Р Е Ш Е Н И Е    3607

 

Номер   3607

Година   14.06.2016

Град Разлог

 

Районен Съд - Разлог  

 

В публично заседание в следния състав:

 

Председател:

Емил Божков

Секретар:

Катя Полежанова

 

Прокурор:

 

 

Като разгледа докладваното от адм. наказателно дело

 

номер

20161240200351

по  описа  за

2016

година

 

Производството е по чл.59 и сл. от ЗАНН. Образувано е по жалба на П.К.П., подадена срещу НП №121/09.03.2016 г., издадено от Директора на РДГ-Б., с което на жалбоподателят на основание чл.261, ал.1 ЗГ, е наложено адм. наказание „глоба” от 200.00 лв. затова, че на 18.01.2016 г., в 16.45 часа на територията на ДГС-Р., ОУ-К., отдел 170-„в“, не изпълнява разпореждане на компетентен орган, издадено в рамките на дадените му от ЗГ правомощия, а именно да не разтоварва от джип с рег. №* иглолистни дърва от бял бор, немаркирани с КГМ и непридружена с превозен билет – нарушение по чл.261, ал.1, т.1 ЗГ вр. чл.190, ал.2, т.9 ЗГ.

В жалбата се навеждат доводи за незаконосъобразност и неправилност на атакуваното НП, основаващи се на допуснати нарушения на материални и процесуално-правни норми. Сочи се, че не е извършено визираното в акта нарушение, като се оспорва установената фактическа обстановка.

Представени са писмени доказателства.

Жалбоподателя - редовно призован, не се явява.

За административно-наказващия орган - редовно призован, представител не се явява. Явява се процесуален представител - юрисконсулт Т.. Поддържа, че НП следва да бъде потвърдено, излагайки съображения.

РП-Р. - редовно призована, не се явява представител.

По делото са събрани гласни и писмени доказателства.

Районният съд, като прецени събрания по делото доказателствен материал и след обсъждане на наведените от страните основания, намира за установено от фактическа страна следното:

На 18.01.2016 г., в 16.45 часа, свидетелите Г.А. и В.П., служители в ТП„ДГС-Р.“-Р. обхождайки територията на ДГС-Р., ОУ-К., отдел 170-„в“, забелязали МПС – джип, от който лице разтоварвало дърва. След като се приближили, установили, че това е жалбоподателят П.К.П., а джипа е с рег. №*. Свидетелите установили още, че дървата са иглолистни от бял бор и не са немаркирани с КГМ. За тях жалбоподателят не им представил и поискан му превозен билет. Тогава свидетелят Г.А. му казал да не разтоварва от автомобила иглолистните дърва от бял бор, но той не се подчинил на разпореждането му и разтоварил и останалите дърва. Веднага след това свидетелите съставили КП, а след това в присъствието на нарушителя и АУАН №000079/18.01.2016 г., затова, че на 18.01.2016 г., в 16.45 часа на територията на ДГС-Р., ОУ-К., отдел 170-„в“, не изпълнява разпореждане на компетентен орган, издадено в рамките на дадените му от ЗГ правомощия, а именно да не разтоварва от джип с рег. №* иглолистни дърва от бял бор, немаркирани с КГМ и непридружена с превозен билет – нарушение по чл.261, ал.1, т.1 ЗГ вр. чл.190, ал.2, т.9 ЗГ. След това акта му бил връчен при отказ, удостоверен с подписа на свидетеля В.П..

Въз основа на този акт, е издадено НП №121/09.03.2016 г., издадено от Директора на РДГ-Б., с което на жалбоподателят на основание чл.261, ал.1 ЗГ, е наложено адм. наказание „глоба” от 200.00 лв., затова, че на 18.01.2016 г., в 16.45 часа на територията на ДГС-Р., ОУ-К., отдел 170-„в“, не изпълнява разпореждане на компетентен орган, издадено в рамките на дадените му от ЗГ правомощия, а именно да не разтоварва от джип с рег. №* иглолистни дърва от бял бор, немаркирани с КГМ и непридружена с превозен билет – нарушение по чл.261, ал.1, т.1 ЗГ, вр. чл.190, ал.2, т.9 ЗГ.

НП е връчено на неустановено лице на 17.03.2016 г., а е обжалвано на 18.03.2016 г.

Тези обстоятелства се доказват, както от показанията на свидетелите, така и от приетите по делото писмени доказателства.

С оглед на така установеното от фактическа страна, съдът прави следните правни изводи:

Жалбата е подадена в срок от надлежна страна, поради което е процесуално допустима. Разгледана по същество е неоснователна.

За да приеме горната фактическа обстановка, съдът кредитира безпротиворечивите и последователни показанията на свидетелите. Същите са изпълнявали служебните си задължения и няма данни те да са заинтeресовани от изхода на делото.

В производството, развило се пред административния орган, не се констатираха нарушения на процедурата, които на собствено основание да пораждат отмяната на акта като незаконосъобразен. При издаването на НП, административно-наказващият орган, е спазил сроковете и процедурите по ЗАНН. Както АУАН, така и НП съдържат описание на обстоятелствата при които е извършено нарушението. Посочено е, че разпореждането е издадено от компетентен орган, какво е неговото съдържание, както и, че разпореждането е в рамките на законовите правомощия на органа.

В конкретния казус съдът е на мнение, че административно наказващият орган е формулирал точно и достатъчно обстоятелствено т. нар. административно-наказателно обвинение, като е посочена и относимата правна квалификация, както и съответната санкционна норма.

От друга страна съдът намира, че с описаните в НП действия нарушителят е осъществил от обективна и субективна страна състава на административното нарушение, за което е санкциониран с налагане на адм. наказание.

В случая се установи безспорно от показанията на свидетелите на АНО, че разтоварвал от МПС дървесина, немаркирана с КГМ и непридружена с превозен билет. Разтоварвайки я, неизпълнявайки разпореждането на свидетелят Г.А., който му казал да не я разтоварва от превозното средство, същия е извършил адм. нарушение, тъй като виновно е осъществил състава на чл.261, ал.1, т.1 ЗГ. Отказът на жалбоподателя да не разтоварва дървесината от джипа на посоченото от контролния орган място е бил предшестван от изрично дадено в тази насока разпореждане на конкретно длъжностно лице, което е произтичало и е било в рамките на контролните правомощия на това лице, като самото разпореждане е било правомерно и изпълнимо. Ето защо правилно АНО е приел, че следва да се ангажира административно-наказателната отговорност на санкционираният.

Наложеното на жалбоподателя наказание, е определено правилно по вида си, съобразно приложимият санкционен състав, индивидуализирано от минимума предвиден в разпоредбата. Така проведената индивидуализация, според съда е изцяло съобразена с разпоредбата на чл.27, ал.2 ЗАНН, доколкото АНО е отчел всички релевантни за отговорността обстоятелства, а именно времето и мястото на извършване на нарушението, което е мотивирало и наказващия орган да определи размер на глоба като достатъчен с оглед осъществяване на целите на наказанието по чл.12 от ЗАНН. За постигане на целите на назанието, визирани в чл.12 от ЗАНН, съдът счита, че ще изиграе именно определеният от административно-наказващия орган размер на глобата.

НП се издава, когато се установи, че нарушителят е извършил деянието виновно и ако няма основание за прилагането на чл.28 от ЗАНН. В ЗАНН не се съдържа дефиниция за "маловажен случай", поради което и предвид разпоредбата на чл.11, последната препраща към общата част на НК. Деянието не представлява "маловажен случай", защото по естеството си не представлява по - ниска степен на обществена опасност /чл.11 от ЗАНН вр. с чл.10 от НК/. По изложеното деянието не следва да се дефинира като "маловажен случай" по см. на чл.11 от ЗАНН вр. с чл.93, т.9 от НК.

Така мотивиран и на основание чл.63, ал.1, пр.З ЗАНН, съдът

 

Р Е Ш И:

 

ПОТВЪРЖДАВА НП №121/09.03.2016 г., издадено от Директора на РДГ-Б., с което на жалбоподателят на основание чл.261, ал.1 ЗГ, е наложено адм. наказание „глоба” от 200.00 лв. затова, че на 18.01.2016 г., в 16.45 часа на територията на ДГС-Р., ОУ-К., отдел 170-„в“, не изпълнява разпореждане на компетентен орган, издадено в рамките на дадените му от ЗГ правомощия, а именно да не разтоварва от джип с рег. №* иглолистни дърва от бял бор, немаркирани с КГМ и непридружена с превозен билет – нарушение по чл.261, ал.1, т.1 ЗГ вр. чл.190, ал.2, т.9 ЗГ.

Решението на съда, подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщението на страните пред Бл.АС.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: ……………………………………..