Р Е Ш Е Н И Е    3588

 

Номер   3588

Година   13.06.2016

Град Разлог

 

Районен Съд - Разлог  

 

В публично заседание в следния състав:

 

Председател:

Яна Димитрова

Секретар:

Катя Самарова

 

Прокурор:

 

 

Като разгледа докладваното от адм. наказателно дело

 

номер

20161240200339

по  описа  за

2016

година

 

Производството е по реда на раздел V от ЗАНН. Образувано е по жалба от П.Г.Г. с ЕГН* и адрес в г.Р., У.Ц.К.№1 срещу НП №15-0331-000426 от 26.06.2015г., издадено от Н.Р.К. ОД на М.-Б., РУ-Р., с което на жалбоподателя е наложено адм. наказание на основание чл.315, ал.1, т.1 от КЗ(отм.) - "глоба" от 400.00 лева за нарушение на чл.315, ал.1 от КЗ(отм.).

В съдебно заседание П.Г. - редовно уведомен, не се явява и не изпраща представител.

В съдебно заседание административно-наказващият орган - Н.К. ОД на М.-Б., РУ-Р. - редовно уведомен, не се явява и не изпраща представител. В съпроводителното писмо К. административно-наказателната преписка, моли съдът да потвърди НП.

От събраните гласни и писмени доказателства, съдът прие за установена следната фактическа обстановка:

Жалбата на П.Г.Г. с ЕГН* и адрес в г.Р., У.Ц.К.№1, срещу НП №15-0331-000426 от 26.06.2015г., издадено от Н.Р.К. ОД на М.-Б., РУ-Р. е подадена в законоустановения срок и от лице, което има право на жалба, поради което е допустима

Разгледана по същество е частично основателна.

На 28.05.2015г. св.Х. и св.М. - двамата служители на РУ”П”-Р. били на работа, като АП и извършвали контрол по безопасност на движението. Около 23.00ч. на У.“А.Б.“ в г.Р., в района на ДГС, двамата спрели за проверка МПС – л.а. „М.“ с рег.№*. От проверката на документите се установило, че водач е П.Г..

Водачът не представил полица за сключена застраховка ГО.

Посоченото, наложило проверка чрез масива на гаранционния фонд, от която се установило, че за управлявания от Г. автомобил не е сключена задължителната застраховка „ГО“. В следствие от направените констатации св.Х. съставил на П.Г.АУАН №777159/28.05.2015г. за нарушение по чл.315, ал.1, т.1 от КЗ(отм.).

Актът бил съставен в присъствието на св.М. и П.Г..

Последният го подписал без да изложи възражения. Такива не постъпили и в законоустановения срок.

Въз основа на посочения АУАН и на осн. чл.53 от ЗАНН на 26.06.2015г. било издадено НП №15-0331-000426 от 26.06.2015г., издадено от Н.Р.К. ОД на М.-Б., РУ-Р., с което на жалбоподателя е наложено адм. наказание на основание чл.315, ал.1, т.1 от КЗ(отм.) - "глоба" от 400.00 лева за нарушение на чл.315, ал.1 от КЗ(отм.).

От така изложената и приета фактическа обстановка за да постанови Решението си, съдът следва да обсъди наличието на адм. нарушение, доказателствата относно субекта на административното нарушение, административното наказание и реда по който то е наложено. Процедурата по установяването на адм. нарушение, издаването на НП и неговото обжалване е уредена в ЗАНН. За неуредените в посочения нормативен акт случаи, чл.84 от ЗАНН, препраща К. субсидиарно приложение на разпоредбите на НПК. В производството по обжалване на НП, административно-наказващия орган е този, който поддържа адмистративно-наказателното обвинение, съответно тежестта на доказване е за него. Отразените в Акт за установяване на адм. нарушение фактически констатации нямат доказателствена стойност по презумпция. Същите не се считат за установени до доказване на противното, със способите за събиране на доказателствата в наказателния процес.

На първо място съдът счита,че нарушението, за което е санкциониран Г. е извършено, извършено е от последния и виновно. Съгласно разпоредбата на чл.315, ал.1, т.1 от КЗ(отм.) лице, което управлява моторно превозно средство, вр. с чието притежаване и използване няма сключен и действащ договор за задължителна застраховка "ГО" на автомобилистите, се наказва глоба от 400.00 лв. - за физическо лице.

В настоящия случай, процесният автомобил е собственост на И.Р.. По смисъла на т.35, параграф 1 от Допълнителните разпоредби на КЗ(отм.), "автомобилист" е собственикът, ползвателят, държателят или водачът на моторно превозно средство, който вр. с притежаването или използването му може да причини вреди на трети лица.

Показанията на св.Х. и св.М., разгледани в съвкупност с писмените доказателства, а именно: заверено копие на АУАН № 777159/28.05.2015г. и справка от сайта на Гаранционния фонд са достатъчни за установяване на изложената фактическа обстановка.

Съдът намери, че не са допуснати процесуални нарушения в процедурата по съставяне на АУАН. Последният е съставен от оправомощено за това лице в кръга на неговата компетентност. Това обстоятелство се установява от приетото по делото заверено копие от Заверено копие на Заповед №8121з-748/24.06.2015 г. относно: Определяне на длъжностни лица от М. да издават фишове за налагане на глоби, да съставят актове за установяване на административни нарушения да издават НП и да осъществяват контролна дейност.

По силата на Заповед №244з-178/26.01.2015 г. относно: Оправомощаване на длъжностни лица от ОД на М.-Б. да издават НП по КЗ, Н-к на Р.Р. се явява компетентен да издава НП по КЗ.

На следващо място е налице единство между АУАН и НП, както от фактическа, така и от правна страна.

Не на последно място съдът счита, че АНО е определил правилно наложеното на Г. наказание, както по вид, така и по размер съобразно действащата К. момента на извършване на нарушението нормативна уредба.

К. настоящия момент е в сила нов КЗ. Съгласно разпоредбата на чл.638, ал.1, т.1 от КЗ, на лице по чл.483, ал.1, т.1, което не изпълни задължението си да сключи задължителна застраховка "ГО" на автомобилистите, се налага ГЛОБА от 250.00 лв. Предвид обстоятелството, че посочената санкционна норма е по-благоприятна за нарушителя и се явява аналогична на тази по чл.315, ал.2 от КЗ(отм.), съдът намира, че следва да измени НП в частта за размера на наказанието.

ВОДИМ от горното и на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, съдът

 

Р Е Ш И:

 

ИЗМЕНЯ НП №15-0331-000426 от 26.06.2015г., издадено от Н.Р.К., ОД на М.-Б., РУ-Р., с което на П.Г.Г. с ЕГН*, е наложено адм. наказание на основание чл.315, ал.1, т.1 от КЗ(отм.) - "глоба" от 400.00 лева за нарушение на чл.315, ал.1 от КЗ(отм.), като НАМАЛЯВА размера на наказанието на 250.00 лева, на основание чл.638, ал.1, т.1 от КЗ.

Настоящето Решение подлежи на касационно обжалване пред Бл.АС в 14-дневен срок от съобщението за изготвено Решение до страните.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:………………………………..