Р Е Ш Е Н И Е    3594

 

Номер   3594

Година   14.06.2016

Град Разлог

 

Районен Съд - Разлог  

 

В публично заседание в следния състав:

 

Председател:

Яна Димитрова

Секретар:

Катя Самарова

 

Прокурор:

 

 

Като разгледа докладваното от адм. наказателно дело

 

номер

20161240200016

по  описа  за

2016

година

 

Производството е по реда на раздел V от ЗАНН. Образувано е по жалба от И.Г.П. с ЕГН* и адрес в с.Г.Д., О.Р., У.”. и В. №6, срещу НП №655 от 16.09.2015г. на Д. на Р.Б., с което на жалбоподателя е наложено на осн. чл.266, ал.1 от ЗГ, адм. наказание "глоба" от 250.00 лева за нарушение на чл.213, ал.1, т.2 от ЗГ.

В съдебно заседание жалбоподателя - редовно уведомен, се явява лично и с А.И.П., с пълномощно по делото.

В хода на съдебните прения, последната от името на доверителя си иска отмяна на процесното НП, като сочи подробни аргументи за това.

В съдебно заседание административно-наказващият орган Директор на Р.Б., редовно уведомен не се явява. Представлява се от чрисконсулт Т. с пълномощно по делото.

В хода на съдебните прения, последната поддържа НП и иска неговото потвърждаване, като сочи, че същото е правилно и законосъобразно.

От събраните гласни и писмени доказателства, съдът прие за установена следната фактическа обстановка:

Жалбата от И.Г.П. с ЕГН* и адрес в с.Г.Д., О.Р., У.”. и В. №6, срещу НП №655 от 16.09.2015г. на Д. на Р.Б. е подадена в срок, от лице, което има право на жалба, поради което е процесуално допустима.

Разгледана по същество жалбата е основателна.

На 29.07.2015г. в отдел 158, подотдел „Ж“ на ДГТ на ТПД.Р. охранителен участък Г.Д. св.Г. и св.П. – горски стражари спрели за проверка две каруци, натоварени с иглолистни дървени материали.

Установило се, че каруците се управляват, съответно от жалб.П. и св.Ш..

 Макар да констатирали, че дървата, натоварени в каруците нямат КГМ, св.П. и св.Г. поискали от П. и св.Ш. превозни билети за тях. Последните двама казали, че нямат. Дървата били измерени, като се установило се, че в каруцата на П. има 1,44 куб.м. иглолистна средна строителна дървесина от бял бор, III клас на сортиментност с дължина 4 м.

Св.Г. и св.П., казали на П., че трябва да задържат каруцата и материалите, след което последният разтоварил каруцата и си тръгнал.

Тогава св.Г. в присъствието на св.П., съставил акт за установяване на адм. нарушение бланков №000054 от 30.07.2015г.Актът бил оформен като съставен и връчен при отказ.

Веднага след това св.Г. съставил констативен протокол №000295 от 30.07.2015г.

Въз основа на съставения АУАН и на основание чл.53, ал.1 от ЗАНН, административно-наказващия орган издал НП №655 от 16.09.2015г. на Д. на Р.Б., с което на жалбоподателя е наложено на осн. чл.266, ал.1 от ЗГ, адм. наказание "глоба" от 250.00 лева за нарушение на чл.213, ал.1, т.2 от ЗГ.

От така изложената и приета фактическа обстановка за да постанови Решението си, съдът следва да обсъди наличието на адм. нарушение, доказателствата относно субекта на административното нарушение, административното наказание и реда по който то е наложено. Процедурата по установяването на адм. нарушение, издаването на НП и неговото обжалване е уредена в ЗАНН. За неуредените в посочения нормативен акт случаи, чл.84 от ЗАНН, препраща към субсидиарно приложение на разпоредбите на НПК. В производството по обжалване на НП, административно-наказващият орган е този, който поддържа административно-наказателното обвинение, съответно тежестта на доказване е за него. Отразените в Акт за установяване на адм. нарушение фактически констатации нямат доказателствена стойност по презумпция. Същите не се считат за установени, както и нарушителят не се счита за такъв до доказване на противното, със способите за събиране на доказателствата в наказателния процес.

Съдът счита, че административно-наказателното производство пред АНО е протекло формално, като актосъставителят и АНО са нарушили материалния закон и процесуалните правила.

За да е налице нарушението по чл.213, т.2 от ЗГ, необходимо условие се явява да се касае за дърва със законен произход. ИАГ и съответните му териториални поделения издават превозен билет, който по своето съдържание се явява разрешително за транспортиране, в който се вписва вида и кубатурата на съответните дърва, номера на производствената или контролната горска марка, данни за превозното средство, с което ще се извърши транспорта, отправната и крайната точка и имената на лицето, което ще извърши превоза. От посоченото следва, че не е възможно да бъде издаден превозен билет за материал, който няма ПМ или КГМ (или ако бъде издаден такъв се поставя въпроса за наличието на длъжностно престъпление). В тази връзка следва да се посочи, че нарушението по чл.213, т.1 от ЗГ, не може да се осъществи кумулативно с това по чл.213, т.2 от ЗГ и винаги, когато се касае за незаконно добит материал е осъществен съставът само на нарушението по чл.213, т.1 от ЗГ.

От изложеното следва, че нарушението за което е санкциониран жалбоподателя, не е осъществено.

При така установеното, съдът не намира за нужно да обсъжда останалите предпоставки за законосъобразност на АУАН и НП.

Предвид всичко изложено и на осн. чл.63, ал.1 от ЗАНН, съдът

 

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ НП №655 от 16.09.2015г. на Д. на Р.Б., с което на И.Г.П. с ЕГН*, е наложено на осн. чл.266, ал.1 от ЗГ, адм. наказание "глоба" от 250.00 лева за нарушение на чл.213, ал.1, т.2 от ЗГ, като НЕПРАВИЛНО и НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.

Настоящето Решение подлежи на касационно обжалване пред Бл.АС в 14-дневен срок от съобщението за изготвено Решение до страните.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:………………………………..