Р Е Ш Е Н И Е    4052

 

Номер   4052

Година   28.06.2016

Град Разлог

 

Районен Съд - Разлог  

 

В публично заседание в следния състав:

 

Председател:

Яна Димитрова

Секретар:

Катя Самарова

 

Прокурор:

 

 

Като разгледа докладваното от адм. наказателно дело

 

номер

20161240200335

по  описа  за

2016

година

 

Производството е по реда на раздел V от ЗАНН. Образувано е по жалба от „.С.Е. с ЕИК* с адрес в г.Б., У.”П.”№89, представлявано от Г.Ц., срещу НП №НП-00-40 от 11.03.2016г., издадено от К. на О.Б., с което на жалбоподателя е наложено адм. наказание на основание чл.232, ал.5, т.7 от ЗУТ - "имуществена санкция" от 1`000.00 лева за нарушение на чл.57, ал.1 от ЗУТ.

В съдебно заседание за жалбоподателя - редовно уведомен, се представлява от управителя Ц..

В хода на съдебните прения последният иска отмяна на НП, тъй като срокът за издаване на заповед за премахване на преместваемите обекти бил пропуснат от АНО, респективно липсвал акт за изпълнение.

В съдебно заседание административно-наказващият орган - кмет на О.Б., редовно уведомен не се явява. Представлява се от адв.А. и адв.Д. с пълномощни по делото. В хода на съдебните прения, адв.А. от името на доверителя си пледира за потвърждаване на НП.

От събраните гласни и писмени доказателства, съдът прие за установена следната фактическа обстановка:

Жалбата на „.С.Е. с ЕИК* с адрес в г.Б., У.”П.”№89, представлявано от Г.Ц., срещу НП №НП-00-40 от 11.03.2016г., издадено от К. на О.Б. е подадена в законоустановения срок и от лице, което има право на жалба, поради което е допустима.

Разгледана по същество е основателна. Установено е по делото, че на 01.04.2014г. при проверка на служители на О.Б. в УПИ XXVII-2133, кв. 42 по плана на г.Б. е констатирано, че по фасадата на сградата, находяща се в посочения имот са разположени рекламни фотоси, върху рекламни пана, поставени от „Д.е.“ООД-П..

Установено е също, че собственик на посочената сграда е „.С.Е., което е отдало помещения в нея под наем на Д.е.“ООД.

По повод на упоменатите фотоси и рекламни пана била издадена Заповед №01-424/30.04.2014г. за премахването им с адресат Д.е.“ООД .

Заповедта влязла в законна сила на 09.12.2014г.

На 09.02.2016г. на обекта била извършена проверка от св.Г. – ст.специалист ТСУ в О.Б. и св.Я. – ст.експерт ТСУ в О.Б., при която се установило, че процесните фотоси не са били премахнати.

Това дало основание на св. Г. и св.Я. да съставят констативен протокол.

На 19.02.2016г. св. Я. съставила АУАН №6 от 19.02.2016г. на „.С.Е. с ЕИК* за това, че е допуснало виновно, поставянето на фотоси върху рекламни пана, поставени по фасадите на сградата в ПИ с идентификатор 02676.501.2133 по КК на г.Б. и не е изпълнена Заповед №01-424/30.04.2014г. доброволно, като заповедта е влязла в законна сила на 09.12.2014г.

 Нарушението било квалифицирано като такова по чл.57, ал.1 от ЗУТ .

Актът бил съставен в присъствието на Г.Ц., който го подписал и собственоръчно отразил, че ще се консултира с наемателя на сградата и тогава ще се реши какво трябва да се направи..

Въз основа на съставения АУАН на 15.07.2015г. е издадено НП №НП-00-40 от 11.03.2016г., издадено от К. на О.Б., с което на жалбоподателя е наложено адм. наказание на основание чл.232, ал.5, т.7 от ЗУТ - "имуществена санкция" от 1`000.00 лева за нарушение на чл.57, ал.1 от ЗУТ.

От така изложената и приета фактическа обстановка,за да постанови Решението си съдът следва да обсъди наличието на адм. нарушение, доказателствата относно субекта на административното нарушение, административното наказание и реда,по който то е наложено.

На първо място съдът намери, че в хода на производството е допуснато съществено нарушение на процесуалните правила, касателно съставянето на АУАН.

Видно от доказателствата по делото, процесните рекламни фотоси са били поставени на фасадата на сградата през 2014г., а на 01.04.2014г. служители на ТСУ при О.Б. са обективирали наличието им, оформяйки протокол.

Съгласно разпоредбата на чл.34, ал.1 от ЗАНН, не се образува административно-наказателно производство, а образуваното се прекратява, ако не е съставен акт за установяване на нарушението в продължение на три месеца от откриване на нарушителя или ако е изтекла една г. от извършване на нарушението, а предвидените в ал.1 и ал.2 специални срокове в случая са неприложими.

В случая от писмените доказателства е видно, че на контролния орган още към 01.04.2014г. са били известни собствениците на сградата, на поземления имот, върху който е построена и наемателя на сградата, респективно ако има нарушение и нарушител, те са открито на 01.04.2014г.

Срокът за съставяне на АУАН е изтекъл на 01.07.2014г.

Посочените срокове са преклузивни и с изтичането на който и да е от тях, възможността за възбуждане на административно-наказателно преследване отпада.

На следващо място от така съставения АУАН и издадено НП не става ясно дали нарушението се изразява от фактическа страна в неизпълнение на Заповед №01-424/30.04.2014г. доброволно, влязла в законна сила на 09.12.2014г. и чийто адресат не е жалбоподателя или в допускането на нарушение по чл.57, ал.1 от ЗУТ.

Посоченото противоречие нарушава правото на защита на жалбоподателя да се защитава по фактите и е също съществено по своя характер.

Не на последно място е налице несъответствие между обстоятелствена част и правната квалификация на нарушението.

Ако се приеме, че жалбоподателят не е изпълнил доброволно Заповед №01-424/30.04.2014г. , то това неизпълнение не е нарушение по чл.57, ал.1 от ЗУТ, а ако се приеме, че деянието се изразява в допускането на нарушение по чл.57, ал.1 от ЗУТ, то това деяние не е нарушение, доколкото посочената разпоредба е с адресат лицето, което е поставило върху недвижимия имот рекламни елементи без разрешение за поставяне, издадено по ред, установен с наредба на общинския съвет по чл.56, ал.2.

Форма на изпълнително деяние, допустителство законът не е предвидил.

Така или иначе съдът не е компетентен да тълкува волята на АНО, а допуснатите и посочени по-горе нарушения в тяхната алтернативност са основание за отмяна на атакуваното НП.

ВОДИМ от горното и на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, съдът

 

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ НП №НП-00-40 от 11.03.2016г., издадено от К. на О.Б., с което на „.С.Е. с ЕИК* с адрес в г.Б., У.”П.”№89, представлявано от Г.Ц. е наложено адм. наказание на основание чл.232, ал.5, т.7 от ЗУТ - "имуществена санкция" от 1 000 лева за нарушение на чл.57, ал.1 от ЗУТ, като НЕПРАВИЛНО И НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.

Настоящето Решение подлежи на касационно обжалване пред Бл.АС в 14-дневен срок от съобщението за изготвено Решение до страните.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:…………………………………