Р Е Ш Е Н И Е    3596

 

Номер   3596

Година   14.06.2016

Град Разлог

 

Районен Съд - Разлог  

 

В публично заседание в следния състав:

 

Председател:

Яна Димитрова

Секретар:

Катя Самарова

 

Прокурор:

 

 

Като разгледа докладваното от адм. наказателно дело

 

номер

20161240200013

по  описа  за

2016

година

 

Производството е по реда на раздел V от ЗАНН. Образувано е по жалба от Н.С.Ш. с ЕГН* и адрес в с.Г.Д., О.Р., У.”.№12, срещу НП №656 от 16.09.2015г. на Д. на Р.Б., с което на жалбоподателя е наложено на осн. чл.261, ал.1 от ЗГ, адм. наказание "глоба" от 200.00 лева.

В съдебно заседание жалбоподателят - редовно уведомен, се явява лично и с А.И.П., с пълномощно по делото.

В хода на съдебните прения, последната от името на доверителя си иска отмяна на процесното НП, като сочи подробни аргументи за това.

В съдебно заседание административно-наказващият орган Директор на Р.Б., редовно уведомен не се явява. Представлява се от юрисконсулт Т. с пълномощно по делото.

В хода на съдебните прения, последната поддържа НП и иска неговото потвърждаване, като сочи, че същото е правилно и законосъобразно.

От събраните гласни и писмени доказателства, съдът прие за установена следната фактическа обстановка:

Жалбата от Н.С.Ш. с ЕГН* и адрес в с.Г.Д., О.Р., У.”.№12, срещу НП №656 от 16.09.2015г. на Д. на Р.Б., е подадена в срок от лице, което има право на жалба, поради което е процесуално допустима.

Разгледана по същество жалбата е основателна.

На 29.07.2015г. в отдел 158, подотдел „Ж“ на ДГТ на ТП ДГС-Р., охранителен участък Г.Д. св.Г. и св.П. – горски стражари спрели за проверка две каруци, натоварени с иглолистни дървени материали.

Установило се, че каруците се управляват, съответно от жалб. Ш. и сВ.П..

Макар да констатирали, че дървата, натоварени в каруците нямат КГМ, св.П. и св.Г. поискали от св.П. и Ш. превозни билети за тях. Последните двама казали, че нямат. Дървата били измерени, като се установило се, че в каруцата на Ш. има 1,52 куб.м. иглолистна средна строителна дървесина от бял бор, III клас на сортиментност с дължина 4 м.

Св.Г. и св.П., казали на Ш., че трябва да задържат каруцата и материалите, след което последният разтоварил каруцата и си тръгнал.

Тогава св.Г. в присъствието на св.П., съставил акт за установяване на адм. нарушение бланков №000051 от 30.07.2015г.Актът бил оформен като съставен и връчен при отказ.

Веднага след това св.Г. съставил констативен протокол №000294 от 30.07.2015г.

В следствие от това на 16.09.2015 г. било издадено НП №656 от 16.09.2015г. на Д. на Р.Б., с което на жалбоподателя е наложено на осн. чл.261, ал.1 от ЗГ адм. наказание "глоба" от 200.00 лева.

От така изложената и приета фактическа обстановка за да постанови Решението си, съдът следва да обсъди наличието на адм. нарушение, доказателствата относно субекта на административното нарушение, административното наказание и реда,по който то е наложено. Процедурата по установяване на адм. нарушение, издаването на НП и неговото обжалване е уредена в ЗАНН. За неуредените в посочения нормативен акт случаи, чл.84 от ЗАНН, препраща към субсидиарно приложение на разпоредбите на НПК. В производството по обжалване на НП, административно-наказващият орган е този, който поддържа административно-наказателното обвинение, съответно тежестта на доказване е за него. Отразените в Акт за установяване на адм. нарушение фактически констатации нямат доказателствена стойност по презумпция. Същите не се считат за установени, както и нарушителят не се счита за такъв, до доказване на противното, със способите за събиране на доказателствата в наказателния процес.

В настоящият случай нарушението, за което е санкциониран жалбоподателят не беше доказано. От разпита на св.П. и св.Г. не се установи, че на посочените в НП дата и място е било издадено разпореждане, не и такова по см. на ЗГ.

За да е осъществен състава на нарушението по чл.262, ал.1, т.1 от ЗГ, е необходимо да е налице неизпълнение на разпореждане на контролен орган, издадено в рамките на неговата компетентност по ЗГ.

По делото липсва акт, отговарящ на изискванията на чл.262, ал.1, т.3 от ЗГ, а св.П. и св.Г. не сочат изобщо да има такъв.

Посоченото представлява самостоятелно основание за отмяна на атакуваното НП и обезсмисля анализа на останалите предпоставки за законосъобразност на НП.

Водим от горното и на осн. чл.63, ал.1 от ЗАНН, съдът

 

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ НП №656 от 16.09.2015г. на Д. на Р.Б., с което на Н.С.Ш. с ЕГН* и адрес в с.Г.Д., О.Р., У.”.№12, е наложено на осн. чл.261, ал.1 от ЗГ, адм. наказание "глоба" от 200.00 лева, като НЕПРАВИЛНО и НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.

Настоящето Решение подлежи на касационно обжалване пред Бл.АС в 14-дневен срок от съобщението за изготвено Решение до страните.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:………………………………..