Р Е Ш Е Н И Е    3477

 

Номер   3477

Година   08.06.2016

Град Разлог

 

Районен Съд - Разлог  

 

В публично заседание в следния състав:

 

Председател:

Емил Божков

Секретар:

Катя Полежанова

 

Прокурор:

 

 

Като разгледа докладваното от адм. наказателно дело

 

номер

20161240200274

по  описа  за

2016

година

 

Производството е по чл.59 и сл. от ЗАНН. Образувано е по жалба на  Н.Н.Л., подадена срещу НП №00-8/03.02.2016 г., издадено от К. на О.Б., с което на жалбоподателя на основание чл.206, ал.1 вр. чл.114, т.1 ЗТ, е наложено адм. наказание: „глоба” от 2`000.00 лв. затова, че при направена проверка на 17.12.2015 г. в обект – място за настаняване – а.№10 в жилищна сграда „Т.к.“, находящ се в Г.Б., у.“П.”№1, В.В, .2, стопанисван от Н.Н.Л., е установено, че няма издадено Удостоверение за категоризация или временно удостоверение за открита процедура по категоризиране на обекта - нарушение по чл.114, т.1 ЗТ.

В жалбата се поддържа, че атакуваното НП е незаконосъобразно и неправилно, като моли същото да бъде отменено.

Жалбоподателят - редовно призован, се явява като дава обяснения, в които излага, че не е знаела, че обекта е следвало да се регистрира. Поддържа жалбата, излагайки съображения за отмяна на НП.

За административно-наказващия орган - редовно призован, се явява процесуален представител – адвокат А.. Оспорва жалбата, като моли НП да бъде потвърдено, също излагайки подробни съображения.

По делото са събрани гласни и писмени доказателства.

Районният съд, като прецени събрания по делото доказателствен материал и след обсъждане на наведените от страните основания, намира за установено от фактическа страна следното:

На 17.12.2015 г. около 18.00 часа свидетелят Г.К. – служител в ОбА-Б. и негови колеги, посетили и извършили проверка в обект - място за настаняване – а.№10 в жилищна сграда „Т.к.“, находящ се в Г.Б., у.“П.”№1, В.В, .2, за който предварително били направили резервация чрез платформа „b*.с*.“. Установили, че обекта се стопанисва и е собственост на жалбоподателката Н.Н.Л.. Последната не им представила поисканите и от тях Удостоверение за категоризация или временно удостоверение за открита процедура по категоризиране на обекта. Тогава на място, проверяващите, съставили Констативен протокол, след което проверката приключила.

В последствие в О.Б. жалбоподателката Н.Н.Л. се явила, като в нейно присъствие, както и в присъствието на свидетелите Н.О. и Г.К., свидетелката Т.Д., служител в О.Б. и съставила АУАН №Б-000762/18.01.2016 г., затова, че при направена проверка на 17.12.2015 г. в обект – място за настаняване – а.№10 в жилищна сграда „Т.к.“, находящ се в Г.Б., у.“П.”№1, В.В, .2, стопанисван от Н.Н.Л., е установено, че няма издадено Удостоверение за категоризация или временно удостоверение за открита процедура по категоризиране на обекта - нарушение по чл.114, т.1 ЗТ. След това АУАН бил връчен на жалбоподателката.

Въз основа на АУАН е издадено и НП №00-8/03.02.2016 г., издадено от К. на О.Б., с което на жалбоподателя на основание чл.206, ал.1, вр. чл.114, т.1 ЗТ, е наложено адм. наказание: „глоба” от 2`000.00 лв., затова че при направена проверка на 17.12.2015 г. в обект – място за настаняване – а.№10 в жилищна сграда „Т.к.“, находящ се в Г.Б., у.“П.”№1, В.В, .2, стопанисван от Н.Н.Л., е установено, че няма издадено Удостоверение за категоризация или временно удостоверение за открита процедура по категоризиране на обекта - нарушение по чл.114, т.1 ЗТ.

НП е връчено на 09.03.2016 г., а е обжалвано на 14.03.2016 г.

Тази фактическа обстановка, съдът счете за установена въз основа на събраните по делото гласни доказателства, показанията на свидетелите, както и писмените такива.

С оглед на така установеното от фактическа страна, съдът прави следните правни изводи:

Производството по делото е допустимо, с оглед обстоятелството, че жалбата е подадена в срок и от надлежна страна. Разгледана по същество се явява частично основателна.

За да приеме за установена горната фактическа обстановка, съдът дава вяра на показанията на свидетелите на АНО. Същите са незаинтересовани от изхода на делото, като показанията им са подробни, безпротиворечиви и последователни.

Кметовете на общини са компетентни да определят и налагат наказания за деяния по ЗТ, както и да извършва последващ и превантивен контрол. Актът за установяване на административното нарушение е съставен от овластено за целта длъжностно лице. НП също е издадено от оправомощено да го издаде лице.

В акта за установяване на адм. нарушение са спазени изискванията на чл.42 ЗАНН, а при издаването на атакуваното НП - тези на чл.57 ЗАНН. Самото нарушение е описано, както словесно, така и с посочване на правната му квалификация. Така изложените обстоятелства са напълно достатъчни за наказаното лице, за да разбере в цялост извършеното адм. нарушение и да организира адекватно защитата си.

От друга страна, не се констатираха нарушения на процедурата, които на собствено основание да пораждат отмяната на акта като незаконосъобразен. При издаването на НП, административно-наказващият орган, е спазил сроковете и процедурите по ЗАНН. Съдът, не установи процесуални пропуски в тази насока, ето защо, намира постановлението за законосъобразно.

Съдът намира, че НП е и правилно.

В настоящият случай, безспорно се установи, че обекта се стопанисва от Н.Н.Л.. Установи се още, че същата е предоставяла туристическа услуга в този туристически обект, а именно а.№10 в жилищна сграда „Т.к.“, находящ се в Г.Б., у.“П.”№1, В.В, .2, без обекта да е категоризиран. За този обект жалбоподателката е нямала удостоверение за категоризация или временно удостоверение за открита процедура по неговото категоризиране. По този начин е извършила адм. нарушение, тъй като е осъществила състава на чл.114, т.1 ЗТ, който въвежда задължение лицата, извършващи хотелиерство и/или ресторантьорство в туристически обекти по чл.3, ал.2, т.1, 2 и 3, да предоставят туристически услуги в категоризиран туристически обект или в обект, на който е издадено временно удостоверение за открита процедура по категоризиране.

Органът е квалифицирал деянието като нарушение по чл.114, т.1 ЗТ, което кореспондира с посочената от него санкционна норма. Наложеното на жалбоподателя наказание, е определено правилно по вида си, съобразно приложимият санкционен състав, индивидуализирано в размер доста над минимума предвиден в разпоредбата. Така проведената индивидуализация, според съда е изцяло несъобразена с разпоредбата на чл.27, ал.2 ЗАНН, доколкото АНО не е отчел всички релевантни за отговорността обстоятелства, включително и незабавните действия предприети от жалбоподателката, а именно подаване на заявление за категоризиране на обекта. НП е законосъобразно издадено и правилно, като наложеното наказание не съответства на тежестта на нарушението, ето защо НП следва да бъде изменено, като се наложи минимално наказание от 500.00 лв.

В случая не е налице и маловажност на нарушението по чл.28 ЗАНН, и съдът намира, че наказващият орган правилно не е приложил този институт. Касае се за нарушение с висока степен на обществена опасност.

По гореизложените съображения, съдът счита, че жалбата е неоснователна, поради което,

 

Р Е Ш И:

 

ИЗМЕНЯ НП №00-8/03.02.2016 г., издадено от К. на О.Б., с което на жалбоподателя на основание чл.206, ал.1, вр. чл.114, т.1 ЗТ, е наложено адм. наказание: „глоба” от 2`000.00 лв., затова че при направена проверка на 17.12.2015 г. в обект – място за настаняване – а.№10 в жилищна сграда „Т.к.“, находящ се в Г.Б., у.“П.”№1, В.В, .2, стопанисван от Н.Н.Л., е установено, че няма издадено Удостоверение за категоризация или временно удостоверение за открита процедура по категоризиране на обекта - нарушение по чл.114, т.1 ЗТ, като определя размера на наказанието на 500.00 лв.

Решението на съда, подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщението на страните пред Бл.АС.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: ……………………………….