Р Е Ш Е Н И Е    3628

 

Номер   3628

Година   31.07.2015

Град Разлог

 

Районен Съд - Разлог  

 

В публично заседание в следния състав:

 

Председател:

Велина Полежанова

Секретар:

Елка Пръкова

 

Прокурор:

 

 

Като разгледа докладваното от гражданско дело

 

номер

20151240100318

по  описа  за

2015

година

 

Производството е по реда на чл.530 и сл. от ГПКq във вр. чл.51 от ЗН, депозирана от „.Д.Е., ЕИК*, с адрес: Г.С., У.„М.“№19, представлявано от В.М.С. – Гл.ИД и Д.Н.Н. – ИД.

Молителят твърди, че между Банката и И.Д.С. на 09.07.2012г. е сключен Договор за кредит за текущо потребление. Поради неплащане в срок на повече от 3 погасителни вноски по главницата и след неуспешен пит да се свърже с длъжника-кредитополучател се установило, че лицето е починало. От удостоверение за наследници на И.Д.С. е видно, че същият е починал на 31.10.2013г. и е оставил следните наследници по закон: И.Д.С., ЕГН*, с адрес в Г.Б., У.„Г.П.“№13 и Д. И. С., ЕГН*, с постоянен адрес в Г.Д., У.„И.К.“№7.

С Разпореждане №1935 от 24.04.2015 г. РС-Разлог е изпратил призовка до лицата, съгласно разпоредбата на чл.51, ал.1 и ал.2 от ЗН, като им е даден срок най-късно в откритото съдебно заседание да заявят приемат ли или се отказват от наследството, оставено им от наследодателя им И.Д.С., починал на 31.10.2013г.

На наследниците са указани последиците от неспазване на разпореждането - ако не сторят това в указания от съда срок ще изгуби правото си да приеме наследството.

Наследникът И.Д.С., ЕГН*, е получил е лично призовката за датата на съдебното заседание, като депозира становище, с което прави изявление, че приема наследството, оставено от неговия дядо И.Д.С., починал на 31.10.2013г.

Наследникът Д.И.С., ЕГН*, редовно призован за датата на съдебното заседание, явява се лично и заявява, че приема наследството, оставено от неговия баща И.Д.С., починал на 31.10.2013г.

Съдът, след като взе предвид становищата на страните, събра необходимите доказателства за изясняване на делото от фактическа и правна страна и ги прецени в тяхната съвкупност, съгласно изоставанията на чл.235, ал.2 от ГПК, приема за установено от фактическа страна следното:

Видно от приложения делото заверен препис от договор за кредит за текущо потребление от 09.07.2012 г. „.Д.Е., ЕИК*, Г.С. е отпуснала на И.Д.С., от Г.Д. кредит за текущо потребление в размер 5000 лв. със срок за издължаване 36 месеца, считано от датата на неговото усвояване.

Видно е, от приложеното по делото удостоверение за наследници изх. №Д-2362/22.04.20153 г., издадено от О.Б., Г.Д., че И.Д.С. е починал на 01.11.2013 г. - в срока за издължаване на кредита, като е оставил наследници по закон И.Д.С., ЕГН* - негов внук и Д.И.С., ЕГН* - негов син.

При така установената фактическа обстановка, съдът прави следните правни изводи:

Предвид установената фактическа обстановка, съдът намира, че молителят „.Д.ЕАД е заинтересовано лице по смисъла на чл.51, ал.1 от  ЗН и има право да иска от районния съдия, след като призове лицата, които имат право да наследяват, да им определи срок, за да заявят приемат ли наследството.

Съгласно чл.48 и сл. от ЗН, наследството се придобива с приемането му, което  произвежда действие от откриването на наследството - с писмено заявление до районния съдия, в района на който е открито наследството; - извършване на действие от страна на  наследника, което несъмнено предполага неговото намерение да приеме наследството, или когато укрие наследствено имущество (в последната хипотеза наследникът губи правото на наследствен дял от укритото имущество). Следва да се уточни, че недееспособните (в т.ч. ненавършилите пълнолетие – чл.5 от ЗЛС), държавата и обществените организации приемат наследството само по опис(чл.61, ал.2 от ЗН). Н-ците, които са приели наследството, отговарят за задълженията, с които то е обременено, съобразно дяловете, които получават, като наследник, който е приел наследството по опис, отговаря само до размера на полученото наследство (чл.60 от ЗН).

За да се ангажира отговорността на наследниците на починало лице за негови задължения, е необходимо, съгласно чл.60 от  ЗН, те да са приели наследството. Наследството се приема по указания в чл.49 от ЗН ред - изрично с писмено заявление до районния съдия, в района на който е открито наследството, което се вписва в особена за това книга, както и мълчаливо - Ч. извършване на действие, което несъмнено предполага намерението на наследника да приеме наследството /конклудентни действия/. Според разясненията, дадени в т.14 на ППВС№ 4/1964 г. на ВС, мълчаливо приемане е налице, когато от действията на наследника се разбира непоколебимото му намерение да приеме наследството.

В настоящия случай  И.Д.С., ЕГН*, е получил своевременно призовката си и към момента на съдебното заседание е изтекъл законовия срок за заявяване дали приема или се отказва от наследството на наследодателя си И.Д.С.. В писменото становище е направил изявление „… в качеството си на наследник по закон приемам оставеното наследство от дядо ми И.Д.С..”

В съдебно заседание Д.И.С., ЕГН*, явявайки се лично направи изрично изявление, че приема оставеното наследство от неговия баща И.Д.С..

По този начин съдът следва да определи да се впише в особената книга за приемане на наследство по чл.49, ал.1 от ЗН, че съгласно чл.51, ал.2, вр. ал.1 от ЗН, че Д.И.С. - син,  с ЕГН* и  И.Д.С., ЕГН* - внук, приемат наследството на И.Д.С., с ЕГН*, починал на 31.10.2013 г., акт за смърт №19/01.11.2013 г.

Водим от горното, съдът

Р Е Ш И :

 

ДА СЕ ВПИШЕ в особената книга за приемане на наследство в РС-Разлог, че Д.И.С. - син,  с ЕГН* и  И.Д.С. - внук, с ЕГН*, ПРИЕМАТ наследството на И.Д.С., ЕГН*, починал на 31.10.2013 г., акт за смърт №19/01.11.2013 г.

Решението, на основание чл.537, ал.1 от ГПК, е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: ...........................................................