Р Е Ш Е Н И Е    3487

 

Номер   3487

Година   08.06.2016

Град Разлог

 

Районен Съд - Разлог  

 

В публично заседание в следния състав:

 

Председател:

Яна Димитрова

Секретар:

Катя Самарова

 

Прокурор:

 

 

Като разгледа докладваното от адм. наказателно дело

 

номер

20161240200068

по  описа  за

 

година

 

ПРИЗНАВА Ю.А.Ч., роден на 24.04.1991 г. в Г.Я., жител и живущ в Г.Я., У.„Д.”№12, българин, български гражданин, неженен, неосъждан, с основно образование, с ЕГН*. ЗА ВИНОВЕН в това, че: На 30.08.2015 г. около 19:32 часа в м.”Л.”, землище на О.Я., в отдел 118, подотдел „О” на горския фонд, стопанисван от ТП„ДГС-Я.” без редовно писмено позволително извозвал с кон и влечка 2.35 куб.М. едра обла иглолистна строителна дървесина от бял бор, с дължина 4.00 метра, от които 2.09 куб. м., І-ви клас сортиментност и 0.26 куб. м. ІІ-ри клас на сортиментност, на обща стойност 232.40 лева, като случаят е маловажен – престъпление по чл.235, .6 вр. с .1 от НК, поради което и на основание чл.378, .4, т.1 от НПК, вр. чл.78а от НК ГО ОСВОБОЖДАВА ОТ НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ и му налага наказание „ГЛОБА” от 1`000.00 лева. 

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване и протест в 15-дневен срок от днес пред Бл.ОС по реда на глава 21 от НПК.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:.......................................................

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

М О Т И В И

от дата: 27.07.2016 г.

към РЕШЕНИЕ №3487 от 08.06.2016 г.

по НАК.Д. №68 от 2016 г. по описа на РС-Разлог

 

Производството е по реда на чл.375 и следващите от НПК. Образувано е въз основа на внесено в РСР. Постановление на РП-Р., с което се предлага Ю.А.Ч. да бъде освободен от наказателна отговорност, като му бъде наложено адм. наказание за извършено престъпление по чл.235, .6 от НК.

В съдебно заседание РП-Р. - редовно уведомена, не изпраща представител.

В съдебно заседание обв. Ч. - редовно уведомен, не се явява.

Представлява се от А.Т. с пълномощно по делото. В хода на съдебните прения, последният от името на доверителя си иска оправдателно решение, тъй като не било осъществено изпълнителното деяние "извозва".

След преценка на събраните по делото доказателства, съдът намира за установено от фактическа страна следното:

Обв. Ю.А.Ч. е роден на 24.04.1991 г. в Г.Я., жител и живущ в Г.Я., У.„Д.”№12, българин, български гражданин, неженен, неосъждан, с основно образование, с ЕГН*.

 На 30.08.2015г. следобяд, св.Г.М., св.Е.Д. и св. Р.М. - тримата служители на ДГС-Я. извършвали обход в м.Л..

Около 19.30ч. в отдел 118, подотдел "О", тримата установили отрязани 3 дънера от бял бор като забелязали следи от влачене, тръгнали по тях.

Така на излизане от посочения отфел тримата застигнали обв. Ч., който извозвал дървен труп от бял борово дърво с конска влачка към обособен временен склад.

Св.М., св.Д. и св. М. поискали от обвиняемия документ, удостоверяващ законния произход на дървата, макар да било видно, че по тях няма КГМ или спедиционна такава.

Служителите на ДГС-Я. извършили оглед и замерване на дървата - това на влачката и тези на временния склад и установили, че се касае за 2.35 куМ.М. едра обла иглолистна строителна дървесина от бял бор, с дължина 4.00 метра, от които 2.09 куб. м., І-ви клас сортиментност и 0.26 куб. м. ІІ-ри клас на сортиментност.

По делото е назначена и приета Комплексна съдебна лесотехническа и оценителна експертиза.Според заключението, на същата, общата стойност на вещите предмет на престъплението е на обща стойност 232.40 лева.

Горната фактическа обстановка съдът приема за установена въз основа на събраните по делото доказателства – показанията на св.М., св.Д. и св. М. и приетите по делото на основание чл.378, .2, вр. чл.283 от НПК, протоколи и други документи, съдържащи се в досъдебното производство, както следва: Писмо изх. №1635/28.03.2015 г. по описа на РДГ-Б., Писмо изх. №06-05-37/10.09.2015 г. по описа на ТП„ДГС-„Я.”, Акт Серия О04А бл. №000489/30.08.2015 г., №по регистър 685/24.09.2015 г., Констативен протокол Серия ЮЗДП №000107/30.08.2015 г., Разписка за отговорно пазене на вещи Серия ЮЗДП, №015626/01.09.2015 г., Заключение на извършена лесотехническа експертиза изготвена от вещо лице М.К., Писмо изх. №1918/16.11.2015 г. по описа на РДГ-Б. ведно с приложени към него: Акт Серия О00А №001407/01.08.2011 г. по регистър №781/03.08.2011 г., Констативен протокол Серия О00А №002052/31.07.2011 г., Разписка за отговорно пазене, Серия: О02А №000159/01.08.2011 г., рег. №НП №382/26.12.2015 г. по описа на РУ-Б. ведно с приложена към него справка за НП №232/30.11.2012 г. на Директор на РДГ-Б., Жалба от Ю.Ч. вх. №Ж-НП-44/17.04.2012 г., Писмо №781/03.05.2012 г. по описа на РДГ-Б. ведно с приложени към него: Решение №3264/27.07.2012 г. постановено по ВНАХД №281/2012 г. по описа на РРС, Решение №1663/16.11.2012 г. постановено по КНАХД №557/2012 г. по описа на Бл.АС, Писмо изх. №66-00-24/17.11.2015 г. по описа на О.Я., ведно с приложени към него Удостоверение за семейно положение изх. №617/16.11.2015 г. на Ю.Ч., характеристика, писмо изх. №66-00-25/16.11.2015 г. по описа на О.Я. ведно с приложени към него: Удостоверение по декларирани данни изх. №*/13.11.2015 г., Справка за съдимост рег. №966/12.11.2015 г. по описа на РРС на лицето Ю.А.Ч..

Съдът кредитира показанията на свидетелите св.М., св.Д. и св. М. като подложи тези показания на задълбочен анализ, отчитайки служебното им качество и стигна до извод, че следва да им даде вяра.

Действително, съдът констатира, че тримата свидетели имаха затруднения да посочат броя на секциите, които е извозвал обвиняемият в момента, в който са го възприели, но това обстoятелство, според съда не влияе на извода за достоверност на показанията.

Съдът счита, че е без правно значение броя на извозваните дървета в момента на срещата между четиримата, тъй като е установена непрекъснатост на извозването, от сечището до временния склад.

На място не са установени други лица, освен обв. Ч..

Оценката на свидетелските показания, основана на събрания и проверен в процеса доказателствен материал, тяхната последователност и съответност на събраните писмени доказателства са в състояние да обосноват у съда извод, че събитията са се развили по начина, посочен от тези свидетели.

Съдът дава вяра и на приетата по делото КСЛОЕ, тъй като вещото лице е отговорило точно и ясно на поставените му въпроси, като при изготвяне на заключението е ползвало материалите от досъдебното производство и е извършило оглед на инкриминираните вещи.

От приетата по делото фактическа обстановка, съдът намира, че обвиняемият Ю.А.Ч. е осъществил от обективна и субективна страна престъплението по чл.235, .6, вр. .1 от НК, като на 30.08.2015 г. около 19:32 часа в м.”Л.”, землище на О.Я., в отдел 118, подотдел „О” на горския фонд, стопанисван от ТП„ДГС-Я.” без редовно писмено позволително извозвал с кон и влечка 2.35 куМ.М. едра обла иглолистна строителна дървесина от бял бор, с дължина 4.00 метра, от които 2.09 куб. м., І-ви клас сортиментност и 0.26 куб. м. ІІ-ри клас на сортиментност, на обща стойност 232.40 лева, като случаят е маловажен.

Предмет на престъплението по чл.235, .2 от НК. може да бъдат само гори от ДГФ. Субектът може да бъде всяко лице, а деянието е възможно само при наличието на пряк умисъл. Изпълнителното деяние на престъплението е възможно в няколко форми, които могат да съществуват както алтернативно, така и кумулативно.

Извозването /което е инкриминираната форма на изпълнителното деяние в настоящия случай/ се осъществява единствено и само с действие, насочено към преместването, вкл. и с помощта на превозно или друго средство, на предмета на посегателство от едно място на друго.

На следващо място за да е налице „извозване” По смисъла на закона и наказателноправната теория е необходимо да е налице изнасяне на дървената маса извън границите на горския обект.

В конкретния случай извозването е извършено с помоща на кон, оборудван с нарочно приспособление - влечка, а дървата са се намирали извън границите на подотдел 118"О" на ДГФ.

На следващо място, съдът намери за безспорно установено, че инкриминирания дървен материал е с незаконен произход/т.е., че е добит незаконно/, поради обстоятелството, че същият не носи контролна горска марка.

Съдът намира за правилен изводът на прокурора, че случаят е маловажен с оглед стойността на предмета на престъплението и начина на неговото извършване.

Подсъдимият Ч. е извършил деянието при форма на вината - пряк умисъл, съзнавали са общественоопасния характер на деянието,предвиждали са неговите общественоопасни последици и са искали тяхното настъпване.

За престъплението по чл.235, ал.6, вр. ал.1 от НК, се предвижда наказание лишаване от свобода до една г. или пробация, или глоба от сто до триста лева.

Обв.Ч. е с необременено съдебно минало и не е освобождаван от наказателна отговорност по реда на гл.8, раздел ІV от НК.

Предвид формалния характер на извършеното престъпление не са налице и съставомерни имуществени вреди, подлежащи на възстановяване.

Предвид изложеното, съдът е длъжен да освободи деецът от наказателна отговорност, като му наложи адм. наказание „Глоба”.

Съдът намери, че наказанието на обвиняемия следва да бъде определено при наличието на смекчаващи вината обстоятелства – съдействие на органите на досъдебното производство.

Предвид всичко съдът му наложи наказание „глоба” в размер от 1`000.00лв.

По изложените от фактическо и правно естество мотиви, съдът постанови решението си.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:............................................................