Р Е Ш Е Н И Е    3479

 

Номер   3479

Година   08.06.2016

Град Разлог

 

Районен Съд - Разлог  

 

В публично заседание в следния състав:

 

Председател:

Емил Божков

Секретар:

Катя Полежанова

 

Прокурор:

 

 

Като разгледа докладваното от адм. наказателно дело

 

номер

20151240200779

по  описа  за

2015

година

 

Производството е по чл.59 и сл. от ЗАНН. Образувано е по жалба на „.Л.е.”Е., П. от управителя П.Д., подадена срещу НП №22/16.12.2015 г., издадено от П. на Д.К. по Х., с което на жалбоподателя на основание чл.108, ал.1 ЗХ е наложено адм. наказание: „имуществена санкция” от 3`000.00 лв., затова, че при направена проверка на 04.11.2015 г. в обект – игрална зала, находяща се в Г.Б., у.„Г.“№5, в която се организират хазартни игри с игрални автомати от „.Л.е.”Е., П. от управителя П.Д. е установено, че не се съхраняват екземпляри от дневните и месечните отчети - нарушение по чл.6, ал.2 от Общите правила за организация на работата и финансовия контрол при организиране на хазартни игри с игрални автомати.

В жалбата се поддържа, че атакуваното НП е незаконосъобразно и неправилно, като моли същото да бъде отменено.

Жалбоподателят - редовно призован, не се явява представител. Явява се процесуален представител – адвокат Д. в, който поддържа жалбата, излагайки подробни съображения за отмяна на НП.

За административно-наказващия орган - редовно призован, се явява процесуален представител – юрисконсулт Н. Оспорва жалбата, като моли НП да бъде потвърдено, също излагайки подробни съображения.

По делото са събрани гласни и писмени доказателства.

Районният съд, като прецени събрания по делото доказателствен материал и след обсъждане на наведените от страните основания, намира за установено от фактическа страна следното:

„.Л.е.”Е., П. от управителя П.Д. е организатор на хазартни игри с игрални автомати за обект в Г.Б., у.„Г.“№5, за което има издаден лиценз от Д.К. по Х..

На 04.11.2015 г. свидетелите В.К. и Ю.Ч., служители в Д.К. по Х., извършили проверка в игрална зала, находяща се в Г.Б., у.„Г.“№5, в която се организирали хазартни игри с игрални автомати от „.Л.е.”Е., П. от управителя П.Д.. Двамата установили, че обекта работи, като в него били управителят му, както и друг работник. Свидетелите поискали от първия да им представи екземпляри от дневните и месечните отчети на обекта, но същият им заявил, че такива не се съхраняват в самия обект, а в счетоводството на дружеството.

Веднага на място свидетелите съставили КП.

На 23.11.2015 г. в присъствие на упълномощен представител на дружеството, свидетелите съставили на последното АУАН №022/23.11.2015 г., затова, че при направена проверка на 04.11.2015 г. в обект – игрална зала, находяща се в Г.Б., у.„Г.“№5, в която се организират хазартни игри с игрални автомати от „.Л.е.”Е., П. от управителя П.Д. е установено, че не се съхраняват екземпляри от дневните и месечните отчети - нарушение по чл.6, ал.2 от Общите правила за организация на работата и финансовия контрол при организиране на хазартни игри с игрални автомати. След това АУАН бил връчен на дружеството нарушител, чрез явилото се упълномощено лице.

Въз основа на АУАН е издадено и НП №22/16.12.2015 г., издадено от П. на Д.К. по Х., с което на жалбоподателя на основание чл.108, ал.1 ЗХ е наложено адм. наказание: „имуществена санкция” от 3`000.00 лв. затова, че при направена проверка на 04.11.2015 г. в обект – игрална зала, находяща се в Г.Б., у.„Г.“№5, в която се организират хазартни игри с игрални автомати от „.Л.е.”Е., П. от управителя П.Д. е установено, че не се съхраняват екземпляри от дневните и месечните отчети - нарушение по чл.6, ал.2 от Общите правила за организация на работата и финансовия контрол при организиране на хазартни игри с игрални автомати.

НП е връчено на 18.12.2015 г., а е обжалвано на 22.12.2015 г.

Тази фактическа обстановка, съдът счете за установена въз основа на събраните по делото гласни доказателства, показанията на свидетелите, както и писмените такива.

С оглед на така установеното от фактическа страна, съдът прави следните правни изводи:

Производството по делото е допустимо, с оглед обстоятелството, че жалбата е подадена в срок и от надлежна страна. Разгледана по същество се явява неоснователна.

За да приеме за установена горната фактическа обстановка, съдът дава вяра на показанията на свидетелите на АНО. Същите са незаинтересовани от изхода на делото, като показанията им са подробни, безпротиворечиви и последователни.

Актът за установяване на административното нарушение е съставен от овластено за целта длъжностно лице. НП също е издадено от оправомощено да го издаде лице.

В акта за установяване на адм. нарушение са спазени изискванията на чл.42 ЗАНН, а при издаването на атакуваното НП - тези на чл.57 ЗАНН. Самото нарушение е описано, както словесно, така и с посочване на правната му квалификация. Така изложените обстоятелства са напълно достатъчни за наказаното лице, за да разбере в цялост извършеното адм. нарушение и да организира адекватно защитата си.

От друга страна, не се констатираха нарушения на процедурата, които на собствено основание да пораждат отмяната на акта като незаконосъобразен. При издаването на НП, административно-наказващият орган е спазил сроковете и процедурите по ЗАНН. Съдът, не установи процесуални пропуски в тази насока, ето защо, намира постановлението за законосъобразно.

Съдът намира, че НП е и правилно.

В настоящият случай, от събраните по делото доказателства се установи, че жалбоподателят е осъществил състава на нарушението по чл.6, ал.2 от Общите правила за организация на работата и финансовия контрол при организиране на хазартни игри с игрални автомати. При неизпълнение на задължението, предвидено в тази разпоредба се ангажира отговорността на организаторите на хазартни игри, които по този начин нарушават приетите от Комисията общи задължителни игрални условия и правила, общи задължителни изисквания, общи задължителни правила и общи задължителни технически изисквания по чл.2. ал.1, т.4, 5, 6 и 7 ЗХ, което в случая е изискването на разпоредбата на чл.6, ал.2 от Общите правила за организация на работата и финансовия контрол при организиране на хазартни игри с игрални автомати управителят на игралната зала при поискване от длъжностните лица на Д. с контролни функции да осигури достъп до данните за проведените игри на игралния автомат. В случая управителят на обекта не е сторил това, като не е представил на проверяващите го лица екземпляри от дневните и месечните отчети, от които да се направи проверка на проведените игри на игралните автомати монтирани в обекта.

Безспорно е установено по делото, че обекта се стопанисва от „.Л.е.”Е., П. от управителя П.Д., за което дружеството има издаден валиден лиценз. Установи се още, че в момента на проверката управителят на обекта е бил на работното си място, като същият не е представил на проверяващите го лица екземпляри от дневните и месечните отчети на обекта. По този начин е жалбоподателят е извършил адм. нарушение, тъй като е осъществил състава на чл.6, ал.2 от Общите правила за организация на работата и финансовия контрол при организиране на хазартни игри с игрални автомати. Наличието на такива документи в счетоводството на дружеството е без правно значение, защото същите следва да се намират в обекта, така, че да се представят незабавно, с цел извършване на незабавна проверка, каквато е целта на законодателя.

Органът е квалифицирал деянието като нарушение по чл.6, ал.2 от Общите правила за организация на работата и финансовия контрол при организиране на хазартни игри с игрални автомати, което кореспондира с посочената от него санкционна норма. Наложеното на жалбоподателя наказание, е определено правилно по вида си, съобразно приложимият санкционен състав, индивидуализирано от минимума предвиден в разпоредбата. Така проведената индивидуализация, според съда е изцяло съобразена с разпоредбата на чл.27, ал.2 ЗАНН, доколкото АНО е отчел всички релевантни за отговорността обстоятелства.

НП е законосъобразно издадено и правилно, като наложеното наказание съответства на тежестта на нарушението, ето защо НП следва да бъде потвърдено.

В случая не е налице и маловажност на нарушението по чл.28 ЗАНН, и съдът намира, че наказващият орган правилно не е приложил този институт. Касае се за нарушение с висока степен на обществена опасност.

По гореизложените съображения, съдът счита, че жалбата е неоснователна, поради което,

Р Е Ш И:

 

ПОТВЪРЖДАВА НП №22/16.12.2015 г., издадено от П. на Д.К. по Х., с което на жалбоподателя на основание чл.108, ал.1 ЗХ, е наложено адм. наказание: „имуществена санкция” от 3`000.00 лв. затова, че при направена проверка на 04.11.2015 г. в обект – игрална зала, находяща се в Г.Б., у.„Г.“№5, в която се организират хазартни игри с игрални автомати от „.Л.е.”Е., П. от управителя П.Д. е установено, че не се съхраняват екземпляри от дневните и месечните отчети - нарушение по чл.6, ал.2 от Общите правила за организация на работата и финансовия контрол при организиране на хазартни игри с игрални автомати.

Решението на съда, подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщението на страните пред Бл.АС.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: ……………………………….