Р Е Ш Е Н И Е    3473

 

Номер   3473

Година   22.07.2015

Град Разлог

 

Районен Съд - Разлог  

 

В публично заседание в следния състав:

 

Председател:

Велина Полежанова

Секретар:

Елка Пръкова

 

Прокурор:

 

 

Като разгледа докладваното от гражданско дело

 

номер

20151240100112

по  описа  за

2015

година

 

Производството е образувано по иск с правно основание чл.56, ал.6 от СК, предявена от Х.М.Б., ЕГН*, със С.А. Г.Р., У.„О.”№17- А.М.Щ., против Х.С.М., ЕГН*, от с. Б.К., О.Я..

Ищецът моли съдът да измени постановените с Решение №5510/25.10.2011г. по Г.Д. №332/2011 по описа на РРС мерки относно предоставяне ползването на семейното жилище, представляващо втори етаж о масивна жилищна сграда, изградена в с.Б. и да нови, като предостави ползването му на ищеца.

В едномесечния срок по чл.131 от ГПК ответникът Х.С.М. депозира писмен отговор на исковата молба, с който изразява становище за неоснователност на депозирания иск с правно основание чл.56, ал.6 от СК, като оспорва наведените от ищеца в исковата молба фактически твърдения.

След преценка на събраните по делото доказателства и вр. със становищата на страните, съдът установява следното:

Не е спорно в отношенията между страните, че Ш.Х.Б., родена на 25.02.2006г. е тяхно дете, което се установява и от Удостоверение за раждане, издадено въз основа на акт за раждане №54 от 25.02.2006 г. от О.Р..

Не се спори от страните, а и представените писмени доказателства установяват, че с решение №5510/25.10.2011 г. по гр. дело №332/2011 г., по описа на Районен съд - Р., бракът между тях е прекратен, като е утвърдено споразумение по чл.51, ал.1 от СК, според което родителските права над малолетното дете Ш. са предоставени на майката, определен е режим на лични контакти на бащата и е осъден да му заплаща издръжка, а семейното жилище е предоставено за ползване на майката до навършване на пълнолетие на детето.

От приложените писмени доказателства и показанията на свидетелите, преценени съобразно чл.172 от ГПК, предвид явната им заинтересованост, заради родствената им връзка, се установи, че съобразно постановените мерки детето живее с майката в семейното жилище, находящо се в с.Б.. Жилището е в близост до посещаваното от детето училище. Детето поддържа редовни контакти с бащата и родителите му, тъй като те обитават същата къща. Бащата понастоящем се намира в чужбина, където работи и е напуснал семейно жилище. Преди да замине за чужбина ищецът и ответницата многократно са се събирали и заживявали заедно. И двамата родители не разполагат с друго жилище, а ответинцата няма финансова възможност да ползва такова под наем.

Социалният доклад на Д„СП“-Я. сочи, че родителите на детето Ш. имат родителски капацитет и могат да задоволяват потребностите на детето. Малолетната Ш. е ученик в трети клас в с.Б..

Въз основа на така приетото за установено от фактическа страна, съдът направи следните правни изводи:

Производството по делото е за изменение на мерките относно ползване на семейното жилище, поради твърдения за настъпила промяна на обстоятелствата, които са били от значение за предоставеното ползване на жилището от съпрузите с решението за прекратяване на брака им.

Важна предпоставка, обуславяща основателността на иска с правно основание чл.56, ал.6 от СК е изменение на обстоятелствата, които съществено засягат интересите на страните, т.е. наличие на новосъздадена обстановка, при която интересите на страните изискват ревизия на постановените мерки. Изменени обстоятелства по смисъла на тази законова разпоредба са както нови обстоятелства, които влошават положението на някой от бившите съпрузи, така и обстоятелства, с които би се подобрило положението на някой от тях при ново разрешение. Не всяко изменение на обстоятелствата е предпоставка за промяна на определените по-рано мерки. Изменението следва не само да е настъпило след влизането в сила на решението, но и съществено да засяга страната, спрямо която са приложими мерките. Същевременно съдът следва да цени и всички обстоятелства, настъпили до завеждане на иска или в течение на производството, които имат значение за правилното му решаване. В тежест на ищеца е да докаже твърденията си, изложени в исковата молба.

Член 56, алинея 6 от СК допуска промяна ползването на семейното жилище при изменение на обстоятелствата, които са от значение за предоставянето на ползването му по алинея 5 на същия член, а именно: интересите на ненавършилите пълнолетие деца, вината, здравословното състояние и други обстоятелства.

На първо място следва да се отбележи, че ищецът не сочи такива обстоятелства /визираните в алинея 5/.

В исковата молба са наведени твърдения, че ищецът не притежава друго жилище, а ответницата не се разбира с майка му и сестра му, той желае да създаде ново семейство.

Безспорно от събраните в хода на производството доказателства се установява, че не са налице основанията по чл.56, ал.6 от СК за изменение на решението, относно ползването на семейното жилище, тъй като не се доказа наличие на съществено изменение на обстоятелствата, при които е постановено решението, с което е предоставено ползването на семейното жилище на ответницата.

На първо място от приетото като доказателство решение по бракоразводното дело се установи, че брака на страните е прекратен по взаимно съгласие със представено от страните споразумение по чл.51 от СК, като и към онзи момент детето им е било ненавършило пълнолетие.

На следващо място се установи, че ищецът работи първоначално в Г.С., впоследствие в чужбина, поради което за същия не е налице жилищна нужда. Безспорно се установи, че ответницата не притежава друго жилище, което обосновава нуждата й да ползва семейното жилище. Изменение на здравословното състояние на някой от бившите съпрузи също не се твърди.

С оглед на изложеното съдът счита, че предявеният иск се явява неоснователен, с оглед на което следва да се отхвърли.

С оглед изхода на делото, а именно- отхвърляне на исковата претенция, на основание чл.78 ал.3 от ГПК на ответницата се дължат направените по делото разноски от 400.00 лева.

Ръководен от гореизложеното, съдът

Р Е Ш И :

 

ОТХВЪРЛЯ предявения от Х.М.Б., ЕГН*, със С.А. Г.Р., У.„О.”№17 против Х.С.М., ЕГН*, от с.Б.К., О.Я., иск с правно основание чл.56, ал.6 от СК, за промяна на установения с решение №5510 от 25.10.2011 г., постановено по Г. дело №332/2011 г. по описа на РС-Разлог режим на упражняване на право на ползване по отношение на семейното жилище на страните, представляващо втори етаж от масивна жилищна сграда, изградена в с.Б. и предоставяне за ползване от ищеца, като НЕОСНОВАТЕЛЕН.

ОСЪЖДА Х.М.Б., ЕГН*, със С.А. Г.Р., У.„О.”№17 да заплати на Х.С.М., ЕГН*, от с.Б.К., О.Я., направените по делото разноски за адвокатско възнаграждение от 400.00 лева.

Решението може да се обжалва пред Окръжен съд - Б. в двуседмичен срок от връчването му на страните.

 

Районен съдия: …………………………………………