Р Е Ш Е Н И Е    3407

 

Номер   3407

Година   20.07.2015

Град Разлог

 

Районен Съд - Разлог  

 

В публично заседание в следния състав:

 

Председател:

Велина Полежанова

Секретар:

Елка Пръкова

 

Прокурор:

 

 

Като разгледа докладваното от гражданско дело

 

номер

20151240100651

по  описа  за

2015

година

 

Производството е по реда глава ХХVІ от ГПК и е образувано по повод молбата с правно основание чл.50 от СК на Й.И.М. с ЕГН*, от г.П., ж.„Т.“, Б.8, В.Б, .1, А.5, със служебен адрес и адрес за призоваване: г.П., Б.„П.„№3, .2 и Р.М.М., с ЕГН*, от г.П., У.„С.”№2, .1, А.7.

В молбата си  твърдят, че са сключили граждански брак на 22.11.2003г.  в г.П., като имат родено едно дете – П.Р.М., роден на 07.02.2006г., ЕГН*.

Във връзка с искането на съпрузите за допускане на развод по взаимно съгласие, същите са постигнали съгласие за всички законоустановени изисквания, визирани в чл.51 СК, за което представят изготвено в писмена форма споразумение.

В съдебно заседание молителите поддържат молбата си и представеното писмено споразумение. Молят съда да прекрати брака, поради наличието на сериозно и непоколебимо съгласие за това, както и да утвърди постигнатото от тях споразумение.

Съдът, след като обсъди направените доводи и доказателствата по делото, намира за установено от фактическа страна следното:

От представеното към молбата копие от удостоверение за сключен граждански брак  серия УС-0, №281131 от 22.11.2003 г., издадено от О.П. въз основа на акт за граждански брак №И-515 от 22.11.2003г. е видно, че Р.М.М., с ЕГН*, и Й.И.Д., с ЕГН*, са сключили граждански брак на същата дата, като съпругата след брака е приела да носи фамилното име М..

От представеното заверено копие от удостоверение за раждане, серия УС-0, №599495 от 28.02.2006г., издадено от О.П. въз основа на акт за раждане №06-64 от 13.02.2006 г. се установява, че от брака си двамата съпрузи имат родено едно дете – П.Р.М., роден на 07.02.2006г., ЕГН*.

При така установената фактическа обстановка, съдът достигна до следните правни изводи:

І. По молбата с правна квалификация чл.50 от СК.

Молбата за развод по взаимно съгласие е подадена от лица, между които е сключен граждански брак, поради което същата е процесуално допустима. Разгледана по същество, същата е основателна.

Между съпрузите, с оглед заявеното от тях в молбата до съда и в съдебно заседание, е налице сериозно и непоколебимо взаимно съгласие за развод, като мотивите за развод са ирелевантни, съгласно чл.50 от СК, поради което съдът не следва да ги издирва. Към молбата си молителите са представили споразумение по чл.51, ал.1 от СК, в което са уредили въпросите относно имуществените отношения помежду си, включително издръжката, погасяването на месечните вноски на изтеглените заеми, ползването на семейното жилище и фамилното име, упражняването на родителските права, заплащане на издръжка в полза на малолетното дете, местоживеенето на детето и режима на лични отношения на родителите с него. Така постигнатото споразумение, не противоречи на закона и морала, и защитава интересите на детето на съпрузите-молители.

С оглед на гореизложеното и на основание чл.330 от ГПК, бракът между молителите следва да бъде прекратен, а представеното споразумение – утвърдено.

ІІ. Относно разноските за производството:

На основание чл.71, ал.1 от ГПК, молителите дължат държавна такса, чийто окончателен размер се определя, съобразно правилата на чл.6, т.3 от Тарифата за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК. Съдът счита, че следва да бъде определена окончателна държавна такса за допускане на развода от 40.00 лева, които са платени предварително по сметка на съда от молителя Р.М.М.. Освен това молителят Й.И.М. с ЕГН*, следва да заплати по сметка на съда сумата от 72.00 лв., допълнителна държавна такса, касаеща присъдената издръжка.

С оглед на гореизложеното и на основание чл.330 от ГПК, съдът

 

Р Е Ш И:

 

ПРЕКРАТЯВА брака, сключен на 22.11.2003 г. в г.П., с акт за граждански брак №И-515 от 22.11.2003г. на О.П., между Р.М.М., с ЕГН*, и Й.И.М. с ЕГН*, на основание чл.50 от СК- по ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ.

УТВЪРЖДАВА постигнатото между Р.М.М., с ЕГН*, и Й.И.М. с ЕГН*споразумение по чл.51, ал.1 от СК, както следва:

1. Родителските права за роденото от брака ни дете - П.Р.М., роден на 07.02.2006г., ЕГН*, се предоставят за упражняване на бащата и законен представител Р.М.М., с ЕГН*, и ОПРЕДЕЛЯ местоживеенето на детето да бъде при бащата, а именно: г.П., У.„С.”№2, .1, А.7.

2. Определя се следния режим на лични отношения на детето П.Р.М., роден на 07.02.2006г., ЕГН*, с майката Й.И.М. с ЕГН*, както следва: всяка първа и трета седмица от месеца от петък в 20.00 часа до неделя в 20.00 часа с преспиване, както и по 10 /десет/ дни през зимата и 20 дни през лятото, несъвпадащи с платения годишен отпуск на бащата. През официалните празници в Р.Б., именни дни и рожден ден на детето престоя се редува, като през 2015г. ще бъде при майката Й. Маркова.

3. Майката Й.И.М. с ЕГН*, се задължава да плаща на детето си П.Р.М., роден на 07.02.2006г., ЕГН*, месечна издръжка от (100.00 сто) лева, платима до 15 число на месеца, Ч. неговата майка и законен представител Н.С.Д., с ЕГН*.

4. Съпрузите не претендират издръжка един от друг.

5. Семейното жилище в режим на СИО, находящо се в г.П., У.„С.”№2, .1, А.7,  ще се ползва от Р.М.М., с ЕГН*.

6. Съпрузите декларират, че всички недвижими имоти, придобити по време на брака и представляващи СИО, след прекратяване на брака остават в режим на обикновена съсобственост, при равни права, като след прекратяване на брака имуществените отношения ще бъдат уредени напълно.

7. Съпрузите декларират, че придобитото по време на брака движимо имущество остават в режим на обикновена съсобственост, като след прекратяване на брака съсобствеността върху тях ще бъде прекратена и отношенията ще бъдат уредени напълно.

8. Съпрузите декларират, че за задълженията, възникнали по време на фактическата раздяла, отговаря всеки титуляр на задължението.

9. Съпрузите декларират, че нямат претенции към фирмите и дяловете в търговски дружества, които притежава всеки от тях.

10. След прекратяване на брака Й.И.М. с ЕГН*,  ще носи брачното си фамилно име и в бъдеще ще се именува Й.И.М..

ОСЪЖДА Й.И.М. с ЕГН*, от г.П., ж.„Т.“, Б.8, В.Б, .1, А.5, със С.А. г.П., Б.„П.„№3, .2 да заплати по сметка на РС-Разлог сумата от 72.00 лв., представляваща допълнителна държавна такса.

РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ :…………………………………………