Р Е Ш Е Н И Е    3574

 

Номер   3574

Година   28.07.2015

Град Разлог

 

Районен Съд - Разлог  

 

В публично заседание в следния състав:

 

Председател:

Велина Полежанова

Секретар:

Елка Пръкова

 

Прокурор:

 

 

Като разгледа докладваното от гражданско дело

 

номер

20141240100734

по  описа  за

2014

година

 

Производството е образувано по иск с правно основание чл.87, ал.3 от ЗЗД, депозирана от М.М.П., ЕГН*, М.В.П., ЕГН* и Р.В.П., ЕГН*, тримата със съд. адрес Г.Б., о.Б., о.Б., У.„.С.№34, против А.К.В., ЕГН*, с адрес Г.Б., Ж.„., б.4, В.Б, .7, А.20, с която е предявен иск с правно основание чл.87, ал.3, изр.1 от ЗЗД.

Твърди се в исковата молба, че на 18.05.2007 г. с нотариален акт №75, том II, per. №1391 дело №266 от 2007 г. на нотариус С.К., с per. №505 в регистъра на НК на РБ, вписана в СВ - Г.Р. като акт №153, том XIV, дело №2947/,2007 г., ищцата М.М.П. и синът й В.Г.П., б.ж. на Г.Б., починал на 19.08.2008 г. - баща на И.М.В. П. и Р.В.П., са прехвърлили на ответника А.К.В. 2/12 ид. части от УПИ XVI, пл. №1848 в кв.54 по плана на Г.Б., целият с площ 420 кв.м, при съседи по скица: УПИ XV - 1849, УПИ XVII - 1847, УПИ IX - 1854 и улица, ведно с 2/12 ид. части от ДВУЕТАЖНАТА МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, построена върху този имот, СРЕЩУ ЗАДЪЛЖЕНИЕ ЗА ИЗДРЪЖКА И ГЛЕДАНЕ, докато са живи. Тъй като към момента на сключване на договора прехвърлителите не са били собственици на втория етаж от къщата, то прехвърлянето фактически е станало само за 2/12 ид. части от дворното място и от първия етаж от къщата върху него. Сочи се, че имотът, предмет на сделката, представлява по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-81/10.12.2009 г. на ИД на АГКК, 2/12 ид. части от поземлен имот с идентификатор 02676.501.1848 и 2/12 ид. части от самостоятелен обект в сграда с идентификатор 02676.501.1848.1.1, намиращ се в сграда №1, разположена в ПИ с идентификатор 02676.501.1848.

Твърди се от И., че към момента на прехвърлянето на имота и двамата прехвърлители са били нетрудоспособни и са имали нужда от грижи и помощ. Сочи се, че поради тежки заболявания М.П. е инвалидизирана с 82.2% загубена работоспособност, а В.П. - с 95% трайно намалена работоспособност. М.П. е живеела сама, а В.П. - с малолетния си тогава син Р.. Според И., през 2007 и 2008 г., заради заболяване на десния долен крайник първата ищца е била подложена на продължително медикаментозно лечение с ежедневни превръзки. Твърди се, че от сключването на договора за издръжка и гледане до сега ответникът не е полагал никакви грижи и не е давал никаква издръжка на първата ищца, както и приживе на наследодателя на втория и третия ищец, поради което е налице неизпълнение на договора за прехвърляне на недвижим имот срещу задължение за издръжка и гледане от страна на ответника.

С горните обстоятелства И. обосновават наличието на правен интерес от предявяване на процесния иск за разваляне договора за прехвърляне на недвижим имот срещу задължение за издръжка и гледане, сключен между първата ищца и наследодателя на втория и третия ищец, от една страна и ответника, от друга страна, обективиран в нотариален акт №75 том II per. №1391 дело №266 от 2007 г. на нотариус С.К. с per. №505 в регистъра на НК, вписан в СВ - Г.Р. с акт №153 том XIV дело №2947/2007 г., с който М.М.П. и В.Г.П. прехвърлят на А.К.В., Ч. пълномощника му К.М.В. 2/12 ид. части от УПИ XVI, пл. №1848 в кв.54 па плана на Г.Б., целият с площ 420 кв.м, при съседи по скица: УПИ XV - 1849, УПИ XVII - 1847, УПИ IX - 1854 и улица, ведно с 2/12 ид. части от първия етаж от двуетажната масивна жилищна сграда, построена върху този имот, СРЕЩУ ЗАДЪЛЖЕНИЕ ЗА ИЗДРЪЖКА И ГЛЕДАНЕ, докато са живи, който имот по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-81/10.12.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, представлява 2/12 ид. части от поземлен имот с идентификатор 02676.501.1848, целият с площ 412 кв.м, при съседи: 02676.501.1849, 02676.501.1853, 02676.501.1854, 02676.501.1855, 02676.501.1847, 02676.501.4615, ведно с 2/12 идеални части от самостоятелен обект в сграда с идентификатор 02676.501.1848.1.1, намиращ се в сграда №1, разположена в ПИ с идентификатор 02676.501.1848, при съседни самостоятелни обекти в сградата: над обекта -02676.501.1848.1.2, поради неизпълнение на задължението за издръжка и гледане от страна на ответника, както и да осъдите последния да заплати на И. сторените от тях разноски по делото.

След предявяването на исковата молба и образуването на производството по делото – на 26.10.2014 г. е починала М.М.П., ЕГН*, поради което  са конституирани нейните наследници Г.И.П., ЕГН*, Е И.П., ЕГН* и М.И.П., ЕГН*.

В срока по чл.131 от ГПК, ответникът представя писмен отговор. В него заявяват че твърденията, изложени в исковата молба са частично верни. Признава, че не е полагал грижи за ищцата, но неговия баща е помагал на В.П. докато е бил жив. Не възразява да се върне обратно прехвърления им имот до размера на прехвърлената част от ищцата М.П..

Съдът, като взе предвид становищата на страните и прецени събраните по делото доказателства поотделно и в тяхната съвкупност на основание чл.235, ал.2 ГПК, намира следното:

С нотариален акт №75, том II, per. №1391 дело №266 от 2007 г. на нотариус С.К., с per. №505 в регистъра на НК на РБ, вписана в СВ-Г.Р. като акт №153, том XIV, дело №2947/,2007, наследодателите на И. прехвърлили на ответника А.К.В. собствения си недвижим имот, подробно описан в нотариалния акт, срещу задължението на ответника да осигури на прехвърлителите издръжка и гледане до края на живота им.

Видно от представеното по делото експертно решение, М.М.П. и В.Г.П. са били с намалена работоспособност.

При така приетата фактическа обстановка съдът от правна страна приема следното:

В производството по разваляне на договор за издръжка и гледане, ищецът следва да докаже сключването на договора, а в тежест на приобретателя-ответник е да докаже пълното и точното изпълнение на задълженията му по договора, т.е. такова, което съответства на нуждите на прехвърлителя /решение №363/26.05.2010 г. по Г.д.№756/2009 г. на ІІІг.о. и др./ Прехвърлителят не е длъжен да сочи в какво се състои неизпълнението, нито да доказва липсата на изпълнение /решение №217/26.05.2011 г. по Г.д.№ 999/2010 г. на ІІІг.о./

От съвкупната преценка на събраните по делото доказателства се установи, че ответникът не е престирал дължимите грижи и издръжка.

По своя характер договорът за издръжка и гледане е възмезден и неговата цена е ежедневно и непрекъснато изпълнение на задължението за издръжка и гледане. Длъжникът е длъжен да престира на кредитора грижи и да му предостави средствата необходими за задоволяване на житейските му нужди. На следващо място следва да се посочи, че изпълнението на задължението за издръжка и гледане не търпи забава, то трябва да се извършва постоянно и непрекъснато. Видно от самите твърдения на длъжника по договора е, че той не е полагал дължимите грижи за издръжка и гледане в пълен обем, съответстващ на уговореното в договора, а доколкото са били "възможностите на неговия баща“, както твърди ответниъкт А.В.. Преобретателят по този вид договор има задължение да издържа и да се грижи за прехвърлителите независимо дали те имат свои средства да се издържат сами.

Или казано по друг начин, за да бъде изправен, длъжникът по такъв договор, трябва ежедневно и системно, през целия период на действие на договора, с оглед конкретните нужди на прехвърлителя, да предоставя издръжка, включваща изцяло храна, режийни разноски и др., и да полага грижи за неговото здравословно състояние. В настоящия случай съгласно доказателствената тежист ответникът не доказа, че е полагал грижи и е издържал наследодателите на И.  М.М.П. и В.Г.П..

Предвид гореизложеното, съдът намира че е допуснато неизпълнение от страна на ответника, значително по своя характер с оглед интересите на наследодателите на И., и обуславя основание за разваляне на договора, поради което предявеният иск се явява основателен и доказан изцяло и следва да бъде уважен като такъв.

С оглед изхода на делото на основание чл.78, ал.1 от ГПК, ответникът следва да понесе направените от И. разноски в размер на 100.00 лева, представляващи държавна такса.

Водим от горното съдът

Р Е Ш И :

 

РАЗВАЛЯ договора, сключен на 18.05.2007 г., с нотариален акт за прехвърляне на недвижим имот срещу задължение за издръжка и гледане  №75, том II, per. №1391 дело №266 от 2007 г. на нотариус С.К., с per. №505 в регистъра на НК на РБ, вписана в СВ-Г.Р. като акт №153, том XIV, дело №2947/,2007г., с който М.М.П. и В.Г.П. са прехвърлили на А.К.В., с ЕГН* правото на собственост върху следния недвижим имот, а именно: 2/12 ид. части от УПИ XVI, пл. №1848 в кв.54 па плана на Г.Б., целият с площ 420 кв.м, при съседи по скица: УПИ XV - 1849, УПИ XVII - 1847, УПИ IX - 1854 и улица, ведно с 2/12 ид. части от първия етаж от двуетажната масивна жилищна сграда, построена върху този имот, който имот по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-81/10.12.2009 г. на ИД на АГКК, представлява 2/12 ид. части от поземлен имот с идентификатор 02676.501.1848, целият с площ 412 кв.м, при съседи: 02676.501.1849, 02676.501.1853, 02676.501.1854, 02676.501.1855, 02676.501.1847, 02676.501.4615, ведно с 2/12 ид. части от самостоятелен обект в сграда с идентификатор 02676.501.1848.1.1, намиращ се в сграда № 1, разположена в ПИ с идентификатор 02676.501.1848, при съседни самостоятелни обекти в сградата: над обекта -02676.501.1848.1.2, поради липса на изпълнение на насрещната престация – полагане на грижи и гледане спрямо прехвърлителите.

ОСЪЖДА А.К.В., с ЕГН*, с адрес Г.Б., Ж.„., б.4, В.Б, .7, А.20 да заплати на Г.И.П., ЕГН*, Е.И.П., ЕГН* и М.И.П., ЕГН*, М.В.П., ЕГН* и Р.В.П., ЕГН*, сумата от 100.00 лева разноски за настоящото производство.

Решението подлежи на  въззивно обжалване в двуседмичен срок от връчването на  страните пред Бл.ОС.

 

Районен съдия:......................................................