Р Е Ш Е Н И Е    3537

 

Номер   3537

Година   27.07.2015

Град Разлог

 

Районен Съд - Разлог  

 

В публично заседание в следния състав:

 

Председател:

Велина Полежанова

Секретар:

Елка Пръкова

 

Прокурор:

 

 

Като разгледа докладваното от гражданско дело

 

номер

20141240100223

по  описа  за

2014

година

 

Производството по делото е образувано по иск с правно основание чл.32 от ЗС, предявен от К.М.Ш., с ЕГН* от с.Ю., О.Я., чрез А.Н.Р. от АК-Б., със С.А. г.Я.1 У.„Ц.Б.I.”№85, против  И.Ю.Ю., ЕГН* и М.Ю.Ю., ЕГН*, двамата от с.Ю., О.Я., против С.М.М., ЕГН*, от г.Я., У.„Б.”№30 и против А.А.М., ЕГН*, от г.Я., У.„Б.”№10.

Иска се да бъде разпределено ползването на следния недвижим имот: Имот  №024045 НАВОДНЕНА ЛИВАДА с площ  от 3.448 дка, осма категория, находяща се в м. „Г.в.“ в землището на с.Ю., О.Я., при граници и съседи: имот №024043 нива на о.Я., имот №024042 наводнена ливада на насл. на М.М.Е., имот №024041 наводнена ливада на насл. на С.А.Б., имот №024046 овощна градина на насл. на М.С.К., имот №024051 нива на Х.Р.М. и др., имот №024050 наводнена ливада на насл. на А.М.А., имот №024049 наводнена ливада на насл. на М.А.А., имот №024048 наводнена ливада на насл. на А.М.К., имот №024047 наводнена ливада на насл. на М.А.К., имот №024053 овощна градина на насл. на М.С.К., имот №024044 нива на Ю.М.Ю. и имот №024083 нива на Ю.М.Ю.,  при дялове:  1/3 идеална част за ищеца, 1/3 идеална част общо за ответниците И.Ю.Ю. и М.Ю.Ю.; 1/3 идеална част общо за ответниците С.М.М. и А.М..

В срока и по реда на чл.131 от ГПК ответниците М.Ю.Ю. и И.Ю.Ю. представят писмен отговор с който оспорват предявения иск.

Останалите ответници в едномесечния срок по чл.131, ал.1 от ГПК не представят писмен отговор и не сочат доказателства.

В съдебно заседание, чрез своя пълномощник ищецът поддържа иска. Моли съда да разпредели ползването съобразно един от предложените от вещото лице варианти.

Ответниците М.Ю.Ю. и И.Ю.Ю. също чрез своя пълномощник изразяват становище, че разпределяне на ползването не следва да се извършва, поради неоснователност на същия.

От събраните по делото писмени доказателства, както и от становището на страните, преценени поотделно и в тяхната съвкупност, съдът приема за установена следната фактическа обстановка:

Не се спори между страните и от представените по делото писмени доказателства, че към момента на предявяване на иска са съсобственици при равни права – с дялове 1/3 идеална част за К.М.Ш., 1/3 идеална част общо за ответниците И.Ю.Ю. и М.Ю.Ю.; 1/3 идеална част общо за ответниците С.М.М. и А.М. от следния недвижим имот: Имот №024045 НАВОДНЕНА ЛИВАДА с площ  от 3.448 дка, осма категория, находяща се в м. „Г.в.“ в землището на с.Ю., О.Я., при граници и съседи: имот №024043 нива на о.Я., имот №024042 наводнена ливада на насл. на М.М.Е., имот №024041 наводнена ливада на насл. наС.А.Б., имот №024046 овощна градина на насл. На М.С.К., имот №024051 нива на Х.Р.М. и др., имот №024050 наводнена ливада на насл. На А.М.А., имот №024049 наводнена ливада на насл. На М.А.А., имот №024048 наводнена ливада на насл. на А.М.К., имот №024047 наводнена ливада на насл. на М.А.К., имот №024053 овощна градина на насл. на М.С.К., имот №024044 нива на Ю.М.Ю. и имот №024083 нива на Ю.М.Ю..

За изясняване на спора от фактическа страна е назначена и изслушана съдебно-техническа експертиза, изпълнена от вещо лице – инж. И.А.. Съобразно заключението на вещото лице са изготвени три варианта на разпределение ползването на съсобствения на страните имот, съобразявайки площта и функционалността на същия. Според вещото лице целият имот представлява ливада и няма разлики в облагородяването му.

От приетото за установено от фактическа страна, съдът направи следните правни изводи:

По силата на чл.32 ЗС, когато общият имот принадлежи на няколко собственици, начинът на използването му се определя по тяхно общо съгласие. Ако такова съгласие не може да бъде постигнато, спорът за ползването на общата вещ се решава от съда по искане на единия съсобственик. В този случай решението на съда за разпределяне на ползването замества решението на съсобствениците за управлението на съсобствения имот.  Видно от приложените по делото писмени доказателства, между страните е налице  съсобственост на процесния земеделски имот, а от депозираните исковата молба и  писмения отговор се установява, че липсва съгласие относно начина на използването му. Искът по чл.32 ЗС има предмет за осъществяване на съдебна администрация на гражданско правоотношение между съсобственици по повод служене с обща вещ, по отношение на която мнозинството от съсобствениците не е формирало решение. За уважаването му са достатъчно данни за наличието на еднородни права върху вещта, определящи правната фигура на съсобственост и липса на съгласие за ползване на съсобствения имот.

Безспорно по делото е обстоятелството, че страните са съсобственици на недвижим имот, представляващ ЛИВАДА с площ от 3.448 дка, съставляваща имот с №024045, осма категория, находящ се в местността „Г.в.“ в землището на с.Ю., О.Я., при граници: имот №024043 нива на о.Я., имот №024042 наводнена ливада на насл. на М.М.Е., имот №024041 наводнена ливада на насл. на С.А.Б., имот №024046 овощна градина на насл. На М.С.К., имот №024051 нива ан Х.Р.М. и др., имот №024050 наводнена ливада на насл. На А.М.А., имот №024049 наводнена ливада на насл. на М.А.А., имот №024048 наводнена ливада на насл. на А.М.К., имот №024047 наводнена ливада на насл. на М.А.К., имот №024053 овощна градина на насл. на М.С.К., имот №024044 нива на Ю.М.Ю.и имот №024083 нива на Ю.М.Ю., при квоти на собственост от по 1/3 ид.ч за ищеца и  по 1/3 ид.ч. за общо за ответниците И.Ю.Ю. и М.Ю.Ю. и 1/3 идеална част общо за ответниците С.М.М. и А.М.. Не се спори, че страните не могат доброволно да разпределят ползването на процесния имот съобразно притежаваните от тях идеални части от собствеността, което определя наличието на правен интерес от предявяването на настоящия иск и неговата допустимост.

С оглед изготвената по делото експертиза е налице един вариант на разпределение за ползването на съсобствения имот – предмет на настоящето дело, а именно първи вариант. Съдът, извършвайки преценка за целесъобразност и съобразявайки желанието на страните 1/3 от имота да се ползва от ищеца, а другата съответно 1/3 ид. ч. да се ползва общо от И.Ю.Ю. и М.Ю.Ю.  и 1/3 ид. ч.  общо от С.М.М. и А.М., са обособени три части, еднакви по площ и равностойни/подобни по форма с оглед на тяхната функционалност и полезност, намира че ползването на имота следва да се разпредели като на ищеца се предостави за реално ползване площта от 1149.33 кв.м., отразени под номер 3 на скицата към СТЕ, площта от 1149.33 кв.м., отразени под номер 2 на скицата към СТЕ се предостави  за общо ползване от ответниците И.Ю.Ю. и М.Ю.Ю. и площта от 1149.33 кв.м., отразени под номер 1 на скицата към СТЕ се предостави  за общо ползване от ответниците С.М.М. и А.М..

Относно разноските:

По отношение на направеното от страните искане за пресъждане на разноски, приложение следва да намери задължителното разрешение дадено от ВКС на РБ в Решение №275 от 30.10.2012 г., постановено по г.дело №444/2012 г., Второ гражданско отделение, постановено по реда на чл.290 ГПК, което от своя страна, обуславя и неговата задължителна сила за съдилищата и в което е прието, че в производство по разпределение ползването на съсобствен имот страните трябва да понесат такава част от разноските, включващи заплатени такси и възнаграждения за назначени от съда технически експертизи, съответстващи на размера на дела им в съсобствеността, а относно заплатените от страните възнаграждения за адвокат, разноските следва да останат за всяка страна в обема, в който са направени, което следва от характера на производството по чл.32, ал.2 ЗС, представляващо спорна съдебна администрация. С оглед на това, направените от ищеца разноски за държавна такса, от 50 лева, депозит за вещо лице от 200 лева, следва да бъдат разпределени между страните, както следва: ответниците И.Ю.Ю. и М.Ю.Ю., предвид на обстоятелството, че са собственици общо на 1/3 ид. ч. от процесния имот, следва да понесат направените разноски от 83.33 лева, а на ответниците  С.М.М. и А.А.М. следва да бъде възложена сумата от 83.33 лева.

Ищцовата страна е останала задължена за разноски от 90.00 лв. възнаграждение за вещо лице, предвид което и на основание чл.77 от ГПК, съдът следва да постанови принудителното им събиране.

Водим от горното,съдът

Р   Е   Ш   И :

 

РАЗПРЕДЕЛЯ на основание чл.32, ал.2 от ЗС реалното ползване на следния недвижим имот, находящ се в землището на с.Ю., О.Я.: Имот  №024045 НАВОДНЕНА ЛИВАДА с площ  от 3.448 дка, осма категория, находяща се в м. „Г.в.“ в землището на с.Ю., О.Я., при граници и съседи: имот №024043 нива на о.Я., имот №024042 наводнена ливада на насл. на М.М.Е., имот №024041 наводнена ливада на насл. на С.А.Б., имот №024046 овощна градина на насл. На М.С.К., имот №024051 нива на Х.Р.М. и др., имот №024050 наводнена ливада на насл. На А.М.А., имот №024049 наводнена ливада на насл. На М.А.А., имот №024048 наводнена ливада на насл. на А.М.К., имот №024047 наводнена ливада на насл. на М.А.К., имот №024053 овощна градина на насл. на М.С.К., имот №024044 нива на Ю.М.Ю.и имот №024083 нива на Ю.М.Ю. между съсобствениците К.М.Ш., с ЕГН*, И.Ю.Ю., ЕГН* и М.Ю.Ю., ЕГН*, С.М.М., ЕГН* и А.А.М., ЕГН*, както следва:

1. На С.М.М., ЕГН* и А.А.М., ЕГН* се предоставя за реално ползване площта от 1`149.33 кв.м., отразени под №1 на приложената по делото /л.126/ скица към СТЕ, която приподписана от съда съставлява неразделна част от настоящето решение.

2. На И.Ю.Ю., ЕГН* и М.Ю.Ю., ЕГН* се предоставя за реално ползване площта от 1149.33 кв.м., отразени под номер 2 на приложената по делото /л.126/ скица към СТЕ, която приподписана от съда съставлява неразделна част от настоящето решение.

3. На К.М.Ш., с ЕГН* се предоставя за реално ползване площта от 1149.33 кв.м., отразени под номер 3 на приложената по делото /л.126/ скица към СТЕ, която приподписана от съда съставлява неразделна част от настоящето решение.

ОСЪЖДА С.М.М., ЕГН*, от г.Я., У.„Б.”№30 и А.А.М., ЕГН*, от г.Я., У.„Б.”№10, да заплатят солидарно на К.М.Ш., с ЕГН* от с.Ю., О.Я., сумата от 83.33 лв., представляваща направени от ищеца разноски за заплащане на възнаграждение за вещи лица и държавна такса.

ОСЪЖДА И.Ю.Ю., ЕГН* и М.Ю.Ю., ЕГН*, двамата от с.Ю., О.Я. да заплатят солидарно на К.М.Ш., с ЕГН* от с.Ю., О.Я. сумата от 83.33 лв., представляваща направени от ищеца разноски за заплащане на възнаграждение за вещи лица и държавна такса.

ОСЪЖДА К.М.Ш., с ЕГН* от с.Ю., О.Я. да заплати по сметка на РС-Разлог сумата от 90.00 (деветдесет) лева, представляваща възнаграждение за вещо лице.

Решението подлежи на обжалване пред Бл.ОС в двуседмичен срок от връчването му на страните.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:…………………………………………..