П Р И С Ъ Д А    3617

 

Номер   3617

Година   14.06.2016

Град Разлог

 

Районен Съд - Разлог  

 

В публично заседание в следния състав:

 

Председател:

Яна Димитрова

Секретар:

Катя Самарова

 

Прокурор:

 

 

Като разгледа докладваното от наказателно дело

 

номер

20161240200277

по  описа  за

2016

година

 

ПРИЗНАВА Б.Г.Л., ЕГН*, роден на 03.06.1984 г. в Г.Б., с адрес в Г.Б., У.”Р.”№22, българин, български гражданин, женен, неосъждан, с висше образование, управител на „Л.С.”ООД-Б., ЗА НЕВИНОВЕН в това, че: при условията на продължавано престъпление в периода 21.10.2008г. - 03.09.2009г. в Г.Б. извършил следното:

На 21.10.2008г. в Г.Б., чрез използване на официален документ с невярно съдържание - фактура №*/21.10.2008г., издадена от управителя на доставчика „Б.-Г."ООД-Б. - Б.Л. с получател О.Б., съставена от него в качеството му на длъжностно лице управител на ООД, в кръга на службата му, в която удостоверил неверни обстоятелства, а именно, че „Б.-Г.'*ООД е извършило услуга в полза на О.Б. - залесяване на земи, собственост на О.Б. на стойност 150`157.25 лв., с ДДС - на обща стойност 180`188.70 лв., което залесяване на тази стойност не е извършвано, а са били извършени дейности по залесяване от „Б.-Г."ООД за всички обекти: закупуване на фиданки, направа на тераси, маркиране на посадни места, временно съхраняване на фиданки, разнасяне на фиданките по места, садене на фиданки с меч К. в размер на 57`173.72 лв. без ДДС или 68`608.65 лв. с ДДС, които били получени от него под формата на авансово плащане, направил опит да получи без правно основание чуждо движимо имущество в големи размери - парична сума от 150`157.25 лв., собственост на О.Б., с намерение да ги присвои;

В периода 02.09.2009г.-03.09.2009г. в Г.Б. чрез използване на официален документ с невярно съдържание - фактура №*/02.09.2009г. с издател Б.Л. - управител на “Б.-Г.”ООД и получател О.Б., съставена от него в качеството му на длъжностно лице-управител на ООД, в кръга на службата му, в която удостоверил неверни обстоятелства, а именно, че „Б.-Г."ООД е извършило услуга в полза на О.Б. - залесяване на земи, собственост на О.Б. на стойност 84`323.92 лв., с ДДС - на обща стойност 101`188.70 лв., изчислени след приспадане на авансово плащане, за разлика от действителното положение, съгласно което, залесяване на тази стойност не е извършвано, а са били извършени от „Б`-Г`"ООД за всички обекти залесителни дейности: закупуване на фиданки, направа на тераси, маркиране на посадни места, временно съхраняване на фиданки, разнасяне на фиданките по места, садене на фиданки с меч Колесов на обща стойност 57`173.72 лв. без ДДС или 68`608.65 лв. с ДДС, които са били получени от него под формата на авансово плащане, получил без правно основание чуждо движимо имущество в големи размери - парична сума в размер на 84`323.92 лв., собственост на О.Б., с намерение да ги присвои, като деянията осъществяват един състав на едно и също престъпление, извършени са през непродължителен период от време, при една и съща обстановка и при еднородност на вината, при което, последващото се явява от обективна и от субективна страна продължение на предшестващото и довършеното деяние се отразява значително върху характера на цялостната престъпна дейност , поради което и на основание чл. 304 от НПК го ОПРАВДАВА в извършването на  престъпление по чл.212, ал.4, пр.1, вр. с ал.1 , вр. с чл.26, ал.1 и ал.5 от НК.

Присъдата подлежи на обжалване и протест в 15-дневен срок от днес пред БЛ.ОС по реда на глава 21 от НПК.

 

Председател:.................................................

Съдебни заседатели:

1.(Е.К.).............................

2.(Л.Т.).............................

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

М О Т И В И

от дата: 27.12.2016 година

към ПРИСЪДА № 3617 от 14.06.2016 г.

по НАК.Д. № 277 от 2016 г. по описа на РС-Разлог

 

Производството е образувано по внесен от РП-Р. в РРС обвинителен акт срещу Б.Г.Л. за престъпление по чл.212, ал.4  вр. ал.1  от НК.

По искане на подсъдимия и неговия защитник съдът, даде ход на съдебното следствие по реда на глава 27 от НПК в хипотезата на чл.371, т.1 от НПК.

В съдебно заседание РП-Р. се представлява от прокурор Ч.. В хода на съдебните прения, последният поддържа повдигнатото срещу подсъдимия обвинение. Счита, че същият е осъществил от обективна и субективна страна състава на престъплението по чл.212, ал.4  вр. ал.1, вр. чл.26, ал.1 и ал.5  от НК. Моли съда за постановяването на осъдителна присъда по отношение на подс. Л., като предлага да му бъде наложено наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от 3 години, изпълнението на което да бъде отложено по реда на чл.66 от НК.

В съдебно заседание подс.Л. се явява лично и с адв.С.. В хода на съдебните прения, последният пледира за оправдателна присъда по отношение на подс. Л., поради несъставомерност на инкриминираните факти.

В хода на съдебното следствие подс. Л. се възползва от правото си да не дава обяснения.

В хода на съдебните прения се присъединява към казаното от защитника си, като посочва, че изложеното в обвинителния акт, че  са били залесени по-малък брой фиданки и обработени по-малко площи не отговаря на истината.

В последната си дума подс.Л., моли да бъде оправдан.

След преценка на събраните по делото доказателства, съдът намира за установено от фактическа страна следното:

Подсъдимият Б.Г.Л. с ЕГН* е роден на 03.06.1984 г. в Г.Б., българин, български гражданин, женен, неосъждан, с висше образование, управител на „Л.С”ООД-Б..

В периода м.04.2008г. - м.10.2009г. подс.Л. управлявал и представлявал ТД„Б.-ГЛ”ООД-Б..

С решение №672/16.05.2006г. по протокол №33 на ОбС-Б. бил одобрен и приет план за развитие на О.Б. за периода 2007г.-2013г., в който в една от мерките било посочено, че същата се изразява в залесяване на земеделски земи.

С оглед изпълнението на посочената мярка, на 21.09.2007г. бил сключен договор между О.Б. и  „С.-Н.И." за извършване на услуга от него: изработване на проектна документация за създаване на защитни залесявания, като: горски полезащитни и пътезащитни пояси и други в землището на Г.Б..

В изпълнение на този договор бил изготвен план- извлечение за предвидените залесявания в земи, собственост на О.Б. през пролетта на 2008г. от директора на ДЛ-Д..

В изпълнение на договора била изготвена КСС на лесо-културните мероприятия на територията на О.Б., одобрена от Директора на ДЛ-Д. в която за всеки от обектите, посочени в план- извлечение за предвидените залесявания в земи, собственост на О.Б. през пролетта на 2008г., били предвидени видовете работи за извършване, тяхното количество и стойност, като общата стойност на всички видове работи във всички обекти била определена в сметката на 221`669.43 лв. без ДДС, респ. на 266`003.32 лв. с данък добавена стойност.

С решение №1100/25.09.2007г. по протокол №51 на ОбС-Б. било дадено съгласие О.Б. да кандидатства по програма САПАРД, мярка 6 - „Лесовъдство, залесяване на земеделски земи, инвестиции в горски стопанства, преработка и маркетинг на горски стопанства" с проект "Изграждане на полезащитни пояси в землището на Г.Б." на стойност 200`000.00 евро по дейност „Залесяване на изоставени и ерозирали земеделски земи".

На 26.09.2007г. св. А.К. - кмет на О.Б. депозирал молба до ДФ„З", с която от името на О.Б. кандидатствал за субсидиране на проект №*41 дейности, а именно: „Залесяване на земи, собственост на О.Б.".

С молбата представил и проектно - сметната документация, технологичните планове и количествено- стойностната сметка, като било посочено, че Общината кандидатства за отпускане на 236`669.43 лева.

След разглеждане на молбата и представените с нея документи, служители от Фонда изразили становище, че може да бъде сключен договор с О.Б., но за сумата от 221`892.00 лв., представляваща субсидия. Едно от основанията за коригиране на сумата било свързано с обстоятелството, че имот №065077, приет от Фонда като имот №065083 е с по- малка площ за залесяване, а именно - 126 дка.

На 30.10.2007г. в Г.С. бил сключен договор №3497 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ при условията на специалната предприсъединителна програма на Европейския съюз за развитието на земеделието и селските райони в Р.Б. /С./ между ДФ„З" с адрес - Г.С., б.„Ц.Б.III”№136, представляван от Д.Н.Т., в качеството му на изпълнителен директор на ДФ„З" и О.Б., представлявана от К.В.Д. - временно изпълняващ длъжността кмет на О.Б..

Договорът имал за предмет - предоставянето от ДФ„З" на ползвателя по договора- О.Б. безвъзмездна финансова помощ, за извършване на посочени в молбата на проект №*41 дейности, а именно: „Залесяване на земи, собственост на О.Б.".

Помощта била определена в размер до 100% от одобрените и реално извършени от ползвателя разходи, от които 75% се осигурявали от Европейския съюз и 25% от държавния бюджет на Р.Б..

Според чл.1.3. от договора, фондът следвало да заплати помощта при условие, че: О.Б. избере изпълнител, чрез процедура за възлагане на обществена поръчка за изпълнението на инвестиционния проект в съответствие със ЗОП и свързаните с него подзаконови нормативни актове; О.Б. сключи договор с избраното по този ред лице, което следва да бъде одобрено от фонда; инвестицията е извършена при условията и сроковете, определени в договора, приложенията към него, договора за избор на изпълнител и действащите нормативни актове.

Първоначално определената помощ въз основа на представените документи по проект №*41, според договора била в размер на 221`892.00 лв., представляващи 100% от целия размер на одобрената инвестиция, съобразен и с таблицата за одобрените инвестиционни разходи. Според договора, когато одобрената сума се установи, че надхвърля реално направените разходи, фондът следвало да изплати сума от 100% от одобрените реално извършени и доказани разходи. Окончателният размер на помощта се определял от фонда след представяне на всички изискуеми документи за направените инвестиционни разходи.

Според договора, срокът за осъществяване на инвестицията бил - до 31.07.2008г., считано от деня на сключването му.

Според договора, фондът се задължавал да изплати на О.Б. предвидената финансова помощ в срок от 3 месеца от постъпване на заявката, заедно с всички необходими документи, доказващи направената инвестиции, съобразно Наредба №35 от 27.08.2003г., издадена от Министъра на ЗГ. Фондът се задължавал да уведоми писмено ползвателя за окончателния размер на финансовата помощ, или за отказа му да бъде изплатена, както и да предаде на О.Б. одобрени техническа спецификация и/или количествени сметки, по които да се проведе процедура за избор на изпълнител на инвестиционния проект.

Според договора /приложение №1/, общият размер на инвестицията бил 236`669.43 лв.. размерът на собственото участие на О.Б. – 14`777.43 лв., размерът на субсидията-221 892.00 лв., от която 166`419.00 лв. от Европейския съюз и 55`473.00 лв. от националния бюджет. В графите от приложението вид на актива и количество, било посочено, че се касае за залесяване на земеделски земи с обща площ 255 дка.

В изпълнение на договора с фонда, О.Б. провела процедура по ЗОП, като в резултат проведения конкурс и класираните участници в него, в изпълнение на заповед №09-44/14.02.2008г. на кмета на О.Б., на 07.04.2008г. бил сключен договор №Д-00-2 за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Залесяване на земи. собственост на О.Б.". Страни по договора били: възложител - О.Б., представлявана от кмета- св. А.К. и изпълнител - „Б.-ГЛ"ООД Г.Б., представлявано от управителя  подс.Б.Г.Л..

Договорът имал за предмет - възлагане от О.Б. и задължение за изпълнение от "Б.-ГЛ"ООД на свой риск и срещу възнаграждение залесителна и друга дейност - почистване на сечище, изнасяне на камъни, раздробяване на пънове с навесен ротор, риголване на дълбочина  50 - 60 см., дисковане, подравняване с влачка, закупуване на едногодишни фиданки, маркиране на посадни места, временно съхраняване на фиданки, разнасяне на фиданките по места, залесяване с меч „К.“, закупуване на хербицид, третиране с хербицид с гръбна пръскачка, транспорт за доставка на фиданки, направа на ръчни тераси, съобразно технологичен план и Спецификация по образец - неразделна част от договора.

Срокът за изпълнение бил определен на 4 месеца и 2 седмици, считано от подписването на договора.

Общата стойност на възложената дейност била в размер на 219`197.92 лв. без ДДС и 263`037.50 лв. с ДДС. Сумата за изпълнение на дейността следвало да бъде предоставена на О.Б. от ДФ„З" под формата на безвъзмездна финансова помощ.

Според т.4 от този договор, възложителят - О.Б. следвало да заплати цената, както следва: чрез превод на аванс в размер на 50% от цената на договора, след получаване на средствата от безлихвен кредит, а средствата, определени по единични цени по спецификация, следвало да бъдат изплатени на изпълнителя след получаване на средствата от безлихвен кредит и срещу представени документи - двустранен протокол за приемане на извършената работа по вид. количество и цени и издадена фактура  (т.4.2. от договора).

Според спецификацията, неразделна част от договора с „Б.-ГЛ", предмет на залесяване били определени 11-те обекти, включващи имотите, посочени в план - извлечение за предвидените залесявания в земи, собственост на О.Б. през пролетта на 2008г., издаден от директора на ДЛ-Д..

Спецификацията се отнасяла за всички имоти, количества и стойности и в този й вид била одобрена преди това от фонда с оглед предоставянето на същата в процедурата по ЗОП.

По силата на т.4.1 от Договора на 8.4.2008г. била съставена фактура №*/08.04.2008г., издадена от „Б.-ГЛ"ООД Г.Б., представлявано от подс. Б.Л. и на  09.04.2008г. с преводно нареждане за плащане от бюджета, заместник- кмет на О.Б. превел по сметка на „Б.-ГЛ"ООД сумата от 79`000.00 лева с ДДС (65`833.33 лева, без ДДС).

Сумата била изплатена от бюджета на О.Б. и представлявала 30% авансово плащане от общия размер на дължимата сума по договор от 07.04.2008г. с №Д-00-2 -„Залесяване на земи, собственост на О.Б.".

На 17.05.2008г. бил сключен анекс към договора между ДФ„З" и О.Б., по силата, на който срокът за осъществяване на инвестицията се променял до 25.10.2008г.

На 15.07.2008г. комисия в състав: подс. Л. и св. С.В. - зам. кмет на О.Б., св.Н.К. и св.Г.М. - служители на ОА-Б. съставили приемо-предавателен протокол №1 за приемане на извършени дейности по залесяване в подобект №065083, м. „. Г.".

В протокола било отразено, че е извършена дейност по количество и стойност, както следва: направа на ръчни тераси - 126000 линейни метра на стойност 26`334.00 лева, маркиране на посадни места - 126 дка. на стойност 443.52 лева, закупуване на едногодишни фиданки - 126 000 бр. на стойност 54 054.00лева, временно съхраняване на фиданки-126000 бр. на стойност 221.76 лева, разнасяне на фиданките по места - 126 000 бр. на стойност 138.60 лева, садене на фиданки с меч „К.“ - 126 дка. на стойност 4`435.20 лева, закупуване на хербицид- „Р." - 126 л. на стойност 2`058.21 лева, третиране с хербицид с гръбна пръскачка - 126 дка. на стойност 2`217.60 лева, всичко на обща стойност – 89`902.89 лева без ДДС.

 В протокола било отразено, че са констатирани отклонения от технологичните изисквания, количеството и качеството на работа, изразяващи се в залесяване на 8 000 бр. фиданки акация и 118000 бр. фиданки черен бор.

Протоколът бил подписан от всички представители на комисията, вкл. и от подс. Л..

На 20.10.2008г. комисия в състав: подс. Л. и св. С.В. - зам. кмет на О.Б., св.Н.К. и св.Г.М. - служители на ОА-Б. съставили и подписали общо 7 бр. приемо-предавателни протоколи за обектите, подлежащи на залесяване, съгласно договора и анекса към него, както следва:

· Приемо- предавателен протокол №2 за приемане на извършени дейности по залесяване в подобект №000195 и №000196, м. „Д.", землище на Г.Д.. В протокола било отразено, че е извършена дейност по количество и стойност, както следва: направа на ръчни тераси - 17000 линейни метра на стойност 3`553.00 лева, маркиране на посадни места - 17 дка. на стойност 59.84 лева, закупуване на едногодишни фиданки - 17000 бр. на стойност 7`293.00 лева, временно съхраняване на фиданки - 17 000 бр. на стойност 29.92 лева, разнасяне на фиданките по места - 17000 бр. на стойност 18.70 лева, садене на фиданки с меч „К.“ - 17 дка. на стойност 598.40 лева, закупуване на хербицид- „Р."- 17 л. на стойност 277.70 лева, третиране с хербицид, с гръбна пръскачка - 17 дка. на стойност 299.20 лева, всичко на обща стойност 12`129.76 лева без ДДС.

В протокола било отразено, че са констатирани отклонения от технологичните изисквания, количеството и качеството на работа, изразяващи се в залесяване на 17000 бр. фиданки черен бор.

· Приемо-предавателен протокол №3 за приемане на извършени дейности по залесяване в подобект - имот №000168 по КК, находящ се в м. „Каменица", землище на Г.Б. с обща площ за залесяване 10 дка. В протокола било отразено, че е извършена дейност по количество и стойност, както следва: : почистване на сечище - 10 дка. на стойност 440.00 лева, раздробяване на пънове с навесен ротор - 206 бр. на стойност 1 642.85 лева, риголване на дълбочина  50-60 см. - 10 дка. на стойност 478.50 лева, дискуване - 10 дка. на стойност 239.25 лева, подравняване с влачка - 10 дка. на стойност 63.80 лева, закупуване на едногодишни фиданки - 5000 бр. на стойност 5`390.00 лева, маркиране на посадни места - 10 дка. на стойност 35.20 лева, временно съхраняване на фиданки- 5000 бр. на стойност 8.80 лева, разнасяне на фиданките по места - 5 000 бр. на стойност 5.50 лева, залесяване с меч „К.“ - 10 дка. на стойност 352.00 лева, закупуване на Р. - 10 л. на стойност 163.35 лева, третиране с Р., с гръбна пръскачка - 10 дка. на стойност 176.00 лева, всичко на обща стойност 8`995.25 лева без ДДС.

 В протокола било отразено, че са констатирани отклонения от технологичните изисквания, количеството и качеството на работа, изразяващи се в залесяване на 5 000 бр. фиданки платан.

· Приемо-предавателен протокол №4 за приемане на извършени дейности по залесяване в подобект - имоти №000230, №000238 и №000243 по КК, находящи се в м. „Ш.л.", землище на Г.Б. с обща площ за залесяване - 14 дка. В протокола било отразено, че е извършена дейност по количество и стойност, както следва: почистване на сечище - 14 дка. на стойност 616.00 лева, раздробяване на пънове с навесен ротор - 86 бр. на стойност 685.85 лева, риголване на дълбочина  50-60 см. -14 дка. на стойност 669.90 лева, дискуване - 14 дка. на стойност 334.95 лева, подравняване с влачка - 14 дка. на стойност 14.32 лева, закупуване на едногодишни фиданки - 7000 бр. на стойност 7`546.00 лева, маркиране на посадни места - 14 дка. на стойност 49.28 лева, временно съхраняване на фиданки - 7 000 бр. на стойност 12.32 лева, разнасяне на фиданките по места - 7 000 бр. на стойност 7.70 лева, залесяване с меч „К.“ - 14 дка. на стойност 492.80 лева, закупуване на Р. - 14 л. на стойност 228.69 лева, третиране с Р., с гръбна пръскачка - 14 дка. на стойност 246.40 лева, всичко на обща стойност – 10`979.21 лева без ДДС.

В протокола било отразено, че са констатирани отклонения от технологичните изисквания, количеството и качеството на работа, изразяващи се в залесяване на 7000 бр. фиданки орех.

· Приемо-предавателен протокол №5 за приемане на извършени дейности по залесяване в подобект - имоти №008182 и №008544 по КК, находящи се в м. „Д.о." и в м. „Л.”, землище на Г.Б. с обща площ за залесяване - 15 дка. В протокола било отразено, че е извършена дейност по количество и стойност, както следва: почистване на сечище - 15 дка. на стойност 660.00 лева, раздробяване на пънове с навесен ротор - 216 бр. на стойност 1`722.60 лева, риголване на дълбочина 50-60 см. - 15 дка. на стойност 717.75 лева, дискуване - 15 дка. на стойност 358.88 лева, подравняване с влачка - 15 дка. на стойност 95.70 лева,  закупуване на едногодишни фиданки - 7500 бр. на стойност 8`085.00 лева, маркиране на посадни места - 15 дка. на стойност 52.80 лева, временно съхраняване на фиданки – 7500 бр. на стойност 13.20 лева, разнасяне на фиданките по места - 7 500 бр. на стойност 8.25 лева, залесяване с меч „К.“ - 15 дка. на стойност 528.00 лева, закупуване на Р. - 15 л. на стойност 245.03 лева, третиране с Р., с гръбна пръскачка - 15 дка. на стойност 264.00 лева, всичко на обща стойност 12`751.20 лева без ДДС.

В протокола било отразено, че са констатирани отклонения от технологичните изисквания, количеството и качеството на работа, изразяващи се в залесяване на 7 500 бр. фиданки платан.

· Приемо- предавателен протокол №6 за приемане на извършени дейности по залесяване в подобект - имот №000094 по КК, находящ се в м. „Р.”, землище на Г.Б. с площ за залесяване - 4 дка. В протокола било отразено, че е извършена дейност по количество и стойност, както следва: почистване на сечище - 4 дка. на стойност 176.00 лева, раздробяване на пънове с навесен ротор - 66 бр. на стойност 526.35 лева, закупуване на едногодишни фиданки - 3 860бр. на стойност 4`161.08 лева, маркиране на посадни места - 4 дка. на стойност 14.08 лева, механично изкопаване на дупки 60см. х 60 см. х 60 см. - 3860 бр. на стойност 2`717.44 лева, временно съхраняване на фиданки - 3860 бр. на стойност 6.86 лева, разнасяне на фиданките по места - 3860 бр. на стойност 4.29 лева, залесяване - 3 860 бр. на стойност 2 038.08 лева, закупуване на Р. - 4 л. на стойност 65.34 лева, третиране с Р., с гръбна пръскачка - 4 дка. на стойност 70.40 лева, всичко на обща стойност 9`779.92 лв. без ДДС.

В протокола било отразено, че са констатирани отклонения от технологичните изисквания, количеството и качеството на работа, изразяващи се в залесяване на 3860 бр. фиданки платан.

· Приемо-предавателен протокол №7 за приемане на извършени дейности по залесяване в подобект - имот №057072 по КК, находящ се в м. „С.Н.", землище на Г.Д. с площ за залесяване - 4 дка. В протокола било отразено, че е извършена дейност по количество и стойност, както следва: направа на ръчни тераси - 4000 линейни метра на стойност 836.00 лева, маркиране на посадни места - 4 дка. на стойност 14.08 лева, закупуване на едногодишни фиданки - 4000 бр. на стойност 1`716.00 лева, временно съхраняване на фиданки - 4 000 бр. на стойност 7.04 лева, разнасяне на фиданките по места - 4000 бр. на стойност 4.40 лева, садене на фиданки с меч „К.“ - 4 дка. на стойност 140.80 лева, закупуване на хербицид „Р." - 4 л. на стойност 65.34 лева, третиране с хербицид, с гръбна пръскачка - 4 дка. на стойност 70.40 лева, всичко на обща стойност 2`854.06 лева без ДДС.

 В протокола било отразено, че са констатирани отклонения от технологичните изисквания, количеството и качеството на работа, изразяващи се в залесяване на 4000 бр. фиданки черен бор.

· Приемо- предавателен протокол №8 за приемане на извършени дейности по залесяване в подобект - имот №000098 по КК, находящ се в м. „Д.б.", землище на Г.Б. с площ за залесяване - 4 дка. В протокола било отразено, че е извършена дейност по количество и стойност, както следва: риголване на дълбочина 50-60 см. - 4 дка. на стойност 191.40 лева, дискуване - 4 дка. на стойност 95.70 лева, подравняване с влачка - 4 дка. на стойност 25.52 лева, закупуване на едногодишни фиданки - 2000 бр. на стойност 2 156.00 лева, маркиране на посадни места - 4 дка. на стойност 14.08 лева, временно съхраняване на фиданки - 2000 бр. на стойност 3.52 лева, разнасяне на фиданките по места - 2000 бр. на стойност 2.20 лева, залесяване с меч „К.“ - 4 дка. на стойност 140.80 лева, закупуване на „Р.“ - 4 л. на стойност 65.34 лева, третиране с „Р.“, с гръбна пръскачка - 4 дка. на стойност 70.40 лева, всичко на обща стойност 2 764.76 лв. без ДДС.

 В протокола било отразено, че са констатирани отклонения от технологичните изисквания, количеството и качеството на работа, изразяващи се в залесяване на 2 000 бр. фиданки платан.

Всички протоколи били представени от подс.Л. в ОА за доказване извършването на всички видове работи по договора.

Наред с протоколите, подс.Л. представил в ОА и други документи.

На 21.10.2008г. била издадена проформа фактура №*/21.10.2008г. от „Б.-ГЛ"ООД Г.Б., представлявано от подс. Б.Л. с получател - О.Б..

Фактурата била за сумата от  180`188.70 лева с ДДС (150`157.25 без ДДС), като в нея било посочено, че е издадена по договор от 07.04.2008г. с №Д-00-2 -„Залесяване на земи, собственост на О.Б." и била представена в ОА-Б. на датата на нейното издаване.

На същата дата – 24.10.20008г. с платежно нареждане, подписано от св. А.К. било наредено на банката - „ПИБ"  да плати на „Б.-ГЛ“ООД-Б. сумата от 180`188.70 лева.

 В платежното нареждане като основание за плащане бил посочен - временен безлихвен заем.

 Сумата не била преведена и не постъпила по сметката на ТД.

На 24.10.2008г. бил сключен анекс към договора между ДФ„З" и О.Б., по силата на който първоначално одобрената помощ въз основа на представените документи по проект №*41 се променяла на 152`004.00 лева, представляващи до 100% от целия размер на одобрената инвестиция, съобразен с Таблица за одобрените инвестиционни разходи и отпадали мероприятия по залесяване на общо 9 бр. имоти на О.Б., групирани в 8 бр. обекти за залесяване, като останали имотите, за които вече били съставени протоколите за приемане на дейностите и стойностите, посочени по-горе, а именно, групирани в 5 бр. обекти имоти: 1. №065083, 2. №000195, №000196, 3. №057072, 4. №000168. №000212, №000256, 5. №000230, №000238 ,№000243, 6. №008182, №008544, №008738. 7. №000094 и 8.№000098 .

По този начин, според приложение 1.1. към анекса, общият размер на инвестицията бил 165`157.25 лева, от които 114`003.00 лева - размер на субсидията от ЕС, 38 001.00 лева - размер на субсидията от националния бюджет и 13`153.25 лева - размер на собствено участие от О.Б. или общият размер на субсидията бил 152`004.00 лева.

На 04.11.2008г. св. К. депозирал в ДФ„З" заявка №*349  за плащане по договор №3497/30.10.2007г.

В заявката посочил, че общият размер на инвестицията бил 152`004.00 лв. Отбелязал, че е издадена фактура №1/21.10.2008г.

На 17.11.2008г. Председателя на ДАГ издал удостоверение №97/17.11.200г., в което удостоверил, че залесяванията на изоставени земеделски земи с номера: №065083, №000195, №000196, №057072, №000168, №000212, №000230, №000238 ,№000243, 6. №008182, №008544, №000094 и №000098 са били извършени съгласно одобрени от ДГС Добринище технологични планове за залесяване.

По заповед №384 / 17.11.2008г. на главен експерт РРА в ДФ“З.“- ФСС.-Б.С., за времето от 19 до 21.11.2008г. била извършена проверка на място от  Диана Александрова – мл.експерт и А.Р. – експерт.

В резултат от тази проверка бил съставен контролен лист, в който било отбелязано, че инвестицията е завършена и се използва съобразно проекта.

Констатациите си за съответствие, проверяващите въвели на място при извършаване на проверката и ги обективирали подробно в Приложение 2 към КЛ РРА 3 М6 - заявка №*349 и 8 бр. работни листа.

Въз основа на извършената проверка на 21.11.2008г. Б.С. изготвил, адресирано до   ДФ“З.“-ФСС., отдел „ЕФ“, сектор по изпълнение на мерките, предложение за оторизация, в което било записано, че от контролните процедури е станало ясно, че заявката за плащане отговаря на Общите критерии за финансиране.

В последствие била  проведена допълнителна кореспонденция между ДФ”З.“-ФС САПАРД и О.Б., след което със Заповед №2938/1.6.2009г. на гл.експерт СИМ Х.Л. било разпоредено, извършването на нова проверка на място.

Проверката била възложена на Т.К. и В.К..

Констатациите си за съответствие, проверяващите въвели на място при извършаване на проверката и ги обективирали подробно в контролен лист СИМ 4 М06 - заявка №*349, приложение №1 към него, 8 бр. работни листа и лист за съответствие на извършените лесокултурни мероприятия с представените специфични документи.

Въз основа на извършената проверка Т.Крумов изготвил, адресирано до   ДФ“З.“-ФСС., отдел „ЕФ“, сектор по изпълнение на мерките, предложение за оторизация от 17.6.2009г., в което било записано, че от контролните процедури за проверка на място се е установило, че заявката за плащане отговаря на Общите критерии за финансиране и данните в заявката съответстват на качеството и количеството на инвестицията. 

На 22.07.2009г. св. К. депозирал предложение изх. №05-00-453/22.07.2009г. до ОбС-Б., в което било отбелязано, че О.Б. има задължения в размер на 101`188.70 лева към „Б.-ГЛ" ООД - изпълнител на проект „Залесяване на земи, собственост на О.Б.". В предложението било посочено още, че проектът е завършен и отчетен съгласно всички изисквания на програмата, но ДФ„З" до 22.07.2009г. не е изплатил полагащата се сума на О.Б. и поради това моли да бъдат деблокирани средства от планувания резерв в бюджета на О.Б. за 2009г. в размер на 101`188.70 лева.

С решение №488 по протокол №23 от 30.07.2009г. ОбС-Б. на основание чл.27, ал.1, т.З от ЗОБ /отм./, чл.21 ал.1 т.6 от ЗМСМА и във връзка с предложението от кмета на О.Б., упълномощил кмета на общината да деблокира 101`000.00 лева от планувания резерв към бюджет 2009г. за издължаване към фирма „Б.-ГЛ"ООД -изпълнител на проект „Залесяване на земи, собственост на О.Б.".

На 02.09.2009г. в Г.Б., била издадена фактура №*/02.09.2009г. „Б.-ГЛ"ООД, представлявано от управителя - подс. Л., в която било отразено, че „Залесяване на земи, собственост на О.Б. по договор №Д-00-2"  е на обща стойност 150`157.25 лева и след приспадане на платения аванс, услугата е на стойност 84`323.92 лева без ДДС, съответно – 101`188.70 лева с ДДС.

Фактурата за издателя била подписана от подс.Л., а за получателя - от св. В..

На същата дата – 2.9.2009г., посочената фактура била представена в ОА-Б. .

На 03.09.2009г. в Г.Б. св. А.К. и свид. К`, издали преводно нареждане за плащане от бюджета на О.Б. до „ПИБ"  да плати на „Б.-ГЛ"ООД-Б. сумата от 101`188.70 лева.

 В платежното нареждане, като основание за плащане била посочена  фактура №*/02.09.2009г., както и залесяването на земи, О. собственост.

На същата дата, в резултат на изпълненото преводно нареждане, по сметка № *414 на „Б.-ГЛ"ООД Г.Б. постъпила сумата от 101`188.70 лева.

На 3.11.2009г. била извършена проверка на документите, получени от ДФ“З.“-ФСС. – РРА от Е.Д. и К.В. – експерти от СИМ, за която били съставени два контролни листа и два работни листа.

На 6.11.2009г. бил съставен контролен лист СИМ3 за съответствие с критериите за финансиране и работен лист към него.

На 7.11.2009г. бил съставен контролен лист за законосъобразност на проведените обществени поръчки преди плащане .

На 2.12.2009г.  от ДФ“З.“ било изпратено уведомително писмо изх.№01-0800/1600/2.12.2009г., адресирано до О.Б., с което последната била уведомена, че допустимите за финансиране разходи по подадената заявка възлизат на 76`241,18 лева без ДДС или 88`405,42 лева с ДДС, която сума следвало да представлява окончателно плащане към „Б.-ГЛ“ООД.

На 11.5.2011г. св.Г.Г. – ст.експерт „Технически контрол преди и след плащане на проектите“ в Д.„С.“  извършил последваща проверка (Екс.Пост проверка) в рамките на пет годишния мониторингов период и установил, че в по-голямата част от обектите, фиданките са погинали.

По повод констатациите от тази проверка на О.Б. бил даден срок до 30.11.2011г. да възстанови  инвестицията.

След изтичане на дадения срок била извършена проверка на 6-7.12.2011г., при която се установило, че няма промяна.

Трета проверка била извършена на 26.7.2013г., но само в подобекта в м.С.Г.“.

В резултат от направените констатации било изготвено предложение, О.Б. да възстанови на ДФ”З.“  сумата от 76`241,18 лева, която сума след възражение на О.Б. е била намалена на 12 287,73 лева и възстановена.   

Горната фактическа обстановка съдът приема за установена въз основа на събраните по делото доказателства : писмени и гласни.

Съдът изключи от доказателствената маса по делото, показанията на св.Г.Ш., св.В.Б. и св.М.К., като неотносими към предмета на доказване.

От заключението на СГЕ по протокол №38 от 29.7.2014г. е видно, че подписът в горната част на преводно нареждане за плащане от бюджета на О.Б. по фактура №*/02.09.2009г. е изпълнен и положен от св.А.К..

Съдът кредитира заключението по протокол №17/24.10.2013 г. на извършена графическа експертиза, от което е видно, че подписите за „съставил“ в проформа - фактури с №№1/21.10.2008г., 149/2.9.2009г. и 168/11.12.2009г. са положени от Б.Л., а в тази с №163/3.12.2009г. не е положен от него.

От заключение на извършената съдебно-икономическа експертиза  е видно, че О.Б. е заплатила на „Б.–ГЛ“ООД суми в общ размер от 180`188,70 лева с ДДС (150`157,25 лева без ДДС), която сума съответства на подписния между страните договор. От същото заключение е видно, че ДФ“З.“  е превел на О.Б. сума от 76`241,18 лева без ДДС на 9.12.2009г.

От съдържанието на Съдебно-лесотехническа експертиза изготвена от инж. Н.И. е видно, че вещото лице е извършило инвентаризация на терен на 14 и 15.5.2011г., респективно е дало заключение за състоянието на подобектите към посочените дати. В този смисъл съдът намира за неотносимо към предмета на доказване посоченото заключение, доколкото от същото не могат да се правят изводи за състоянието на подобектите към 2008г.

Включително, неотносими са приложените към това заключение: Карнет за инвентаризация на горска култура №065083 от 09.2007г.; Карнет за инвентаризация на горска култура №000195 /000196/ от 09.2007г.; Карнет за инвентаризация на горска култура №057072 от 09.2007г.; Карнет за инвентаризация на горска култура №000168 от 09.2007г.; Карнет за инвентаризация на горска култура №000230, 000238, 000243 от 09.2007г.; Карнет за инвентаризация на горска култура №008182, 008544 от 09.2007г.; Карнет за инвентаризация на горска култура №000094 от 09.2007г.; Карнет за инвентаризация на горска култура №000098 от 09.2007г., тъй като отразяват състояние от 2007г., т.е. преди стартиране на дейностите по залесяване от „Б.-ГЛ“.

Съдът изключи от доказателствената маса заключението на извършена съдебно-геодезическа експертиза, изготвено от инж. С.В.К., като неотносимо към предмета на доказване

Съдът изключи като неотносимо към предмета на доказване заключението на извършена съдебно – техническа експертиза, доколкото на вещото лице е била поставена задача да установи състоянието на процесните подобекти към 2007г. и към 2013г. Посочените години са извън рамките на, подлежащата на установяване фактология и данните за тях не могат да се отнесат към инкриминираните факти.

От показанията на св. В., св. К. и св. М. се установява, че представители на ОА Б. са извършвали регулярни проверки на обектите, предмет на договора с „Б.-ГЛ“ООД, като приемо - предавателните протоколи за приемане на извършени дейности по залесяване в подобектите са били съставяни след проверка на място за съответствие.

Св.В., св.М. и св.К., категорично посочват, че са извършвани обходи на всички площи и по време на тях, и съответните преброявания и измервания.

От разпита на св.А. и св.Р. се установява, че представители на ДФ“З.“ са извършили проверки на обектите, измерили са площите чрез ДжиПиЕс система, като данните са били сравнени със скиците на имотите и са извършили преброяване  на наличните фиданки.Свидетелите са категорични, че всичко отразено в протоколите е било налично на терен.

От разпита на св.Т. се установява процедурата по финансиране на проекти и в частност, този, предмет на договор между О.Б. и ДФ”З.“, като и обстоятелството, че за пет годишен период О.Б. е била задължена да поддържа инвестицията.

Съдът кредитира и показанията на св.С., който в качеството си на лесовъд  в „Б.-ГЛ“ООД е посещавал имот №02676.76.86 и посочва, че  през 2008г. последният е залесяван  с фиданки, предимно на бяла акация и черен бор.

С оглед показанията на всички посочени по-горе свидетели и съставените протоколи и други официални документи, които са доказано редовни от външна страна, съдът намира за несъстоятелни изводите на прокурора, че следва да се кредитират не те, а заключението на СЛТЕ (което съдът изключи от доказателствената маса).

Св.С. от своя страна сочи, че като служител на „Б.-ГЛ“ООД се е случвало да транспортира от с.Д. до м.“С.Г.“ работнички.  

Показанията на св.Р. и св.К. по същество представляват анализ от счетоводна гледна точка на предявени им фактури, който анализ обаче, не може да е предмет на свидетелски показания, а само и единствено на експертни заключения или такива по правото, поради което съдът ги игнорира.

От показанията на св.Т., св.С.Н., св.К.Б., св.А.Ш., св.А.Д., св.С.М., св.А.П., св.А.К., св.Е.К., св.Ф.М., св.Ф.К., св.А.С., св.Х.М., св.Д.Д., св. А.Л., св. Ф.М., св. А.Ш., св.А.Ш., св.С.Д., св.Е.Ч.  се установява, че същите са полагали труд, наети от подс.Л. за извършване на дейностите по договора между „Б.-ГЛ“ООД и О.Б..

Съдът кредитира изцяло и показанията на св.Г., от които се установява, кога и при какви обстоятелства е установено погиване на голяма част от засадените фиданки. Свидетелят посочва, че проверката е извършена две години след залесяването в рамките на осъществявания от ДФ”З.“ последващ контрол върху направените инвестиции.

От показанията на св.К. се установява, че основно във връзка с процесния проект от страна на О.Б. се е занимавала св.В., като свидетелят посочва, че всеки акт, подписван от последната е бил проверяван от служители на ДФ”З.“.

На следващо място от показанията на св.К. е видно, че задължението за охрана на подобектите е било на О.Б..

Огледите на местопроизшествие, именно на подобектите, описани в ОА са извършени на 10.6.2014г.

Показнията на св.Т., разгледани в съвкупност със заключението на извършената съдебно – икономическа експертиза дават ясна картина за движението на суми между О.Б. и „Б.-ГЛ“ ООД и ДФ”З.“ и О.Б..

От тези доказателства се установяват и причините за съставяне и сторниране на част от издадените от „БОР–ГЛ“ фактури, респективно липсата на плащане по една от тях, като причината не е измамливи действия на подс.Л..

От правна страна, при така установеното, съдът намери, че вмененото на подс.Л. деяние, квалифицирано като престъпление е несъставомерно.

На първо място по делото не се установи невярност на съдържанието на приемо-предавателните протоколи за приемане на извършените дейности по залесяване в осемте подобекта, предмет на изследване.

Такава невярност не беше установена и в съставените документи от проверки на служителите на ДФ”З.“.

При изграждане на своите изводи, съдът изцяло се довери на показанията на свидетелите, които бяха обсъдени по-горе и на официалните документи, съставени от длъжностните лица от ДФ"Земеделие" и ОА-Б..

При така установената фактическа обстановка, съдът намира, че подсъдимият Б.Г.Л. не е осъществил от обективна и субективна страна престъплението по чл.212, ал.4 вр. ал.1, вр. чл.26, ал.1 и ал.5  от НК.

За да отговори на един от основните въпроси поставени в чл.301, ал.1 от НПК, а именно: дали има извършено деяние и ако има, то подсъдимият ли е неговия автор, съдът обсъди всички доказателства и доказателствени средства, върху които се гради приетата за установена, фактическа обстановка в обвинителния акт. Прокуратурата е инкриминирала два документа – фактура  №1/21.10.2008 г. и фактура №149/2.9.2009г. За двата документа прокуратурата твърди, че се явяват официални документи с невярно съдържание.

 За да е налице основния състав на престъпление по чл.212, ал.1 от НК от обективна страна е необходимо изпълнителното деяние да включва два акта. На първо място се изисква деецът да използва документ с невярно съдържание или неистински или преправен документ, а на второ място посредством използваният документ да получи, без правно основание, чуждо движимо или недвижимо имущество. От субективна страна е необходимо да е налице намерение, от страна на дееца, за своене на полученото чуждо имущество. За документната измама е характерно особеното средство за нейното реализиране, а именно: наличието на неистински, преправен или както се твърди в настоящия случай – официални документи с невярно съдържание.

Тези документи е следвало да послужат за възбуждане или поддържане на заблуждение у лицата, които упражняват фактическа власт върху имуществения предмет на престъплението, относно основанието за предаването или изплащането му.

Документите представляват конкретно изрично писмено изявление на определено лице, които имат пряко или косвено правно значение.Те съдържат факти, обстоятелства или твърдения за съществуването или несъществуването на такива факти или обстоятелства, които пораждат, изменят, погасяват или установяват права, задължения или правоотношения.

Документът с невярно съдържание, като дефиниция е издаден от лицето, което има право да го състави, което лице, следва да е длъжностно, а документите да са съставени в кръга на службата му,  но отразените в тях обстоятелства или изявления да не отговарят на обективната действителност.

Прокурорът е инкриминирал невярност на съдържанието на инкриминираните по делото фактури, но от събраните по делото писмени доказателства, обсъдени по-горе се установява, че фактурираните стоки и услуги, отговарят по стойност на действително извършеното и обективирано в прием-предавателните протоколи.

На следващо място е необходимо да се посочи, че фактурата по своя характер не е официален документ и още по-малко такъв, с който се удостоверяват извършени дейности или доставени стоки.

Фактурата е счетоводен документ, в който търговецът заявява стойност за плащане на определени стоки и услуги.

Посоченият документ не е основание за плащане, а документ въз основа, на който се отразяват счетоводно разплащания.

В настоящия случай, основанието за плащане е договорът между ОА Б. и "Б.-ГЛ"ООД и съставените, двустранни приемо-предавателни протоколи, въз основа, на които документи са издадени и процесните фактури.

 В хода на съдебното следствие категорично беше установено и обстоятелството, че приемо-предавателните протоколи отразяват верни факти и обстоятелства и са съставени след извършване на съответните проверки на място.

 Горните обстоятелства категорично опровергават тезата на прокуратурата, че подс.Л., чрез съставяне на документи с невярно съдържание, е получил без правно основание инкриминираната парична сума, с намерението да я присвои, тъй като по делото беше категорично доказано, че всички инкиминирани документи се явяват с вярно съдържание, доколкото същите са били издадени от лице, което има право да ги състави, като отразените в тях обстоятелства и изявления изцяло отговарят на обективната действителност.

С оглед изложеното съдът счита, че липсва осъществен състав на престъпление по чл.212, ал.4 вр. ал.1, вр. чл.26, ал.1 и ал.5  от НК.

По изложените съображения съдът постанови присъдата си.

Съобщение за изготвени мотиви да се изпрати на страните.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:………………………………………….