Р Е Ш Е Н И Е    3478

 

Номер   3478

Година   08.06.2016

Град Разлог

 

Районен Съд - Разлог  

 

В публично заседание в следния състав:

 

Председател:

Емил Божков

Секретар:

Катя Полежанова

 

Прокурор:

 

 

Като разгледа докладваното от адм. наказателно дело

 

номер

20161240200115

по  описа  за

2016

година

 

Производството е по чл.59 и сл. от ЗАНН. Образувано е по жалба на И.Г.Т., подадена срещу НП №15-0331-000497/07.07.2015 г., издадено от Н. на РУ„П“Р., с което на жалбоподателя е наложено адм. наказание: на основание чл.315, ал.2, пр.1, вр. чл.315, ал.1, т.1 КЗ /стар/ - глоба от 2`000.00 лв. затова, че на 16.06.2015 г., около 23.20 часа в Г.Р. на у.„И.“ пред дом №18, управлява МПС – лек автомобил с рег. №*, като за превозното средство няма сключен и действащ договор за задължителна застраховка „ГО” на автомобилистите за управляваното МПС, като водачът вече е наказван за същото нарушение с НП №1033/2013 г., което е влязло в сила на 04.07.2014 г. - нарушение по чл.315, ал.1 КЗ /стар/.

В жалбата се навеждат доводи за незаконосъобразност и неправилност на атакуваното НП.

Жалбоподателя - редовно призован, не се явява. Явява се процесуален представител - адвокат Д., който поддържа жалбата, като излага подробни съображения.

Ответника - редовно призован, не се явява.

По делото са събрани гласни и писмени доказателства.

Районният съд, като обсъди наведените от страните основания и след преценка на събрания по делото доказателствен материал, намира за установено от фактическа страна следното:

С НП №1033/27.12.2013 г. на Н. на РУ„П“Р., влязло в сила на 04.07.2014 г., на И.Г.Т. е налагано наказание за нарушение на разпоредбата на чл.315, ал.1 КЗ /стар/.

На 16.06.2015 г., около 23.20 часа в Г.Р. на у.„И.“ пред дом №18, свидетелите А.Ц. и Е.Ю. - служители при РУ“П”-Р., спрели за проверка водачът на лек автомобил  с рег. №*, движещ се по същата улица. Установили, че това е жалбоподателят И.Г.Т., като управляваното от него МПС е негова собственост и за същия автомобил няма сключен и действащ договор за задължителна застраховка „ГО” на автомобилистите. Веднага на място в присъствието на нарушителят свидетелите му съставили АУАН №497/16.06.2015 г. за затова, че на 16.06.2015 г., около 23.20 часа в Г.Р. на у.„И.“, пред дом №18, управлява МПС – лек автомобил с рег. №*, като няма сключен и действащ договор за задължителна застраховка „ГО” на автомобилистите - нарушение по чл.249, ал.1, т.1, вр. чл.259, ал.1, т.1 КЗ /стар/. Актът бил връчен на нарушителя, който го подписал.

На основание така съставеният акт, било издадено и НП №15-0331-000497/07.07.2015 г., издадено от Н. на РУ„П“Р., с което на жалбоподателя е наложено адм. наказание: на основание чл.315, ал.2, пр.1 вр. чл.315, ал.1, т.1 КЗ /стар/- глоба от 2`000.00 лв., затова, че на 16.06.2015 г., около 23.20 часа в Г.Р. на у.„И.“` пред дом №18, управлява МПС – лек автомобил с рег. №*, като за превозното средство няма сключен и действащ договор за задължителна застраховка „ГО” на автомобилистите за управляваното МПС, като водачът вече е наказван за същото нарушение с НП №1033/2013 г., което е влязло в сила на 04.07.2014 г. - нарушение по чл.315, ал.1 КЗ /стар/..

НП е връчено на жалбоподателя на 03.02.2016 г., а е обжалвано на 09.02.2016 г.

Тази фактическа обстановка, съдът счете за установена въз основа на събраните по делото гласни доказателства, показанията на свидетелите, както и писмени такива.

С оглед на така установеното от фактическа страна, съдът прави следните правни изводи:

Производството по делото е допустимо, с оглед обстоятелството, че жалбата е подадена срещу подлежащ на обжалване акт, в рамките на преклузивния законоустановен срок и от легитимирана страна. Разгледана по същество се явява частично основателна по следните съображения:

За да приеме горната фактическа обстановка, съдът кредитира безпротиворечивите показания на свидетелите на АНО. Същите са незаинтересовани от изхода на делото и са изпълнявали служебните си задължения.

В конкретния казус, АУАН и НП са съставен, съответно издаден от компетентни органи по смисъла на чл.320, ал.1 и ал.2 КЗ, в рамките на законоустановените давностни срокове по чл.34, ал.1 и ал.3 ЗАНН. Не се констатираха нарушения на процедурата, които на собствено основание да пораждат отмяната на акта като незаконосъобразен. При издаването на НП, административно-наказващият орган, е спазил сроковете и процедурите по ЗАНН. Съдът, не установи процесуални пропуски в тази насока.

Съдът не споделя доводите на процесуалният представител, че в НП не е посочено чия собственост е автомобила, дали жалбоподателят е негов собственик или ползвател, както и липса на посочване на обстоятелства, за какво нарушение е издадено, посоченото в обжалваното НП, друго такова, което прави НП незаконосъобразно.

Съдът счита, че както АУАН, така и НП съдържат всички изискуеми от закона реквизити. Не са допуснати нарушения на императивните разпоредби на чл.42, т.4 и чл.57, ал.1, т.5 от ЗАНН. И в АУАН, и в НП са описани нарушението и обстоятелствата, при които е извършено, датата и мястото, където е извършено. В хода на административно наказателната процедура не са били нарушени установените законови норми относно съставянето и реквизитите на акта и НП. Последното има необходимото и предписано от закона съдържание. Както в акта, така и в НП са описани съставомерните факти на нарушението, както и съответстващата му правна квалификация.

В настоящият случай, от събраните по делото доказателства се установи, че жалбоподателят е осъществил състава на нарушението по чл.638, ал.2, вр. ал.1, т.1, вр. чл.483, ал.1, т.1 КЗ /нов/. Този текст ангажира отговорността на лицата, собственици на МПС, които не са изпълнили задължението си да сключат задължителна застраховка "ГО". В случая, се установи, че автомобила управляван от жалбоподателя е бил негова собственост. Това обстоятелство е било установено от дежурния в полицията, чрез справка в масивите на КАТ. Безспорно случаят със жалбоподателят попада в хипотезата на чл.315, ал.1, т.1 КЗ /чл.483, ал.1, т.1 КЗ /нов/, предвиждаща задължение всяко лице, което притежава моторно превозно средство, което е регистрирано на територията на Република България и не е спряно от движение да има сключен и действащ договор за задължителна застраховка "ГО" на автомобилистите за това МПС.

Така съдът счете, че жалбоподателят е осъществил състава на нарушението по чл.259, ал.1 КЗ, от обективна и субективна страна и законосъобразно е ангажирана административно-наказателната му отговорност, чрез прилагана на санкционната норма на чл.315, ал.2, пр.1 вр. чл.315, ал.1, т.1 КЗ /чл.638, ал.2, вр. ал.1, т.1, вр. чл.483, ал.1, т.1 КЗ, приложима с оглед квалифициращият признак „повторност”.

НП следва да бъде изменено, доколкото санкционната норма в новия КЗ предвижда фиксирано наказание за това нарушение - глоба от 800.00 лв. - за физическо лице.

Така мотивиран и на основание чл.63, ал.1, пр.З ЗАНН, съдът

 

Р Е Ш И:

 

ИЗМЕНЯ НП №15-0331-000497/07.07.2015 г., издадено от Н. на РУ„П“Р., с което на жалбоподателя е наложено адм. наказание: на основание чл.315, ал.2, пр.1, вр. чл.315, ал.1, т.1 КЗ /стар/- глоба от 2`000.00 лв. затова, че на 16.06.2015 г., около 23.20 часа в Г.Р. на у.„И.“ пред дом №18, управлява МПС – лек автомобил с рег. №*, като за превозното средство няма сключен и действащ договор за задължителна застраховка „ГО” на автомобилистите за управляваното МПС, като водачът вече е наказван за същото нарушение с НП №1033/2013 г., което е влязло в сила на 04.07.2014 г. - нарушение по чл.315, ал.1 КЗ /стар/, като му налага наказание глоба от 800.00 лв.

Решението на съда, подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщението на страните пред Бл.АС.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: …. ……………………………