Р А З П О Р Е Ж Д А Н Е    3355

 

Номер   3355

Година   15.07.2015

Град Разлог

 

Районен Съд - Разлог

 

В заседание в следния състав:

 

Председател:

Искра Трендафилова

Секретар:

 

 

Прокурор:

 

 

Като разгледа докладваното от административно дело

 

номер

20151240700004

по  описа  за

2015

година

 

Производството пред съда е образувано по жалба, депозирана от Д. Г. М., от гр. Б., У. „С. С.“ № 26 против З. № РД – 08 – 142 от 01.04.2015 г. на Д. на О. Д. „З.“ – Б.. С оспорената З. на основание чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ във вр. чл. 75а, ал. 1, т. 1 от ППЗСПЗЗ и доклад на комисия, назначена със З. № РД – 08 – 048/19.02.2015 г. е одобрено споразумение от 27.02.2015 г. за ползване на масиви на земеделски земи за землището на гр. Б. за стопанската 2014/2015 г.

С определение № 2186 от 07.05.2015 г., съдът е оставил без движение жалбата на Д. Г. М., от гр. Б., У. „С. С.“ № 26 против З. № РД – 08 – 142 от 01.04.2015 г. на Д. на О. Д. „З.“ – Б. като неотговаряща на изискванията на чл. 150, ал. 1, т. 6 и т. 7 от АПК и поради непредставяне на доказателства досежно процесуалната легитимация на жалбоподателя, с оглед преценката за нейната допустимост.

Съобщението за оставяне на жалбата без движение, ведно с приложния към него препис от разпореждането е получено лично от жалбоподателя Д. М. на 18.05.2015 г. Указал е на жалбоподателя, че при неотстраняване в 7-дневен срок от получаване на съобщението за оставяне на жалбата без движение на констатираните нередовности, жалбата ще бъде върната на жалбоподателя, а производството по делото ще бъде прекратено.

По делото, в срока, определен от съда е депозирана молба с вх. № 4230 от 27.05.2015 г. от Д. Г. М. към която е приложено Решение № 1598 от 21.06.2005 г. на ОСЗГ, гр. Б..

 Съдът при проверката на подадената жалба и приложената по делото молба с вх. № 4230 от 27.05.2015 г., с определение № 2640, постановено в закрито съдебно заседание от 02.06.2015 г. по настоящето дело е оставил повторно жалбата на  Д. Г. М. без движение като неотговаряща на изискванията на чл. 150, ал. 1, т. 6 и т. 7 от АПК. Изрично е указал на жалбоподателя, че в депозираната жалба не са изложени обстоятелства в какво се състои незаконосъобразността на акта, който се обжалва. Съответно, че липсва и описание на имотите, на които жалбоподателят твърди, че е собственик и които според изложените в жалбата твърдения са били предоставени за ползване на земеделски производители.

С цитираното определение, съдът изрично е указал последиците от неотстраняване в срок на нередовностите в 7-дневен срок от получаване на съобщението за настоящето определение на съда, а именно, че жалбата ще бъде върната, а производството по делото прекратено.

При проверка на редовността на депозираната жалба по реда на чл. 158 от АПК, след изтичане на срока, определен с горецитирания съдебен акт, съдът, констатира, че въпреки изрично дадените указания по отношение на нередовността на жалбата към настоящия момент същите не са отстранени. В законовия срок, който е изтекъл на 17.06.2015 г., жалбоподателят не е представил поправена жалба, като не е отстранил констатираните от съда нередовности.

Неизпълнението на дадените от съда указания по привеждането на жалбата в съответствие с изискванията на закона е процесуално бездействие, имащо за последица оставянето на жалбата без разглеждане, тъй като процесуалните срокове са преклузивни и след изтичането им се погасява правото за извършване на съответното процесуално действие.

Мотивиран от горното и на основание чл. 158, ал. 3 от АПК, съдът

 

Р А З П О Р Е Д И

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ   жалбата на  Д. Г. М., от гр. Б., У. „С. С.“ № 26 против З. № РД – 08 – 142 от 01.04.2015 г. на Д. на О. Д. „З.“ – Б..

ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 4 /2015г. по описа на Районен съд гр. Разлог.

ПРЕПИС от настоящото разпореждане да се връчи на страните по делото.

РАЗПОРЕЖДАНЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Адм. съд  гр. Б. в 7 /седемдневен/ срок от съобщаването му на страните.

 

Районен съдия:......................................................