Р Е Ш Е Н И Е    3595

 

Номер   3595

Година   14.06.2016

Град Разлог

 

Районен Съд - Разлог  

 

В публично заседание в следния състав:

 

Председател:

Яна Димитрова

Секретар:

Катя Самарова

 

Прокурор:

 

 

Като разгледа докладваното от адм. наказателно дело

 

номер

20161240200010

по  описа  за

2016

година

 

Производството е по реда на раздел V от ЗАНН. Образувано е по жалба от Н.С.Ш. с ЕГН* и адрес в с.Г.Д., О.Р., У.”.№12 срещу НП №653 от 16.09.2015г. на Д. на Р.Б., с което на жалбоподателя е наложено на осн. чл.266, ал.1 от ЗГ, адм. наказание "глоба" от 250.00 лева за нарушение на чл.213, ал.1, т.2 от ЗГ.

В съдебно заседание жалбоподателят - редовно уведомен, се явява лично и с А.И.П., с пълномощно по делото.

В хода на съдебните прения, последната от името на доверителя си иска отмяна на процесното НП, като сочи подробни аргументи за това.

В съдебно заседание административно-наказващият орган Директор на Р.Б. - редовно уведомен, не се явява. Представлява се от юрисконсулт Т. с пълномощно по делото.

В хода на съдебните прения, последната поддържа НП и иска неговото потвърждаване, като сочи, че същото е правилно и законосъобразно.

От събраните гласни и писмени доказателства съдът прие за установена следната фактическа обстановка:

Жалбата от Н.С.Ш. с ЕГН* и адрес в с.Г.Д., О.Р., У.”.№12, срещу НП №653 от 16.09.2015г. на Д. на Р.Б. е подадена в срок, от лице, което има право на жалба, поради което е процесуално допустима.

Разгледана по същество жалбата е основателна.

На 29.07.2015г. в отдел 158, подотдел „Ж“ на ДГТ на ТПД.Р. охранителен участък Г.Д. св.Г. и св.П. – горски стражари спрели за проверка две каруци, натоварени с иглолистни дървени материали.

Установило се, че каруците се управляват, съответно от жалб. Ш. и сВ.П..

Макар да констатирали, че дървата, натоварени в каруците нямат КГМ, св.П. и св.Г. поискали от св.П. и Ш. превозни билети за тях. Последните двама казали, че нямат. Дървата били измерени, като се установило се, че в каруцата на Ш. има 1,52 куб.м. иглолистна средна строителна дървесина от бял бор, III клас на сортиментност с дължина 4 м.

Св.Г. и св.П., казали на Ш., че трябва да задържат каруцата и материалите, след което последният разтоварил каруцата и си тръгнал.

Тогава св.Г. в присъствието на св.П., съставил акт за установяване на адм. нарушение бланков №000051 от 30.07.2015г.Актът бил оформен като съставен и връчен при отказ.

Веднага след това св.Г. съставил констативен протокол №000294 от 30.07.2015г.

Въз основа на съставения АУАН и на основание чл.53, ал.1 от ЗАНН, административно-наказващия орган издал НП №653 от 16.09.2015г. на Д. на Р.Б., с което на жалбоподателя е наложено на осн. чл.266, ал.1 от ЗГ адм. наказание "глоба" от 250 лева за нарушение на чл.213, ал.1, т.2 от ЗГ.

От така изложената и приета фактическа обстановка за да постанови Решението си, съдът следва да обсъди наличието на адм. нарушение, доказателствата относно субекта на административното нарушение, административното наказание и реда по който то е наложено. Процедурата по установяване на адм. нарушение, издаването на НП и неговото обжалване е уредена в ЗАНН. За неуредените в посочения нормативен акт случаи, чл.84 от ЗАНН, препраща към субсидиарно приложение на разпоредбите на НПК. В производството по обжалване на НП, административно-наказващият орган е този, който поддържа административно-наказателното обвинение, съответно тежестта на доказване е за него. Отразените в Акт за установяване на адм. нарушение фактически констатации нямат доказателствена стойност по презумпция. Същите не се считат за установени, както и нарушителят не се счита за такъв до доказване на противното, със способите за събиране на доказателствата в наказателния процес.

Съдът счита, че административно-наказателното производство пред АНО е протекло формално, като актосъставителят и АНО са нарушили материалния закон и процесуалните правила.

За да е налице нарушението по чл.213, т.2 от ЗГ, необходимо условие се явява да се касае за дърва със законен произход. ИАГ и съответните му териториални поделения издават превозен билет, който по своето съдържание се явява разрешително за транспортиране, в който се вписва вида и кубатурата на съответните дърва, номера на производствената или контролната горска марка, данни за превозното средство, с което ще се извърши транспорта, отправната и крайната точка и имената на лицето, което ще извърши превоза.От посоченото следва, че не е възможно да бъде издаден превозен билет за материал, който няма ПМ или КГМ (или ако бъде издаден такъв се поставя въпроса за наличието на длъжностно престъпление).В тази връзка следва да се посочи, че нарушението по чл.213, т.1 от ЗГ, не може да се осъществи кумулативно с това по чл.213, т.2 от ЗГ и винаги, когато се касае за незаконно добит материал е осъществен съставът само на нарушението по чл.213, т.1 от ЗГ.

От изложеното следва, че нарушението за което е санкциониран жалбоподателя, не е осъществено.

При така установеното, съдът не намира за нужно да обсъжда останалите предпоставки за законосъобразност на АУАН и НП.

Предвид всичко изложено и на осн. чл.63, ал.1 от ЗАНН, съдът

 

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ НП №653 от 16.09.2015г. на Д. на Р.Б., с което на Н.С.Ш. с ЕГН*, е наложено на осн. чл.266, ал.1 от ЗГ, адм. наказание "глоба" от 250.00 лева за нарушение на чл.213, ал.1, т.2 от ЗГ, като НЕПРАВИЛНО и НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.

Настоящето Решение подлежи на касационно обжалване пред Бл.АС в 14-дневен срок от съобщението за изготвено Решение до страните.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:………………………………….