П р о т о к о л н о   О п р е д е л е н и е    4129

 

Номер   4129

Година   30.06.2016

Град Разлог

 

Районен Съд - Разлог  

 

На закрито заседание в следния състав:

 

Председател:

Яна Димитрова

Секретар:

Катя Самарова

 

Прокурор:

 

 

Като разгледа докладваното от наказателно дело

 

номер

20161240200478

по  описа  за

2016

година

 

ОДОБРЯВА постигнатото между адв. Н.П. – защитник на обвиняемия Ж.И.Л.,  роден на 18.05.1975 г. в Г.Р., о.Б., с адрес: Г.Р., о.Р., о.Б., У.”.№1., българин, български гражданин, ЖЕНЕН, неосъждан, със средно образование, огняр в ПГТ, ЕГН* и представителя на РП-Р. – прокурор А.Д. и подписано от прокурора В.Ч. споразумение за решаване на наказателното производство по досъдебно производство №144/2016 г. по описа на РУ-Р., пр.пр. №819/2016 г. по описа на РП-Р., с което обв. Ж.И.Л., се признава за ВИНОВЕН в  това, че: На 28.04.2016 г. в Г.Р., на кръстовище образувано от У.„Ц.С.“ и У.„Д.Г.“ в лек автомобил марка и модел „L.Y.“ с рег. №*, държал акцизни стоки – тютюневи изделия /цигари/, а именно: 15 бр. стека цигари, всеки съдържащ по 10 бр. кутии цигари марка „Y.I.B.“, всяка съдържаща 19 къса цигари /облепени с чужд акцизен бандерол на Р.М./, без български бандерол, когато такъв се изисква по закон, съгласно Закон за акцизите и данъчните складове и Закон за тютюна и тютюневите изделия:

Чл.2, т.2 от ЗАДС, във вр. с чл.3, ал.1, т.3 от ЗАДС, вр. с чл.4, ал.1, т.1 и т.7 от ЗАДС,  вр. с чл.11, ал.1, т.1, вр. с чл.10, ал.1 от ЗАДС, за които  изчисленият и дължим акциз е в размер на 605.63 лв, а стойността е в размер на 1`068.75 лева, като случаят не е маловажен – престъпление по чл.234, ал.1, пр.ІІ от НК, поради което и на основание чл.55, ал.1, т.1 от НК, на Ж.И.Л. се налага НАКАЗАНИЕ „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА“, за срок от 3 МЕСЕЦА.

На осн. чл.66, ал.1 от НК, изпълнението на така наложеното наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА„ за срок от 3 МЕСЕЦА, се ОТЛАГА за изпитателен срок от 3 ГОДИНИ.

На основание чл.55, ал.3 от НК, НЕ СЕ НАЛАГА по-лекото наказание „глоба“ и „лишаване от права по чл.37, ал.1, т.7 от НК, което се предвижда, наред с наказанието лишаване от свобода

ОТНЕМА на основание чл.53, ал.2, б.«А» от НК, в полза на  държавата, предмета на престъплението веществените доказателства: 15 бр. стека цигари, всеки съдържащ по 10 бр. кутии цигари марка „Y.I.B.“, всяка съдържаща 19 къса цигари.

ПОСТАНОВЯВА унищожаването на посочените вещи по установения от закона ред.

Препис от определението да се изпрати на ГД А„М” сведение.

Препис от определението да се изпрати на РУ на МВР-Р., с оглед предприемане на мерки по унищожаването на посочените веществени доказателства.

ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД №478/2016г. по описа на РСР..

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

Съдът служебно се занима с мярката за неотклонение взета спрямо обвиняемия Ж.И.Л. и като взе предвид, че наказателното производство спрямо същия е приключило с влязъл в сила съдебен акт, то са налице всички предпоставки мярката за неотклонение да бъде отменена предвид обстоятелство, че мярка за процесуална принуда може да бъде взета и да действа спрямо само лице по отношение на което се води наказателно производство.

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

ОТМЕНЯ мярката за неотклонение „ПОДПИСКА” взета спрямо обвиняемия Ж.И.Л. по НОХ дело №478/2016 г. по описа на РРС.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО на съда не подлежи на жалба и протест.

 

Районен съдия:…………………………………………..