Р Е Ш Е Н И Е    3581

 

Номер   3581

Година   13.06.2016

Град Разлог

 

Районен Съд - Разлог  

 

В публично заседание в следния състав:

 

Председател:

Яна Димитрова

Секретар:

Катя Самарова

 

Прокурор:

 

 

Като разгледа докладваното от адм. наказателно дело

 

номер

20151240200777

по  описа  за

2015

година

 

Производството е по реда на раздел V от ЗАНН. Образувано е по жалба от „.С.", ЕИК*, с адрес в Г.Р., У.И.Д.№2, Б.3, .4, А.11, П. от М.С., срещу НП №422 от 08.12.2015г. на Н-ка на М.Ю., с което на жалбоподателя е наложено на осн. чл.123, ал.6 от ЗАДС адм. наказание "имуществена санкция" от 4`000.00 лв. и на основание чл.124, ал.1 от ЗАДС са били отнети в полза на Държавата вещите, предмет на нарушението и е лишен от право да упражнява дейност в търговски обект – кафене-аперетив, находящ се в Г.Р., У.“ И.Д.”№2 за срок от 1 месец.

В съдебно заседание жалбоподателят – редовно уведомен, се представлява от А.С. с пълномощно по делото.

В хода на съдебните прения, последният поддържа жалбата и иска отмяна на процесното НП.

В съдебно заседание административно-наказващият орган Н-к М.Ю. се представлява от юрисконсулт С. с пълномощно.

В хода на съдебните прения, последната излага аргументи в подкрепа на издаденото НП като моли съдът да го потвърди.

От събраните гласни и писмени доказателства, съдът прие за установена следната фактическа обстановка:

Жалбата от „.С.", ЕИК*, с адрес в Г.Р., У.И.Д.№2, Б.3, .4, А.11, П. от М.С. срещу НП №420 от 08.12.2015г. на Н-ка на М.Ю. е подадена в законоустановения срок и от лице, което има право на жалба, поради което е допустима.

Разгледана по същество е неоснователна.

На 17.04.2015 г. в рамките на СПО била извършена проверка от служители на РУ”П” на ОД.М.-Б., РУ-Р. в търговски обекти под района на същото с цел осъществяване на контрол върху продажбата на акцизни стоки. В хода на проверките св.П. и С.Н. – служители на РУ”П” на М.-Р. посетили търговски обект – кафене, находящ се в Г.Р., У.“И.Д.“ и стопанисван от „.С.", ЕИК*. При проверката присъствала и М.С. и в нейно присъствие било установено, че в чекмедже под щанда за продажби се съхраняват акцизни стоки – 29 бр. кутии- необлепени с български акцизен бандерол, съдържащи общо 565 къса цигари, от които: 1. марка "Y.", 4 бр. кутии по 19 къса; марка "Y." 3 бр. кутии по 19 къса; марка "L..." 4 бр. кутии по 19 къса; марка "B.№S." 4 бр. кутии по 19 къса; марка "7..." 4 бр. кутии по 20 къса - общо 19 бр. кутии, съдържащи 365 къса и 2. марка "P..." 3 бр. кутии по 20 къса; марка "P.S." 4 бр. кутии по 20 къса; марка "S.B." 3 бр. кутии по 20 къса, обозначени с надпис "F.D.F.S.O.".

Намерените цигари били описани в протокол за доброволно предаване от 17.04.2015г., подписан от М.С. и приемащото лице – св.П..

Преписката била окомплектована с обяснения на лицата, имащи отношение към случая и докладна от св.П. и изпратена в РРП. С постановление от 26.06.2015г. на прокурор при РРП е било отказано образуването на наказателно производство, а материалите по преписката били изпратени на МЮ по компетентност.

Установено било, че размерът на дължимия акциз за откритите при проверката акцизни стоки без акцизен бандерол възлиза на 37,46 лева, като двойният му размер е 74,92 лева, определен съобразно нормите на чл.31, т.5 от ЗАДС.

След постъпване на преписката в М.Ю. АНО изпратил покана до „.С.", ЕИК* покана с №9402-0133/04.08.2015г. за съставяне на акт.Поканата била връчена на М.С. на 07.08.2015г.

На 10.08.2015г. М.С. се явила в МЮ, където в резултат от приложените към преписката документи св.С. - митнически инспектор в МЮ съставила Акт за установяване на адм. нарушение №317/10.08.2015г.

Актът бил връчен на М.С., която го подписала и удостоверила с подписа си получаването на екземпляр от него.

В законоустановения 3-дневен срок не постъпили възражения по АУАН предвид, което и на осн. чл.53 от ЗАНН на 08.12.2015г. било издадено НП №422 от 08.12.2015г. на Н-ка на М.Ю., с което на „.С.", ЕИК* е наложено на осн. чл.123, ал.6 от ЗАДС, адм. наказание "имуществена санкция" от 4`000.00 лв. и на основание чл.124, ал.1 от ЗАДС са били отнети в полза на Държавата вещите, предмет на нарушението – общо 10 бр. кутии цигари, съдържащи 200 къса, както следва: марка "P..." 3 бр. кутии по 20 къса; марка "P.S." 4 бр. кутии по 20 къса; марка "S.B." 3 бр. кутии по 20 къса, обозначени с надпис "F.D.F.S.O." и е лишен от право да упражнява дейност в търговски обект – кафене-аперетив, находящ се в Г.Р., У.“ И.Д.”№2 за срок от 1 месец.

На същата дата – 08.12.2015г. АНО издал и ЗПАМ №390/08.12.2015г., с която било постановено запечатване на търговския обект и бил забранен достъпът до същия.

От така изложената и приета фактическа обстановка за да постанови Решението си, съдът следва да обсъди наличието на адм. нарушение, доказателствата относно субекта на административното нарушение, административното наказание и реда по който то е наложено. Процедурата по установяването на адм. нарушение, издаването на НП и неговото обжалване е уредена в ЗАНН. За неуредените в посочения нормативен акт случаи, чл.84 от ЗАНН, препраща към субсидиарно приложение на разпоредбите на НПК. В производството по обжалване на НП, административно-наказващия орган е този, който поддържа адмистративнонаказателното обвинение, съответно тежестта на доказване е за него. Отразените в Акт за установяване на адм. нарушение фактически констатации нямат доказателствена стойност по презумпция. Същите не се считат за установени до доказване на противното, със способите за събиране на доказателствата в наказателния процес.

В настоящия случай съдът счита, че в хода на съдебното производство се събраха достатъчно доказателства за това, че е налице осъществен състав на адм. нарушение по чл.123, ал.6 от ЗАДС от обективна страна. От събраните в хода на съдебното следствие писмени доказателства: Акт за установяване на адм. нарушение №317/10.08.2015г., покана за съставяне на акт за адм. нарушение изх. №9402-0133/04.08.2015 г. ведно с известие за доставяне с баркод ИД РS 2700 00UMZI N, Постановление за отказ да бъде образувано наказателно производство от 26.06.2015 г., ведно с материали по преписка №331-ЗМ-160/2015 г. по О. на РУ на М.-Р., а именно: експертна справка относно писмо от ОД на М.-Б., служебна бележка рег. Индекс. №2800-194/29.04.2015 г. по О. на М.„Ю.”, протокол за доброволна предаване от 17.04.2015 г., справка относно извършена проверка по преписка №331-ЗМ-160/2015 г. по О. на РУ-Р., писмо рег. индекс 2700-0218/17.07.2015 г. М.Ю., приемо-предавателен протокол вх. №2900/872/30.07.2015 г., констативен протокол вх. №2900/873/30.07.2015 г., приемо-предавателен протокол вх. №2900875/31.07.2015 г., експертна справка вх. №3600/404/29.09.2015 г. на отдел „А.” при М.Ю., разгледани в съвкупност със свидетелските показания на св. П. и св.С. се установява по безспорен начин, изложената фактическа обстановка.

Съгласно разпоредбата на чл.123, ал.6 от ЗАДС, лице което държи, пренася, превозва, предлага или продава алкохолни напитки и тютюневи изделия, облепени с бандерол DUTY FREE, съответно с надпис, който задължително съдържа думите DUTY FREE, се наказва с глоба или с имуществена санкция в двойния размер на дължимия акциз, но не по-малко от 2`000.00 лв. - за физическите лица, и не по-малко от 4`000.00 лв. - за юридическите лица и едноличните търговци, а при повторно нарушение - не по-малко от 6`000.00 лв.

В настоящия случай в нарушение на посочената разпоредба жалбоподателят-ЕТ е държал акцизни стоки/цигари/ - 10 бр. кутии - обозначени с надпис "F.D.F.S.O.", съдържащи общо 200 къса цигари, като последното е установено непосредствено от св.П..

От посоченото следва, че всички обективни признаци на цитираното нарушение са изпълнени.

Неоснователни са възраженията на защитата, че не било изяснено кой точно служител на РУП-Р. е открил предмета на нарушението. Св.П. изложи пред съда всички факти и обстоятелства, свързани с установяването на процесните вещи.

На следващо място: вещите са предадени от М.С., за което е съставен протокол за доброволно предаване, който тя е подписала, респективно е без правно значение, дали преди предаването, вещите са били установени от някой от служителите на полицията.

На следващо място съдът намери за доказан по несъмнен начин и субекта административно-наказателна отговорност. Самият жалбоподател не оспорва, а даже признава обстоятелството, че именно той е стопанисвал процесното помещение.Това обстоятелство се потвърждава и от показанията на св.П..

Съдът не констатира нарушения на процесуалните правила при съставяне на АУАН и издаване на НП, които да водят до отмяна на последното. Съгласно разпоредбата на чл.40, ал.4 от ЗАНН, когато нарушението е установено въз основа на официални документи, актът може да се състави и в отсъствие на свидетели.

Неоснователни са възраженията на защитата, че АУАН може да бъде съставен само въз основа на свидетелстващи официални документи, а Постановлението за отказ да се образува наказателно производство от 216.06.2015 г. по пр. №888/2015 г. на РП-Р. не е такъв документ.

Законът в чл.40, ал.4 от ЗАНН, не посочва изрично и съответно лимитивно, вида на официалния документ, който може да служи за съставяне на АУАН, от което следва, че всички официални документи могат да послужат за това.

Постановлението за отказ от образуване на наказателно производство безспорно е официален документ, издаден от длъжностно лице в кръга на службата му, респективно правилно контролния орган е приел, че са налице предпоставките, въз основа на него да издаде процесния АУАН в отсъствието на свидетели.

Нужно е да се посочи, че в хода на административно-наказателното производство са събрани и други – писмени доказателства, наред с тези, съдържащи се в прокурорската преписка, респективно съдът не споделя възражението, че контролният орган и АНО не са извършили собствено доказване.

На следващо място Актът е съставен от компетентен орган.Не се констатираха нарушения и при издаване на процесното НП, като наказанието е съобразено със законоустановения минимум и правилно е наложено от 4`000.00 лева.

Не на последно място правилно, съобразно императивната разпоредба на чл.124, ал.1 от ЗАДС, според която в случаите на нарушения по чл.108а, чл.114а, чл.115, 116, 117, 118, чл.120, ал.1, чл.121, ал.1, 2 и 3, чл.122, чл.123, ал.1, 2, 4 и 6 и чл.126, както и в случаите, когато извършителят е неизвестен, стоките - предмет на нарушението, се отнемат в полза на държавата, независимо от това чия собственост са, административно-наказващият орган е постановил отнемане в полза на държавата на 10 бр. кутии - обозначени с надпис "F.D.F.S.O.", съдържащи общо 200 къса цигари: марка "P..." 3 бр. кутии по 20 къса; марка "P.S." 4 бр. кутии по 20 къса; марка "S.B." 3 бр. кутии по 20 къса .

Съдът намира, че правилно с оглед количеството на акцизните стоки, предмет на производството и обстоятелството, че в обекта са установени и други акцизни стоки без български акцизен бандерол, АНО е лишил жалбоподателя от право да упражнява дейност в търговския обект.

Предвид изложеното съдът намира, че НП е правилно и законосъобразно и като такова следва да бъде потвърдено

 ВОДИМ от горното и на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, съдът

 

Р Е Ш И:

 

ПОТВЪРЖДАВА НП №422 от 08.12.2015г. на Н-ка на М.Ю., с което на „.С.", ЕИК*, е наложено на осн. чл.123, ал.6 от ЗАДС адм. наказание "имуществена санкция" от 4`000.00 лв. и на основание чл.124, ал.1 от ЗАДС са били отнети в полза на Държавата вещите, предмет на нарушението – общо 10 бр. кутии цигари, съдържащи 200 къса, както следва: марка "P..." 3 бр. кутии по 20 къса; марка "P.S." 4 бр. кутии по 20 къса; марка "S.B." 3 бр. кутии по 20 къса, обозначени с надпис "F.D.F.S.O." и е лишен от право да упражнява дейност в търговски обект – кафене-аперетив, находящ се в Г.Р., У.“ И.Д.”№2 за срок от 1 месец, като ПРАВИЛНО И ЗАКОНОСЪОБРАЗНО.

 Настоящето Решение подлежи на касационно обжалване пред Бл.АС в 14-дневен срок от съобщението за изготвено Решение до страните.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:………………………………….