Р Е Ш Е Н И Е    3606

 

Номер   3606

Година   14.06.2016

Град Разлог

 

Районен Съд - Разлог  

 

В публично заседание в следния състав:

 

Председател:

Емил Божков

Секретар:

Катя Полежанова

 

Прокурор:

 

 

Като разгледа докладваното от адм. наказателно дело

 

номер

20151240200752

по  описа  за

2015

година

 

Производството е по чл.59 и сл. от ЗАНН. Образувано е по жалба на Л.В.С., подадена срещу НП №732/17.11.2015 г., издадено от Директора на Р.Б., с което на жалбоподателят на основание чл.266, ал.1 ЗГ е наложено адм. наказание „глоба” от 350.00 лв., а на основание чл.273, ал.1 ЗГ вещите, предмет на нарушението, се отнемат в полза на държавата, затова, че на 03.08.2015 г., в двора на производствена база на „М.“ЕООД в с.Е., О.Р., съхранява иглолистни дърва за огрев от бял бор - 3.50 пр. Куб. М. и иглолистни дърва за огрев от смърч - 3.70 пр. Куб. М., немаркирани с КГМ, съответно с производствена марка – нарушение по чл.213, ал.1, т.1 ЗГ.

В жалбата се навеждат доводи за незаконосъобразност и неправилност на атакуваното НП, основаващи се на допуснати нарушения на материални и процесуално – правни норми. Сочи се, че не е извършено визираното в акта нарушение, като се оспорва установената фактическа обстановка.

Представени са писмени доказателства.

Жалбоподателя - редовно призован, не се явява. Явява се процесуален представител – А.К., която поддържа жалбата, излагайки подробни съображения за отмяна на НП.

За административно наказващия орган, редовно призован, представител не се явява. Явява се процесуален представител - юрисконсулт Т.. Поддържа, че НП следва да бъде потвърдено, излагайки съображения.

РП-Р. - редовно призована, не се явява представител.

По делото са събрани гласни и писмени доказателства.

Районният съд, като прецени събрания по делото доказателствен материал и след обсъждане на наведените от страните основания, намира за установено от фактическа страна следното:

На 03.08.2015 г., около 17.45 часа, свидетелите С.М., Р.Х. и Б.Г., служители на Р.Б., посетили производствена база на „М.“ЕООД, управлявано от управителя Л.В.С., находяща се в с.Е., О.Р.. На двора на базата установили, че има фигури с дърва за огрев. Работник в дружеството донесъл и представил на проверяващите превозен билет за част от дървата, но не и за тези, наредени на една от фигурите, които били прясно отсечени иглолистни дърва за огрев от бял бор и смърч. След като измерили дървата от тази фигура, установили, че са както следва: иглолистни дърва за огрев от бял бор - 3.50 пр. Куб. М. и иглолистни дърва за огрев от смърч - 3.70 пр. Куб. М., всичките немаркирани с КГМ, съответно с производствена марка.

Веднага на място, свидетелите съставили Констативен протокол. На следващия ден в присъствието на жалбоподателят Л.В.С. съставили АУАН №012678/04.08.2015 г. затова, че на 03.08.2015 г., в двора на производствена база на „М.“ЕООД в с.Е., О.Р. съхранява иглолистни дърва за огрев от бял бор - 3.50 пр. Куб. М. и иглолистни дърва за огрев от смърч - 3.70 пр. Куб. М., немаркирани с КГМ, съответно с производствена марка – нарушение по чл.213, ал.1, т.1 ЗГ. След това акта бил връчен на нарушителя, който го подписал.

Въз основа на този акт, е издадено НП №732/17.11.2015 г., издадено от Директора на Р.Б., с което на жалбоподателят на основание чл.266, ал.1 ЗГ, е наложено адм. наказание „глоба” от 350.00 лв., а на основание чл.273, ал.1 ЗГ вещите, предмет на нарушението се отнемат в полза на държавата, затова, че на 03.08.2015 г., в двора на производствена база на „М.“ЕООД в с.Е., О.Р. съхранява иглолистни дърва за огрев от бял бор - 3.50 пр. Куб. М. и иглолистни дърва за огрев от смърч - 3.70 пр. Куб. М., немаркирани с КГМ, съответно с производствена марка – нарушение по чл.213, ал.1, т.1 ЗГ.

НП е връчено на жалбоподателя на 20.11.2015 г., а е обжалвано на 25.11.2015 г., видно от пощенското клеймо върху плика, с който е подадена жалбата.

Тези обстоятелства се доказват, както от показанията на свидетелите, така и от приетите по делото писмени доказателства.

С оглед на така установеното от фактическа страна, съдът прави следните правни изводи:

Жалбата е подадена в срок от надлежна страна, поради което е процесуално допустима. Разгледана по същество е неоснователна.

За да приеме горната фактическа обстановка, съдът кредитира изцяло безпротиворечивите показания на свидетелите на АНО. Тези свидетели са незаинтeресовани от изхода на делото и са изпълнявали служебните си задължения. Показанията им са взаимно допълващи се и се подкрепят и от писмените доказателства. Съдът кредитира показанията и на свидетелите на жалбоподателя. От същите се установява, че са откарали и разтоварили на инкриминираното място добити от тях дърва, които са били маркирани и за които са имали превозен билет. Не се установява от показанията на последните, че дървата добити от тях и тези, намерени от служителите на АНО са идентични.

В производството, развило се пред адм. орган, не се констатираха нарушения на процедурата, които на собствено основание да пораждат отмяната на акта като незаконосъобразен. При издаването на НП, административно-наказващият орган, е спазил сроковете и процедурите по ЗАНН. Съдът, не установи процесуални пропуски в тази насока, ето защо, намира постановлението за законосъобразно. Актът е връчен на нарушителя, като както АУАН, така и НП съдържат описание на обстоятелствата при които е извършено нарушението.

От друга страна, не са допуснати нарушения, опорочаващи издаденото НП. Наказващият орган, осъществявайки правомощията си в пределите на своята компетентност, е установил обективно всички факти и обстоятелства, отнасящи се до правата, задълженията и отговорностите на субекта на АНО. С описаните в НП действия нарушителят е осъществил от обективна и субективна страна състава на административното нарушение, за което е санкциониран с налагане на адм. наказание.

Разпоредбата на чл.213, ал.1, т.1 ЗГ съдържа фактически състав на отделно адм. нарушение, което изисква забрана за съхраняване на дървесина, немаркирана с контролна горска марка, съответно с производствена марка. В случая се установи безспорно от показанията на свидетелите на АНО, че нарушителят е съхранявал в двора на производствена база на „М.“ЕООД в с.Е., О.Р. иглолистни дърва за огрев от бял бор - 3.50 пр. Куб. М. и иглолистни дърва за огрев от смърч - 3.70 пр. Куб. М., немаркирани с КГМ, съответно с производствена марка. По този начин, чрез действията си същият е извършил адм. нарушение, тъй като виновно е осъществил състава на чл.213, ал.1, т.1 ЗГ. Ето защо правилно АНО е приел, че следва да се ангажира административно-наказателната отговорност на санкционираният. Елемент от състава на нарушението е единствено липсата на контролна горска марка, съответно с производствена марка, което обстоятелство води до извършване на нарушение при съхранението на дървесината. От друга страна субекта на извършване на нарушението е правилно установен, доколкото на мястото на извършване на нарушението дървесина е доставена и от свидетелите на жалбоподателя. Единият от последните е преговарял за доставянето и лично с жалбоподателя, като макар, че дървесината се ползва от дружеството, представляващият го се е договорил за доставянето на дървесината в качеството му на физическо лице, а не в качеството му на управител на дружеството.

Органът е квалифицирал това деяние като нарушение на чл.213, ал.1, т.1 ЗГ, което кореспондира с посочената от него санкционна норма - чл.266, ал.1 ЗГ. Съдът същевременно, счита, че наложеното наказание, съответства на степента на извършеното нарушение и е в границите на административно-наказателната разпоредба, доколкото е наложено наказание към минимума.

Отнемането на вещите предмет на нарушението в полза на държавата, също е законосъобразно, с оглед разпоредбата на чл.273, ал.1 ЗГ и доказаността на нарушението, предвид задължителната законна последица за това.

Съдът намира, че в конкретния случай извършеното нарушение не представлява маловажен случай, поради което и не намира приложение чл.28 ЗАНН. Извършеното нарушение не разкрива различни белези, които да го отграничат от обичайните нарушения по чл.213, ал.1, т.1 ЗГ, нито са налице смекчаващи отговорността обстоятелства.

Така мотивиран и на основание чл.63, ал.1, пр.З ЗАНН, съдът

 

Р Е Ш И:

 

ПОТВЪРЖДАВА НП №732/17.11.2015 г., издадено от Директора на Р.Б., с което на жалбоподателят на основание чл.266, ал.1 ЗГ, е наложено адм. наказание „глоба” от 350.00 лв., а на основание чл.273, ал.1 ЗГ вещите, предмет на нарушението се отнемат в полза на държавата, затова, че на 03.08.2015 г., в двора на производствена база на „М.“ЕООД в с.Е., О.Р. съхранява иглолистни дърва за огрев от бял бор - 3.50 пр. Куб. М. и иглолистни дърва за огрев от смърч - 3.70 пр. Куб. М., немаркирани с КГМ, съответно с производствена марка – нарушение по чл.213, ал.1, т.1 ЗГ.

Решението на съда, подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщението на страните пред Бл.АС.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: …………………………………