Р Е Ш Е Н И Е    3586

 

Номер   3586

Година   13.06.2016

Град Разлог

 

Районен Съд - Разлог  

 

В публично заседание в следния състав:

 

Председател:

Яна Димитрова

Секретар:

Катя Самарова

 

Прокурор:

 

 

Като разгледа докладваното от адм. наказателно дело

 

номер

20161240200328

по  описа  за

2016

година

 

Производството е по реда на раздел V от ЗАНН. Образувано е по жалба от „.ЕООД с ЕИК* с адрес в г.Б., У.К.Б.I №7, П. от И.Г., срещу НП №11-14 от 06.04.2016г., издадено от Директора на Р.Б., с което на жалбоподателя е наложено адм. наказание на основание чл.155, ал.1 от ЗУО - "имуществена санкция" от 1`000.00 лева за нарушение на чл.39, ал.7 от ЗУО.

В съдебно заседание жалбоподателя - редовно уведомен, не изпраща представител.

В съдебно заседание административно-наказващият орган Директора на Р. - редовно уведомен, се представлява от ст.юрисконсулт Т.. В хода на съдебните прения същият моли,съдът да потвърди НП, като правилно и законосъобразно. Счита, че по безспорен начин се е доказало от представените писмени доказателства и събраните гласни такива, извършване на вмененото в акта и НП нарушение.

От събраните гласни и писмени доказателства съдът прие за установена следната фактическа обстановка:

Жалбата, озаглавена „Възражение“ от „.ЕООД с ЕИК* с адрес в г.Б., У.К.Б.I №7, П. от И.Г. срещу НП №11-14 от 06.04.2016г., издадено от Директора на Р.Б. е подадена в законоустановения срок и от правоимащо лице поради, което е допустима.

Разгледана по същество е неоснователна

На 27.08.2015 г. вр. с изпълнение на годишния план за дейността на Р.Б. била извършена проверка на „.ЕООД с ЕИК*.

Обект на проверката била, стопанисвана от жалбоподателя, площадка за третиране на отпадъци, разположена в Г.Б., м. „Р.”.

Проверката се извършила от св. В. – гл. експерт в Р.Б., като била придружавана от св. Х. – шофьор и в присъствието на управителя на дружеството – И.Г..

По време на проверката се установило, че Дружеството притежава разрешително за извършване на дейности по третиране на отпадъци по реда на ЗУО, като в него било вписано извършване на дейности с отпадъци от черни и цветни метали.

Тъй като за такава дейност се изисквало 24-часово видео-наблюдение и запис, който да се съхранява записите до 1 г. назад св.В. поискала от управителя на дружеството да й бъде показан запис от произволна дата от м.08.2014 г.

Управителят заявил, че не може да върне записите назад и повикал лицето, което по неговите думи поддържа системата.

След пристигането си, техническото лице заявило, че запис не може да се възпроизведе, тъй като системата не позволява да се съхранява такъв дълъг период.

По време на проверката се установило, че първата дата от съхранените записи е 09.06.2015 г.

За направените констатации по време на проверката св.В. съставила констативен протокол №55-14/27,08,2015г. препис, от който връчила на И.Г..

На 20.10.2015г. до управителя на „.ЕООД с ЕИК*, е отправена показна за съставяне на АУАН с №822/20.10.2015г. Поканата е получена на същата дата от И.Г..

На указаната в поканата дата и час – 06.11.2015г. в Р.Б. не се явил представител на „.ЕООД с ЕИК*, при което св.В. съставила АУАН 11-14/06.11.2015 г. в присъствието на св. К. и св. В..

Актът бил изпратен за връчване, чрез Н-ка на РУ“П“ на МВР-Б..

На 13.11.2015г. актът бил връчен на И.Г.. Последният го подписал без възражения.

На 16.11.2015г. било депозирано писмено възражение.

Въз основа на посочения АУАН на 06.04.2016г. било издадено НП №11-14 от 06.04.2016г., издадено от Директора на Р.Б., с което на жалбоподателя е наложено адм. наказание на основание чл.155, ал.1 от ЗУО - "имуществена санкция" от 1`000.00 лева за нарушение на чл.39, ал.7 от ЗУО.

От така изложената и приета фактическа обстановка,за да постанови Решението си съдът следва да обсъди наличието на адм. нарушение, доказателствата относно субекта на административното нарушение, административното наказание и реда по който то е наложено. Процедурата по установяването на адм. нарушение, издаването на НП и неговото обжалване е уредена в ЗАНН. За неуредените в посочения нормативен акт случаи, чл.84 от ЗАНН, препраща към субсидиарно приложение на разпоредбите на НПК. В производството по обжалване на НП, административно-наказващия орган е този, който поддържа административно-наказателното обвинение, съответно тежестта на доказване е за него. Отразените в Акт за установяване на адм. нарушение фактически констатации нямат доказателствена стойност по презумпция. Същите не се считат за установени, до доказване на противното, със способите за събиране на доказателствата в наказателния процес.

В хода на делото са събрани гласни доказателства.В разпита си св.В. - актосъставител излага факти и обстоятелства в подкрепа на съставения от нея акт. В унисон с показанията на св.В. са и показанията на св.Х..

На следващо място съдът намира, че съставеният АУАН отговаря на изискванията на чл.42 от ЗАНН относно форма и съдържание и е съставен от компетентен за това орган. Ето защо същият е годно основание за образуване на административно-наказателно производство съгласно чл.36, ал.1 от ЗАНН.

Спазена е и разпоредбата на чл.40 от ЗАНН, досежно свидетелите участващи при установяване на нарушението, както и на съставяне на АУАН при условията на чл.40, ал.2 от ЗАНН.

НП отговаря на изискванията на чл.57 от ЗАНН. Постановено е от компетентния за това орган и е подписано от него, в изискуемата от закона форма е. Съдържа всички реквизити, посочени в чл.57 от ЗАНН.

Правилно, описаното нарушение е квалифицирано като такова по чл.39, ал.7 от ЗУО, която норма въвежда задължение за лицата, извършващи дейности с отпадъци от черни и цветни метали да осигурят на всяка площадка 24-часово видеонаблюдение в едномесечен срок от получаване на разрешението или неговото допълнение с нова/и площадки и да съхраняват записите в продължение на 1 г..

В случая на „.ЕООД с ЕИК*, е издаено разрешително за извършване на дейности по третиране на отпадъци (вкл. черни и цветни такива) №01-ДО-246-1 от 06.06.2014г.

Установено е, че дружеството упражнява дейността по посоченото разрешително на площадка в м.“Р., землище на г.Б., без да е изпълнило задължението си да съхранява записи от видеонаблюдението, което се осъществява за период от 1 г., назад.

Правилно към описаното нарушение е отнесена санкционната норма на чл.155, ал.1 от ЗУО, която предвижда за юридическите лица или едноличните търговци, адм. наказание имуществена санкция от 1`000.00 до 6`000.00 лв. за нарушения на ЗУО, за които няма специална санкционна норма и не съставляват престъпления.

Правилно е определен и субекта на административно-наказателната отговорност, а именно „.ЕООД с ЕИК*, тъй като то е задълженото лице по см. на чл.39, ал.7 от ЗУО.

Съдът намира за необосновани, изявленията на жалбоподателя, че нарушението е маловажно.

От показанията на св.В. и заверено копие от КП №28-13/08.04.2014г. е видно, че вр. с притежаваното разрешително, на дружеството е била извършена проверка и през 2014 г., в хода на която е било установено, че същото не пази записи от видео-наблюдението, което осъществява на същата площадка, обект на настоящата проверка.

От посоченото следва, че повече от г. след като е било дадено предписание на жалбоподателя, същият отново е установен да не изпълнява същото задължение, което поведение в никакъв случай не може да провокира снизходително отношение от страна на АНО с приложението на чл.28 от ЗАНН.

Съдът намира, че законосъобразно е определен вида на административното наказание - глоба, а размерът й е съобразен с параметрите, предвидени в текста на чл.155, ал.1 от ЗУО - от 1`000.00 до 6`000.00 лева, към минималния от 1`000.00 лева.

ВОДИМ от горното и на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, съдът

 

Р Е Ш И:

 

ПОТВЪРЖДАВА НП №11-14 от 06.04.2016г., издадено от Директора на Р.Б., с което на „.ЕООД с ЕИК* с адрес в г.Б., У.К.Б.I №7, П. от И.Г. е наложено адм. наказание на основание чл.155, ал.1 от ЗУО - "имуществена санкция" от 1`000.00 лева за нарушение на чл.39, ал.7 от ЗУО, като ПРАВИЛНО и ЗАКОНОСЪОБРАЗНО.

Настоящето Решение подлежи на касационно обжалване пред Бл.АС в 14-дневен срок от съобщението за изготвено Решение до страните.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:………………………………….