървообработващ; флуоресцентни тръби, използвани за осветление на работните помещения. Установено е също, че описаните отпадъци са съхранявани на обекта - нарушение по чл.4, ал.1 от Наредба №2 за класификация на отпадъците.

В жалбата се поддържа, че атакуваното НП е незаконосъобразно и неправилно, като моли същото да бъде отменено.

Жалбоподателят - редовно призован, не се явява представител. Процесуалният му представител – адвокат П. поддържа жалбата, като моли НП да бъде отменено, излагайки подробни съображения.

За административно-наказващия орган - редовно призован, се явява процесуален представител – Г. юрисконсулт Т.. Оспорва жалбата, като моли НП да бъде потвърдено, излагайки подробни съображения.

По делото са събрани гласни и писмени доказателства.

Районният съд, като прецени събрания по делото доказателствен материал и след обсъждане на наведените от страните основания, намира за установено от фактическа страна следното:

На 10.07.2014 г., свидетелката М.К.-Г. и нейни колеги, служители Р.-Б., извършили проверка на обект “Фабрика за производство на столове”, екплоатирана от ТД„.м.“ЕООД -к.Б., находящ се в г.Б., У.„Б.”№2. Констатирали, че в процеса на производство се образуват отпадъци от производствена дейност, на които не се извършва класификация. Същите съставили КП, който връчили на свидетелката Е.Д. – представител на дружеството.

На 25.11.2014 г., преди обяд, свидетелите М.К.-Г. и Д.С., служители Р.-Б. извършили нова проверка на обекта. Същите отново констатирали, че се екплоатирана от ТД„.м.“ЕООД -к.Б.. Свидетелите установили, че обекта се състои от следните цехове: дървообработващ, лакозаливен, кроялен - за разкрояване на тапицерии, цех за оформяне на детайли и опаковка. Установено било, че от производствената дейност на обекта се образували следните производствени и опасни отпадъци: хартиени и картонени опаковки и пластмасови опаковки (полиетиленово фолио) от разопаковане на входящите материали, влагани в производствения процес; опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества, които се образуват от използваните бои, лакове и разтворители; утайки от лакозаливнага инсталация, образувани при почистване на камерата за нанасяне на покрития; трици и дървесни изрезки, получени при механична обработка на дървени плоскости в цех дървообработващ; флуоресцентни тръби, използвани за осветление на работните помещения. Установено било също, че описаните отпадъци се съхраняват в обекта. Така свидетелите направили извод, че дружеството не е извършило класификация на образуваните от производствения процес отпадъци съгласно разпоредбата на чл.4, ал.1 от Наредба №2 за класификация на отпадъците (обн. ДВ, бр.66/2014 г.).

На същата дата, а именно 25.11.2014 г. бил съставен Констативен протокол №101-25/25.11.2014 г.

На 15.12.2014 г. в присъствието на упълномощен представител на търговеца, бил съставен АУАН №8–25/15.12.2014 г., затова, че на 25.11.2014 г., в г.Б., У.„Б.”№2, при извършена проверка на място на обект “Фабрика за производство на столове”, екплоатирана от „.м.“ЕООД -к.Б. е било установено, че дружеството не е извършило класификация на образуваните от производствения процес отпадъци съгласно разпоредбата на чл.4, ал.1 от Наредба №2 за класификация на отпадъците (обн. ДВ, бр.66/2014 г.). Фабриката се състои от следните цехове: дървообработващ, лакозаливен, кроялен - за разкрояване на тапицерии, цех за оформяне на детайли и опаковка. Установено, е че от производствената дейност на обекта се образували следните производствени и опасни отпадъци: хартиени и картонени опаковки и пластмасови опаковки (полиетиленово фолио) от разопаковане на входящите материали, влагани в производствения процес; опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества, които се образуват от използваните бои, лакове и разтворители; утайки от лакозаливната инсталация, образувани при почистване на камерата за нанасяне на покрития; трици и дървесни изрезки, получени при механична обработка на дървени плоскости в цех дървообработващ; флуоресцентни тръби, използвани за осветление на работните помещения. Установено е също, че описаните отпадъци са съхранявани на обекта - нарушение по чл.4, ал.1 от Наредба №2 за класификация на отпадъците. След това АУАН бил връчен на упълномощения представител на търговеца.

Въз основа на АУАН е издадено и НП №8.г. на Д. на Р.-Б., с което на жалбоподателя на основание чл.135, ал.2, т.1 от ЗУО, е наложено адм. наказание: „имуществена санкция” от 5`000.00 лева, затова че на 25.11.2014 г., в г.Б., У.„Б.”№2, при извършена проверка на място на обект “Фабрика за производство на столове”, експлоатирана от „.м.“ЕООД -к.Б. е било установено, че дружеството не е извършило класификация на образуваните от производствения процес отпадъци съгласно разпоредбата на чл.4, ал.1 от Наредба №2 за класификация на отпадъците (обн. ДВ, бр.66/2014 г.). Фабриката се състои от следните цехове: дървообработващ, лакозаливен, кроялен - за разкрояване на тапицерии, цех за оформяне на детайли и опаковка. Установено, е че от производствената дейност на обекта се образували следните производствени и опасни отпадъци: хартиени и картонени опаковки и пластмасови опаковки (полиетиленово фолио) от разопаковане на входящите материали, влагани в производствения процес; опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества, които се образуват от използваните бои, лакове и разтворители; утайки от лакозаливната инсталация, образувани при почистване на камерата за нанасяне на покрития; трици и дървесни изрезки, получени при механична обработка на дървени плоскости в цех дървообработващ; флуоресцентни тръби, използвани за осветление на работните помещения. Установено е също, че описаните отпадъци са съхранявани на обекта - нарушение по чл.4, ал.1 от Наредба №2 за класификация на отпадъците.

НП е връчено на жалбоподателя на 09.06.2015 г., а е обжалвано на 10.06.2015 г.

Тази фактическа обстановка, съдът счете за установена въз основа на събраните по делото гласни доказателства, показанията на свидетелите, както и писмените такива.

С оглед на така установеното от фактическа страна, съдът прави следните правни изводи:

Производството по делото е допустимо, с оглед обстоятелството, че жалбата е подадена в срок и от надлежна страна. Разгледана по същество се явява неоснователна.

За да приеме за установена горната фактическа обстановка, съдът дава вяра на показанията, както на свидетелите на АНО, така и на този на жалбоподателя. Първите са незаинтересовани от изхода на делото, като показанията им са подробни и последователни, като не се констатират противоречия с показанията на свидетеля на дружеството.

Актът за установяване на административното нарушение е съставен от овластено за целта длъжностно лице. НП също е издадено от оправомощено да го издаде лице.

В акта за установяване на адм. нарушение са спазени изискванията на чл.42 ЗАНН, а при издаването на атакуваното НП - тези на чл.57 ЗАНН. Самото нарушение е описано, както словесно, така и с посочване на правната му квалификация. Така изложените обстоятелства са напълно достатъчни за наказаното лице, за да разбере в цялост извършеното адм. нарушение и да организира адекватно защитата си.

От друга страна, не се констатираха нарушения на процедурата, които на собствено основание да пораждат отмяната на акта като незаконосъобразен. При издаването на НП, административно-наказващият орган, е спазил сроковете и процедурите по ЗАНН. Съдът, не установи процесуални пропуски в тази насока, ето защо, намира постановлението за законосъобразно.

Съдът намира, че НП е и правилно.

В настоящият случай, от събраните по делото доказателства се установи, че жалбоподателят е осъществил състава на нарушението по чл.4, ал.1 от Наредба №2/ 23.07.2014 г. за класификация на отпадъците, за което нарушение същият е санкциониран с налагане на адм. наказание. Дружеството е санкционирано за това, че не е извършило класификация на образуваните от производствения процес отпадъци, каквото задължение има по смисъла на чл.4, ал.1 от Наредба №2/ 23.07.2014 г. за класификация на отпадъците. Съгласно тази разпоредба, причинителят на отпадъци е длъжен да класифицира отпадъците, образувани в резултат от дейността му, като предприеме всички необходими действия по реда на тази наредба. При неизпълнение на задължението, предвидено в тази разпоредба се ангажира отговорността на причинителят на отпадъци, който по този начин нарушава приетите от министъра на ОСВ и министъра на здравеопазването правила. В случая причинителят на отпадъци на обекта, а именно дружеството, което го е стопанисвало не е сторил това, като описаните в КП производствени и опасни отпадъци, получени от производствената дейност на фабриката са съхранявани на обекта и не са били класифицирани към датата на извършване на проверката. По този начин жалбоподателя е извършил адм. нарушение, тъй като виновно е осъществил състава на чл.4, ал.1 от Наредба №2 за класификация на отпадъците.

Административно-наказващият орган е определил правилно и размера на наказанието, доколкото същото е определено към минимума.

В случая не е налице и маловажност на нарушението по т. 2 на НП по чл.28 ЗАНН, и съдът намира, че наказващият орган правилно не е приложил този институт. Касае се за нарушение с висока степен на обществена опасност.

НП е законосъобразно издадено и правилно, като следва да бъде потвърдено.

По гореизложените съображения, съдът счита, че жалбата е неоснователна, поради което

 

Р Е Ш И:

 

ПОТВЪРЖДАВА НП №8. г. на Д. на Р.-Б., с което на жалбоподателя на основание чл.135, ал.2, т.1 от ЗУО, е наложено адм. наказание: „имуществена санкция” от 5`000.00 лева, затова че на 25.11.2014 г., в г.Б., У.„Б.”№2, при извършена проверка на място на обект “Фабрика за производство на столове”, екплоатирана от „.м.“ЕООД -к.Б. е било установено, че дружеството не е извършило класификация на образуваните от производствения процес отпадъци съгласно разпоредбата на чл.4, ал.1 от Наредба №2 за класификация на отпадъците (обн. ДВ, бр.66/2014 г.). Фабриката се състои от следните цехове: дървообработващ, лакозаливен, кроялен - за разкрояване на тапицерии, цех за оформяне на детайли и опаковка. Установено, е че от производствената дейност на обекта се образували следните производствени и опасни отпадъци: хартиени и картонени опаковки и пластмасови опаковки (полиетиленово фолио) от разопаковане на входящите материали, влагани в производствения процес; опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества, които се образуват от използваните бои, лакове и разтворители; утайки от лакозаливната инсталация, образувани при почистване на камерата за нанасяне на покрития; трици и дървесни изрезки, получени при механична обработка на дървени плоскости в цех дървообработващ; флуоресцентни тръби, използвани за осветление на работните помещения. Установено е също, че описаните отпадъци са съхранявани на обекта - нарушение по чл.4, ал.1 от Наредба №2 за класификация на отпадъците.

Решението на съда, подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщението на страните пред Бл.АС.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: ………………………………