Р Е Ш Е Н И Е    3605

 

Номер   3605

Година   14.06.2016

Град Разлог

 

Районен Съд - Разлог  

 

В публично заседание в следния състав:

 

Председател:

Емил Божков

Секретар:

Катя Полежанова

 

Прокурор:

 

 

Като разгледа докладваното от адм. наказателно дело

 

номер

20161240200359

по  описа  за

2016

година

 

Производството е по чл.59 и сл. от ЗАНН. Образувано е по жалба на Л.Г.Н., подадена срещу НП №394/31.03.2009 г., издадено от Н. на РУ-Б., с което на жалбоподателя са наложени адм. наказания, както следва: на основание чл.183, ал.3, т.5 ЗДвП - глоба от 30.00 лв., и кумулативно с това на основание Наредба №I-1959 за определяне на първоначалния максимален размер на контролните точки на водач на МПС, условията и реда за отнемането им и списъка на нарушенията на правилата за движение по пътищата, за които се отнемат, са отнети общо 4 контролни точки, затова, че на 12.03.2009 г., около 10.00 часа, в Г.Б. управлява лек автомобил с рег. №*, като не съобразява поведението си с пътните знаци - нарушение по чл.6, т.1 ЗДвП.

В жалбата се навеждат доводи за незаконосъобразност и неправилност на атакуваното НП.

Жалбоподателят не се явява.

Ответника - редовно призован, не се явява. В съпроводителното писмо, с което жалбата е изпратена в съда се изразява становище, че НП е правилно и законосъобразно и се иска неговото потвърждаване.

РП-Р. - редовно призована, не се явява представител.

По делото са събрани гласни и писмени доказателства.

Районният съд, като обсъди наведените от страните основания и след преценка на събрания по делото доказателствен материал, намира за установено от фактическа страна следното:

На 12.03.2009 г., около 10.00 часа, свидетелите Х.Б.З. и Н.Г.Ш., служители в РУ„П“-Б., се намирали на У.„П.” в г.Б., в района на паркинга на Начална станция на кабинковия лифт, когато забелязали, че лек автомобил с рег. №* нарушава пътен знАК„В1” /забранено влизането след знака/, монтиран на същата улица. След като го спрели за проверка, установили, че се управлява от Л.Г.Н.

Веднага след това свидетелите съставил на жалбоподателят в негово присъствие АУАН №415128/12.03.2009 г. затова, че на 12.03.2009 г., около 10.00 часа, в Г.Б. управлява лек автомобил с рег. №*, като не съобразява поведението си с пътните знаци - нарушение по чл.6, т.1 ЗДвП. АУАН бил връчен на жалбоподателя.

На основание АУАН било издадено НП №394/31.03.2009 г., издадено от Н. на РУ-Б., с което на жалбоподателя са наложени адм. наказания, както следва: на основание чл.183, ал.3, т.5 ЗДвП - глоба от 30.00 лв., и кумулативно с това на основание Наредба №I-1959 за определяне на първоначалния максимален размер на контролните точки на водач на МПС, условията и реда за отнемането им и списъка на нарушенията на правилата за движение по пътищата, за които се отнемат, са отнети общо 4 контролни точки, затова, че на 12.03.2009 г., около 10.00 часа, в Г.Б. управлява лек автомобил с рег. №*, като не съобразява поведението си с пътните знаци - нарушение по чл.6, т.1 ЗДвП.

НП е връчено на нарушителят на 21.03.2016 г., а е обжалвано на 28.03.2016 г. /видно от клеймото върху пощенския плик/.

Тези обстоятелства се доказват, както от свидетелските показания на свидетелите, така и от приетите по делото писмени доказателства.

С оглед на така установеното от фактическа страна, съдът прави следните правни изводи:

Жалбата е подадена в срок от надлежна страна, поради което е процесуално допустима. Разгледана по същество е основателна.

За да приеме горната фактическа обстановка, съдът кредитира безпротиворечивите показания на свидетелите на АНО. Тези свидетели са незаинтересовани от изхода на делото, като съдът няма основание да се съмнява в достоверността на показанията им, доколкото са изпълнявали служебните си задължения. Показанията им се подкрепят и от писмените доказателства.

Съдът намира, че АУАН е редовен, поради което следва да намери приложение в конкретната хипотеза презумпцията, въведена в чл.189, ал.2 от ЗДвП, според която "редовно съставените актове по този закон имат доказателствена сила до доказване на противното". В случая е разместена доказателствената тежест в процеса и касатора е този който следва да извърши обратно доказване на установените с АУАН факти. Такова по делото не е проведено успешно, поради което състава на първоинстанционният съд, намира, че отразената в АУАН фактическа обстановка е правилна.

Съдът намира, че НП е правилно. Безспорно се установи, че на 12.03.2009 г., около 10.00 часа, в Г.Б. жалбоподателят е управлявал лек автомобил с рег. №*, като не е съобразил поведението си с пътен знак, а именно пътен знАК„В1”, забраняващ влизането след знака, монтиран на същата улица, като с автомобила е влязъл след поставения знак. По този начин жалбоподателя е извършил адм. нарушение, тъй като виновно е осъществил състава на чл.6, т.1 ЗДвП.

Независимо, че НП е правилно и законосъобразно, същото следва да бъде отменено.

Административното нарушение, предмет на АУАН, респективно на издаденото въз основа на него НП е извършено на 12.03.2009 г., поради което към настоящия момент е изтекла абсолютната погасителна давност за ангажиране на административно-наказателната отговорност на санкционираното лице. В случая намира приложение разпоредбата на чл.11 ЗАНН, съгласно която за неуредените случаи по въпросите за вината, вменяемостта, обстоятелствата изключващи отговорността и др. се прилагат разпоредбите на общата част на НК, от която разпоредба следва да се направи извода, че за неуредените въпроси за давността, какъвто е настоящия случай субсидиарно приложение намират разпоредбите на чл.81, ал.3, вр. чл.80, ал.1, т.5, вр. ал.3 НК. Съобразявайки тази разпоредба следва да се приеме, че когато законът предвижда наказание „глоба“ и „лишаване от право да се управлява МПС“, наказателното преследване се погасява с изтичането на три годишен давностен срок, считано от датата на извършване на деянието. С изтичането на този срок се погасява административно-наказателната отговорност на нарушителя, независимо от обстоятелството, че е съставен АУАН и е издадено НП, тъй като е изтекла абсолютната давност

С оглед на така констатираното по-горе, съдът намира, че обжалваното НП макар и законосъобразно и правилно следва да бъде отменено.

Така мотивиран и на основание чл.63, ал.1, пр.З ЗАНН, съдът

 

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ НП №394/31.03.2009 г., издадено от Н. на РУ-Б., с което на жалбоподателя са наложени адм. наказания, както следва: на основание чл.183, ал.3, т.5 ЗДвП - глоба от 30.00 лв., и кумулативно с това на основание Наредба №I-1959 за определяне на първоначалния максимален размер на контролните точки на водач на МПС, условията и реда за отнемането им и списъка на нарушенията на правилата за движение по пътищата, за които се отнемат, са отнети общо 4 контролни точки, затова, че на 12.03.2009 г., около 10.00 часа, в Г.Б. управлява лек автомобил с рег. №*, като не съобразява поведението си с пътните знаци - нарушение по чл.6, т.1 ЗДвП.

Решението на съда, подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщението на страните пред Бл.АС.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: ……………………………….