Р Е Ш Е Н И Е    3610

 

Номер   3610

Година   14.06.2016

Град Разлог

 

Районен Съд - Разлог  

 

В публично заседание в следния състав:

 

Председател:

Емил Божков

Секретар:

Катя Полежанова

 

Прокурор:

 

 

Като разгледа докладваното от адм. наказателно дело

 

номер

20161240200195

по  описа  за

2016

година

 

Производството е по чл.59 и сл. от ЗАНН. Образувано е по жалба на И.Б.Б., подадена срещу НП №15-0331-000645/18.09.2015 г., издадено от Н-ка на РУ-Р., с което на жалбоподателя са наложени адм. наказания, както следва: на основание чл.183, ал.4, т.7, пр.1 ЗДвП - глоба от 50.00 лв., на основание чл.185 - глоба от 10.00 лв., на основание чл.185 - глоба от 10.00 лв., на основание чл.185 - глоба от 10.00 лв., на основание чл.185 - глоба от 10.00 лв. и на основание чл.183, ал.1, т.1, пр.1 и 2 ЗДвП - глоба от 10.00 лв., и кумулативно с това на основание Наредба №-2539 за определяне на първоначалния максимален размер на контролните точки на водач на МПС, условията и реда за отнемането им и списъка на нарушенията на правилата за движение по пътищата, за които се отнемат, са отнети общо 6 контролни точки, затова, че на 27.08.2015 г., около 15.15 часа, в Г.Я. на у.„М./О./“, управлява товарен автомобил с рег. №*, без поставен обезопасителен колан, с който е оборудван автомобила, автомобила няма техническо оборудване – аптечка, светлоотразителна жилетка, триъгълник и пожарогасител, като водача не носи СУМПС и КТ - нарушение по чл.137А, ал.1 ЗДвП и чл.139, ал.2, т., т.1,2, 3, 4 ЗДвП и чл.100, ал.1, т.1 ЗДвП.

В жалбата се навеждат доводи за незаконосъобразност и неправилност на атакуваното НП.

Жалбоподателят не се явява.

Ответника - редовно призован, не се явява. В съпроводителното писмо, с което жалбата е изпратена в съда се изразява становище, че НП е правилно и законосъобразно и се иска неговото потвърждаване.

РП-Р. - редовно призована, не се явява представител.

По делото са събрани гласни и писмени доказателства.

Районният съд, като обсъди наведените от страните основания и след преценка на събрания по делото доказателствен материал, намира за установено от фактическа страна следното:

На 27.08.2015 г., около 15.15 часа, свидетелите Н.Г.и С.М., служители в РУ„П“-Р., ПУ-Я., спрели за проверка в Г.Я. на у.„М./О./“, водача на товарен автомобил с рег. №*, движещ се в посока от бензиностанция „Л.“ за бензиностанция „П.“. Установили, че това е жалбоподателят И.Б.Б., като същият бил без поставен обезопасителен колан, с който е оборудван автомобила. Същият бил помолен от свидетелите да им представи СУМПС и КТ, но той не им представил такива. Първите установили, и, че автомобила няма техническо оборудване – аптечка, светлоотразителна жилетка, триъгълник и пожарогасител.

Веднага на място свидетелите съставили на жалбоподателят в негово присъствие АУАН №869497/27.08.2015 г. затова, че на 27.08.2015 г., около 15.15 часа, в Г.Я. на у.„М./О./“, управлява товарен автомобил с рег. №*, без поставен обезопасителен колан, с който е оборудван автомобила, автомобила няма техническо оборудване – аптечка, светлоотразителна жилетка, триъгълник и пожарогасител, като водача не носи СУМПС и КТ - нарушение по чл.137А, ал.1 ЗДвП и чл.139, ал.2, т., т.1,2, 3, 4 ЗДвП и чл.100, ал.1, т.1 ЗДвП. АУАН бил връчен на жалбоподателя.

На основание АУАН било издадено НП №15-0331-000645/18.09.2015 г., издадено от Н-ка на РУ-Р., с което на жалбоподателя са наложени адм. наказания, както следва: на основание чл.183, ал.4, т.7, пр.1 ЗДвП - глоба от 50.00 лв., на основание чл.185 - глоба от 10.00 лв., на основание чл.185 - глоба от 10.00 лв., на основание чл.185 - глоба от 10.00 лв., на основание чл.185 - глоба от 10.00 лв. и на основание чл.183, ал.1, т.1, пр.1 и 2 ЗДвП - глоба от 10.00 лв., и кумулативно с това на основание Наредба №-2539 за определяне на първоначалния максимален размер на контролните точки на водач на МПС, условията и реда за отнемането им и списъка на нарушенията на правилата за движение по пътищата, за които се отнемат, са отнети общо 6 контролни точки, затова, че на 27.08.2015 г., около 15.15 часа, в Г.Я., на у.„М./О./“, управлява товарен автомобил с рег. №*, без поставен обезопасителен колан, с който е оборудван автомобила, автомобила няма техническо оборудване – аптечка, светлоотразителна жилетка, триъгълник и пожарогасител, като водача не носи СУМПС и КТ - нарушение по чл.137А, ал.1 ЗДвП и чл.139, ал.2, т., т.1,2, 3, 4 ЗДвП и чл.100, ал.1, т.1 ЗДвП.

НП е връчено на нарушителят на 15.02.2016 г., а е обжалвано на 22.02.2016 г.

Тези обстоятелства се доказват, както от свидетелските показания на свидетелите, така и от приетите по делото писмени доказателства.

С оглед на така установеното от фактическа страна, съдът прави следните правни изводи:

Жалбата е подадена в срок от надлежна страна, поради което е процесуално допустима. Разгледана по същество е частично основателна.

За да приеме горната фактическа обстановка, съдът кредитира безпротиворечивите показания на свидетелите на АНО. Тези свидетели са незаинтересовани от изхода на делото, като съдът няма основание да се съмнява в достоверността на показанията им, доколкото са изпълнявали служебните си задължения. Показанията им се подкрепят и от писмените доказателства.

Съдът намира, че АУАН е редовен, поради което следва да намери приложение в конкретната хипотеза презумпцията, въведена в чл.189, ал.2 от ЗДвП, според която "редовно съставените актове по този закон имат доказателствена сила до доказване на противното". В случая е разместена доказателствената тежест в процеса и касатора е този който следва да извърши обратно доказване на установените с АУАН факти. Такова по делото не е проведено успешно, поради което състава на първоинстанционният съд, намира, че отразената в АУАН фактическа обстановка е правилна.

Видно от материалната компетентност акт за установяване на адм. нарушение и НП са издадени от оправомощените за това длъжностни лица.

Актът за установяване на адм. нарушение съдържа реквизитите по чл.42 ЗАНН. Издаден е в срока по чл.34, ал.1 ЗАНН и е предявен на нарушителя. НП е издадено в 6 месечния преклузивен срок по чл.34, ал.3 ЗАНН. Посочени са мястото и времето на нарушенията, същите са описани по идентичен начин в двата акта, посочени са съставомерните признаци по закон, цифровата квалификация е съответна на текстовото описание. Поради тези причини съдът приема, че при съставяне на НП не са извършени процесуални нарушения.

Направените в АУАН констатации, както и тези в издаденото въз основа на него НП, не са опровергани от доказателствата по делото, както се твърди в жалбата, а напротив, потвърждават се от показанията на разпитаните по делото свидетели, чиито показания са самостоятелно и взаимно непротиворечиви, кореспондиращи и с приобщените по делото писмени доказателства.

По отношение на материалната законосъобразност на обжалваното НП съдът намира, че НП във всичките си точки е правилно и следва да бъде потвърдено.

За нарушението по т.1:

Безспорно се установи, че нарушителят е управлявал товарният автомобил с рег. №*, без поставен обезопасителен колан. По този начин жалбоподателя е извършил адм. нарушение, тъй като виновно е осъществил състава на чл.137А, ал.1 ЗДвП, доколкото нормата задължава водачът на МПС от категории M1, M2, M3 и N1, N2 и N3, когато са в движение, да използват обезопасителните колани, с които МПС са оборудвани. По този начин жалбоподателя е извършил адм. нарушение, тъй като виновно е осъществил състава на чл.137А, ал.1 ЗДвП.

За нарушенията по т., т.1, 2, 3 и 4:

Разпоредбата на чл.185 от ЗДвП се явява бланкетна такава и сама по себе си не може да бъде основание за допуснато адм. нарушение. Нейното приложение винаги предполага обвързването и с друга такава, съдържаща предписание за определено поведение и санкцията по чл.185 от ЗДвП може да бъде наложена единствено при точното и ясно конкретизиране на другото нарушение, чрез индивидуализацията на същото чрез изписването му, като се посочат и нарушените правни норми, тъй като тази конкретизация касае и е пряко свързана с правото на защита на санкционираното лице и никой не може да бъде санкциониран за друго нарушение, без да е ясно за какво точно.

В разпоредбата на чл.139, ал.2, точки от първа до четвърта, е предвидено изискване три и четириколесните МПС да бъдат оборудвани със обезопасителен триъгълник, аптечка, пожарогасител и светлоотразителна жилетка. От показанията на свидетелите, се установява, че автомобилът е бил без цялото това оборудване. По този начин жалбоподателя е извършил адм. нарушение, тъй като виновно е осъществил състава на чл.139, ал.2, т., т.1,2, 3, 4 ЗДвП.

За нарушението по т.6:

Съдът намира, че НП в тази му част е правилно и следва да бъде потвърдено. Безспорно се установи, че нарушителят е спрял за проверка, търсени са му СУМПС от съответната категория и КТ към него, но не ги е носил. По този начин жалбоподателя е извършил адм. нарушение, тъй като виновно е осъществил състава на чл.100, ал.1, т.1 ЗДвП, доколкото нормата задължава водачът на МПС да носи свидетелство за управление на МПС от съответната категория, както и КТ към него.

Административно-наказващият орган е определил правилно и размера на наказанието глоба за всяко от извършените нарушения.

В случая не е налице и маловажност на всяко от нарушенията по чл.28 ЗАНН, и съдът намира, че наказващият орган правилно не е приложил този институт. Действително тези административни нарушения са с ниска обществена опасност, но само това не прави едно деяние маловажно. В случая съдът намира, че правилно е приложен материалния закон, а и административно-наказващия орган, съобразно чл.27 от ЗАНН е наложил следващите се наказания в законоустановените рамки .Съдът намира,че наложените на жалбоподателя адм. наказания се явяват справедливи, съобразно извършеното от нарушителя.

Ето защо следва атакуваното НП да бъде потвърдено като правилно и законосъобразно, освен в частта, в която на основание Наредба №-2539 за определяне на първоначалния максимален размер на контролните точки на водач на МПС, условията и реда за отнемането им и списъка на нарушенията на правилата за движение по пътищата, за които се отнемат, са отнети общо 6 контролни точки. Същото следва да бъде отменено в тази му част, доколкото не е посочено за кое от нарушенията се отнемат тези точки, поради което и съдът не може да извърши контрол за законосъобразност в тази му част.

Следва да бъде осъден нарушителя да заплати на РСГ. Р., сторените по делото разноски за свидетели, сума от 20.00 лв.

Така мотивиран и на основание чл.63, ал.1, пр.З ЗАНН, съдът

 

Р Е Ш И:

 

ПОТВЪРЖДАВА НП №15-0331-000645/18.09.2015 г., издадено от Н-ка на РУ-Р., с което на жалбоподателя са наложени адм. наказания, както следва: на основание чл.183, ал.4, т.7, пр.1 ЗДвП - глоба от 50.00 лв., на основание чл.185 - глоба от 10.00 лв., на основание чл.185 - глоба от 10.00 лв., на основание чл.185 - глоба от 10.00 лв., на основание чл.185 - глоба от 10.00 лв. и на основание чл.183, ал.1, т.1, пр.1 и 2 ЗДвП - глоба от 10.00 лв., затова, че на 27.08.2015 г., около 15.15 часа, в Г.Я. на у.„М./О./“, управлява товарен автомобил с рег. №*, без поставен обезопасителен колан, с който е оборудван автомобила, автомобила няма техническо оборудване – аптечка, светлоотразителна жилетка, триъгълник и пожарогасител, като водача не носи СУМПС и КТ - нарушение по чл.137А, ал.1 ЗДвП и чл.139, ал.2, т., т.1,2, 3, 4 ЗДвП и чл.100, ал.1, т.1 ЗДвП.

ОТМЕНЯ НП №15-0331-000645/18.09.2015 г., издадено от Н-ка на РУ-Р., с което на жалбоподателя на основание Наредба №-2539 за определяне на първоначалния максимален размер на контролните точки на водач на МПС, условията и реда за отнемането им и списъка на нарушенията на правилата за движение по пътищата, за които се отнемат, са отнети общо 6 контролни точки, като незаконосъобразно.

ОСЪЖДА И.Б.Б., ЕГН*, да заплати на РСГ.-Р., сума от 20.00 лв.

Решението на съда, подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщението на страните пред Бл.АС.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: …………………………………..