Р Е Ш Е Н И Е    3604

 

Номер   3604

Година   14.06.2016

Град Разлог

 

Районен Съд - Разлог  

 

В публично заседание в следния състав:

 

Председател:

Емил Божков

Секретар:

Катя Полежанова

 

Прокурор:

 

 

Като разгледа докладваното от адм. наказателно дело

 

номер

20161240200183

по  описа  за

2016

година

 

Производството е по чл.59 и сл. от ЗАНН. Образувано е по жалба на З.С.М., подадена срещу НП №БЛ-1-ЮЗР-12/08.02.2016 г., издадено от Н. на Р.-Ю.Р., с което на жалбоподателя на основание чл.232, ал.1, т.1 ЗУТ, е наложено адм. наказание: „глоба” от 1..00 лв., затова че на 02.12.2015 г. е установено, че З.С.М., в качеството си на главен експерт „НС“ в О.Я., в периода 13.10.2015 г. – 28.10.2015 г. не е изпълнила разпореждане на РО НСК-Б., дадени с писма изх. №ЯК-537-01-960/06.08.2015 г. и изх. №ЯК-537-02-425/08.10.2015 г., адресирани до Кмета на О.Я., като вр. с тези писма не е постъпил отговор от О.Я. - нарушение по чл.221, ал.4 ЗУТ.

В жалбата се поддържа, че атакуваното НП е незаконосъобразно и неправилно, като се моли същото да бъде отменено.

Жалбоподателят - редовно призован, не се явява. Явява се процесуален представител – адвокат К., която поддържа жалбата, излагайки подробни съображения за отмяна на НП.

За административно-наказващия орган - редовно призован, се явява процесуален представител – ст. юрисконсулт Ч.. Оспорва жалбата, като моли НП да бъде потвърдено, излагайки подробни съображения.

РП-Р. - редовно призована, не се явява представител.

По делото са събрани гласни и писмени доказателства.

Районният съд, като прецени събрания по делото доказателствен материал и след обсъждане на наведените от страните основания, намира за установено от фактическа страна следното:

Служител в Отдел ТСУ в О.Я., съставил Констативни актове №4 и №5/05.05.2015 г. за премахване на незаконен строеж, установен, че е извършен при проверка на имот пл. №1802, кв. 55 по плана на Г.Я.. За тези обстоятелства била уведомена РО НСК-Б., където уведомлението било заведено на 11.05.2015 г.

По това време жалбоподателката З.С.М. работела като главен експерт „НС“ в О.Я., а свидетелят А.Б., като Н-к на ТСУ в същата община.

С писмо изх. №ЯК-537-01-960/06.08.2015 г. адресирано до Кмета на О.Я., РО НСК-Б. го уведомила, че следва в законоустановения срок да уведоми РОНСК-Б. при Р.Ю.Р. за предприетите последващи действия вр. с констатирания незаконен строеж.

С писмо изх. №ЯК-537-02-425/08.10.2015 г., адресирано до Кмета на О.Я., РО НСК-Б. го уведомила, че предвид липсата на отговор по горното писмо се определя 14-дневен срок от получаване на същото, заинтересованите лица и инстанции да бъдат уведомени за предприети последващи действия.

Цитираните две писма след като били заведени с входящи номера в общината, били връчени на жалбоподателката З.С.М. в качеството и на главен експерт „НС“ в О.Я..

На 02.12.2015 г. от ДНСК Ю.Р. бил съставен КП, за това, че след извършена проверка в деловодството на РОНСК-Б. е установено, че вр. с писмо изх. №ЯК-537-01-960/06.08.2015 г. и писмо изх. №ЯК-537-02-425/08.10.2015 г., в отдела не са постъпили данни и доказателства за изпълнение на разпореденото в тях.

След изискване от ДНСК Ю.Р., кмета на общината посочил, като виновно длъжностно лице, не изпълнило разпорежданията в писмата, жалбоподателката З.С.М.

На 05.01.2016 г., свидетелката Т.Г., в присъствието на свидетелят Г.А., в присъствие и на жалбоподателката З.С.М., съставила на последната АУАН №БЛ-1/05.01.2016 г., затова, че на 02.12.2015 г. е установено, че З.С.М., в качеството си на главен експерт „НС“ в О.Я. в периода 13.10.2015 г. – 28.10.2015 г. не е изпълнила разпореждане на РО НСК-Б., дадени с писма изх. №ЯК-537-01-960/06.08.2015 г. и изх. №ЯК-537-02-425/08.10.2015 г., адресирани до Кмета на О.Я., като вр. с тези писма не е постъпил отговор от О.Я. - нарушение по чл.221, ал.4 ЗУТ. След това АУАН бил връчен на жалбоподателката на 24.02.2016 г.

Въз основа на АУАН е издадено и НП №БЛ-1-ЮЗР-12/08.02.2016 г., издадено от Н. на Р.-Ю.Р., с което на жалбоподателя на основание чл.232, ал.1, т.1 ЗУТ, е наложено адм. наказание: „глоба” от 1..00 лв., затова че на 02.12.2015 г. е установено, че З.С.М., в качеството си на главен експерт „НС“ в О.Я. в периода 13.10.2015 г. – 28.10.2015 г. не е изпълнила разпореждане на РО НСК-Б., дадени с писма изх. №ЯК-537-01-960/06.08.2015 г. и изх. №ЯК-537-02-425/08.10.2015 г., адресирани до Кмета на О.Я., като вр. с тези писма не е постъпил отговор от О.Я. - нарушение по чл.221, ал.4 ЗУТ.

НП е връчено на бащата на жалбоподателката на 12.02.2016 г., а е обжалвано на 18.12.2016 г. /видно от клеймото върху пощенския плик/.

Тази фактическа обстановка, съдът счете за установена въз основа на събраните по делото гласни доказателства, показанията на свидетелите, както и писмените такива.

С оглед на така установеното от фактическа страна, съдът прави следните правни изводи:

Производството по делото е допустимо, с оглед обстоятелството, че жалбата е подадена в срок и от надлежна страна. Разгледана по същество се явява основателна.

За да приеме за установена горната фактическа обстановка, съдът дава вяра на показанията на свидетелите на АНО. Същите са незаинтересовани от изхода на делото, като показанията им са подробни, безпротиворечиви и последователни.

НП се явява незаконосъобразно, поради което следва да бъде отменено.

Актът за установяване на адм. нарушение не съдържа реквизитите по чл.42 ЗАНН, а НП - тези на чл.57 ЗАНН. Липсва описание на обстоятелствата, при които е извършено нарушението. За нарушението е посочено единствено, че лицето не е изпълнила разпореждане на РО НСК-Б., дадени с писма изх. №ЯК-537-01-960/06.08.2015 г. и изх. №ЯК-537-02-425/08.10.2015 г., адресирани до Кмета на О.Я.. Самите разпореждания не са описани в АУАН и НП. Така липсва посочване на обстоятелствата на самото нарушение, доколкото препращане към съдържание на друг документ е недопустимо. Тази неяснота нарушава правото на защита на жалбоподателя да разбере адм. нарушение, така, че да може да осъществи адекватна и пълна защита при ясни факти и обстоятелства.

От друга страна съдът намира, че жалбоподателката не е осъществила състава на нарушението по чл.221, ал.4 ЗУТ, поради което и НП е и неправилно.

Органът е квалифицирал деянието като нарушение по чл.221, ал.4 ЗУТ, която разпоредба предвижда, че заповедите, предписанията и нарежданията на органите на Дирекцията за Н.С.К., издадени в рамките на тяхната компетентност, са задължителни за лицата, за които се отнасят. При неизпълнение на задължението, предвидено в тази разпоредба се ангажира отговорността на лицата, за които се отнасят. Видно е, че писма изх. №ЯК-537-01-960/06.08.2015 г. и изх. №ЯК-537-02-425/08.10.2015 г., са адресирани до Кмета на О.Я., като второто препраща към първото, а последното съдържа задължение единствено към кмета на общината да уведоми РОНСК-Б. при Р.Ю.Р. за предприетите последващи действия вр. с констатирания незаконен строеж. Ето защо не може да се приеме, че жалбоподателката не е изпълнила разпореждане, отнасящо се до друго такова и което не и е вменено в задължение от АНО.

По гореизложените съображения, съдът счита, че жалбата е основателна, поради което

 

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ НП №БЛ-1-ЮЗР-12/08.02.2016 г., издадено от Н. на Р.-Ю.Р., с което на жалбоподателя на основание чл.232, ал.1, т.1 ЗУТ, е наложено адм. наказание: „глоба” от 1..00 лв., затова че на 02.12.2015 г. е установено, че З.С.М., в качеството си на главен експерт „НС“ в О.Я. в периода 13.10.2015 г. – 28.10.2015 г. не е изпълнила разпореждане на РО НСК-Б., дадени с писма изх. №ЯК-537-01-960/06.08.2015 г. и изх. №ЯК-537-02-425/08.10.2015 г., адресирани до Кмета на О.Я., като вр. с тези писма не е постъпил отговор от О.Я. - нарушение по чл.221, ал.4 ЗУТ, като незаконосъобразно.

Решението на съда, подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщението на страните пред Бл.АС.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: ………………………………..